ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
ناهيد سرلك
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: شيمي تجزيه
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي شيمي تجزیه
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: sarlak.n@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. ۱.کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان تغییر رشته به شیمی دانشگاه لرستان فارغ التحصیل کارشناسی شیمی از دانشگاه لرستان ۲. کارشناسی ارشد رشته شیمی تحزیه دانشگاه تربیت مدرس ۳. دکتری شیمی تحزیه از دانشگاه بوعلی همدان

مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات چاپ شده
 1. lu.ac.ir/usersfiles/693712.4290362.4894395337850.pdf

 2. Catalytic determination of traces of Rh(III) using an optode based on immobilization of methyl violet on a triacetylcellulose membrane

 3. Effects of electrospinning parameters on titanium dioxide nanofibers diameter and morphology: An investigation by Box–Wilson central composite design (CCD)

 4. Quantitative study on the interaction of Ag+ and Pd2+ with CNT-graft-PCA (polycitric acid) in aqueous solution

 5. Synthesis of Nanopesticides by Encapsulating Pesticide Nanoparticles Using Functionalized Carbon Nanotubes and Application of New Nanocomposite for Plant Disease Treatment

 6. Preparation and Characterization of MWCNT-Graft-PCA-Pt Electrode Fabricated by Electrospray Deposition Method for Proton Exchange Membrane Fuel Cell

 7. Simultaneous spectrophotometric determination of minoxidil and tretinoin by the H-point standard addition method

 8. Simultaneous Determination of Salicylamide and Paracetamol by Spectrophotometric H-Point Standard Addition Method and Partial Least Squares Regression

 9. Simultaneous Spectrophotometric Determination of Paracetamol and Salicylamide in Human Serum and Pharmaceutical Formulations by a Differential Kinetic Method

 10. Spectrophotometric Determination of Salicylamide and Paracetamol in Biological Samples and Pharmaceutical Formulations by a Differential Kinetic Method

 11. Simultaneous Kinetic Spectrophotometric Determination of Sulfite and Sulfide Using Partial Least Squares (PLS) Regression

 12. A novel cyanide sensing phase based on immobilization of methyl violet on a triacetylcellulose membrane

 13. Simultaneous kinetic spectrophotometric determination of cyanide and thiocyanate using the partial least squares (PLS) regression

 14. Design and characteristics of a sulfide and sulfite optode based on immobilization of methyl violet on a triacetylcellulose membrane

 15. Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Sulfide Ion Based on Its Catalytic Reduction Reaction with Methylene Blue in the Presence of Te(IV)

 16. FIXATIVE OF POLYMERIZED CARBON NANOTUBES ENCAPSULATING OSMIUM NANOPARTICLES FOR BIOLOGICAL TISSUE

 17. ELECTROCATALYST OF CARBON NANOTUBES ENCAPSULATING PLATINUM GROUP METAL NANOPARTICLES FOR FUEL CELLS

 18. METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF AN EXTRACTIVE AGENT OF POLYMERIZED CARBON NANOTUBES ENCAPSULATING PHENOL NANOPARTICLES USED FOR DNA EXTRACTION AND PURIFICATION, AND PRODUCT THEREOF

 19. Fabrication of completely water soluble graphene oxides graft poly citric acid using different oxidation methods and comparison of them

پایان نامه ها
 1. • Fabrication & the Design of Membranes for removal of phenol by nanofibers Tio2-MWCNT/Clay from industrial wastewater based on synthesis and optimization of TiO2- MWCNTto method (CCD). • Fabrication of a nanofilter based on nanobelts TiO2 for removing of bacterial and Microbial contaminants from water.

 2. • Designing a new Dye-sensitized solar cells (DSSC) using MWCNT-graft-poly (citric acid)-Pt,Pd&Pt,Pd 2, Fabrication and Characterization of Dye-sensitized-solar cells photoanodeusin TiO2 nanorod,nanobelt and nanofiber arrays.

