ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
خانه
محسن رحمتی
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ(ايران اسلامي)
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاريخ
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: rahmati.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mohsenrahmati45@gmail.com
وبسایت شخصی: fararoodan.bloogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دیپلم دانشسرای مقدماتی از دانشسرای ولیعصر(عج)

 2. کارشناسی تاریخ از دانشگاه تهران

 3. کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی از دانشگاه تهران, عنوان پایان نامه:« روابط سیاسی - اجتماعی ایلات ترکمن با دولت مرکزی از جنگ مرو تا معاهده آخال1276-1301 ه.ق»، باراهنمایی جناب آقای دکتر غلامحسین زرگری نژاد حفظه الله تعالی

 4. دکترای تاریخ ایران در دوره اسلامی از دانشگاه تهران؛ عنوان پایان نامه:« تحول سیاست و جامعه در ماوراء النهر از قرن سوم تا حمله مغول».

مقالات علمی پژوهشی
 1. نقش تشیع در قیام طاهر ذوالیمینین علیه خلافت عباسی، مجله شیعه شناسی،شماره 31، پاییز1389.

 2. نگرشی بر قیام شریک بن شیخ المهری ، مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان ، شماره 8، زمستان 1389.

 3. پیامدهای اجتماعی مهاجرت ترکمانان سلجوقی به خراسان، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ، سال1، شماره1، بهار و تابستان 1390.

 4. تکاپوهای سادات علوی برای تشکیل حکومت در ماوراء النهر در سده پنجم، مجله مطالعات تاریخ اسلام، شماره 7، زمستان 1389.

 5. روابط عربشاهیان خوارزم با دولت صفوی ، مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان ، شماره 10، تابستان 1390

 6. گسترش اسلام در قلمرو زنبیل ها، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 10، پاییز 1390.

 7. مرداویج و اندیشه احیاء شاهنشاهی ساسانی، پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 13، بهار 1391.

 8. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاخت و تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال2،شماره 1، بهار و تابستان 1391.

 9. گسترش اسلام در گیلان و دیلمان با تأکید بر مذاهب اهل سنّت، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء ، شماره 99، بهار 1391.

 10. گسترش اسلام در قلمرو قرلق ها، فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

 11. نگرشی به قیام رافع بن لیث کنانی، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء ، شماره 101، تابستان 1391

 12. پیامدهای اقتصادی هجوم غزها به کرمان 575- 610ه.ق)، تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 13 زمستان 1391- بهار 1392

 13. کمیجیان و نقش آنها در تحولات سیاسی ماوراء النهر، پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان، شماره 20، زمستان 1392

 14. سلیمانشاه ایوه و حمله مغول، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 22 ، پاییز 1393

 15. سلطان حسین بایقرا و حیات اقتصادی خراسان، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، شماره7،پاییز وزمستان1392

 16. نقش سادات علوی در تحولات سیاسی و اجتماعی ماوراء النهر درقرن ششم، مطالعات تاریخ فرهنگی،شماره 21، پاییز 1393

 17. سامانیان و احیاء شاهنشاهی ایرانی، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان 1394

 18. تأثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 116،تابستان 1394

 19. مناسبات سیاسی سامانیان و خلافت عباسی و عوامل مؤثر بر آن، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 118،زمستان 1394.

 20. اسلام پذیری اغوزهای اطراف سیحون در قرن چهارم، پژوهشنامه تاریخ اسلام، شماره 18، تابستان 1394

 21. تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری- بازرگانی نیشاپور، مجله تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره55، پاییز 1392.

 22. ایل سنجابی و سیاستهای انگلیس در غرب ایران در جنگ جهانی اول، مجله پژوهش های علوم تاریخی، دوره7، شماره 2، تابستان 1394.

 23. مدرسه مستنصریه و گسترش تشیع امامیه در قرن هفتم، مجله شیعه شناسی، پدیرش شده و در نوبت چاپ برای شماره 54 پاییز 1395.

 24. نقد و بررسی« خاستگاه تاریخی ایل قاجار»، مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پدیرش شده و در نوبت چاپ برای پاییز 1395.

 25. جغرافیای اقتصادی ارمینیه از منظر مورخان و جغرافی دانان مسلمان، پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 26. نقش سید بن طاووس در گسترش تشیع در قرن هفتم، تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 27. نقد و بررسی کتاب تاریخ نگاری در ایران، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

 28. اصلاحات اقتصادی سلطان ابوسعید در خراسان و پیامدهای آن، پژوهشنامه خراسان بزرگ، پذیرش شده و در نوبت چاپ.

سایر مقالات چاپ شده
 1. روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه، پژوهش نامه تاریخ، شماره13 ،1387

 2. نقد و بررسی تاریخ دولت خوارزمشاهیان، مطالعات تاریخی دانشکده ادبیات مشهد، شماره 13-14 ، پاییز و زمستان1385

 3. نقد وبررسی کتاب« تاریخ احمد شاهی» ، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 67 ،1382

 4. نقد و بررسی کتاب« مرو بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر»، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 74، 1383

 5. نقد و بررسی «سفر نامه حمزه میرزا»، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره85 ، 1385

 6. جستاری در روند پیدایش و قدرت یابی غوریان، نامه تاریخ پژوهان، شماره 3، 1384

 7. تأملی بر قلمرو علیشکر، تاریخ ایران و اسلام دانشگاه لرستان، شماره 2، 1387.

