ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
فيض اله شهبازي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي مكانيك بیوسیستم
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: shahbazi.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: feizollah.shahbazi@gmail.com
وبسایت شخصی: http://lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=2276307K&siteid=1&fkeyid=2276307K&siteid=1&fkeyid=2276307K&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=280
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1. دیپلم: رشته ریاضی و فیزیک سال، 1372 از دبیرستان نمونه امام صادق (ع) خرم آباد.

 2. 2. کارشناسی: رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی، سال 1386 دانشگاه اردبیل.

 3. 3. کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، سال 1379 دانشگاه تهران.

 4. 4. دکتری: دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، سال 1387، دانشگاه تهران.

مقالات علمی پژوهشی
 1. کاربرد سیستم های ترکیبی پردازش تصویر و شبکه عصبی - فازی تطبیقی (انفیس) در ارزیابی تازگی گوشت مرغ

 2. Correlating the mass of walnut fruit to some physical characteristics

 3. EFFECT OF DIFFERENT MECHANICAL VIBRATION ON BLOOD PARAMETERS OF ONE DAY OLD BROILER CHICKEN

 4. بررسی تاثیر فرکانس و شتاب بر آسیب های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل جاده ای

 5. اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر درصد جوجه درآوری تخم مرغ

 6. Aerodynamic properties of lentil seeds

 7. Influence of Foliar Iron Fertilization Rate on the Breakage Susceptibility of Wheat Seeds

 8. اثر ارتعاشات شبيه سازي شده حمل و نقل بر روي کاهش وزن ميوه زردآلو

 9. Evaluation and modeling of aerodynamic properties of mung bean seeds

 10. Mass modeling of persimmon fruit with some physical characteristics

 11. Breakage Susceptibility of Bitter Vetch (Vicia ervilia L.) Seeds Related to Moisture content and Impact energy

 12. Effects of Simulated In-Transit Vibration on the Vase Life and Post-Harvest Characteristics of Cut Rose Flowers

 13. Effects of phosphorus and iron fertilization rate on the breakage susceptibility of wheat seeds

 14. تاثیر تلفیق کودهای شیمیایی زیستی و ماده سوپر جاذب بر برخی خواص فیزیکی دانه نخود

 15. بررسی پنج ساله تاثیر عوامل مختلف بر میزان ضایعات گندم دیم در برداشت با کمباین

 16. تاثیرات رطوبت ساقه ، ناحیه ارتفاعی و سرعت بارگذاری بر استحکام کششی ساقه نخود رقم هاشم

 17. ارائه يك الگوريتم تحليلي حالت پاياي جديد براي مدلسازي عملكرد حرارتي سالانه يك هوا گرمكن خورشيدي در شرايط اقليمي اروميه

 18. Rjabipour.A,. F. Shahbazi. S. Mohtasebi and A. Tabatabaeefar. 2001. Airflow Resistance in Walnuts. J. Agric. Sci. Technol. 3: 257-264. ISI

 19. Shahbazi.F. A. Rjabipour. 2008. Airflow Resistance of Potatoes. J. Agric. Sci. Technol.10: 1-10. ISI-ISC

 20. Khazaei. J., F. Shahbazi. 2008. Evaluation and Modeling of Physical and Physiological Damages to Wheat Seeds under Successive Impact Loadings: Mathematical and Neural Networks Modeling. Crop Science. 48: 1532-1544. (IF=1.2).

 21. Shahbazi. F., A. Rjabipour., S. Mohtasebi, and Sh. Rafie. 2010. Simulated In-Transit Vibration Damage to Watermelons. J. Agr. Sci. Tech. 12: 23-34. ISI

 22. Shahbazi. F. 2011. Resistance of Bulk Chickpea Seeds to Airflow. J. Agr. Sci. Tech. 13: 665-676. ISI

 23. Shahbazi.F. and Nazari Galedar, M. 2010. Bending and Shearing Properties of Safflower Stalk. J. Agr. Sci. Tech, 14(3)743-754. ISI (IF=0.423)

 24. Shahbazi F., M. Nazari Galedar., A.Taheri-Garavand, S. Mohtasebi, 2011. Physical Properties of Safflower Stalk. International Agrophysics. 25(3): 281-286. ISI (IF=1.57)

 25. Shahbazi.F. A study on the seed susceptibility of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to impact damage. J. Agr. Sci. Tech. 14(2), 505-512. ISI (IF=0.423)

 26. Shahbazi, F., Geyer, M., Praeger, U., König, C., Herold, B., 2011. Comparison of Two Impact Detecting Devices to Measure Mechanical Load on Potatoes. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(1):1-6.

 27. Shahbazi.F. 2011. Impact Damage to Chickpea Seeds as Affected by Moisture Content and Impact Velocity. Applied Engineering in Agriculture. 25(7): 771-775. ISI (IF=0.503).

 28. Shahbazi.F. Saffar. A. Analloei. M. 2011. Mechanical damage to navy beans as affected by moisture content, impact velocity and seed orientation. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 3,205-211. ISI (IF=0.664).

 29. Shahbazi. F., A. Saffar and M. Analooei. 2011. Mechanical Damage to Pito Beans as Affected by Moisture Content and Impact Energy. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(2):1-8.

