ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
عبدالحسين رضايي نژاد
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تولیدات گیاهی - فيزيولوژي گياهان زينتي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: rezaeinejad.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: rezaeinejad.hossein@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای تخصصی در علوم باغبانی – گرایش فیزیولوژی گیاهان زینتی دانشگاه واخنینگن هلند

 2. کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

 3. کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

مقالات علمی پژوهشی
 1. Omidbaigi R and Rezaei Nejad A. 2000. The influence of nitrogen-fertilizer and harvest time on the productivity of Thymus vulgaris L. International Journal of Horticultural Science 6. 43-46.

 2. Rezaei Nejad A and van Meeteren U. 2005. Stomatal response characteristics of Tradescantia virginiana grown at high relative air humidity. Physiologia Plantarum 125. 324-332. ISI

 3. Rezaei Nejad A, Harbinson J and van Meeteren U. 2006. Dynamics of spatial heterogeneity of stomatal closure in Tradescantia virginiana altered by growth at high relative air humidity. Journal of Experimental Botany 57, 3669-3678. ISI

 4. Rezaei Nejad A and van Meeteren U. 2007. The role of abscisic acid in disturbed stomatal response characteristics of Tradescantia virginiana during growth at high relative air humidity. Journal of Experimental Botany 58. 627-636. ISI

 5. Rezaei Nejad A and van Meeteren U. 2008. Dynamics of adaptation of stomatal behaviour to moderate or high relative air humidity in Tradescantia virginiana. Journal of Experimental Botany 59. 289-301. ISI

 6. van Meeteren U. Rezaei Nejad A and Harbinson J. 2009. Effect of air humidity on transpiration and adaptation of stomatal closure of Tradescantia leaves during water stress. Acta Horticulturae. 847. 115-122. Scopus

 7. 8- Aliniaeifard S, Rezaei Nejad A, Seifi-Kalhor M, Shahlaei A and Aliniaeifard A. 2011. Comparison of soil and perlite (with nutrient solution supply) growing media for cultivation of lemon verbena (Lippia citriodora var. verbena). Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, 5(1): 30-33.

 8. 9- Rezaei Nejad A and Ismaili A. 2014. Changes in growth, essential oil yield and composition of geranium (Pelargonium graveolens L.) as affected by growing media. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94:905-910. DOI 10.1002/jsfa.6334. (ISI)

 9. رضایی نژاد عبدالحسین، امیدبیگی رضا و خادمی کریم. 1379 . بررسی تاثیر کود ازته و زمان برداشت در میزان اسانس و تیمول آویشن. مجله پژوهش کشاورزی، شماره 2، صفحات 20-13. (ISC)

 10. رضایی نژاد عبدالحسین، فیضیان محمد و سپهوند کبری. 1392. بررسي تاثير تنش كم‌آبي بر رشد، عملكرد، ميزان و ترکیب‌های اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.). فناوری تولیدات گیاهی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)، جلد 13، شماره 1، صفحات 94-83. (ISC)

 11. رضایی نژاد عبدالحسین و اسماعیلی احمد. 1393. مقایسه برخی ویژگی¬های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه بریده. مجله به زراعی کشاورزی (پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)، جلد 16، شماره 3،صفحات 674-663. (ISC).

 12. ابراهیمی صدیق، رضایی نژاد عبدالحسین، اسماعیلی احمد و کرمی فرهاد. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری ویژگی های فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های زردآلو. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، جلد 1، شماره 2، صفحات 70-55.

 13. عرب طاژان دره اسماعیل، رضایی نژاد عبدالحسین، اسماعیلی احمد، کرمی فرهاد و قرقانی علی. 1393. بررسی همبستگی و روابط علیت ویژگی های فیزیولوژیکی و فنولوژیکی و گروه بندی ژنوتیپ های توت فرنگی. مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران، جلد 1، شماره 1، صفحات 39 تا 50.

 14. جعفری مریم، رضایی نژاد عبدالحسین و فیضیان محمد. 1394. تاثیر سوپرجاذب، کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگی¬های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) . مجله به زراعی کشاورزی (پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)، ، پذیرش برای چاپ. (ISC).

