ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
جواد سوسني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: جنگلداري
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: soosani.j@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: Javad.Soosani@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه گیلان (1374) با معدل 17.55

 2. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس (1376) با معدل 18.20

 3. فارغ التحصیل مقطع دکتری از دانشگاه تهران (1387) با معدل 17.75

مقالات علمی پژوهشی
 1. كاربرد عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي در نماسازي تغييرات پوشش جنگل در زاگرس

 2. شبيه سازي نقشه جنگلكاري بااستفاده از الگوي مكاني طبيعي درختان به منظور احياي مناطق تخريب يافته زاگرس

 3. Comparison of the Quercus brantii and Pyrus glabra boiss species structure in Zagros forests (Case Study: Ghalehgol Forest, Khoramabad City, Iran)

 4. Environmental factors controlling some vegetative characteristics of Quercus brantii

 5. Evaluation of Changes in Per Capita Green Space through Remote Sensing

 6. Ivestigation of sampling methool application with fixed plot in sampling of

 7. اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی) بر پهنای حلقه¬های رویشی درختان شاخه¬زاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی

 8. Site selection for local forest park using analytic hierarchy process and geographic information system (case study: Badreh County)

 9. Relative contribution of vegetation types to regional biodiversity in Central Zagross forests of Iran

 10. Site selection for local forest park using analytic hierarchy process and geographic information system

 11. Assessment of changes in the statistical distribution of the diameter at hight breast in the Central Zagros forests With impact of the decline (Case study: Lorestan- Ilam)

 12. ارزيابي رويش شعاعي درختان زربين با استفاده از دانش گاه شناسي درختي در رويشگاه طبيعي آن ؛ (علي آباد كتول گرگان)

 13. بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی جنگل پرک در استان لرستان

 14. پاسخ هاي مورفولوژيكي و رويشي نونهالهاي بلوط ايراني به سطوح مختلف نور در سال اول كاشت در نهالستان

 15. تأثیر آشفتگی زوال بر تغییرات توزیع‌های آماری مشخصه‌ی قطر برابر سینه در جنگل‌های زاگرس مرکزی (مطالعه موردی لرستان-ایلام)

 16. تاثير عوامل محيطي بر محصول دهي درختان بلوط شاخه زاد زاگرس

 17. تاثير مديريت ذخيره گاهي بر تنوع گونه هاي گياهي

 18. تحلیل رویش قطري در طول ساقه درخت کاج بروسیا

 19. تعيين اولويت حفاظتي تيپ هاي مختلف پوشش هاي گياهي در مناطق خارج از ذخيره گاه هاي جنگل هاي زاگرس بر حسب ميزان مشاركت آنها در تنوع زيستي

 20. تعيين مناسب ترين طول خط نمونه در برآورد مشخصه هاي كمي جنگل هاي زاگرس

 21. شبيه سازي نقشه جنگلكاري بااستفاده از الگوي مكاني طبيعي درختان به منظور احياي مناطق تخريبيافته زاگرس

 22. كارايي كريجينگ در پهنه بندي تراكم و تاج پوشش جنگل هاي بلوط ناحية زاگرس

 23. كاربرد دو روش كريجينگ و IDW در پهنه بندي تراكم و تاج پوشش جنگل¬هاي شاخه زاد بلوط (منطقه كاكارضاي خرم آباد)

 24. The distribution, mixture, and diversity models of woody species in Spatial Pattern of Persian oak (Quercus brantii var. persica) forests

 25. Effect of the during drought 2000-2008 on diameter growth of Pinus brutia Ten species in lorestan Province (case study Pinus brutia Ten stands khorramabad city)

 26. تحلیل رویش قطري در طول ساقه درخت کاج بروسیا در شهرستان خرم آباد

 27. ارزیابی جنگل کاری گونه های پهن برگ و سوزنی برگ در پارک جنگلی مخملکوه خرم آباد

 28. Evaluation of K-tree Distance and Fixed-Sized Plot Sampling in Zagros Forests of Western Iran

 29. مكان يابي پارك جنگلي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قلعه گل)

 30. تاثير آشفتگي زوال بر تغييرات توزيعهاي آماري مشخصه قطر برابر سينه در جنگلهاي زاگرس مركزي (مطالعه مورردي: لرستان-ايلام )

 31. ارزيابي قابليت داده هاي ماهواره اي +ETM و LISSIII در تهيه نقشه تراكم جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل هاي قلاجه استان كرمانشاه)