 30. Shahbazi, F., Analooei, M, and Saffar, A. (2011). Mechanical Damage to Pinto Bean Seeds as Affected by Moisture Content, Impact Velocity and Seed Orientation. International Journal of Food Engineering: Vol. 7: Iss. 6, Article 8. (http://www.bepress.c

 31. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2011). Correlating the Data on the Mechanical Damage to Mung Bean Seeds under Impact Loading. International Journal of Food Engineering: Vol. 7: Iss. 6, Article 10. (http://www.bepress.com/ijfe/vol7/iss

 32. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2012). Breakage susceptibility of wheat and triticale seeds related to moisture content and impact energy. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in Moldavia). Vol. XLV, No. 3 (151) / 201

 33. Shahbazi, F. (2013), Aerodynamic properties of wild mustard (Sinapis arvensis L.) seed for separation from canola. J. Sci. Food Agric. 93(6) 1466–1470, doi: 10.1002/jsfa.5916. ISI (IF=1.431)

 34. Shahbazi, F., Sharafi, R., Biranvand, F, and Tolabi, Z.N. (2012). Influence of different fetilization level of zinc sulphate and plant density on the breakage susceptibility of triticale seeds. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in

 35. Shahbazi, F ., (2012). Tensile strength of safflower stalk as affected by moisture content, stalk region and loading rate. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. Manuscript No.1867. Volume 13, Issue 2. June, 2012.

 36. Shahbazi, F. (2012). Effects of Moisture Content, Impact Direction and Impact Energy on the Cracking Characteristics of Apricot Pit. World Applied Sciences Journal, 20(11), 1520-1528. ISI

 37. Shahbazi, F. and Rahmati, S. (2012) Mass modeling of fig (Ficus carica L.) fruit with some physical characteristics. Food Science & Nutrition. doi: 10.1002/fsn3.20

 38. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2013). Mass Modeling of Sweet Cherry (Prunus avium L.) Fruit with Some Physical Characteristics," Food and Nutrition Sciences, Vol. 4 No. 1, 2013, pp. 1-5. doi: 10.4236/fns.2013.41001.

 39. Shahbazi. F. (2013). Effective conditions for extracting higher quality kernels from walnuts. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 3(3), 199-206 . ISI (IF=0.667).

 40. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2014). Correlation the mass of grapefruit to some physical attributes. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, 19(1), 43-47

 41. Shahbazi, F. (2014). Effects of Moisture Content and Impact Energy on the Cracking Characteristics of Walnuts. International Journal of Food Engineering. 1-8. doi 10.1515/ijfe-2012-0168. ISI (IF=0.463).

 42. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2014). Mass Modeling of plum Fruit with Some Physical Characteristics. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 6(2), 215-219. ISI (IF=0.767).

 43. Shahbazi, F., Sharafi, R., Rahimi Chegni, R, and Tolabi, Z.N. (2014). Effect of zinc sulphate fertilizer rate on the breakage susceptibility of three wheat varieties. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in Moldavia). Vol. XLV II, No

 44. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2014). Mass modeling of persimmon fruit with some physical characteristics. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. 16 (1) , 289-293 . scopus.

 45. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2014). Aerodynamic properties of Makhobeli, triticale and wheat seeds. International Agrophysics., 28, 389-394, doi: 10.2478/intag-2014-0029. ISI (IF=1.025(

 46. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2014). Simulation and modeling the mechanical damage to cowpea seeds under impact. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 6(4), 453-458 . ISI (IF=0.667).

 47. Shahbazi, F., Falah,S and Eisvand, H.R. (2014). Mechanical damage to chickpea seeds as affected by npk fertilization. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in Moldavia). Vol. XLVII , No. 3 (159) / 2014

 48. 32. شهبازي، فيض الله.، علي رجبي پور، علي.، محتسبي،سعيد و رفيعي، شاهين .1387. اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روی مدول الاستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت. مجله علوم كشاورزي ايران- مجله مهندسي بيوسيستم ايران (40) 1, 1388 (25-15

 49. شهبازي، فيض الله.1389. بررسي حساسيت بذر ارقام‌ نخود (C. arietinum L.) به صدمات مکانیکی. مجله علوم كشاورزي ايران-. مجله مهندسي بيوسيستم ايران .(41) 2, 1389 (112-105). ISC

 50. شهبازي، فيض الله و سعید محمد زاده. 1392. اثر ارتعاشات شبيه سازي شده حمل و نقل بر روي درصد جوجه درآوری تخم مرغ. مجله علوم كشاورزي ايران-. مجله مهندسي بيوسيستم ايران .(44) 1, 1392 (34-27)ISC

 51. تقی زاده مقدم، ق.، هاشمی، ج.، طباطبایی، ر، و شهبازی، ف. 1392. بررسی تاثير فرکانس و شتاب بر آسیب های مکانیکی میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده طول حمل و نقل جاده ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.(14)3 (1-14) ISC

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. ارزيابي كاربرد قيچي باغباني ويژه در برداشت ميوه توت. دومين همايش ملي فناوريهاي نوين برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي

 2. كاربرد سيستم هاي تركيبي پردازش تصوير و شبكه عصبي- فازي تطبيقي(انفيس) در ارزيابي تازگي گوشت مرغ. دومين همايش ملي فناوريهاي نوين برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي

 3. امكان سنجي استفاده از ويژگي هاي خازني در تشخيص ميزان قند كيوي. دومين همايش ملي فناوريهاي نوين برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي

 4. ت ثير تلفيق كودهاي شيميايي زيستي و ماده سوپر جاذب بر برخي خواص فيزيكي دانه نخود. دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم

 5. بررسي پنج ساله تاثير عوامل مختلف بر ميزان ضايعات گندم ديم در برداشت با كمباين. دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم

 6. تاثيرات رطوبت ساقه،ناحيه ارتفاعي و سرعت بارگذاري بر استحكام كششي ساقه نخود رقم هاشم.دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. 2. مدير گروه توليدات گياهي دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان از سال 1382 تا 1384 و از سال 1391 تا 1393.

     2. 3. موسس و مدير گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه لرستان از سال 1393 تا سال 1397

     3. معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان از سال 1396 تاکنون

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی