ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
جهانشير شاكرمي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: حشره شناسي كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: shakarami.j@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: Shakarami.j45@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: مهندسی گیاهپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس

 3. دکتری: حشره شناسی کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی پژوهشی
 1. Ansari Pour and J. Shakarami. 2012. Recognition of ladybird fauna (COL.: Coccinellidae) in the alfalfa fields of khorranabad. The Journal of Animal & Plant Sciences, 22(4): 939-943.

 2. Loni Mojdeh, Jafari Shahriar & Shakarami Jahanshir (2014). Life table parameters of Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) fed on Rhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae) under laboratory conditions. Systematic & Applied Acarology 19(3): 275–282.

 3. Bazgir, F., Jafaria, S. and Shakarami, J. (2015) Influence of temperature on life table parameters of Iranian false spider mite, Cenopalpus irani Dosse (Tenuipalpidae) on apple leaves. International Journal of Acarology, 41(1): 1–9.

 4. Ansari pour, A. and Shakarami, J. 2011. Study of ladybirds (Col.: Coccinellidae) in Khorraqmabad district and the first report of Hyerspis quadrimaculata for Iranian fauna. Life science journal, 8(3): 488-495.

 5. Rahimi, V., Hatami, B., Jalali Zand, A. and Shakarami, J. 2013. Population Diversity and Abundance of Some Natural Enemy and Herbivorous Insect Families under Soybean (Glycine max) and Corn (Zea mays)Intercropping System in Farm Conditions. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 3(15): 1604-1607.

 6. Jafari, R., Rezaei, S. and Shakarami, J. 2013.Evaluating effect of some herbicide on weed in field bean (Phaseolus vulgaris). International Research Journal of Applied and Basic Science. 6(8): 1150-1152.

 7. Shakarami, J. 2013. Fumigant toxicity of four plant essential oils against Tribolium castaneum (Herbst) and T. confusum (Du VaL.). Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 3(22): 3158-162.

 8. Biranvand, A., Shakarami, j., Ansari pour, A., Jafari, R., Zare Khormizi, M. and Nazari, H. 2014. Ploymorphism of Adelia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae) in Lorestan province, Iran.Wuffnia Journal. 21(1): 145-152.

 9. Norouziasal, F., Shakarami, J. and Jafari, Sh. 2014. Fumigation toxicity of five species of Eucalyptus against against adults of Sitophilus oryzae L. (Curcolionidae Col.). International Journal of Agriculture Innovations and research. 2(4): 641-644.

 10. Zare Khormizi, M., Biranvand, A. and Shakarami, J. 2013. The faunistic survey of Lady beetles (Coleoptera Coccinellidae) in the Mehriz region (Yazd province, Iran). Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. 12(4): 43-51.

 11. Mahmoodvand S. and Shakarami, J. 2014. Repellency Effects of Essential Oils and Powders of Four Plant Species on Tribolium castaneum (Herbst) and T.confusum (Du Val) (Col: Tenebrionidae). International Journal of Agriculture and Biosciences. 3(2): 49-54.

 12. Zare Khormizi, M.,Pourbehi, H., Biranvand, A., Maleki, S., Ansari pour, A., and Shakarami, J. 2014. Estimation of field biotic index and water quality of Abbasabad dam (Yazd province) in summer season using aquatic insects fauna. International Journal of Farming and Allied Sciences. 3(3): 282-284.

 13. Emamgholi Pour A., Allahyari M., Shakarami J. and Jafari S. 2014. Effect of Juvenoid and Fenoxycarb on different Growth Stages of Sunn Pest under Laboratory Conditions. International Journal of Agriculture and Biosciences.: 106-109.

 14. Fathi, A. and Shakarami, J. 2014. Larvicidal effects of essential oils of five species of Eucalyptus against Tribolium confusum (du val) and T. castaneum (Herbest). International Journal of Agriculture and crop sciences. 7(5): 220-224.

 15. Amin Hasanvandi, Shahriar Jafari, Jahanshir Shakarami. 2014. The effect of supplemental irrigation and cultivars on population of safflower fly (Acanthiophilus helianthi Rossi.). International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(4): 931-939.

 16. Rezaei Mehran, Karimzadeh Javad, Shakarami Jahanshir and Jafary Shahriar (2014). The influences of space and plant-host biomass on some biological key factors of Cotesia vestalis in mass-rearing conditions. India Journal of Entomology and Zoology Studies, 2 (4): 31-34.

 17. Rezaei Mehran, Karimzadeh Javad, Shakarami Jahanshir and Jafary Shahriar (2014)Side effects of insecticides on the adult longevity of Cotesia vestalis, a larval arasitoid of thediamondback moth, Plutella xylostella. India Journal of Entomology and Zoology Studies, 2 (4): 49-51.

 18. Zohreh Nobakht, Javad Karim Zadeh, Jahanshir Shakarami, Shahriar Jafari (2015). Identification of parasitoids of Apomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) on pomegranate in Isfahan province. Journal of Entomology and Zoology Studies, 3 (1): 287-289.

 19. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی، سعید محرمی پور و محمد هادی مشکوه السادات. سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس درمنه کوهی Artemisia aucheri روی چهار گونه آفت انباری. آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 71، شماره2، اسفند 1382.

 20. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی و سعید محرمی پور . سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری. نامه انجمن حشره شناسی ایران. 24(2)، 1383.

 21. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی، سعید محرمی پور و محمد هادی مشکوه السادات. اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره 4، سال 1383.

 22. جهانشیر شاکرمی، عیدی بازگیر و محمد فیضیان. 1385.بررسی مقدماتی اثر مهارکنندگی اسانس پنج گونه گیاه بر رشد میسلیومی چهار گونه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دهم، شماره سوم : 497-503.

 23. جهانشیر شاکرمی، لیلا پورحسینی، رضا وفایی شوشتری و شیلا گلدسته (1388) . بررسي اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبواتCallosobruchus maculatus F.. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی. جلد 3 .

 24. عبدالرضا احمدی، مجید رستمی، جهانشیر شاکرمی و محمد فیضیان.1384 دوره بحرانی کنترل علف های هرز برنج در استان لرستان. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 3، شماره2. 171-181.

 25. مجید جوادی علمی، جهانشیر شاکرمی و علی رضا بندانی (1386). سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی یافته های نوین کشاورزی، سال دوم شماره 1. ص 71-79.

 26. عبدالرضا صیاد منصور، ابراهیم سلیمان نژاد، فرحان کچیلی، علی رضا عسگریان زاده و جهانشیر شاکرمی (1388). بررسی نوسانات جمعیت تخم کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia nonagrioides و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas در ارتباط با فنولوژی گیاه. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی. جلد 1، شماره 1. ص 13-23.

 27. جهانشیر شاکرمی، مجید فلاح زاده و سمیرا الماسی. 1389. سمیت تنفسی و اثر بازدارندگی تخمریزی اسانس چهار گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات. فصلنامه گیاه پزشکی، 2(4): 265-276.

 28. انصاری پور، ا. و شاکرمی، ج. 1390. بررسی فون کفشدوزک های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم آباد. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی. 3(2): 103-117.

 29. عيدي بازگير، جهانشير شاكرمي. 1387. بررسي امكان توليد قارچ هاي صدفي Pleurotus Spp. روي بسترهاي قابل دسترس در شرايط روستايي. مجله فن آوری زیستی در کشاورزی. سال هشتم شماره 1. ص -262-253.

 30. زمانی، م.، شاکرمی، ج. و انصاری پور، ا. 1391. تاثیر میزبان روی برخی از ویژگیهای زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات. تحقیقات آفات گیاهی. 2(3): 21-28.

 31. حری، آ.، شاکرمی، ج. و جعفری، ر. 1391.بررسی فون راسته بال ریشک داران (Thysanoptera) شهرستان خرم آباد. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی. 4(2).

 32. شاکرمی، ج.، خورشیدوند، س.، اربابی، م. و رضایی نژاد، ع. 1392. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti . فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 5(2): 95-101.

 33. بهرامی، ز.، شاکرمی، ج. و پورایوبی، ر. 1392. اثر تخم کشی و بازدارندگی تخمریزی اسانس چهار گونه اکالیپتوس روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates. مجله‌ی حشره شناسی گیاهان زراعی. شماره 4. 87-95.

 34. زینب روزبهانی، فرحان کچیلی، جهانشیر شاکرمی و محمد سعید مصدق. 1392. اثر تدخینی چهار اسانس گیاهی روی مرگ و میر حشرات کامل شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera Silvanisae). گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی). 36(4): 1-9.