 32. اثرات ميان‌مدت اجراي سه شيوه جنگل‌شناسي بر پراكنش قطري توده‌هاي جنگلي حوزه شفارود با به‌كارگيري توابع توزيع احتمال

 33. تحليل ساختار جنگل هاي زاگرس با استفاده از شاخصهاي مبتني بر نزديك ترين همسايه (پژوهش موردي: جنگل هاي قلعه گل خرم آباد)

 34. مقايسه ارزيابي اقتصادي توليد گندم و صنوبر سريع الرشد در يك دوره ده ساله در واحد سطح

 35. Evaluation of Khorramabad s physical changes and its green space using remote sensing data

 36. Canopy cover estimation across semi-Mediterranean woodlands: application of high-resolution earth observation data

 37. EVALUATING POPULUS NIGRA ABSOLUTE AGE OF EXPLOITATION WITH DIFFERENT PLANTING DISTANCES IN THE CENTRAL ZAGROS

 38. بهتریه فرمول ضریب شکل برای کاج بروسیا (. )Pinus Brutia Tenدر شهرستان خرمآباد

 39. تحلیل الگوي پراکنش مکانی گونه راش شرقی ) (Fagus orientalis Lipskyدر جنگلهاي هیرکانی با استفاده از شاخصهاي زاویهاي )مطالعه موردي: جنگلهاي ناو اسالم گیلان(

 40. ارزيابي سطح تنوع درختي جنگلهاي هيركاني با استفاده از شاخص تنوع ساختاري تركيبي )مطالعه موردي: تيپ راش- ممرز، ناو اسالم گيلان(

 41. کارایی روشهای تصحیح اثر حاشیهای تابع Kرایپلی در تحلیل مکانی درختان کنار ( Ziziphus ) در زاگرسspina-christi

 42. کاربرد شاخصهاي نزدیکترین همسایه در ارزیابی ساختار جامعه راش- ممرزستان در ناحیه رویشی هیرکانی )مطالعه موردي: جنگلهاي ناو اسالم گیلان(

 43. برآورد زيتوده روي زميني درختان جنگل با استفاده از تصويرهاي نوري و راداري )مطالعه موردي: حوضه ناو اسالم گيلان(

 44. تأثیر آشفتگی زوال بر تغییرات توزیعهاي آماري مشخصه تاج پوشش در جنگلهاي شاخهزاد زاگرس مرکزي

 45. مقايسه تأثیر متغیرهای اقلیمی بر تودههای سالم و متأثر از زوال بلوط ايرانی .) در شهرستان خرمآبادQuercus brantii Lindl(

 46. ارزيابي شدت بحران زوال در جنگلهاي استان كهگيلويه و بويراحمد )منطقه مورد مطالعه: تنگ سولك(

 47. EVALUATING EXISTING STRATEGIES IN ENVIRONMENTAL CRISIS OF ZAGROS FORESTS OF IRAN1

 48. پراكنش بیماری سوختگی درختان شمشاد و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: ذخیرگاه جنگلی شمشاد خیبوس و انجیل سی- مازندران)

 49. مقایسه بازده اقتصادي آگروفارستري و کشاورزي تکمحصولی در منطقه ازنا استان لرستان

 50. اثر متغیرهاي اقلیمی )دما و بارندگی( بر رویش سالیانه بلوط ایرانی )(Quercus brantti Lindl

 51. Diversity of woody plant species and their relationship to physiographic factors in central Zagros forests (Case study: Perc forest, Khorramabad, Iran)

 52. اثرات ميانمدت اجراي سه شيوه جنگلشناسي بر پراکنش قطري تودههاي جنگلي حوزه شفارود با بکارگيري توابع توزيع احتمال

 53. ارزيابي قابليت دادههاي ماهوارهاي + ETMو LISSIIIدر تهيه نقشه تراكم جنگلهاي زاگرس )مطالعه موردي: جنگلهاي قلاجه استان كرمانشاه(

 54. اثرات میان مدت اجرای سه شیوه جنگل شناسی برپراکنش قطری توده های جنگلی حوزه شفارودبابکارگیری توابع توزیع احتمال

سایر مقالات چاپ شده
 1. بررسي نقش تعاوني هاي جنگل نشين در حفاظت محيط زيست و توسعه روستائي