 15. رضایی نژاد عبدالحسین و ون میترن اولکه. 1391. تاثیر کشت درون محلول غذایی در عکس العمل روزنه های هوایی به تنش خشکی در گیاه برگ بیدی پرورش یافته در شرایط رطوبت نسبی بالا. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز)، جلد 35، شماره 3،صفحات 127-117. (ISC)

 16. پورقاسمی داریوش، رضایی نژاد عبدالحسین و چهرازی مهرانگیز. 1394. اثر اسید آسکوربیک بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های "برگ موجی" و "برگ صاف" آلترنانترا. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز)، جلد 3، شماره 2، صفحات 65 تا 75. (ISC)

 17. Ashrafi, N., & Rezaei Nejad, A. 2018. Lisianthus response to salinity stress. Photosynthetica, 56 (2): 487-494

 18. Ashrafi N and Rezaei Nejad A. 2018. The Effect of CaCl2 Salinity on Growth Parameters of Lisianthus Cultivars. Journal of Ornamental Plants. 8. 101-110

 19. Koubouris G. Bouranis D. Vogiatzis E. Rezaei Nejad A. Giday. H. Tsaniklidis G. Ligoxigakis EK. Blazakis K. Kalaitzis P and Fanourakis D. 2018. Leaf area estimation by considering leaf dimensions in olive tree. Scientia Horticulturae, 240. 440-445. ISI

 20. درویش نیا مصطفی، رضایی نژاد عبدالحسین و دلفان بهرام. 1394. اثر اسانس‌ مرزه خوزستاني، مرزه ریشنگری و كارواكرول بر بازدارندگي رشد قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری. مجله به زراعی کشاورزی (پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)، جلد 17، شماره 2، صفحات 531 تا 540(ISC) ..

 21. رضایی نژاد عبدالحسین و حسنوند عارفه. 1392. تاثير حذف برگ به همراه اضافه‌کردن ساکارز بر عمر گل بريده و خصوصیات روابط آبی سه رقم رز گلخانه‌ای. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز) ، جلد 36، شماره 4،صفحات 120-109. (ISC).

 22. عرب طاژان دره اسماعیل، رضایی نژاد عبدالحسین، اسماعیلی احمد، کرمی فرهاد و قرقانی علی. 1394. تحلیل مسیر همبستگی‌های ژنتیکی شاخص¬های مورفولوژیکی موثر بر عملکرد و گروه¬بندی ژنوتیپ های توت¬فرنگی با استفاده از روش¬های آماری چند¬متغیره. مجله فن‌آوری تولیدات گیاهی، پذیرش برای چاپ. (ISC).

 23. Productivity of Cumin (Cuminum cyminum L.) As Affected by Irrigation Levels and Row Spacing Abdolhossein Rezaei Nejad

 24. Effects of pre-cooling and chlorine on post-harvest quality of cut roses (Rosa hybrida L.)

 25. Ornamental value of Calendula officinalis “Yellow Gitana” as a result of nitrogen-fertilizer and plant density A. Rezaei Nejad1,* and A. Khosravi Shakib 2

 26. بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescensبراساس نشانگر RAPD

 27. Estimation of genotypic correlation and heritability of apricot traits, using restricted maximum likelihood in repeated measures data

 28. Stomatal Movement in Response to Root Zone Temperature in Purple Heart

 29. 10- Fanourakis, D., Bouranis, D., Giday, H., Carvalho, D. R., Rezaei Nejad, A. & Ottosen, C. O. 2016. Improving stomatal functioning at elevated growth air humidity: A review. Journal of Plant Physiology, 207:51-60. (ISI)

 30. اثر شوري آب آبیاري بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو (Eustoma grandiflorum) واریته لیسیانتوس

 31. Effects of Simulated In-Transit Vibration on the Vase Life and Post-Harvest Characteristics of Cut Rose Flowers Hossein Alizadeh Pouri1 Abdolhossein Rezaei Nejad1 and Feizollah Shahbazi2

 32. تأثير دو گونه قارچ ميکوريزا ) Glomus mosseaeو (G. intraradicesبر برخي ويژگيهاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک شمعداني معطر ).(Pelargonium graveolens L تحت تنش شوري

 33. ارزیابی تنوع ژنتیکی و توارثپذیری ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی از ژنوتیپهای توتفرنگی در شرایط آب و هوایی کردستان

 34. تأثير سيليسيم بر برخي پارامترهاي آناتوميكي و بيوشيميايي شمعداني معطر ( تحت تنش شوريPelargonium graveolens)

 35. بررسی رشد و گلدهی برخی نمونههای بیدمشک .) (Salix aegyptiaca Lدر شرایط آب و هوایی استان کردستان

 36. تأثير سيليسيك اسيد بر برخي ويژگيهاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي شمعداني معطر ) (Pelargonium graveolens Lتحت تنش شوري ناشي از كلريد كلسيم

 37. دولتشاه مظفر، رضایی نژاد عبدالحسین و غلامی منصور. 1393. اثر تنش شوري بر عملکرد و برخي وي‍‍ژگي¬هاي فيزيکي و بيوشيميايي توت¬فرنگي رقم "كاماروزا". مجله فن‌آوری تولیدات گیاهی، جلد 14، شماره 2، صفحات 127 تا 138. (ISC)

 38. حسنی مقدم اسفندیار، اثنی عشری محمود و رضایی نژاد عبدالحسین. 1394. اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار تجاری ایرانی. مجله فن‌آوری تولیدات گیاهی، جلد 15، شماره 1، صفحات 1 تا 11. (ISC)

 39. احمد اسماعیلی، حمیدرضا عیسوند، عبدالحسین رضائی نژاد، کامران سمیعی، سید محمود ضابطی. 1391. مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد. یافته (مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان). دوره 14، شماره 2، صفحات 71 تا 80.. (ISC).

 40. عبـداله احتشـــام¬ نیا، عبدالحسين رضايي¬نژاد، سيدجواد موسوي¬زاده و مجيد عليخاني کوپایي. 1390. بررسي فعاليت آنزيم پراکسيداز در برخي ميوه¬ها با کاربرد اسانس¬هاي گياهي آويشن باغي، مورد و مرزه خوزستاني. مجله فن‌آوری تولیدات گیاهی، جلد 11، شماره 2، صفحات 33 تا 42. (ISC).

 41. کرمی فرهاد و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. ارزيابي اثر سرماي ديررس بهاره بر عملكرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی زردآلو در استان کردستان. مجله به زراعی نهال و بذر، جلد 2-29، شماره 1، صفحات 1 تا 15. (ISC).

 42. زیدی طولابی نورالله، رضایی نژاد عبدالحسین، دیرکوندی سمیه، اقبالی داریوش، رحمتی ستار و درویشیان علی. 1392. تاثیر تراکم بوته بر مولفه های عملکرد کمی و کیفی ماشک علوفه ای دیم در شرایط آب و هوایی شهرستان خرم آباد. فیزیولوژی گیاهان زراعی (دانشگاه آزاد اهواز)، سال چهارم، شماره 16، صفحات 94-81. (ISC).

 43. جهانشیر شاکرمی، خورشیدوند سمیرا، اربابی مسعود و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، جلد 5، شماره 2، صفحات 95 تا 101.

 44. رضایی نژاد عبدالحسین، هربینسن جرمی و ون میترن اولکه. 1389 . بررسی امکان استفاده از فلورسانس کلروفیلی برای مطالعه رفتار روزنه های هوایی در گیاهان تحت تنش خشکی. فصلنامه رستنیها، جلد 11، شماره 1. صفحات 41-35.( ISC)

 45. Khosravi Shakib A. Rezaei Nejad A and Khalighi A. 2010. Changes in seed and oil yield of Calendula officinalis L. as affected by different levels of nitrogen and plant density. Research on Crops 11. 728-732. Scopus

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. Role of ABA on stomatal characteristics and functioning in Tradescantia virginiana plants durings growth at high relaive air humidity. Wim Ammerlaan, Wageningen University, The Netherlands, 2005. (استاد راهنما)

 2. The rate of adaptation of stomata to long-term exposure to high relative air humidity. Huixin Shi, Wageningen University, The Netherlands, 2006. (استاد راهنما)

 3. Effects of mechanical stress of the roots on the postharvest stomatal behavior of Tradescantia virginiana leaves grown at high relaive air humidity. Dimitrios Fanourakis, Wageningen University, The Netherlands, 2007. (استاد راهنما)

 4. ارزیابی کیفیت ظاهری و مقاومت به خشکی چمنFestuca ovina بومی منطقه لرستان. 1390. سهیلا مولوی‌مقدم. دانشگاه صنعتی اصفهان. (استاد راهنمای دوم)

 5. بررسی تنوع ژنتیکی 26 ژنوتیپ زردآلو بااستفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی، فنولوژیکی و مورفولوژیکی. 1392. صدیق ابراهیمی. دانشگاه لرستان. (استاد راهنمای اول)