 35. مسعود لطیفیان، بهار راد، اسماعیل راه‌خدایی و جهانشیر شاکرمی. 1393. برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده‌مانی شپشه دانه دار Oryzaephilus surinamensis L. در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آفات گیاهی. 4(1): 35-46.

 36. رضا نامداری، رضا وفایی شوشتری، جهانشیر شاکرمی. 1392. بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستان خرم آباد. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 5(4): 410-420.

 37. حسنوند، ا.، جعفری، ش.، کاظمی، ش.، شاکرمی، ج. 1393. فون و تنوع گونه ای کنه های میان استیگمای خاکزیبالاخانواده های Eviphidoidea و Ascoidea (Acari: mesostigmata) در شهرستان خرم آباد استان لرستان. تحقیقات آفات گیاهی. 4(4): 25-34.

 38. شفیعی نسب، ب.، شاکرمی، ج.، محیسنی، ع.، جعفری، ش. 1393. بررسی مشخصات زمین آماری توزیع مکانی غلاف های آلوده به کرم پیله خوار Helithis vivriplaca Huff. (Noc.: Lepidoptera) در مزارع نخود دیم شهرستان دلفان (استان لرستان). تحقیقات آفات گیاهی.

 39. محمودوند، س.، شاکرمی، ج. و وفایی شوشتری، ر. 1393. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 6(4): 367-378.

 40. Bazgir, F., Jafari, Sh., Shakarami, J. and Bahirae, F. (2015). Effect of temperature on the reproductive parameters and survival of Cenopalpus irani Dosse (Tenuipalpidae). Acarina 23 (2): 181–187

 41. Amir Biranvand, Oldrich Nedved, Wioletta Tomaszewska, Claudio Canepari, Jahanshir Shakarami, Lida Fekrat, Mehdi Zare Khormizi. 2016. An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae). Zookeys. 587: 37-43.

 42. 24) سیده راضیه احمدی پور؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهرام فرخی؛ شهریار جعفری. 1394. ارزیابی میزان پارازیتیسم تخم بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جمعیت‌های بومی زنبور Trichogramma brssicae در شرایط آزمایشگاه. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 3(2): 109-122.

 43. 22) حسنوند، ا.، کاظمی، ش.، جعفری، ش. شاکرمی، ج. 1393. فون کنه های بالاخانواده Dermanyissoides (Acari:Mesostimata) در شهرستان خرم‌آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolealapes vacua (Laelapidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. 34(4):94-97.

 44. 1) دلفان، ع.، جعفری، ش. شاکرمی، ج. 1394. شناسایی فون بخشی از کنه های بالاخانواده Eryiopioidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 7(2): 143-159.

 45. 2) عابدین شیربندی، حمیدرضا عیسوند، فرهاد نظریان فیروزآبادی، جهانشیر شاکرمی. 1394. بررسي تاثير شدت سن زدگي بر جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه گندم Triticum aestivum L. . نشریه تحقیقات بذر. 5(2): 11-19.

 46. 3) مژده لونی، شهریار جعفری، جهانشیر شاکرمی. تاثیر دما بر واکنش تابعی و میزان مصرف طعمه کنه شکارگر Phytosieus plumifer (Phytoseiidae) با تغذیه از کنه Rhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae). تحقیقات‌آفات گیاهی. 6(1): 71-83.

 47. مهسا روزبهانی، جهانشیر شاکرمی، عبدالامیر محیسنی، محمد حسن کوشکی، شهریار جعفری. 1395. مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه. تحقیقات آفات گیاهی. 6(3): 1-10.

 48. BIRANVAND, A., TOMASZEWSKA, W., NEDVED, O., ZARE KHORMIZI, M., NICOLAS, V., CANEPARI, ., SHAKARAMI, J., FEKRAT, L. & FURSCH, H. Review of the tribe Hyperaspidini Mulsant (Col.: Coccinellidae) from Iran. Zootaxa. 4236(2): 311-326.

 49. منصوری، آ.، شاکرمی، ج. و معینی نقده، ن. 1395. بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوئیدی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی. 8(2): 155-163.

