ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
خانه
نعمت شمس
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: دامپزشكي - ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی پاتوبیولوژی
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: Shams.n@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: nematshams1386@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. (2000-2005) PhD in Microbiology,Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran

 2. (1983-1989) Doctor of Veterinary Medicine(DVM),Faculty of Veterinary Medicine,Shiraz University

مقالات علمی پژوهشی
 1. Mainar-Jaime RC, Atashparvar N, Chirino-Trejo M, Blasco JM.Accuracy of two commercial enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of antibodies to Salmonella spp. in slaughter pigs from Canada. Prev Vet Med. 2008;85:41–51.

 2. Mainar-Jaime RC, Atashparvar N, Chirino-Trejo M. Estimation of the diagnostic accuracy of the invA-gene-based PCR technique and a bacteriological culture for the detection of Salmonella spp. in caecal content from slaughtered pigs using Bayesian analysis. Zoonoses Public Health. 2008;55:112–118.

 3. Mainar-Jaime, RC., Atashparvar, N, Chirino-Tr.ejo, M.Assessment of the diagnostic accuracy of bacteriological culture andthe invA-gen-based PCR for the detection of Salmonella organisms from caecal content from slaughtered pigs through Bayesian approaches

 4. Raúl C. Mainar-Jaime, Nemat Atashparvar, Manuel Chirino-Trejo, Kris Rahn.Survey on Salmonellaprevalence in slaughter pigs from Saskatchewan.CVJ / VOL 49 / AUGUST 2008:793-796

 5. T. Zahraei Salehi, H. Tadjbakhsh, N. Atashparvar, M. G. Nadalian and M. R. Mahzounieh.Detection and Identification of SalmonellaTyphimurium in Bovine Diarrhoeic Fecal Samples by Immunomagnetic Separation and Multiplex PCR Assay. Zoonoses Public Health.54(2007) 231–236,

 6. Taghi Zahraei Salehi, Mohammad Javad Gharagozlou, Nemat Shams, Omid Madadgar,Bahar Nayeri Fasaei,Ramak Yahyaraeyat.Molecular characterization of a SalmonellaTyphimurium isolate from Caspian pony. IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY, Vol. 10, No. 1, January 2012:49-53.

 7. Mazhaheri Nejad Fard R, Behzadian Nezhad G, Zahraei Salehi T, Atash Parvar N. Evaluation of ehxA, stx1, and Stx2 Virulence Gene Prevalence in Cattle Escherichia Coli Isolates by Multiplex PCR.Arch.Razi.Ins. 2005: 60:55-66

 8. Zainab BARZGIR, Ehsan RASHIDIAN, Nemat SHAMS, Identifying CTX-M Resistance Gene Beta-lactamase in the SeparatedEscherichia Coli from Urine Samples by Polymerase Chain Reaction(PCR) in Khoramabad, Iran, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science,2015:6 3 - 6 8.

 9. Fereydoun Mansouri, Nemat Shams, Ehsan Rashidian. Producing Genes in Escherichia Coli Isolated From Prevalence of Shiga ToxinPatients with Urinary Tract Infections in KhorramabadMedical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and HealthServices, 2015(37)3:50-55 .

 10. Tadjbakhsh, H., Atashparvar, N., Zahraei Salehi,T., Nadalain, M.APPLICATION OF COMBINATION, IMMUNOMAGNETIC SEPARATION PLUS MULTIPLEX PCR FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF SALMONELLA ENTERICA SUBSPECIES ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM IN BOVINE DIARRHOEIC FECAL SAMPLE.J.Vet.Res.2008: 63,1:41-46.

 11. Shams N, Shahkarami Z, Nayebaghae M, Shahkarami K. Antibiotic Resistance Pattern of Uropathogenic strains of E. coli in Khorram-Abad City during 2012-2013: A short report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 14(6): 519-524.