 6. بررسی تنوع ژنتیکی 20 ژنوتیپ توت فرنگی(Fragaria spp) با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فنولوژیکی. 1392. اسماعیل عرب طاژان دره. دانشگاه لرستان. (استاد راهنمای اول)

 7. اثر اسید آسکوربیک برخصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های "برگ موجی" و "برگ صاف" آلترنانترا (Alternanthera repens) تحت تنش شوری. 1393. داریوش پورقاسمی. دانشگاه لرستان. (استاد راهنمای اول)

 8. اثر اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آهار (Zinnia elegans L.) تحت تنش شوری. 1393. دانشگاه لرستان. (استاد راهنما)

 9. بررسی سازگاری برخی ژنوتیپ¬های گل¬محمدی Mill.) Rosa damascena) تحت شرایط دیم در منطقه سردسیری شهر زاغه استان لرستان. 1393. دانشگاه لرستان. (استاد راهنما)

 10. تأثیرکاربرد قبل از برداشت اسید هیومیک و تیدیازورون بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و پس از برداشت آلسترومریا. 1393. دانشگاه لرستان. (استاد راهنمای اول)

 11. بررسی تاثیر ارتعاشات شبیه¬سازی¬شده حمل و ¬نقل بر روی عمر و برخی ویژگی‌های پس از برداشت گل بریده رز . 1393. دانشگاه لرستان. (استاد راهنمای اول)

 12. بررسي اثر اسيد آسکوربیک بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی معطر تحت تنش کمبود آهن. 1393. دانشگاه لرستان. (استاد راهنما)

 13. بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کود دامی در بستر کاشت بر رشد و گل‌دهی گلایل رقم اسکار (Gladiolus grandiflora L. cv. Oscar). 1393. دانشگاه لرستان. (استاد راهنما)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1- Rezaei Nejad A and van Meeteren U. 2004. Stomatal behaviour in Tradescantia virginiana grown at high relative air humidity. Proceedings of the 14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, Cracow, Poland. Acta Physiologia Plantarum 26(3), Page 84.

 2. 2- Rezaei Nejad A, Harbinson J, van Meeteren U. 2005. Detection of stomatal behaviour using chlorophyll fluorescence imaging system. Proceedings of the 12th Congress of the Scandinavian Plant Physiology Society, Page 16, Umeå, Sweden.

 3. 3- Rezaei Nejad A, Harbinson J, van Meeteren U. 2005. Effects of long-term exposure of stomata to high relative air humidity. Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of Plant Biologists, Page 66, Seattle, USA.

 4. 4- Rezaei Nejad A, Harbinson J, van Meeteren U. 2005. Stomata and long-term exposure to high relative air humidity. Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of Plant Biologists, Pages 131-132, Seattle, USA.

 5. 5- Rezaei Nejad A and van Meeteren U. 2006. Irreversible adaptation of stomata in Tradescantia virginiana grown at moderate relative air humidity (RH) to high RH. Proceedings of the 27th International Horticultural Congress, Page 201, Seoul, South Korea.

 6. امیدبیگی رضا و رضایی نژاد عبدالحسین. 1379 . تاثیر نیتروژن و زمان برداشت در رشد، نمو و عملکرد و ماده موثره آویشن. چکیده مقاله در مجموعه مقالات دومین کنکره علوم باغبانی ایران، شهریور 1379 کرج، صفحه 405 .

 7. رضایی نژاد عبدالحسین، کریم خادمی و مجید یاری. 1380 . بررسی تاثیر دفعات آبیاری و فاصله ردیف بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز در خرم آباد. چکیده مقاله در مجموعه چکیده مقالات همایش ملی گیاهان دارویی ایران، بهمن 1380 تهران، صفحه 32 .

 8. رضایی نژاد عبدالحسین، کریم خادمی و شهلا احمدی. 1380 . بررسی و مقایسه میزان اسانس اکوتیپ های مختلف مورد در استان لرستان. چکیده مقاله در مجموعه چکیده مقالات همایش ملی گیاهان دارویی ایران، بهمن 1380 تهران، صفحه 179 .

 9. رضایی نژاد عبدالحسین، هربینسن جرمی و ون میترن اولکه. 1387 . مطالعه رابطه بین عملکرد نسبی کوانتومی انتقال الکترون فتوسنتز و رفتار روزنه های هوایی در گیاه برگ بیدی تحت تنش خشکی. مقاله کامل در مجموعه مقالات سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور، اسفند 1387 کردستان ، صفحات 400-395.