 2. تعيين نرخ تغييرات سطح جنگلهاي استان لرستان طي دهه 1373 تا 1382با استفاده از نقشه هاي رقومي

 3. بررسي رابطه بين گسترش قطري دل قرمزي در مقطع عرضي تنه درختان راش با قطر برابر سينه

 4. كاربرد تصاوير ماهواره اي ETM در تهيه نقشه گستره جنگل در ناحيه زاگرس مياني

 5. بررسي تاثير رويشگاه در رويش قطري درختان شاخه زاد ايراني در ناحيه زاگرس مياني

 6. بررسي همبستگي بين قطر و سن درختان شاخه زاد بلوط ايراني

 7. بررسي تاثير خشكسالي انتهاي دهه 80 در ميزان رويش قطري درختان شاخه زاد بلوط ايراني

 8. بررسي كاربرد روش نمونه برداري با قطعات دايره اي 10 آري در نمونه برداري از جنگل هاي زاگرس

 9. مكانيسمي براي اولويت بندي مناطق حفاظتي در پوشش هاي گياهي زاگرس مياني

 10. ارزيابي اقتصادي طرحهاي بهره برداري و احياء سقز در استان لرستان

 11. ارزيابي كارآيي تكنيكهاي مختلف در تعيين تغييرات سطح پوشش جنگلهاي زاگرس با استفاده از داده هاي ماهواره لندست

 12. مقايسه شاخص هاي گياهي در تعيين تراكم پوشش جنگلهاي زاگرس با استفاده از داده هاي سنجنده ETM

 13. بررسي صحت و دقت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي GPS در آمار برداري جنگل هاي زاگرس

 14. مقايسه كارآيي پلاتهاي 10 آري و ترانمسكت هاي 50 متري از نظردقت و هزينه در نمونه برداري از جنگل هاي زاگرس

 15. تغييرات سطح و تراكم جنگلهاي زاگرس مياني با استفاده از تفسير عكسهاي هوايي و بهره گيري از GIS

 16. تعيين مناسب ترين ابزار اندازه گيري سطح مقطع برابر سينه درختان در .....

 17. تعيين درصد حجمي پوست درختان شاخه زاد بلوط ايراني در شرايط مختلف رويشگاهي

 18. تعيين رويش شعاعي توده هاي مسن سوزني برگ با استفاده از آناليز نمونه هاي رويشي

 19. پايش تغييرات رويش قطري توده هاي سوزني برگ كاج بروسيا به طريقه آمار برداري مجدد

 20. بررسي الگوي پراكنش مكاني گونه هاي درختي منطقه زاگرس مياني

 21. بررسي الگوي توزيع طبقات تاج پوشش درختان در جنگل هاي مناطق تپه ماهوري زاگرس مياني

 22. مقايسه برآورد درصد تاج پوشش جست گروهها توسط دو روش برخورد با .....

 23. بررسي تجديد حيات طبيعي جنگل هاي جنوب تايگاه

 24. بررسي كمي و كيفي جنگل هاي كران رودي كاكارضا

 25. بررسي الگوي توزيع طبقات تاج پوشش در ذخيره گاههاي جنگلي ناحيه زاگرس مياني( ذخيره گاه جنگلي گلابي وحشي چم حصار دلفان- لرستان)

 26. كاربرد روش توان دوم اختلاف مقادير، در كاهش خطاي آماربرداري تاج پوشش جنگل¬هاي شاخه زاد ناحيه زاگرس مركزي

 27. بررسي كمي وكيفي قديمي ترين توده دست كاشت بلوط ايراني در استان لرستان

 28. تعيين الگوي مناسب جهت پايش توزيع طبقات قطري در توده هاي دست كاشت (مطالعه موردي:توده هاي دست كاشت شهرستان خرم آباد)

 29. بررسي پايداري توده¬هاي سوزني برگ دست¬كاشت به طريقه پايش تغييرات قطري (مطالعه موردي: درختان كاج پارك شريعتي شهرستان خرم آباد)

 30. مقايسه تغييرات پايه هاي چوبي در مناطق حفاظتي و غير حفاظتي

 31. مقايسه ارجحيت اقتصادي كشت سه گونه گردو، صنوبر و گندم در يك بيلان ده ساله

 32. بررسي كمي و كيفي توده هاي شاخه¬زاد بلوط ايراني در اراضي تپه ماهوري

 33. تعیین برخی مشخصات کمی وکیفی درختان سامانه چشمه برد

 34. بررسي الگوي پراكنش درختان در جنگلهاي شاخه زادمناطق كوهپايه اي زاگرس(مطالعه موردي منطقه قلعه گل شهرستان خرم آباد)