 50. کریم زاده، ف.، شاکرمی، ج. و گلدسته، ش. 1395. مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor روی شب پره مدیترانه¬ای در شرایط آزمایشگاهی. 8(2): 125-134

 51. 55) Shakarami, J. and Bazgir, F. 2017. Effect of temperature on life table parameters of Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) fed on Eotetranychus hirsti (Tetranychidae). Systematic & Applied Acarology 22(3): 410–422

 52. The Ladybeetle Community (Coleoptera: Coccinellidae) in North East of Iran

 53. The second larval species of Cicaditrombium (Acari: Trombidiidae) of the world from Iran

 54. Review of the tribe Chilocorini Mulsant from Iran (Coleoptera, Coccinellidae)

 55. One new Aculus species (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) on Glycyrrhiza glabra from Lorestan province, Iran

 56. ررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتویید Cotesia vestalis در شیوههاي متفاوت پرورش انبوه

 57. The simultaneous application effects of nitrogen, phosphorus and silicon on life table parameters of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) on cucumber

 58. ارزیابی نه پودر گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه ای حبوبات

 59. Insecticidal efficacy of nanoemulsion containing Mentha longifolia essential oil against Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

 60. Life table and predation rate of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed on Eotetranychus frosti (Tetranychidae) and Cenopalpus irani (Tenuipalpidae)

 61. تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرمآباد در استفاده از آفتکشها: کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتی

 62. مقایسه دوام اسانس گیاه پونه و نانوامولسیون آن علیه شب پره آرد

 63. Tegolophus glycyglabri sp. n. (Trombidiformes: Eriophyidae), a new species from Iran

 64. Amir Biranvand, Shahram Hesami, Mehdi Gheibi, Lida Fekrat, Oldřich Nedvěd & Jahanshir Shakarami. 2018. Contribution to the knowledge of Coccinellidae (Coleoptera) of Iran

 65. Alireza Saboori; Mojgan Sadat Shojaei; Masoud Hakimitabar; Jahanshir Shakarami; Azadeh Zahedi Golpayegani (2009) . First Asian species of Enemothrombium Berlese (Acari: Microtrombidiidae) from Iran, with a key to world larval species. International Journal of Acarology, Volume 35, Issue 4 August 2009 , pages 349 – 355.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. آذین فتحی(استاد راهنما). بررسی اثرات حشره کشی اسانس پنج گونه اکالیپتوس روی شپشه های آرد Tribolium cofusum و T. castaneum

 2. فاطمه نوروزی اصل (استاد راهنما): بررسی اثرات حشره کشی اسانس پنج گونه اکالیپتوس روی شپشه‌ی برنج Sitophilus oryzae در شرایط آزمایشگاهی

 3. زینب روزبهانی (استاد راهنما): اثر سمیت تنفسی و دورکنندگی اسانس چهار گونه گیاه روی شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis

 4. مهران رضایی (استاد راهنما): بهینه سازی تکنیک های پرورش انبوه Cotesia vestalis به عنوان عامل بیولوژیک بید کلم

 5. آناهیتا امامقلی پور (استاد راهنما): تاثیر فنوکسی کارب روی مراحل رشدی سن گندم و زنبور پارازیتوئید تخم آن

 6. رضوان افتخاری (استاد راهنما): بررسی اثر کشندگی چند ترکیب گیاهی و اثرات سینرژیستی انها بر قارچ Beuvaria bassiana در کنترل شب پره آرد روی خرما

 7. آرزو منصوری (استاد راهنما): اثرات پنج ترکیب ترپنوئیدی روی سه گونه آفت انباری

 8. بنفشه ارهفت (استاد راهنما): مقایسه خسارت سرشاخه خوار هلو روی ارقام مختلف هلو و بادام در شهرستان سامان، چهارمحال بختیاری

 9. مژگان سادات شجاعی (استاد راهنما): شناسایی کنه های اکتوپارازیت حشرات راسته دوبالان در شهرستان خرم آباد

 10. مژده لونی (استاد مشاور): بررسی خصوصیات زیستی کنه شکارگر Phytoseius plumifer با تغذیه از کنه Rhyncaphytoptus ficifoilae در شرایط آزمایشگاهی

 11. ایمان حسنوند (استاد مشاور): بررسی فون کنه های میان استیگمای خاک زی در شهرستان خرم‌آباد

 12. امین حسنوند (استاد مشاور): اثر ارقام و آبیاری تکمیلی بر میزان جمعیت آفات گلرنگ در شهرستان خرم‌آباد

 13. فرشته بازگیر (استاد مشاور): تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دروغی ایرانی روی برگ سیب در شرایط آزمایشگاهی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی و حسین حیدری. بررسی کارایی بالتوری Chrysoperla carnea در کنترل کنه دو لکه ای و کرم قوزه پنبه در شرایط آزمایشگاهی. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شهریور 1381.