 10. رضایی نژاد عبدالحسین، اسماعیلی احمد و سپهوند کبری. 1387 . بررسی و مقایسه عمر گلجایی و برخی خصوصیات روابط آبی در هشت رقم رز گلخانه ای در شهرستان خرم آباد. چکیده مقاله در مجموعه مقالات سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور، اسفند 1387 کردستان ، صفحه 126.

 11. حسنی مقدم اسفندیار، غیاثوند علیرضا، رضایی نژاد عبدالحسین، سلاحورزی صباح و فلاحی ابراهیم. بررسی میزان اسید آسکوربیک میوه درختچه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان. مقاله کامل در مجموعه مقالات سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور، اسفند 1387 کردستان ، صفحات 452- 448.

 12. علی نیایی فرد ساسان، رضایی نژاد عبدالحسین، سیفی کلهر مریم و شهلایی احمد. 1387 . تاثیر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر گیاه دارویی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک. چکیده مقاله در مجموعه مقالات سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور، اسفند 1387 کردستان ، صفحه 172.

 13. احمدی عبدالرضا، رضایی نژاد عبدالحسین، موسوی سیدکریم و غیاثوند محسن. 1387. شناسایی فلور و تعیین فراوانی گونه های علف هرز در سطح مزارع نخود شهرستان خرم آباد. چکیده مقاله در هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شهریور 1387. صفحه 10.

 14. علی نیایی فرد ساسان، رضایی نژاد عبدالحسین، سیفی کلهر مریم و دالوند مسیب. 1388. تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر گیاه دارویی نعناع فلفلی تحت شرایط سمیت بور. مقاله کامل در مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، تیرماه 1388 رشت، صفحات 1328-1326.

 15. علی نیایی فرد ساسان، رضایی نژاد عبدالحسین، سیفی کلهر مریم، شهلایی احمد و علی نیایی فرد امین. 1388. تاثیر اسید آسکوربیک روی برخی ویژگیهای رویشی و فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در شرایط بدون خاک. مقاله کامل در مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، تیرماه 1388 رشت ، صفحات 1152-1150.

 16. ساکی آذر، ارشادی احمد، کلهر منوچهر و رضایی نژاد عبدالحسین. 1388. اثر تغذیه ای ازت و آهن روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه انگور رقم عسگری در شهرستان خرم آباد. مقاله کامل در مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، تیرماه 1388 رشت ، صفحات 1999-1997.

 17. رضایی نژاد عبدالحسین و ون میترن اولکه. 1389. تاثیر محیط کشت بر عملکرد روزنه های هوایی برگ بیدی پرورش یافته در شرایط رطوبت نسبی بالا. مقاله کامل در مجموعه مقالات چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، اردیبهشت 1389 کردستان ، صفحات 298-295.

 18. رضایی نژاد عبدالحسین و حیدری سعید. 1389. بررسي و مقايسه ميزان روغن و عصاره خشك 16 رقم گلرنگ در شهرستان خرم آباد. مقاله کامل در مجموعه مقالات چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، اردیبهشت 1389 کردستان ، صفحات 302-299.

 19. اسماعیلی احمد، عیسوند حمیدرضا، رضایی نژاد عبدالحسین، سمیعی کامران و دلفان بهرام. 1389. تاثیر تیمارهای مختلف بر رفع خواب فیزیکی و جوانه زنی بذر گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) در منطقه لرستان. مقاله کامل در مجموعه مقالات چهارمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، اردیبهشت 1389 کردستان، صفحات 763-760.

 20. رضایی نژاد عبدالحسین وحسنوند عارفه. 1389. بررسی نقش برگ در عمر گل بریده رز. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ملی بهبود و توسعه بازار گل و گیاهان زینتی ایران، آبان 1389 محلات ، صفحات 169-166.

 21. رضایی نژاد عبدالحسین و نظریان فرزانه. 1389. تاثیر خنک کردن اولیه و هیپوکلریت سدیم در افزایش ماندگاری گل بریده رز. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ملی بهبود و توسعه بازار گل و گیاهان زینتی ایران، آبان 1389 محلات ، صفحات 174-170.