 35. تنوع زيستي و نقش آن در پايداري جنگل

 36. روش هاي نوين جهت مديريت و سياستگذاري در جنگلهاي مديترانه اي

 37. روش هاي نوين جهت مديريت و سياستگذاري در جنگلهاي مديترانه اي

 38. ارزيابي دقت مساحيِ تاج¬پوشش درختان جنگلي منطقه زاگرس با استفاده قابليت¬ها و ابزارهاي مجموعه گوگل ارث

 39. ارزيابي قابليت تفرجي پارك طبيعي گاماسياب دلفان با استفاده ازGIS

 40. پايش جنگل¬كاري¬هاي اطراف شهر خرم¬آباد با استفاده از داده¬هاي سنجش از دور

 41. بررسي تاثير فاصل از روستا در تغييرات گستر ه جنگل با استفاد ازعكس هاي هوايي

 42. بررسي اثرات شيب زمين در تغييرات كمي جنگلهاي شاخه زاد بلوط ايراني در نيم قرن گذشته با استفاده از عكسهاي هوايي و GIS

 43. كاهش حضور گونه هاي اندميك در پوشش علفي كف منطقه جنگلكاري شده با گونه كاج بروسيا(Pinus brutia) در پارك جنگلي گهر دورود

 44. اثرات عوامل طبيعي و تغييرات اقليمي بر تخريب جنگل هاي ناحيه زاگرس مياني در منطقه قلعه گل لرستان

 45. پايش تغييرات فلورستيك مناطق جنگلي ناحيه زاگرس مياني با استفاده از اطلاعات استخراج شده از طرح هاي جنگلداري

 46. Determination of Zagros Forest’s Functions Using Fuzzy AHPMethod and Stockholders Analysis (Case Study: Kakareza Forest,Lorestan, Iran

 47. پهنه بندي توان تفرجي سامان عرفي پرك در جنگل هاي نوژيان با استفاده ازGIS

 48. بررسي كمي و كيفي توده 250ساله بلوط ايراني در شهرستان بروجرد

 49. الگوي پراكنش مكاني گونه هاي درختي جنگل هاي زاگرس(مطالعه ي موردي: جنگل هاي منطقه ي شهنشاه شهرستان خرم آباد)

 50. بررسي تنوع زيستي گونه هاي چوبي جنگلهاي تپه ماهوري زاگرس مركزي

 51. دو تجربه از كابرد كريجينگ در پهنه بندي تراكم و تاج پوشش جنگلهاي بلوط غرب

 52. تخمين تخريب رويشگاه هاي زاگرس در نتيجه بيابان زايي با استفاده از عكس هاي هوايي مطالعه موردي:(بخشي از جنگل هاي كاكارضاي خرم آباد)

 53. بررسي الگوي پراكنش بلوط ايراني در جنگلهاي تپه ماهوري زاگرس(مطالعه موردي:چشمه برد خرم آباد)

 54. بررسي الگوي توزيع طبقات قطري در جنگلكاري هاي سوزني برگ سطح شهرستان خرم آباد

 55. جلوگيري از تخريب جنگل هاي ناحيه زاگرس مركزي، راهكارها و برنامه ها(مطالعه موردي قلعه گل استان لرستان)

 56. بررسي كمي و كيفي توده صنوبر كاري سه ساله در منطقه هولاندشت شهرستان خرم آباد

 57. مقايسه آماري داده هاي كمي دو توده بلوط كهن ايراني در استان لرستان

 58. ارزشگذاري اقتصادي كاركردهاي اكوسيستمي‏ جنگل

 59. تعيين نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك هاي جنگلي(مطالعه موردي: تفرجگاه جنگلي حسن‏گاويار شهرستان نورآباد)

 60. بررسي محصولات فرعي جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي درخت بنه در جنگلهاي لرستان)

 61. تاثير آلودگي محيط زيست در اكوسيستم جنگل

 62. بررسي رايطه بين دل¬قرمزي و درون تهي با قطر برابر سينه در درختان راش

 63. استخراج دقيق اطلاعات رويشي درختان سوزني برگ دست كاشت به طريقه آناليز تنه

 64. استخراج منحني ارتفاع در درختان سوزني برگ دست كاشت با استفاده از آناليز تنه

 65. استخراج منحني رويشهاي حجمي در يك درخت هفتاد ساله كاج بروسيا

 66. كارايي روش حداكثر احتمال در تهيه نقشه تراكم تاج پوشش جنگل (مطالعه موردي:سامان عرفي پرك واقع در شهرستان خرم آباد)