 2. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی، سعید محرمی پور، پرویز لچینانی و سعید حیدری. سمیت سه اسانس گیاهی روی تخم و لارو سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates. شانزدهیمن کنگره گیاهپزشکی ایران. شهریور 1383.

 3. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی، سعید محرمی پور و پرویز لچینانی. سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری. شانزدهیمن کنگره گیاهپزشکی ایران. شهریور 1383.

 4. پرویز لچینانی، جهانشیر شاکرمی و لیلا پورحسینی. مطالعه برخی از ویژگیهای زیستی زنبور برگخوار زبان گنجشک Tomostethus nigritus. شانزدهیمن کنگره گیاهپزشکی ایران. شهریور 1383.

 5. مریم نگهبان، سعید محرمی پور، جهانشیر شاکرمی، یعقوب فتحی پور و علی اصغر طالبی.تاثیر اسانس گیاه درمنه Artemisia siberi روی شپشه آرد tribolium castaneum . شانزدهیمن کنگره گیاهپزشکی ایران. شهریور 1383.

 6. جهانشیر شاکرمی، سعید محرمی پور و کریم کمالی . کاربرد درمنه کوهی به عنوان یک حشره کش نباتی. اولین سمینار توسعه کود شیمیایی و آفت کش های نباتی. دانشگاه علم و صنعت ایران. 21-19 خرداد ماه 1383.

 7. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی، سعید محرمی پور و پرویز لچینانی. اثرات لاروکشی و تخم کشی و اثر بازدارندگی اسانس گیاهان Artemisia aucheri، Salvia bracteata و Nepeta cataria روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات. سومین همایش کلی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ی بهینه از کود و سم در کشاورزی.

 8. جهانشیر شاکرمی، کریم کمالی و سعید محرمی پور. اثرات اسانس گیاه Artemisia aucheri در کنترل آفات انباری. سومین همایش کلی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ی بهینه از کود و سم در کشاورزی.

 9. جهانشیر شاکرمی، مجید جوادی علمی، پرویز لچینانی و لیلا پورحسینی. اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 3-6 شهریور 1387.

 10. عیدی بازگیر، جهانشیر شاکرمی و آرزو نقوی. بررسی اثر بازدارندگی رشد قارچ های انباری با استفاده از اسانس چهار گونه گیاهی. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 3-6 شهریور ماه 1378.

 11. عبدالرضا صیاد منصور، ابراهیم سلیمان نژاد، فرحان کچیلی، علی رضا عسگریان زاده و جهانشیر شاکرمی. بررسی نوسانات جمعیت تخم کرم ساقه خوار نیشکر sesamia nonagrioides و درصد پارازیتیسم آن بوسیله زنبور Platytelenomus hylas در ارتباط با فنولوژی گیاه. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 3-6 شهریور ماه 1378.

 12. پرویز لچینانی، جهانشیر شاکرمی، احمد ارشادی، محسن مروتی و لیلا پورحسینی. اثر روغن دانه چریش روی دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی سوسک شاخک بلند رزاسه روی درختان بادام. سومین همایش کلی توسعه ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ی بهینه از کود و سم در کشاورزی.

 13. زینب روزبهانی، فرحان کچیلی، جهانشیر شاکرمی و محمد سعید مصدق.1390. سمیت تنفسی اسانس چهار گونه گیاه روی حشرات کامل شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis . اولین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. ص 106.

 14. جهانشیر شاکرمی، مجید فلاح زاده، سمیرا الماسی. 1390. سميت تنفسي و اثر بازدارندگی تخمریزی چهار اسانس گياهي روي حشرات بالغ سوسك چهار نقطه اي حبوبات. پنجمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

 15. سمانه محمودوند، جهانشیر شاکرمی و رضا وفایی شوشتری.1390. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه های آرد. اولین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. ص 107.