 22. خسروی شکیب علی، رضایی نژاد عبدالحسین و خلیقی احمد. 1389. بهبود صفات ظاهري و افزايش ماندگاري گل هميشه بهار با تنظيم ميزان کود نيتروژن و تراکم بوته. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ملی بهبود و توسعه بازار گل و گیاهان زینتی ایران، آبان 1389 محلات، صفحات162- 159.

 23. کرمی فرهاد، سرسیفی محمد و رضایی نژاد عبدالحسین. 1390. بررسي سازگاري اقليمي و مقايسه عملكرد ارقام ديرگل بادام. مقاله کامل در مجموعه مقالات دومین همایش ملی بادام، مهرماه 1390 شهرکرد، صفحات 39-36.

 24. خسروی شکیب علی و رضایی نژاد عبدالحسین. 1390. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن همیشه بهار در خرم آباد. چکیده مقاله در مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریورماه 1390 اصفهان، صفحه 581.

 25. فارسی علیرضا، همتی خدایار، قاسم نژاد عظیم، رضایی نژاد عبدالحسین و سپهوند کبری. 1390. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع در مناطق مختلف استان لرستان. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، شهریورماه 1390 زنجان، صفحات 96-93.

 26. فارسی علیرضا، همتی خدایار، قاسم نژاد عظیم، رضایی نژاد عبدالحسین و ابراهیمی پونه. 1390. بررسی میزان پولگون و 1و8- سینئول در اسانس اکوتیپ های مختلف نعناع در استان لرستان با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، شهریورماه 1390 زنجان، صفحات 100-97.

 27. بیرانوند فاطمه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1391. بررسی تاثیر تفاله چای و خاک¬اره در تهیه اسپان 10 جدایه قارچ خوراکی شاه صدف. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز، اردیبهشت ماه 1391 ، صفحات 4-1.

 28. بیرانوند فاطمه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1391. بررسی تاثیر برخی محیط کشت‌های طبیعی در سرعت رشد و تراکم میسلیوم قارچ صدفی Pleurotus florida. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز، اردیبهشت ماه 1391 ، صفحات 4-1.

 29. ابراهیمی صدیق، رضایی نژاد عبدالحسین، کرمی فرهاد و سپهوند کبری. 1391. تاثیر آسکوربیک اسید بر کیفیت پس از برداشت میوه چند رقم زردآلو. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز، بهمن 1391. صفحه 107.

 30. آشوری مرجان، لولایی ابوالفضل، رضایی نژاد عبدالحسین، مرادی بردیا و رسولی امین . 1391. اثر محلول‌پاشی و غوطه‌وری کلرید کلسیم بر کیفیت میوه و انبارمانی سیب. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز، بهمن 1391. صفحه 111.

 31. عرب طاژان دره اسماعیل، رضایی نژاد عبدالحسین، کرمی فرهاد و ابراهیمی صدیق. 1391. تاثیر آسکوربیک اسید بر کیفیت و خواص پس از برداشت میوه توت فرنگی. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز، بهمن 1391. صفحه 140.

 32. رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. بررسي تاثير سربرداری بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.). چکیده مقاله در دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت 1392. صفحه 920.

 33. خلجی نسیم، اورعی مهدی و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. بررسي تاثير شوری و اسید آسکوربیک بر عملکرد پیکر رویشی و ميزان اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.). چکیده مقاله در دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت 1392. صفحه 1070.

 34. خلجی نسیم، اورعی مهدی و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. تاثير اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های رویشی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم. چکیده مقاله در دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت 1392. صفحه 1073.

 35. حسنی مقدم اسفندیار، غیاثوند علیرضا، رضایی نژاد عبدالحسین و برزویی محمد. 1392. تعیین ترکیبات شیمیایی روغن دانه نسترن کوهی (Rosa canina L.). چکیده مقاله در دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت 1392. صفحه 826.

 36. 31-رضایی نژاد عبدالحسین و ون میترن اولکه. 1392 . اثرات فیزیولوژیکی رطوبت نسبی گلخانه بر رفتار روزنه های هوایی گیاه برگ بیدی در واکنش به تنش خشکی. مقاله کامل در مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان، شهریورماه 1392 ، صفحات 94-89.

 37. رضایی نژاد عبدالحسین و سپهوند کبری. 1392 . مقایسه رشد، عملکرد و میزان اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) در هوای آزاد و گلخانه در شرایط آب و هوایی خرم آباد. مقاله کامل در مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان، شهریورماه 1392 ، صفحات 3095-3092.

