ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
محمود رضا شاكرمي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: برق-قدرت
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: shakarami.mr@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: m.r.shakarami@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی برق- قدرت- دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت- دانشگاه علم و صنعت ایران

 3. دکتری مهندسی برق- قدرت- دانشگاه علم و صنعت ایران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Assessment of effect of SSSC stabilizer in different control channels on damping inter-area oscillations

 2. SELECTION THE BEST CONTROL CHANNEL FOR SSSC STABILIZER TO DAMP INTER-AREA OSCILLATION CONSIDERING NON-LINEARITY EFFECTS*

 3. Robust design of static synchronous series compensator-based stabilizer for damping inter-area oscillations using quadratic mathematical programming

 4. Simultaneous Coordinated Tuning of SSSC-Based Stabilizer and PSS Using Quadratic Mathematical Programming

 5. A recursive power flow method for radial distribution networks: Analysis, solvability and convergence

 6. Wide-area power system stabilizer design based on Grey WolfOptimization algorithm considering the time delay

 7. A robust hybrid fuzzy–simulated annealing–intelligent water drops approach for tuning a distribution static compensator nonlinear controller in a distribution system

 8. Evaluation of effect of SSSC stabilizer in different control channels on sub-synchronous resonance oscillations

 9. Detection and classification of power quality disturbances using parallel neural networks based on discrete wavelet transform

 10. Eleminating negetive effect of inverter-based DGs on fuse-recloser coordination in distribution systems

 11. Analysis and Control of STATCOM/SMES Compensator in a Load Variation Condition

 12. A New Approach for Network Reconfiguration Problem in Order to Deviation Bus Voltage Minimization with Regard to Probabilistic Load Model and DGs

 13. A Study on Integrated Performance of Tap-Changing Transformer and SVC in Association with Power System Voltage Stability

 14. مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازنها بهطور همزمان در سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن مدل بار چندسطحی و وابسته به ولتاژ

 15. A Novel Intelligent Water Drops Optimization Approach for Estimating Global Solar Radiation

 16. Optimal Allocation Of Wind -based DG Based on Analytical Expression With Time-varying Combine ed Generation-Load Modales in Distribution Networks

 17. Online Prediction of Transient Instability by Wide Area Measurement System

 18. بهرهگیري بهینه از سیستمهاي ذخیره ساز انرژي در تامین ظرفیت و حذف هارمونیکها و ایجاد تعادل در سیستم برق دستگاههاي حفاري چاههاي نفت

 19. An Analytical Method To Optimal Allocation of Wind based-DGConsidering Time-Varying Laod Model in Radial Destribution Systems

 20. هماهنگی بهينه کنترلکنندههای غيرخطی STATCOMوسيستم تحریک با حضور مشاهدهگر غيرخطی مبتنی بر الگوریتم PSO

 21. Novel FGbSA: Fuzzy- Galaxy-based Search Algorithm for Multi-Objective Reconfiguration of Distribution Systems1

 22. Design of SSSC-based Stabilizer to Damp Inter-Area Oscillations Using Gray Wolf Optimization Algorithm

 23. Dynamic Behavior of Three Phase Self Excited Induction Generator during Balanced and Unbalanced Faults Using Finite Element Method

 24. طبقهبندي انواع كمبود ولتاژ سه فاز با استفاده از شبكة عصبي مبتني بر تبديل موجك گسسته

 25. شناسايي و طبقهبندي انواع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از شبكههاي عصبي موازي و تبديل موجك گسسته

 26. Selection of an Optimal Control Channel for STATCOM-Based Stabilizers to Damp Inter-Area Oscillations

 27. Optimal PID Tuning for Load Frequency Control Using Levy-Flight Firefly Algorithm

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. مدیر گروه برق

     2. رییس دانشکده فنی و مهندسی

     3. رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه

     4. معاون دانشجویی دانشگاه

     5. رییس پارک علم و فناوری استان لرستان

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر تبدیل موجک

     2. افزایش توانایی قابلیت عبور از خطا در مزارع بادی با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

     3. بهبود پایداری نوسانات زیر سنکرون در یک سیستم قدرت توسطSSSC

     4. میراسازی نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از ادوات FACTs مبتنی بر کنترل میراساز گسترده با در نظر گرفتن تاخیر زمانی

     5. بهبود نوسانات زیر سنکرون در توربین های بادی سرعت متغیر با حضور ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG)

     6. طراحی مشاهده گر و کنترل کننده غیر خطی برای سیستم تحریک یک ماشین سنکرون در یک سیستم قدرت

     7. بازآرایی بهینه یک سیستم توزیع انرژی نمونه و مکان یابی ریکلوذرها به طور همزمان

     8. بازآرایی بهینه شبکه های توزیع شعاعی و مکان یابی بهینه اتوبوستر (َAVR ) به طور همزمان جهت بهبود شاخص های الکتریکی

     9. جایابی بهینه DG ها با در نظر گرفتن تابع هزینه آنها و مدل بار جهت بهبود شاخص های الکترکی در یک سیستم توزیع نمونه

     10. ارایه یک رویکرد تحلیلی جهت تخصیص بهینه واحد های تولید پراکنده بادی با در نظر گرفتن تغییرا زمانی ساعتی تقاضای بار و تولید احتمالی تولید پراکنده بادی در سیستم های توزیع

     اطلاعات تکمیلی