 8. روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه، پژوهش نامه تاریخ، شماره13 ،1387.

 9. روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران در عهد قاجار، مجله تاریخ روابط خارجی، شماره 49، زمستان 1390.

 10. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقاخان، روابط خارجی، شماره 50 بهار 1391.

 11. تاریخ نگاری ایران در دوره مغولان و ایلخانان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 182 تیر ماه 1392

 12. نقد و بررسی کتاب « دولت سلجوقیان» ، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال 11، شماره1، بهار و تابستان1390

 13. نقد و بررسی تحفه شاهی، گزارش میراث ، شماره 41، زمستان 1389

 14. درس نامه ای ناتمام ؛ نقدو بررسی کتاب قراخانیان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 184، شهریور 1392.

 15. پژوهش نامه تاریخهای محلی ایران در بوته نقد و نظر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 189، بهمن 1392

 16. نقد و بررسی کتاب وضعیت سیاسی خراسان در زمان جانشینان نادر، فصلنامه نقد کتاب تاریخ شماره 3-4 پاییز و زمستان 1393

 17. «تحریف تاریخ اشکانیان در روایت ملی-حماسی و علل آن»، ادبیات حماسی،شماره3، بهار و تابستان 1394

 18. فروپاشی امپراتوری اغوز یبغو، ( ترجمه از زبان انگلیسی)، پژوهشنامه تاریخ، شماره 4، 1385

 19. نگاهی به استیلای سلجوقیان بر نیشاپور( ترجمه از زبان انگلیسی)، پژوهشنامه تاریخ، شماره 7، 1386.

 20. شاهنشاه و ملک المؤید : نگاهی به مشروعیت در نزد دیلمیان و سامانیان ( ترجمه از زبان انگلیسی) نامه تاریخ پژوهان ، شماره 25، بهار 1390.

 21. روابط تجاری ایران و مصر ، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی( ترجمه از انگلیسی) مجله سخن تاریخ ، شماره 18، بهار و زمستان 1392.

 22. مروری بر درس نامه نویسی دانشگاهی در رشته تاریخ، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، شماه 5، بهار 1394

 23. نامه ناسازوار؛ نقد و بررسی کتاب اسلام در آسیای مرکزی؛ فصلنامه نقد کتاب تاریخ شماه 6-7، تابستان و پاییز 1394.

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. « نقد و بررسی ترجمه فتوحات اعراب در آسیای مرکزی»، سمینار تاریخ و ترجمه، تهران، 22 اردیبهشت 1389.

 2. « آسیب شناسی ترجمه متون تاریخیِ دوره سلجوقیان »، سمینار تاریخ و ترجمه، تهران،22 اردیبهشت 1389

 3. «وضعیت اقتصادی جزیره کیش در قرون ششم و هفتم هجری» همایش دو سالانه خلیج فارس، 11 اردیبهشت 1391.

 4. « مصدق و نفت شمال در مجلس چهاردهم »، سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، 26 اردیبهشت 1391

 5. « روابط سلجوقیان و قراخانیان غربی در عهد سنجر»، اولین همایش فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، آبان 1391

 6. « شیعیان و غلبه سلجوقیان بربغداد»، دومین همایش فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند 1392

 7. « ایل سنجابی و تجاوز عثمانی به ایران در جنگ جهانی اول»، همایش به شهادت سکوت، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1394.

 8. نقش ایل افشار در تکوین دولت صفوی ، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناتولی، اردبیل، مرداد 1395

کتب منتشر شده
 1. تصحیح سفرنامه حمزه میرزا ، دفتر نشر تاریخ ایران، 1387

 2. ترجمه تاریخ هفت آب ( نوشته بارتولد) ، انتشارات نوید شیراز،1392.

 3. ترجمه فتوحات اعراب در آسیای مرکزی ( نوشته هامیلتون گیب)، (آماده انتشار)

 4. تاریخ دولت قراخانی (آماده انتشار)

 5. تاریخ دولت قراختاییان ( آماده انتشار)

افتخارات کسب شده
 1. رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد سال 1375

 2. رتبه اول آزمون دکتری تاریخ دانشگاه تهران شهریور 1377

 3. منتقد برگزیده در نهمین دوره جشنواره نقد کتاب بهمن1391

 4. منتقد برگزیده در یازدهمین جشنواره نقد کتاب دی ماه 1392

 5. دو دوره استاد مشاور برگزیده دانشگاه لرستان در جشنواره حرکت

 6. منتقد برگزیده در دوازدهمین جشنواره نقد کتاب در دی ماه 1394

 7. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1394

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان از بهمن 1385 تا مهر 1386

   2. مدیر امور فرهنگی دانتشگاه لرستان، از مهر 1386 تا بهمن 1387

   3. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان از مهر 1388 تا مهر 1390

   4. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان از مهر 1393 تا کنون

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. تاریخ اجتماعی ایران

   2. تاریخ ماوراءالنهر و ترکستان

   3. تاریخ ایران دوره میانه اول

   اطلاعات تکمیلی
   1. مشاور گروه تاریخ بنیاد دایره المعارف اسلامی از سال 1382 تا 1391