 38. محمدیان زاده فاطمه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. بررسي تاثير اسانس مرزه خوزستاني و اسيد ماليك بر عمرگل بريده و تعادل آبي رز رقم. “Magic Red” مقاله کامل در مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان، شهریورماه 1392 ، صفحات 403-400.

 39. محمدیان زاده فاطمه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. بررسی نشت یونی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگ و گلبرگ گل شاخه بریده رز رقم “Magic Red” تحت تاثیر اسانس مرزه خوزستانی و اسید مالیک. مقاله کامل در مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان، شهریورماه 1392 ، صفحات 1848-1845.

 40. نظری مهدی و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. بررسی ویژگی‌های رویشی، زایشی و میزان اسانس درمنه خزری Artemisia annua در ارتفاعات مختلف استان لرستان. مقاله کامل در مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان، شهریورماه 1392 ، صفحات 567-564.

 41. نظری مهدی، رضایی نژاد عبدالحسین و احمدی شهلا. 1392. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فنولوژیکی و اسانس درمنه ایرانی Artemisia persica در استان لرستان. مقاله کامل در مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان، شهریورماه 1392 ، صفحات 2736-2733.

 42. علیزاده پوری حسین ، رضایی نژاد عبدالحسین و شهبازی فیض اله. 1392. بررسی شبیه سازی ارتعاشات جاده ای بر روی عمر گل بریده و تعادل آبی رز رقم “Polar Star”. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین درعلوم باغبانی، آبان 1392، دانشگاه جهرم، صفحات 337-339.

 43. پورقاسمی داریوش ، رضایی نژاد عبدالحسین و چهرازی مهرانگیز. 1392. اثر تنش شوری و اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی دو رقم گیاه آلترنانترا. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین درعلوم باغبانی، آبان 1392، دانشگاه جهرم، صفحات 140 تا 143.

 44. پورقاسمی داریوش ، رضایی نژاد عبدالحسین و چهرازی مهرانگیز. 1392. بررسی تنش شوری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آلترنانترا (Alternanthera repens) ارقام برگ موجی و برگ صاف. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، اسفند 1392، دانشگاه ملایر، صفحات 94-99.

 45. پورقاسمی داریوش، چهرازی مهرانگیز و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. تاثیر کاربرد برونزای اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آلترنانترا (Alternanthera repens) ارقام برگ موجی و برگ صاف تحت تنش شوری. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، اسفند 1392، دانشگاه ملایر، صفحات 27-32.

 46. پاکروان حمید ، امیری حمزه ، رضایی نژاد عبدالحسین و بیرمی نیا لیلی. 1392. بررسی جوانه زنی و ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه شوید تحت تنش شوری. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، مهر 92، دانشکده شهید مفتح، همدان، صفحات 1-15.

 47. پاکروان حمید ، امیری حمزه ، رضایی نژاد عبدالحسین و بیرمی نیا لیلی. 1392. بررسی جوانه زنی و ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه شوید تحت تنش شوری. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، مهر 92، دانشکده شهید مفتح، همدان، صفحات 1-15.

 48. پاکروان حمید ، امیری حمزه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1392. بررسی تاثیر نیترات آمونیوم بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش شوری. مقاله کامل در مجموعه مقالات اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، بهمن 1392، تهران، صفحات 1-8.

 49. بیات نسب سجاد، رضایی نژاد عبدالحسین و خادمی کریم. 1393. مقایسه‌ی درصد زنده‌مانی و صفات مورفولوژیک اکوتیپ‌های مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill) تحت شرایط دیم در منطقه سردسیری زاغه استان لرستان. مقاله کامل در مجموعه مقالات دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، شهریور 93، تهران، صفحات 1-8.

 50. هداوندی حجت اله، رضایی نژاد عبدالحسین و بنی جمالی سید محمد. 1393. بررسی تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و گلدهی گلایل. مقاله کامل در مجموعه مقالات د اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، مهر1393، انجمن گل و گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات نهال و بذر کرج، صفحات 1-8.

 51. سپهوند کبری، رضایی نژاد عبدالحسین و حسینی سیده زهرا. 1393. بررسی اثر اسیدآسکوربیک بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش کمبود آهن. چکیده مقاله در مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی یافته¬های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، آذر 93، دانشگاه تهران. صفحه 515.