 16. سمانه محمودوند، جهانشير شاکرمي و رضا وفايي شوشتري. 1391. اثر بازدارندگی تخمریزی چهار اسانس گیاهی روی Tribolium castaneum و T.confosum در شرایط آزمایشگاهی. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران.ص 256.

 17. سمانه محمودوند، جهانشير شاکرمي و رضا وفايي شوشتري. 1391. اثر دورکنندگی اسانس و پودر چهار گونه گیاهی روی Tribolium castaneum و T.confosum. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران.ص 257.

 18. سمانه محمودوند، جهانشير شاکرمي و رضا وفايي شوشتري. 1391. اثر تخم کشی چهار اسانس گیاهی روی Tribolium castaneum و T.confosum در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.ص 71.

 19. شاکرمی، ج.، سادات شجاعی، م. و بسطامی، ف. 1391. بررسی تنوع زیستی کنه های اکتوپارازیت حشرات در شهرستان الشتر. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست،همدان.

 20. محمودوند، س. و شاکرمی، ج. 1391. معرفی چند ترکیب گیاهی کم خطر برای کنترل شپشه آرد Tribolium castaneum. اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 8 و 9 اسفند همدان.

 21. منصوری، ا.، معینی نقده، ن.، شاکرمی، ج. و قربانی، ر. 1391. معرفی چند ترکیب ترپنوئیدی گیاهی به عنوان آفت کش‌های کم خطر. اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 8 و 9 اسفند همدان.

 22. آذین فتحی، جهانشیر شاکرمی، شهریار جعفری و فاطمه نوروزی اصل. 1392. بررسی اثر لاروکشی پنج گونه اکالیپتوس روی Tribolium castaneum و T. confusum. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات. دانشگاه شهید باهنر کرمان.. 293-300.

 23. فاطمه نوروزی اصل، جهانشیر شاکرمی، شهریار جعفری و آذین فتحی، 1392. بررسی اثر دورکنندگی اسانس پنج گونه اکالیپتوس روی شپشه برنج Sitophilus oryzae. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات. دانشگاه شهید باهنر کرمان.. 285-292.

 24. فاطمه نوروزی اصل، جهانشیر شاکرمی، شهریار جعفری و آذین فتحی، 1392. اثر اسانس پنج گونه اکالیپتوس روی مرحله لاروی شپشه برنج Sitophilus oryzae. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات. دانشگاه شهید باهنر کرمان.ص 596.

 25. فرشته بازگیر، شهریار جعفری و جهانشیر شاکرمی. 1392. بررسی تاثیر دو دمای ثابت بر پارامترهای تولید مثلی کنه آفتCenopalpus irani (Parasitiformes Tenuipalpidae) . سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات. دانشگاه شهید باهنر کرمان.. 189-192.

 26. رضوان افتخاری، جهانشیر شاکرمی، مسعود لطیفیان و آناهیتا امامقلی پور. 1392. بررسی اثر لارو کشی اسانس Artemisia haussknkhtii و نارنج Citrus vulgaris روی Ephestia kuhnella.. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات. دانشگاه شهید باهنر کرمان.ص 601.

 27. بیرانوند، ا.، جعفری، ر.، شاکرمی، ج.، وفایی شوشتری، ر.، زارع خورمیزی، م. و ابراهیمی، س. 1393. بررسی فون کفشدوزک های (Col.: Coccinellidae) چگنی استان لرستان. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 572-573.

 28. حسنوند، ا.، کاظمی، ش.، جعفری، ش.، شاکرمی، ج.، لونی، م. 1393. مطالعه تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمای خاکزی دو خانواده Ascidae و Macrochelidae (Acari) در شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 993.

 29. حیدری، ه.، جعفری، ش.، جوهرچی، ا.، شاکرمی، ج. 1393. فون کنه‌های خاکزی خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در شهرستان پلدختر، استان لرستان. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 968.

 30. لونی، م.، جعفری، ش.، شاکرمی،ج. 1393. میزان تغذیه کنه شکارگر Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) از کنه Rhyncaphytptus ficifoliae (Diptilomiopidae) در شرایط آزمایشگاهی. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 945.

 31. محمودوند، س.، شاکرمی، ج. 1393. اثر اسانس پنج گونه اکالیپتوس روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوات. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 434.