 3. • Optimization of effective parameters for the synthesis of TiO2 nano-rods and nano-belts using CCD method. • Design and characterization of an optical nano-sensor based on immobilization of TiO2 nanoparticles on a triacetylcellulose membrane for determination of AL3+ and some dyes.

 4. • Preparation and Characterization of New Nanocomposites Synthesized of Au and Au–Ag Bimetallic Nanoparticles Encapsoulated in Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes, 2. Design and characteristics of an optical nanosensor based on immobilization of MWCNTs-g-PCA-Au on a triacetylcellulose membrane for determination trace amounts of cyanide and thiourea.

 5. • Fabrication of ultra fine TiO2 nanofibers with electrospinning technique and optimization of parameters with centeral composite design (CCD) method.

 6. • UV-Vis spectroscopic study of encapsulation of pesticides by Multiwall Carbon Nanotubes-graft-Poly (citric acid) Hybrid Materials.

 7. UV-Vis spectroscopic study of encapsulation of phenols by Multiwall Carbon Nano-tubes-graft-Poly (citric acid) Hybrid Materials.

 8. • Encapsulation of Osmium Nanoparticles by Multiwall Carbon Nanotubes-graft-Poly (citric acid) Hybrid Materials and Its Application as a Novel Fixative in Fixation Tissues of Plant Leaves and Comparison with Fixation of Specimen by Buffered OsO4 Solution (1%) Via SEM Analysis.

 9. • Solid-phase extraction system for Co (II) ions enrichment in plant and water samples based on oxidized multiwall carbon nanotubes coupled to flame atomic absorption spectrometry.

 10. • Catalytic determination of traces of Rh(III) using an optode based on immobilization of methyl violet on a triacetylcellulose membrane • Simultaneous kinetic spectrophotometric determination of sulfide and sulfite ions by using an optode and the partial least squares (PLS) regression.

 11. PRODUCTION OF NANOPESTICIDES USING GRAPHENE

 12. Design and Construction of a New kit for rapid Detection of Desease using polymerized graphene and metal nanoparticles

 13. Optimization of hybrid nanofibers synthesized by using graphene and TiO2 with CCD and its application in wastewater treatment

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Techconnect World 2013

 2. Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran

 3. Asian nano forum conference

 4. 17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

 5. پانزدهمین کنگره شیمی ایران

 6. کنفرانس سلولهای خورشیدی نانو ساختاری

 7. 17th Iranian Chemistry Congress Vali-e-Asr University of Rafsanjan 1-3 september 2014

 8. ۲۲ سمینار شیمی تجزیه ایران

کتب منتشر شده
 1. Nanoscience and Plant–Soil Systems

افتخارات کسب شده
 1. برگزیده شدن اختراع با عنوان ؛تثبیت کننده نانو ذرات اسمیم کپسواه شده بر روی نانولوله های کربنی پلیمره شده برای بافتهای بیو لوژیکی؛ در بخش تجاری سازی در ششن جشنواره نو آوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی

 2. TechConnect Global Innovation Award Winner 2013 Fixative of Polymerized Carbon Nanotubes Encapsulating Osmium Nanoparticles for Biological Tissue برگزیده شدن اختراع در زمره ۲۰٪ اختراعات برتر کنفرانس بین المللی TechConnect World 2013

 3. موفقیت بدست آوردن سطح ۲ بنیاد ملی نخبگان

 4. برگزیده شدن در دومین طرحهای نو آورانه فناوری نانو در هفتمین جشنواره نانو

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مباحث نوین (دکترا)

  2. مباحث نوین (کارشناسی ارشد)

  3. شیمی تجزیه پیشرفته (کارشناسی ارشد)

  4. اسپکتروسکوپی اتمی (کارشناسی ارشد)

  5. آنالیز دستگاهی

  6. شیمی تجزیه ۲

  7. شیمی تجزیه۱

  8. شیمی عمومی ۱

  9. آزمایشگاه شیمی تجزیه۱

  10. آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲

  11. آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

  12. آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱

  13. آزمایشگاه شیمی فیزیک ۲

  14. شیمی نظری ساختارهای نانو(کارشناسی ارشد نانو)

  15. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی