Ar En
مسعود صادقي
دکتر مسعود صادقي
عضو هیات علمی گروه آموزشي روانشناسي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
مشاوره خانواده
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
sadeghi.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
دکتری تخصصی مشاوره خانواده از دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده از دانشگاه اصفهان
پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر آموزش به شیوۀ تحلیل رفتار متقابل (TA) بر سبکهای عشق ورزی و الگوهای ارتباطی زوجین.
تز دکتری: تدوین مدل بومی خانواده سالم و بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر سلامت خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه زناشویی.
مقالات علمی پژوهشی
بررسي رابطه بين هوش هيجاني، بخشودگي و تعارضات زناشويي در زوجين شهر اصفهان «« چاپ در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات روانشناختي دانشگاه الزهرا(س) »»
پیش بینی امید به زندگی بر اساس سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان
بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تاب آوری کودکان مادران دارای اختلال طیف اتیسم1
تاثیر آموزش تاب آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
نقش دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی در پیشبینی تمایل به ترك شغل پرستاران
تأثیر تاب آوري و سرسختي روانشناختي بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالي-کمبود توجه
بررسي رابطه يک زبانه و دو زبانه با يادگيري زبان انگليسي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اهواز «« چاپ در مجلۀ دو فصلنامه آموزش زبان و ادبيات مشهد »»
Research Paper: A Comparison of the Facets of Mindfulness Among Patients With Major Depression, Social Anxiety Disorder and Healthy Individuals
بررسى تاثیر آموزش امید بر درگیری تحصیلى دانش آموزان دختر كم توان ذهنى
نقش ابعاد يادگيري خودراهبر در پيشبيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان
The relationship of meta-cognintion beliefs and different types of copping with stress with marital confhicts in the women suffering from breast cancer
نقش خوش بینی تحصیلی و تاب آوری روانشناختی در پیش بینی خودناتوانسازی تحصیلی
بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر جستجوی معنا در زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم
مقایسه امید به زندگی در نوجوانان خانواده های چند فرزند و تک فرزند
تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اكتشافي
روايي و پايايي مقياسهاي اصلي و تلفيقي سياهه كروي فردي )فرم فعاليتها؛ بخش باور به مهارتها( در سنجش رغبتهاي شغلي دانش آموزان
اثربخشی آموزش فرزندپروري مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و نگرانی مادران داراي کودك مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه
بررسي تأثير تحصيلات و شغل پدر بر خودپنداره دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي «« چاپ در مجموعه مقالات هفته پژوهش دانشگاه اصفهان »»
بررسي تأثيرآموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبكهاي عشق ورزي زوجين
تدوین مدل خانواده سالم بر اساس دیدگاه متخصصان خانواده )یک پژوهش کیفی(
بررسي تأثير آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبکهاي عشق ورزي زوجين «« چاپ در مجله علمی -پژوهشي پژوهش های علوم شناختی و رفتاری »»
تدوین مدل بومی خانواده سالم بر اساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی) «« چاپ در مجله علمی - پژوهشي مشاوره و روان درمانی خانواده »»
بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان: امید به زندگی، تاب آوری و تمایزیافتگی
روایی و پایایی مقیاس های اصلی و تلفیقی سیاهه کروی فردی ( فرم فعالیت ها بخش باور به مهارت ها ) در سنجش رغبت های شغلی دانش آموزان «« پذیرش چاپ در مجله علمی - پژوهشي پژوهش های علوم شناختی و رفتاری »»
تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آميخته اکتشافی «« چاپ در مجله علمی - پژوهشي روانشناسی خانواده »»
Developing a model of healthy family (A Qualitative Research). (Journal of Basic and Applied Scientific Research)
تدوین مدل احساس تنهایی بر اساس راهبردهاي مقابلهاي، بهزیستی معنوي، افسردگی و رضایت از زندگی دختران جانباز
نقش واسطه ای شناخت ناکارآمد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی
Sadeghi, M., Hezardastan, F., Ahmadi, A., Bahrami, F., Etemadi, O., & Fatehzadeh, M. (2011). The effect of training through transactional analysis approach on couples’ communication patterns. World Application Sciences Journal, 12, 1337-1341.
سایر مقالات
پایان‌نامه
استاد راهنما و مشاور بیش از 70 پايان نامه در مقطع کارشناسي ارشد و مقطع دکتري در دانشگاه لرستان و سایر دانشگاه های دولتی و دانشگاههای آزاد اسلامی کشور.
استاد راهنمای بیش از 50 پايان نامه در مقطع کارشناسي روانشناسی و مشاوره
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
1- تدريس دروس "فنون و روشهای مشاوره ، روانشناسی شخصیت ، مشاوره گروهی و... " در دانشگاه اصفهان
2- تدريس درس های " مباني و اصول راهنمايي و مشاوره ، راهنمايي و مشاوره تحصيلي ، خانواده درمانی، نظريه هاي مشاوره و روان درماني و ... " در دانشگاه پيام نور
3- تدريس دروس " روانشناسی شخصیت، روان سنجی، مبانی مشاوره، مشاوره تحصيلي و شغلی، روشهای تحقیق در روانشناسی، فنون مشاوره و روان درمانی، روانشناسی و مشاوره خانواده، روشهای جدید مشاوره و درمان، نظریه های مشاوره و روان درمانی، و ... " در دانشگاه لرستان
4 - تدريس دروس مختلف مشاوره و روانشناسي در دانشگاه آزاد اسلامی
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
روان درمانی راهبردی راه حل مدار ( رویکردی جدید در مشاوره و روان درمانی کوتاه مدت)
مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی
خستگی در کلاس درس: با تأکید بر انگیزش، خودتنظیمی و اشتیاق یادگیری دانش آموزان
علاقه‌مندی ‌ها
روانشناسی مثبت نگر
خانواده سالم
شخصیت و روشهای ارزیابی شخصیت
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی و خانواده درمانی
کاربرد آزمونهای روانی و تعبیر و تفسیر آنها
کیفیت رابطه زناشویی و حل تعارضات زناشویی
تحقیق کیفی
مشاوره طلاق