 32. رضایی، م.، کریم زاده اصفهانی، ج.، شاکرمی، ج.، جعفری، ش. 1393. بهینه سازی پرورش انبوه زنبور Cotesis vestalis بر اساس بقای شفیره و بالغ پارازیتوئید. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 604.

 33. رضایی، م.، کریم زاده اصفهانی، ج.، شاکرمی، ج.، جعفری، ش. 1393. بررسی نسبت ماده های تولید شده زنبور Cotesis vestalis در تراکم های مختلف میزبان و پارازیتوئید. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 596.

 34. شفیعی نسب، ب.، محیسنی، ع.، شاکرمی، ج.، جعفری، ش. 1393. کاربرد زمین آمار در مدیریت Heliothis viriplaca (Lepidoptera: Noctuidae) در مزارع نخود دیم شهرستان دلفان. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 709.

 35. رضایی، م.، کریم زاده اصفهانی، ج.، شاکرمی، ج. 1393 تاثیر فضا و بیوماس میزبان-گیاه بر طول دوره رشدی زنبور Cotesis vestalis در شرایط پرورش انبوه. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

 36. رضایی، م.، کریم زاده اصفهانی، ج.، شاکرمی، ج. 1393 بهینه سازی فضا و تراکم میزبان-گیاه در پرورش انبوه زنبور Cotesis vestalis (Hymenoptera: Braconidae) بر اساس نسبت جنسی. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

 37. Shakarami, j., K. kamali, S. moharramipou, P. Lachinani, S, hydari and M. feizian. Fumigation Toxicity of Plant essential oils against four stored product insects. The 4th International Iran and Russia Conference" Agriculture and Natural Resource"

 38. Jahanshir shakarami. 2008. Investigation on growth inhibition effect of post harvest pathogenic fungi with four plant essential oils. Competition for Resources in a changing world: new drive for rural development. Tropentag, octomer 7-9, 2008 in hohenheim.

 39. Fathi, A., Shakarami, j., Jafari, S. and Norouziasal, F. 2013. Fumigant toxicity essential oils of five species of Eucalyptus against Tribolium confusum. The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources. Razi University Kerman shah, Iran. 898-900.

 40. Norouziasal, F., Shakarami, J., Jafari, S. and Fathi, A. 2013. Introduced species of Eucalyptus essential oils as botanical pesticides. The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources. Razi University Kerman shah, Iran. 976-978.

 41. Hasanvand, I.., Jafari, Sh., Kazemi, Sh. and Shakarami, J. 2013. Fauna of edaphic Mesostigmata (Acari) in Oak forest in Khoramabad region. The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources. Razi University Kerman shah, Iran. 911-913.

 42. احمدی پور، ر.، فرخی، ش.، شاکرمی، ج. و جعفری، ش. 1394. مقایسه کارایی اکوتیپ های بومی Trichogramma Spp. در کنترل بید گوجه فرنگی Tuta absoluta در شرایط گلخانه. سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی. مشهد. ص 30.

 43. احمدی پور، ر.، فرخی، ش. و شاکرمی، ج. 1395. ارزیابی میزان پارازیستیم تخم بید گوجه فرنگی Tuta absoluta توسط سه جمعیت بومی زنبور Trichogramma pintoi (Voegelè) در شرایط آزمایشگاه. مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 530.

 44. بازگیر، ف. و شاکرمی، ج. 1394. تاثیر دما روی پارامترهای تولید مثلی کنه شکارگر Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) با تغذیه از کنه Eotetranychus hirsti (Tetranychidae) درشرایط آزمایشگاه. سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی. مشهد. ص 75.

 45. بازگیر، ف.، شاکرمی، ج. و پورحسینی، ل. 1395. اثر دما روی امید به زندگی و مرگ و میر کنه شکارگر Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) با تغذیه از کنه Eotetranychus hirsti (Tetranychidae). مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 626.

 46. بازگیر، ف.، جعفری، ش. و شاکرمی، ج. 1395. شاخص های رشد جمعیت کنه تارتن ایرانی Cenopalpus irani Dosse (Tenuipalpidae) در دماهای مختلف. مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 629.