 52. سپهوند کبری، رضایی نژاد عبدالحسین و حسینی سیده زهرا. 1393. تاثیرسطوح مختلف آهن و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس شمعدانی معطر(Pelargonium graveolens L.) تحت تنش کمبود آهن. چکیده مقاله در مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی یافته¬های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، آذر 93، دانشگاه تهران. صفحه 524.

 53. آدینه وند فرزاد، رضایی نژاد عبدالحسین و حسینی سیده زهرا. 1393. بررسی اثر اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی گل آهار (Zinnia elegans cv. Dreamland) تحت تنش شوری. چکیده مقاله در مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی یافته¬های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، آذر 93، دانشگاه تهران. صفحه 516.

 54. آدینه وند فرزاد، رضایی نژاد عبدالحسین و حسینی سیده زهرا. 1393. تاثیر شوری، اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فنولوژیکی گل آهار. چکیده مقاله در مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی یافته-های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، آذر 93، دانشگاه تهران. صفحه 517.

 55. بیات نسب سجاد، رضایی نژاد عبدالحسین و خادمی کریم. 1393. مقایسه‌ی گل¬دهی برخی ژنوتیپ‌های گل محمدي (Rosa damascena Mill) تحت شرایط دیم در منطقه سردسیری شهر زاغه استان لرستان. چکیده مقاله در مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی یافته¬های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، آذر 93، دانشگاه تهران. صفحه 584.

 56. بیرانوند فاطمه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1393. بررسی امکان اندام زایی جدایه های وحشی قارچ شاه صدف در شرایط آزمایشگاهی. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، اسفند ماه 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. صفحات 1 تا 6.

 57. حسنوند فاطمه، رضایی نژاد عبدالحسین و فیضیان محمد. 1393. تاثیر شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی شمعدانی معطر. چکیده مقاله در مجموعه مقالات همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، اسفند ماه 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. صفحه 180.

 58. بیرانوند فاطمه و رضایی نژاد عبدالحسین. 1393. مطالعه سرعت رشد میسلیوم دو گونه قارچ صدفی بر روی پسماند برخی گیاهان دارویی. چکیده مقاله در مجموعه مقالات سومین همایش ملی طلای سبز، آبان 1393، تهران.

 59. موسوی سیده فاطمه، سلیمانی علی، رضایی نژاد عبدالحسین و خیری عزیزالله. 1393. اثر کود ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.). مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، اسفند ماه 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. صفحات 1 تا 9.

 60. موسوی سیده فاطمه، سلیمانی علی، رضایی نژاد عبدالحسین و خیری عزیزالله. 1393. واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به تنش شوری کلرید سدیم. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، اسفند ماه 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. صفحات 1 تا 9.

 61. رحمانی راضیه، سوری کاظم و رضایی نژاد عبدالحسین. 1393. بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر صفات مورفولوژیک گل جعفری)پاکوتاه(. مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، اسفند ماه 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. صفحات 1 تا 10.

کتب منتشر شده
 1. Control of stomatal opening at high relative humidity. Wageningen University press. 2007. The Netherlands. ISBN 90-8504-556-8

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. بیوشیمی پیشرفته گیاهی (دکتری)

   2. فیزیولوژی گیاهان زینتی (دکتری)

   3. هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهی (کارشناسی ارشد)

   4. فیزیولوژی تنش در گیاهان (کارشناسی ارشد)

   5. روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

   6. گلکاری تکمیلی(کارشناسی ارشد)

   7. فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی (کارشناسی ارشد)

   8. فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی)

   9. فیزیولوژی بعد از برداشت (کارشناسی)

   10. درختان و درختچه های زینتی (کارشناسی)

   11. گلکاری (کارشناسی)

   12. باغبانی عمومی (کارشناسی)

   13. زبان تخصصی (کشاورزی و باغبانی) (کارشناسی)

   14. گیاهان دارویی (کارشناسی)

   15. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه مهندسی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان از 1/9/89 تا 30/8/1391

    2. مدیر گروه مهندسی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان از 25/12/92 تا 28/6/1394

    3. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان از 29/6/1394 تا 31/6/95

    4. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان از 31/6/95 تاکنون

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. فیزیولوژی گیاهان زینتی

    2. رفتار روزنه های هوایی در گیاهان

    3. فیزیولوژی پس از برداشت گلهای بریده

    4. فیزیولوژی گیاهان دارویی

    اطلاعات تکمیلی