ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
حسين زيني وند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي هيدرولوژي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: zeinivand.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hzeinivand@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسي: مهندسی مرتع و آبخیزداری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال 1378 - 1375

 2. كارشناسي ارشد: مهندسی آبخیزداری - دانشگاه مازندران - سال 1379 - 1378 (رتبه برتر)

 3. دكتري: مهندسی هیدرولوژی دانشگاه Vrije Universiteit Brussel) VUB) بروکسل - بلژیک – سال 1388 (درجه ممتاز)

مقالات علمی پژوهشی
 1. پهنه بندي سيل با بكارگيري نرم افزار HEC-RAS در دشت سيلابي سيلاخور بروجرد

 2. Hydrological modelling of snow accumulation and melting on river basin scale.

 3. Simulation of snow covers area by a physical based model.

 4. Prediction of snowmelt floods with a distributed hydrological model using a physical snow mass and energy balance approach.

 5. شبیه¬سازی جریان روزانه رودخانه و تحلیل اثرات تغییر کاربری بهینه روی آن با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه آبریز مرک، استان کرمانشاه).

 6. Site Selection for Groundwater Artificial Recharge in Silakhor Rangelands Using GIS Technique.

 7. Validating gap-filling of Landsat ETM+ satellite images in the Golestan Province, Iran.

 8. Simulation of Water Balance Components Using a Distributed Hydrological Model in Taleghan Watershed.

 9. بررسي روند تغييرات جنگلهاي زاگرس با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعة موردي: مريوان)

 10. ارزیابی کارایی مدلWetSpa در شبیه سازي فرسایش و انتقال رسوب معلق در آبخیز طالقان

 11. A comparison of supervised, unsupervised and synthetic land use classification methods in the north of Iran

 12. ارزیابی آثار تغییر اقلیم برروند تغییر رواناب حوضه آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل های چرخش عمومی جو

 13. تحلیل تاثیر مقادیر مختلف بارش روزانه بر میزان رواناب در حوزه آبخیز قره سو در استان کرمانشاه

 14. بررسی کیفیت آب زیرزمینی برای شرب و کشاورزی و انتخاب مناسبترین روش میانیابی مکانی آن (مطالعۀ موردی: غرب شهرستان مریوان(

 15. صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدل های گردش عمومی در ایستگاه های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب

 16. ارزیابی و تعیین مولفه های بیلان آب حوضه آبخیز گاماسیاب

 17. پتانسیل يابي مناطق مستعدسیل با استفاده از مدل شـاخص آمـاري و وزن شـواهد(مطالعـة موردي: حوزه آبخیز مادرسو، گلستان)

 18. Mapping Natural Resources Vulnerability to Droughts Using Multi-Criteria Decision Making and GIS (Case Study: Kashkan Basin Lorestan Province, Iran)

 19. مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: حوضه باراریه)

 20. Spatial prediction of flood-susceptible areas using frequency ratio and maximum entropy models

 21. شناسایی مکانهای دارای پتانسیل استحصال آب باران حوضۀ آبخیز سراب صیدعلی الشتر با استفاده از دو روش NRCS- CNو سیستم پشتیبانی تصمیمگیری ) (DSSمبتنی بر GIS

 22. Application of GIS based data driven models for groundwater potential mapping in Kuhdasht region of Iran

 23. شبیه سازی رسوب معلق روزانه و بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر آن در حوزه آبخیز گل گل ایلام

 24. Evaluation and mapping of groundwater quality for irrigation and drinking purposes in Kuhdasht region, Iran

 25. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر جریان روزانه رودخانه نوژیان با استفاده از مدلهای clue-s و wetspa

 26. شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل WetSpaدر حوزه آبخیز خرم آباد

 27. Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 28. پیشبینی تغییرات کاربري اراضی با استفاده از مدل زنجیرهاي مارکوف و CAمارکوف (مطالعه موردي: حوزه آبخیز گرین)

 29. ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی و انتخاب مناسبترین روش میانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در شهرستان سقز

 30. ارزیابی مدل WetSpaدر شبیهسازی بارش – رواناب حوضههای نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)

 31. مدل سازی تغییرات مکانی آب معادل برف بر اساس عوامل توپوگرافی و اقلیمی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سهرورد استان زنجان)

 32. پتانسیل تاثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه در حوضه آبخیز همدان - بهار

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری از سال 1389 تا 1393

     2. مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری از سال 1396

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. * مدلسازي ھيدرولوژيکي (توسعه و کاربرد مدلھاي توزيعي)

     2. * توسعه ماژولھاي ذوب برف و فرسايش و انتقال رسوب مدل ھيدرولوژيکي توزيعي - مکانی WetSpa

     3. * شبيه سازي، پيش بيني و پھنه بندي سيل

     4. * بيلان آبي حوضه ھاي آبخيز

     5. * کاربرد GIS در ھيدرولوژي

     6. * خشک سالی

     اطلاعات تکمیلی