 67. ارزيابي كارآيي دستگاه سونتو در اندازه گيري ارتفاع توده هاي سوزني برگ دست كاشت

 68. مقايسه دستگاه¬هاي سونتو و آبنه¬لول در اندازه¬گيري ارتفاع توده¬هاي سوزني¬برگ دست¬كاشت

 69. بررسي مقايسه بين دو ميانگين دو منطقه رويشي شاخهزاد بلوط ايراني به مطالعه موردي: مناطق رويشي ملهشبانان و دادآباد ( WELCH

 70. شناسايي، دامنه ميزباني حشرات بذر خوار راسته سخت بالپوشان (Coleoptera ) در مراتع استان لرستان

 71. بررسي تاثير آشفتگي بر تخريب ساختار جنگلهاي زاگرس

 72. الگوي پراكنش، آميختگي و تنوع گونه هاي چوبي جنگلي، در ناحيه زاگرس مياني

 73. كاربرد نرم¬افزار Google Earth در پايش تغييرات فضاي سبز شهري (مطالعه موردي: مشهد-بخشي از بلورا هاشميه)

 74. ارزيابي جنگلهاي ارس منطقه هزار مسجد با استفاده از تصاوير ماهوارهاي گوگل ارث

 75. رصد پوشش هاي درختي نواحي صعب العبور و كوهستاني با استفاده از تصاوير

 76. بررسي مشخصه هاي كمّي و كيفي تودة دست كاشت سپيدار در خرم آباد

 77. بررسي كمي و كيفي جنگل هاَي سامان عرفي پرك در ناحيه زاگرس مياني

 78. بررسي امكان تهيه نقشه غناي گونه اي با استفاده از داده هاي ماهواره اي

 79. تعيين نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك هاي جنگلي(مطالعه موردي: تفرجگاه جنگلي حسنگاويار شهرستان نورآباد(

 80. بررسي قابليت تابع همبستگي ييژگيها در تعييه تغييرات تى عً ابعاد درختان جىگلهاي زاگرس

 81. بررسي پايداري درختان سوزني برگ با اساس ضريب قدكشيدگي و مقايسه شكل ساقه آنها با حجم هاي هندسي

 82. بررسي تراكم و درصد تاج پوشش درختان بلوط ايراني در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي (مطالعه موردي: جنگل هاي زاگرس مياني)

 83. كاربرد تابع همبستگي جفتي در تعييه الگوي مكاني درختان جنگلهاي قلعه گل خرم آباد

 84. استخراج اطلاعات رويشي درختان سوزني برگ با استفاده از روش آناليز تنه

 85. تاثير خشكسالي بر كاهش رويش جنگلها و تخريب محيط زيست

 86. استخراج پديده هاي خشكسالي (1388-1359)، بر اساس نمايه هاي PNPI و SIAP و ارزيابي تأثير آنها بر رويش جنگلهاي سوزني برگ

 87. بررسي پديده هاي زوال در ناحيه رويشي زاگرس

 88. تأثير شكل زمين (شيب و جهت) برفراواني و تاج پوشش (Quercus persica) منطقه شوراب لرستان

 89. اندازه قطعه نمونه مناسب براي بررسي تنوع زيستي درمنطقه جنگلكاري شده تلو

 90. مكان يابي پارك هاي جنگلي با استفاده از آناليز چند معياره و GIS

 91. بررسي محصولات فرعي جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي درخت بنه در جنگلهاي لرستان)

پایان نامه ها
 1. تاثير فاكتورهاي اقليمي بر رويش شعاعي درختان شاخه زاد بلوط ايراني در منطقه زاگرس مياني (مطالعه موردي: منطقه شهنشاه) (استاد راهنما)

 2. بررسي امكان تعيين سرانه فضاي سبز شهري با استفاده از قابليتهاي مجمموعه نرم¬افزاري گوگل ارث(مطالعه موردي: گستره فضاي سبز شهري ناحيه 1 شهرستان خرم¬آباد) (استاد راهنما)

 3. بررسی کمی و کیفی جنگل¬کاری پارک ملی مخمل¬کوه شهرستان خرم¬آباد(استاد راهنما)

 4. ارزيابي رويش شعاعي درختان زربين در رويشگاه طبيعي با استفاده گاه¬شناسي درختي (علي¬آباد كتول گرگان) (استاد راهنما)

 5. ارزيابي قابليت تفرجي سامان هاي عرفي سرشينه، سرمرنگ و خداوردي در مناطق جنگلي زاگرس مياني با استفاده از GIS(استاد مشاور)

 6. بررسي زمينه يابي و امكان تشكيل تعاوني هاي دانش آموختگان جنگلداري(استاد مشاور)

 7. بررسی اثرات مدیریت ذخیره گاهی روی تنوع زیستی گونه های چوبی و علفی ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان(استاد مشاور)

 8. كاربرد منحني هاي گونه- مساحت براي تعيين غناي گونه اي در تيپ هاي مختلف جنگلي(مطالعه موردي:جنگل هاي پرك لرستان) (استاد مشاور)

 9. پهنه بندي خطر توسعه آتش سوزي در جنگل هاي زاگرس مياني (مطالعه موردی: جنگل هاي منطقه كاكارضا- شهرستان خرم آباد) (استاد راهنما)

 10. استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي به عنوان ابزار تصميم گيري چندمعياره براي تحليل خواست گروه هاي ذينفع و اولويت بندي كاركردهاي جنگل هاي زاگرس (جنگلهاي كاكارضا- لرستان) (استاد راهنما)

 11. مكان¬يابي پارك جنگلي، با فرآيند تحليل سلسله مراتبي(استاد مشاور)

 12. مقايسه بين درآمد حاصل از آگرو فارستري با كشاورزي (مطالعه موردی: منطقه ازنا - لرستان) (استاد مشاور)

 13. تحليل ساختار جنگل¬هاي زاگرس با استفاده از شاخص¬هاي مبتني بر نزديكترين همسايه(مطالعه موردي: جنگل هاي قلعه گل خرم آباد) (استاد راهنما)

 14. پهنه بندی تاج پوشش عرصه های جنگلی زاگرس میانی با استفاده از نمونه برداری دو اشکوبه¬ای(استاد راهنما)

 15. بررسی اثر تنش خشکی بر حلقه¬های رویشی و زوال درختان سوزنی¬برگ دست¬کاشت با استفاده از دانش گاهشناسی(استاد راهنما)

 16. الگوی پراکنش مکانی بلوط ايراني و تنوع گونه های چوبی در جنگل¬های زاگرس میانی(مطالعه موردی: جنگل¬های محدوده شهر خرم¬آباد) (استاد راهنما)

 17. بررسي تغييرات سطح و تراکم جنگلهاي زاگرس مياني به وسيله عکسهاي هوايي با بهره گيري از GIS. (استاد مشاور)

 18. مقايسه ميزان دقت دو روش نمونه برداري پلات ثابت و ترانسكت در آمار برداري جنگل هاي زاگرس. (دانشگاه مازندران(استاد مشاور)

 19. بررسي ساختار جنگل¬هاي كران¬رودي در استان لرستان (مطالعه موردي رودخانه كاكارضا) (استاد مشاور)

 20. بررسی کارآیی روش نزدیکترین همسایه (knn)درآماربرداری تاج پوشش جنگلهای زاگرس(استاد مشاور)

 21. بررسی روند تغییرات فیزیکی شهرستان خرم¬آباد در نیم قرن گذشته با تکیه بر فضای سبز(استاد مشاور)

 22. مدل‌سازی تخريب گستره جنگل‌های منطقه کاکارضای خرم آباد با استفاده از GIS(استاد مشاور)

 23. بررسی ساختار جنگل¬شناسی توده¬ي جنگلي بلوط ايراني(Quercus brantii L.) و عوامل موثر بر تخريب آن(استاد مشاور)

 24. بررسی مناسب ترین الگوی برازش توزیع قطر در طبقات قطری، در درختان بلوط جنگل¬های ناحیه زاگرس میانی(استاد راهنما)

 25. تحلیل ساختار جنگل‌های زاگرس با استفاده از قطعات نمونه‌ی دائم(استاد راهنما)

 26. تحلیل روند تغییرات ساختار جنگل¬های زاگرس بر اثر پدیده زوال با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر نزدیکترین همسایه(استاد راهنما)

 27. بررسی توزیع طبقه¬های قطری و تحلیل حساسیت آن در زوال بلوط جنگل¬های زاگرس (دانشگاه لرستان- راهنما) (دکتری)

 28. بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک زمینی بالا در شناسایی و پهنه بندی بیماری زوال شمشاد (دانشگاه لرستان- راهنما) (دکتری)

 29. کاربرد تصاویر ماهواره¬ای کوییک¬برد در برآورد سطح تاج¬پوشش جنگل¬های زاگرس (دانشگاه مازندران- مشاور) (دکتری)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. همايش جنگل هاي شمال كشور و صنايع وابسته- 1385.

 2. اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست و توسعه روستایی- 1386.

 3. همايش ملی ژئو ماتيك - 1386.

 4. اولین همايش بین المللی گاهشناسي خزر- 1386.

 5. همايش بيولوژي و دنياي نوين- 1386.

 6. سومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي- 1387.

 7. همايش ژئوماتيك- 1388.

 8. سومين همايش يافته هاي پژوهشي غرب كشور- 1387.

 9. همايش ژئوماتيك- 1388.

 10. سومين همايش ملي جنگل - 1388.

 11. اولين همايش ملي جنگل و صنايع چوب و كاغذ - ملي

 12. همايش بين المللي گاهشناسي- 1388.

 13. اولين همايش ملي جنگل و صنايع چوب و كاغذ - ملي- 1389.

 14. هشتمين همايش ملي دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران - ملي- 1389.

 15. اولين كنفرانس ملي زئوماتيك نوين در خدمت جامعه - ملي- 1389.

 16. همايش منطقه‏ اي جنگلها و محيط زيست ضامن توسعه پايدار - منطقه اي- 1389.

 17. پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست - ملي- 1390.

 18. همايش ملي جنگلهاي زاگرس قابليتها و تنگناها- 1390.

 19. پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست - ملي - 1390.

 20. اولين كنگره ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران - ملي- 1390.

 21. اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي - 1391.

 22. دومين همايش منطقه اي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست - 1391.

 23. Resilience of agricultural systems against crises - بين المللي- 1391.

 24. سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي - بين المللي- 1391.

 25. همايش ملي جنگل هاي زاگرس، چالش ها، تهديدها و فرصت ها - ملي- 1391.

 26. سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران - ملي- 1391.

 27. همايش ملي جنگل هاي زاگرس، چالش ها، تهديدها و فرصت ها - ملي- 1391.

 28. اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش هاي كشاورزي،منابع طبيعي و محيط زيست - 1391.

 29. هفتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط‏زيست- 3 خرداد ماه 1392- تهران - ملي- 1392.

 30. اولين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار - ملي- 1392.

 31. دومين همايش ملي حفاظت وبرنامه ريزي محيط زيست- 1392.

 32. اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار- 1392.

 33. همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران- 1392.

 34. اولين همايش سراسري محيط زيست انرژي و پدافند زيستي- 1392.

 35. اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار- 1392.

 36. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل- 1393.

 37. همايش ملي ژئوماتيك 93

 38. اولين همايش ملي جنگلهاي بلوط - 1393.

 39. اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست- 1393.

 40. ششمين كنفرانس بين المللي و مديريت جامع بحران- 1393.

 41. سومين همايش سراسري انرژي محيط زيست و پدافند زيستي - 1394.

 42. نخستين كنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي- 1394.

 43. اولين كنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاك- 1394.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه پنجم امتحان سراسرس کارشناسی ارشد رشته جنگل¬داری درسال 1374.

  2. اخذ مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس- 1376.

  3. کسب رتبه اول آزمون ورودی دکتری جنگلداری دانشگاه تهران در سال 1380

  4. پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی (رتبه سوم)- در سال 1389

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. پرورش جست¬گروههای جوان و نوجوان در جنگل¬های شاخه¬زاد بلوط استان لرستان (معاونت آموزش و تحقیقات سازمان جهادکشاورزی استان لرستان- همکار- 1383).

  2. ساخت دستگاه بلندي ياب جال (دانشگاه لرستان – مجری - 1383)

  3. بررسي كمي و كيفي قديمي ترين توده دست كاشت سوزني برگ در ايران (دانشگاه لرستان – مجری - 1383)

  4. بررسي سطح جنگلهاي استان و روند تخريبي آنها با استفاده از تصاوير ماهواره اي (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان- مجری- 1385)

  5. بررسي ميزان قطري در توده هاي شاخه زاد بلوط ايراني (دانشگاه لرستان – مجری - 1386)

  6. بررسي دقت استفاده از GPS در آمار برداري جنگل هاي زاگرس (دانشگاه لرستان – مجری - 1386)

  7. بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي در تعيين تغييرات گستره پوشش جنگلي زاگرس (دانشگاه لرستان – همکار - 1388)

  8. پهنه بندی توان تفرجی سامان عرفی پرک در جنگل¬های نوژیان (دانشگاه لرستان – مجری - 1391)

  9. تعیین میزان رویش شعاعی قدیمی ترین توده سوزنی¬برگ دست¬کاشت کشور (دانشگاه لرستان – مجری - 1392)

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مقطع کاردانی: آمار و اندازه¬گیری جنگل، درخت شناسی،جنگل¬داری،محصولات فرعی جنگل،‌اصول پرورش جنگل، تولید بذر و نهال درختان جنگلی،درختان مناسب آگروفارستری و...

  2. مقطع کارشناسی: اندازه گیری جنگل، جنگلداری 1و2، آمار عمومی، آمار کاربردی، محصولات فرعی جنگل، سیاست جنگل، پروژه،طرح جنگلداری،‌ جلسه بحث و ...

  3. مقطع کارشناسی ارشد: زیست سنجی، روشهای پیشرفته آماری، محصول دهی، مدیریت پایدار جنگل، سمینار تخصصی

  4. مقطع دکتری: زیست سنجی پیشرفته، نرم¬افزارهای مناسب در اندازه¬گیری جنگل

  5. سوابق اجرایی
   1. - مدير گروه کارداني جنگلداري- موسسه آموزش عالي علمي کاربردي سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان – (1379-1378).

   2. - عضو کميته تخصصي بخش تحقيقات منابع طبيعي معاونت آموزش و تحقيقات - سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان - 1383-1377.

   3. - عضو کميته برنامه ريزي آموزش و تحقيقات ستاد برنامه سوم - سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان- 1377. -

   4. عضو کميته بازنگري دوره کارداني علمي¬کاربردي جنگل- دانشگاه جامع علمي کاربردي- 1379-1377.

   5. - مدير گروه جنگلداري دانشگاه لرستان - دانشگاه لرستان- 1392-1390.

   6. - نماینده پژوهشی گروه جنگلداری- دانشگاه لرستان- 1392-1388.

   7. - عضوکیته راهبردی دانشکده کشاورزی- دانشگاه لرستان- 1392-1388.

   8. - نماینده دانشکده کشاورزی در کمیته برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی استان لرستان- اداره کل منابع طبیعی استان لرستان- 1383-1382.

   9. - عضو کمیسیون تخصصی زوال جنگل¬های بلوط استان لرستان- اداره کل منابع طبیعی استان لرستان- 1393-1392.

   10. - عضو کمیته پژوهشی اداره کل محیط زیست استان لرستان- سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان- 1393- 1395.

   11. مسٔول پی گیری مرکز تحقیقات بلوط

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. زیست سنجی جنگل

   2. گاهشناسی درختی

   3. اکولوژی آماری

   4. عکسهای هوایی

   5. پایش و مونیتورینگ پوششهای طبیعی

   6. نماسازی و شبیه سازی جنگل

   7. زوال بلوط و زوال جنگل

   8. تصاویر ماهواره ای جدید و فن آوریهای نوین در این زمینه (رادار، لیدار، تصاویر چند طیفی و ...)

   9. مدیریت فضاهای سبز شهری

   اطلاعات تکمیلی
   1. عضویت در پنل اولین همایش منطقه¬ای جنگل¬های زاگرس- عضو کمیته علمی- دانشگاه پیام نور لرستان-1388

   2. عضویت در پنل دومین همایش بین المللی گاهشناسی خزر- عضو کمیته علمی- دانشگاه مازندران- 1389

   3. عضویت در پنل اولین همایش ملي جنگل¬های زاگرس مركزي- عضو کمیته علمی- جهاد دانشگاهي خرم¬آباد- 1390

   4. عضویت در پنل نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس- عضو کمیته علمی- اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان- 1391

   5. داور تخصصی هفت مجله علمی-پژوهشی داخلی و سه مجله تخصصی در خارج کشور