 12. رامين مظاهري نژاد فرد ، قربان بهزاديان نژاد ، تقي زهرايي صالحي، نعمت آتش پرور.بررسي فراواني ژنهاي حدت stx1 , ehxA و stx2 در جدايه هاي اشريشياكولي انسان با روش پليمراز زنجيره اي.سال بيست و سوم، شماره 79، زمستان84: 14-8.

 13. نعمت شمس، فریدون منصوری، احسان جهانی.بررسی شیوع سرمی بروسلوز در گاوداری های صنعتی شهرستان ایوان در سال 1392.نشريه بيماريهاي مشترك انسان و دام جلد 2،شماره 1 ،پياپي 3، بهار و تابستان ( 24- 21) 1393

 14. الگوی مقاومتی آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیاکلی از تانکهای ذخیره شیر شهرستان الشتر

 15. بررس يش ي وع سرمي بروسلوز در گاودار يها ي صنعتي شهرستان ايوان در سال 1392 نعمت شمس ،*1فريدون منصوري 2و احسان جهاني2

 16. الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی سویه هاي اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی در شهرستان خرم آباد سال انجام مطالعه :1391-1392یک گزارش کوتاه

 17. جستجوی مولکولی بروسلا ملی تنسیس در نمونه های سواب واژینال گوسفندان با سابقه سقط جنین در شهرستان خرم آباد با روش Multiplex Pcr

 18. واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه: بهینه سازی و کاربردهای آن در میکروب شناسی تشخیصی

 19. بررسی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی شهرستان خرم آباد استان لرستان در سال 1394

 20. Comparison of application of combination immunomagnetic separation and chromagar salmonella medium with conventional culture method for rapid isolation and detection of Salmonella in bovine diarrheic samples

 21. شناسایی فنوتیپی مولکولی ژن های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیفTEM-1 و SHV-1 در جدایه های اشریشیا کولای مولد عفونت ادراری

 22. ردیابی مولکولی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک ( )fimHدر سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. (1392-1393)راهنمایی پایان نامه آقای فریدون منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:بررسی شیوع ژن های تولیدکننده شیگاتوکسین در جدایه های اشریشیا کلی از بیماران مبتلا به عفونت های مجرای ادراری در خرم آباد

 2. (1393-1394)راهنمایی پایان نامه خانم سپیده اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:جداسازی اشرشیا کلی O157:H7 از نمونه های مدفوع شترمرغ با استفاده از کشت و Multiplex PCR درکشتارگاههای استان لرستان

 3. (1393-1394)راهنمایی پایان نامه آقای حسین کوگانی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:جداسازی سالمونلا ازمحتویات روده کورشترمرغ با استفاده ازکشت وPCR

 4. (1394-1395)راهنمایی پایان نامه خانم لیدا اعتمادفر دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:جستجوی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی در شهرستان خرم آباد.

 5. (1392-1393)راهنمایی پایان نامه خانم لیلا سجادی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:بررسی آلودگی به اشریشیا کلی O157:H7 در نمونه های شیر خام تهیه شده از مراکز جمع آوری شیر با استفاده از کشت و Multiplex PCR در شهرستان الشتر- استان لرستان

 6. (1393-1394)راهنمایی پایان نامه خانم الهام هدایتی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی سلولی - مولکولی(گرایش میکروب شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد:ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف PER در جدایه های ادراری اشریشیا کلی در شهرستان خرم آباد

 7. (1392-1393)مشاوره پایان نامه آقای بهمن دوستی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:شناسایی فنوتيپي و مولکولي ژنهاي مولد بتالاکتامازهاي وسيع الطيف TEM-1 وSHV-1 در جدايه هاي اشريشيا کولاي مولد عفونت ادراري

 8. (1392-1393)مشاوره پایان نامه آقای سجاد سوری دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:ارزیابی میزان توزیع ژن های eae و ehxA در سویه های E.coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری در شهر خرم آباد به روش Multiplex PCR

 9. (1393-1394)مشاوره پایان نامه خانم سمیرا سهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن های مولد بتالاکتامازوسیع الطیف TEM در جدایه های اشریشیا کولای از طیور مبتلا به کلی باسیلوز در شهرستان خرم آباد

