ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
ناصر طهماسبي پور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: آبخيزداري
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: tahmasebi.n@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ntahmasebipour@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترا ی تخصصی آبخیزداری گرایش علوم ومهندسی منابع آب

مقالات علمی پژوهشی
 1. صحت¬سنجی مقادیر دما و بارش مدل¬های گردش عمومی در ایستگاه¬های کرمانشاه، روانسر و اسلام¬آباد غرب

 2. استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی دربرآورد فرسایش خاک وتولید رسوب حوزه آبخیز نوژیان (جنوب شرقی خرم آباد)

 3. منطقه ای کردن برآورد سیل در تعدادی از زیرحوزه های کرخه با استفاده از چولگی تعمیم یافته

 4. Spatial analysis of groundwater potential using weights-of-evidence and evidential belief function models and remote sensing (DOI: 10.1007/s12517-015-2166

 5. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation (DOI: 10.1007/s12665-016-5490-z)

 6. Assessment and comparison of combined bivariate and AHP models with logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Chaharmahal-e Bakhtiari Province, Iran (DOI: 10.1007/s12517-015-2258-9)

 7. اولویت بندی سیل¬خیزی زیرحوضه¬های آبخیز استان گلستان براساس آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری

 8. ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات رواناب حوضه¬ی آبخیز باراندوز چای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل¬های چرخش عمومی جو

 9. تاثیر مکان در پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت سیلاخور از سال 1364 تا 1391

 10. اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی بستر رودخانه با استفاده از مدل ( HEC-RASمطالعه موردی: رودخانه جراحی خوزستان

 11. ارزیابی و تعیین مولفه های بیلان آب حوضه آبخیز گاماسیاب

 12. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت ازنا-الیگودرز با استفاده از متغیر های محیطی و مدل نسبت فراوانی

 13. Evaluation of different machine learning models for predicting and mapping the susceptibility of gully erosion

 14. Spatial prediction of flood-susceptible areas using frequency ratio and maximum entropy models

 15. پیش بینی حساسیت به فرسایش آبکندی منطقۀ سیمره براساس مدل عامل قطعیت و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر آن

 16. شناسایی مکانهای دارای پتانسیل استحصال آب باران حوضۀ آبخیز سراب صیدعلی الشتر با استفاده از دو روش NRCS- CNو سیستم پشتیبانی تصمیمگیری ) (DSSمبتنی بر GIS

 17. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسی تغییرات زمانی انتقال رسوب معلق در مواقع سیلابی با استفاده از مدل های HEC-RAS و GEP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کشکان)

 2. مقایسه کارایی مدل های فیزیکی SRM و WetSpa در سبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف و ارزیابی نتایج روابط تجربی ذوب برف با مدل WetSpa در حوزه آبخیز هرو-دهنو در استان لرستان

 3. تعیین روند و بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیلاخور

 4. پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش با استفاده از نروفازی (ANFIS) و مقایسه آن با روش اصلاح شده معادله جهانی فرسایش خاک (حوزه آبخیز مادیان رود لرستان

 5. بررسی اثرات برداشت مصالح (شن و ماسه) بر دبی جریان و انتقال رسوب با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه جراحی- خوزستان

 6. ارزیابی و پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی ناشی از تغییر اقلیم با استفاده از تلفیق مدل ریزمقیاس LARS-WG و مدل ریاضی ANN-MLP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باراندوزچای

 7. بررسی هیدروکلیماتولوژیکی روابط بارش –رواناب حوضه آبریز کشکان در استان لرستان با استفاده از روش SCS

 8. ارزیابی برخی از روش های تجربی (تخلیل سیلاب منطقه ای، فرمول های تجربی و رگرسیون چند متغییره) و مدل ANFIS در برآورد سیل حوزه آبخیز چم انجیر خرم آباد

 9. ارزیابی نتایج عملکرد طرح های آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دادآباد-استان لرستان

 10. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های بیلان آب در حوزه آبخیز قره سو کرمانشاه با استفاده از مدل های LARS-WG و WetSpa و آنالیز عدم قطعیت آنها

 11. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی (FR)ومدل تابع شواهد قطعی (EBF)مطالعه موردی دشت بروجرد –دورود لرستان

 12. ارزیابی کارایی مدل های HSPF و GEP و رگرسیون چند متغیره در شبیه سازی دبی جریان و رسوب معلق حوزه آبخیز چم انجیر خرم آباد لرستان

 13. بررسی کارایی روش های SMCE و ANP و مقایسه آنها با داده های ژئو فیزیک برای مکان یابی سدهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مرکزی خرم آباد لرستان

 14. مدلسازی تداوم وبزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی در مقیاس های زمانی مختلف (هفتگی و ماهانه )با استفاده از زنجیره مارکف (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه

 15. مقایسه گارایی مدل های نسبت فراوانی و حداکثر آنتروپی در تهیه نقشه مناطق مستعد سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز مادرسو استان گلستان)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. نخستین همایش راهکارهای حفاظت منابع طبیعی استان لرستان

 2. دومین همایش منطقه ای راهکارهای حفاظت وحمایت از منابع طبیعی استان لرستان

 3. اولین همایش منطقه ای توسعه پایدارمنابع طبیعی غرب کشور ۀچلش ها وراهکاره

 4. هشتمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیزداری راهکارهای اجرایی مدیریت جامع حوزه های آبخیز

 5. اولین همایش ملی آب، انسان، زمین

 6. اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردرعلوم جغرافیایی ،برنامه ریزی ،شهرسازی ومعماری

 7. سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک

 8. همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیط

 9. ، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، بصورت الکترونیکی

 10. ، اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، بصورت الکترونیکی

 11. اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بصورت الکترونیکی

 12. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار

 13. ، اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک،

 14. ، اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، بصورت الکترونیکی

 15. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

 16. سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

 17. ، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

 18. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار،

 19. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

 20. اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 21. همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

 22. نهمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیزدازی ایران

 23. نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

 24. یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. آبخیزداری ، منابع و مسائل آب ، روش تحقیق ، احیاء مناطق خشک و نیمه خشک ، مدیریت منابع آب ، هیدرولیک رسوب ، مدیریت جامع حوزه های آبخیز ، توسعه پایدار،

    2. برف و بهمن ، مهندسی رودخانه ، هوا و اقلیم شناسی ، هیدرولوژی پیشرفته ، شبیه سازی در آبخیزداری ، هیدرولوژی عمومی ،

    3. سوابق اجرایی
     1. عضو كميته علمي تخصصي حفاظت خاک و آبخیزداری مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان

     2. عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان لرستان

     3. عضویت در کمیسیون آموزش و چاپ و نشر استان لرستان

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. علوم مهندسی منابع آب -آبخیزداری -پیش بینی سیل -بارش -رواناب- rs&gis

     اطلاعات تکمیلی