 47. عینی، ن.، جعفری، ش.، محیسنی، ع. و شاکرمی، ج. 1394. بررسی دوره های تولید مثلی شته جالیز Aphis gossypii Glover (Aphididae) تحت تاثیر عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و سیلیس بر روی خیار در شرایط آزمایشگاهی. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیستی و کشاورزی ایران. 10 ص.

 48. عینی، ن.، جعفری، ش.، محیسنی، ع. و شاکرمی، ج. 1394. بررسی تاثیر نیتروژن، فسفر و سیلیس بر طول دوره مراحل نابالغ و جدول زندگی شته جالیز Aphis gossypii Glover (Aphididae) بر روی خیار در شرایط آزمایشگاهی. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیستی و کشاورزی ایران. 11ص.

 49. جعفریان، ف.، جعفری، ش. و شاکرمی، ج. 1395. بررسی تاثیر سه دمای ثابت بر پارامترهای تولید مثلی کنه آفت Eotetranychus frosti در شرایط آزمایشگاهی. چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 7ص.

 50. جعفریان، ف.، جعفری، ش. و شاکرمی، ج. 1394. تاثیر دماهای بر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن Eotetranychus frosti روی برگ سیب در شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی. مشهد. ص 47.

 51. کریم زاده اصفهانی، ج.، ربیعی، ع.، شاکرمی، ج. و جعفری، ش. 1395. ارتقا شیوه پرورش انبوه زنبور Cotesia vestalis (Haliday) و کنترل کیفی آن بر اساس نرخ باروری. مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 660.

 52. مردانی طلایی، م.، نوری قنبلانی، ق.، رزمجو، ج.، حسم پور، م. و شاکرمی، ج. 1395. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر پارامترهای رشد کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) شکارگر مهم شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) روی فلفل دلوه ای Capsicum annum در رشایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 696.

 53. شاکرمی، ج.، مردانی طلایی، م.، نوری قنبلانی، ق.، رزمجو، ج.، حسن پور، م. و متقی نیا، ل. 1395. تاثیر کیفیت گیاه فلفل دلمه ای روی اندازه بدن کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer). مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 697.

 54. ربیعی، ع.، کریم زاده اصفهانی، ج.، شاکرمی، ج. و جعفری، ش. 1394. کنترل کیفیت زنبور Cotesia vestalis (Haliday) در شرایط پرورش انبوه بر اساس طول عمر حشرات بالغ. سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی. مشهد. ص 165-168.

 55. روزبهانی، م.، شاکرمی، ج.، کوشکی، م.، جعفری، ش. و محیسنی، ع. 1394. مقاومت به Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) در ده ژنوتیپ لوبیا قرمز در شرایط زراعی استان لرستان. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیستی و کشاورزی ایران. 8 ص.

 56. روزبهانی، م.، شاکرمی، ج.، محیسنی، ع.، جعفری، ش. و کوشکی، م. 1394. بررسی تغییرات جمعیت و مقاومت بهThripidae) Thrips tabaci (Thysanoptera: در ده ژنوتیپ لوبیا قرمز در شرایط زراعی استان لرستان. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیستی و کشاورزی ایران. 8 ص.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. رتبه اول کارشناسی

  2. رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد کشور

  3. رتبه اول آزمون دکتری

  4. پایان نامه برتر سال در دوره دکتری

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. مطالعه اثر حشره کشی اسانس پنج گونه گیاه روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات.

  2. بررسی اثر بازدارندگی رشد قارچ های انباری با استفاده از اسانس چهار گونه گیاهی

  3. مطالعه اثرات قارچ کشی اسانس ها و عصاره های هفت گونه گیاهی

  4. استفاده از گیاهان بومی استان لرستان به عنوان قارچ کش گیاهی

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. سم شناسی

  2. فیزیولوژی حشرات

  3. آفات گیاهان زراعی

  4. اصول مبارزه با آفات

  5. آفات انباری

  6. روش تحقیق در حشره شناسی

  7. سوابق اجرایی
   1. مسئول سفارشات خارجی دانشگاه لرستان

   2. معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی

   3. مدیر پژوهش دانشگاه لرستان

   4. معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان

   5. رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

   6. رئیس انجمن ارگانیک شعبه لرستان

   7. عضو شواری مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. سموم گیاهی

   2. کنترل بیولوژیک آفات

   3. کنترل غیر شیمیایی آفات کشاورزی

   اطلاعات تکمیلی