 10. (1392-1393) مشاوره پایان نامه خانم زینب بازگیر دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی سلولی - مولکولی(گرایش میکروب شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: ارزیابی ژن CTX-M در سویه های اشریشیا کلی تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف ایزوله شده از نمونه های ادراری شهرستان خرم آباد

 11. (1394-1395)راهنمایی پایان نامه خانم سونیا سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی:فراوانی اشریشیا کلی O157:H7در نمونه های مرغ منجمد استان کرمانشاه با استفاده ازکشت و PCR چندگانه ای

 12. (1394-1395)مشاوره پایان نامه خانم آذر دولت دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد:بررسی میزان شیوع و مقایسه سروتیپ های سالمونلا در نمونه تخم مرغ های طیور بومی و صنعتی شهرستان خرم آباد با استفاده از کشت و PCR

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Atashparvar, N., Tadjbakhsh, H., Zahraei Salehi, T., Nadalian, M. G.; Application of combination, immunomagnetic Separation plus multiplex PCR for the Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Bovine Diarrhoeic Fecal Samples.4 th International Veterinary Vaccines and Diagnostics Conference , 25-29 June 2006, Oslo, Norway.

 2. Tadjbakhsh, H., Atashparvar, N., Zahraei Salehi, T., Nadalian, M. G.; Application of combination, immunomagnetic Separation plus multiplex PCR for the Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Bovine Diarrhoeic Fecal Samples.6 th International Conference on Typhoid Fever and other Salmonelloses, Nov 12-14, 2005, Guilin, China.

 3. Zahraei, T., Vatankhah, j., Ashrafi, A., Atashparvar, N; Amplification of an invA gene from Salmonella Typhimurium by polymerase chain reaction as a specific method of detection of Salmonella. The 13th Congress of Iranian Tropical Infectious Diseases, Tehran, IRAN, Feb. 28-March 4, 2004.

 4. Zahraei, T., Atashparvar, N; Evaluation of Salmonella invA and ompC genes in reptile isolates: multiplex PCR method. The 13th Iranian Veterinary Congress, Tehran, IRAN, Feb.24-26, 2004.

 5. Zahraei Salehi, T., Ashrafi, A., Atashparvar, N., Khaksar, E; Evaluation of Presence of inv-A and ompC genes in Salmonella Isolates of Reptile and Rodents By Multiples PCR.13th Iranian Veterinary Congress, March 24-26, 2003.

 6. Ashrafi Halan, J., Zahraei Salehi, T., Mosalanejad, B., Sasani, F., Veshkini, A., Atashparvar, N; The first report of clinical and pathological lobar pneumonia caused by pasteurella pneumotropica in gray squirrel. The First National Small Animal Veterinary Congress, Tehran,IRAN, Sept. 20-21, 2003.

 7. Atashparvar, N., Sokhtehzari, A., Amiraslany, A; Abattorier survey of sheep and goat sarcocystosis in khorram-abad. The 3rd Congress of Medical Parasitology of Iran, Sari, March 2-4, 1993.

 8. Atashparvar, N; A survey of cholorampheniocol effects on blood factors of native adult hens. The 2nd Convention of Iranian Veterinary Clinicians, Tehran, IRAN,Oct. 29-31, 1989.

 9. Atashparvar, N; A survey of Salmonella vaccines. The 3rd Convention of Iranian Veterinary Clinicians, Mashhad, IRAN, Oct. 29-31, 2002.

 10. Atashparvar, N; Application of Immunomagnetic separation in microbiology.National Congress of Biology, Islamic Azad University of Marand, May 26-28, 2007.

 11. Atashparvar, N; Salmonella Pathogenecity Islands (SPI).National Congress of Biology, Islamic Azad University of Marand, May 26-28, 2007.

 12. نعمت شمس، علی سوخته زاري، علی محمد علمدارنياكي، میلاد پارسا، امید دزفوليان.گزارش بيماري گورم(استرانگلز)ناشي از آلودگي به استرپتوكوكوس اكويي در يك راس كره اسب.نهمين گردهمايي دامپزشكان عوم باليني ايران و سومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان

کتب منتشر شده
 1. مقدمه ای بر میکروب شناسی(ترجمه)Microbiology,An intruduction

افتخارات کسب شده
 1. (1390)-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-سازمان امور دانشجویان- اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- استاد مشاور منتخب و برتر منطقه ای و مروج فرهنگ ایثار، شهادت

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. (1378-79)بررسي كشتارگاهي ساركوسيستوزيس گوسفند و بز در كشتارگاه خرم آباد

 2. (1378-79)بررسي آلودگي كبد گوسفند و بز به انواع فاسيولا هپاتيكا و ديكروسيليوم دندريتيكوم در کشتارگاه خرم آباد و خسارت اقتصادي ناشی از آن

 3. (1395)جستجوی سالمونلا ابورتوس اویس از نمونه های سواپ واژن در میشهای بظاهر سالم در شهرستان خرم آباد با استفاده از کشت و PCR

 4. (1395)جستجوی مولکولی بروسلا در نمونه های شیر خام و غیرپاستوریزه گاو در مراکز لبنیات سنتی شهرستان خرم آباد

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. باکتری شناسی عمومی(رشته های کاردانی دامپزشکی،کاردانی امور دام، تکنولوژی تولیدات دامی،علوم آزمایشگاهی،مهندسی علوم دامی،گیاهپزشکی، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی،کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی، دکترای حرفه ای دامپزشکی(DVM)

 2. باکتری شناسی اختصاصی دام باکتری شناسی تشخیص مولکولی(کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی) ایمنی شناسی و سرم شناسی(کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی) بیماریهای مشترک انسان و دام(کاردانی دامپزشکی و مهندسی علوم دامی،ارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی)

 3. سوابق اجرایی
  1. مدیر کل امور آموزشی دانشگاه(1394-1386)

  2. (1394-تاکنون)مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

  3. (1386)مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

  4. (1386 تاکنون)عضو شورای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

  5. (1394 تاکنون) عضو شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

  6. (1394 تاکنون)عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

  7. (1394 تاکنون)عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

  8. (1386-1394)عضو شورای موارد خاص دانشگاه

  9. (1391-1394)عضو شورای موارد خاص استانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان

  10. (1392-1394)عضو شورای پردیس خودگردان دانشگاه لرستان

  11. (1393-1394)مشاور فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان

  12. (1388-1394)عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه لرستان

  13. (1391-1394)مسول کارگروه بررسی صلاحیتهای علمی هیات اجرایی جذب دانشگاه لرستان

  14. (1391-1394)عضو شورای حمایت و نظارت بر فعالیتهای انجمنهای علمی دانشگاه لرستان

  15. (1393)عضو کمیته داوری هفتمین جشنواره ملی حرکت

  16. (1392)عضو کمیته داوری ششمین جشنواره ملی حرکت

  17. (1388-تاکنون)عضو کمیته تعیین صلاحیتهایمسولین فنی،بهداشتی سازمان نظام دامپزشکی استان لرستان

  18. (1391-1394)دستیار اجرایی نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور

  19. (1385-1388)مسول خرید تجهیزات خارجی و ارزی دانشگاه لرستان

  20. (1392)مسول کمیته استقبال و تشریفات چهل و پنجمین نشست معاونین آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

  21. (1372-1374)مدیر گروه آموزشی تکنولوژی تولیدات دامی دانشگاه لرستان

  22. (1378-1380)عضو کمیته پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

  23. (1373-1375)سرپرست تاسسیات دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

  24. (1368-1369)کارشناس سل و بروسلوز شبکه دامپزشکی استان لرستان

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. باکتری شناسی-تشخیص مولکولی- بیماریهای عفونی-بیماریهای مشترک انسان و دام

  اطلاعات تکمیلی