ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
خانه
مصطفي درويش نيا
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: بيماري شناسي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: darvishnia.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mdarvishnia44@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس دکتری بیماری شناسی گیاهی (قارچ شناسی) دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی پژوهشی
 1. گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان.مجله علمی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز. جلد 24 شماره 1 – سال 1380- صفحه 101 تا 125. نویسندگان: سید حسین وفایی، رضا فرخی نژاد و مصطفی درویش نیا

 2. -معرفی سه آرایه جدید فوزاریوم جدا شده از گیاهان تیره گندمیان در ایران. مجله رستنیها جلد 7 شماره 2 – سال 1385. صفحه 193 تا 206. نویسندگان: مصطفی درویش نیا، عزیزا... علیزاده، رسول زارع و ابراهیم محمدی گل تپه.

 3. گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم در استان لرستان. مجله دانش کشاورزی تبریز. جلد 16 شماره 4 .(زیر چاپ). نویسندگان: مصطفی درویش نیا، عزیزا... علیزاده،و ابراهیم محمدی گل تپه.

 4. جداسازی و بیماریزایی دو گونه Fusarium از سویا در استان لرستان.1386. کتاب مقاله‌های دومین سمینار علمی کاربردی دانه‌های روغنی و روغن‌های نباتی ایران، صفحه 124 تا 131. نويسندگان: مصطفي درويش‌نيا و عيدي بازگير

 5. Mycology of some litter materials and effect of……. (2005). Proceedings of the British Society of Animal Science

 6. معرفی چهاار میزبان جدید برای سفیدکهاای پودری ایران. دو فصلنامه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران، صفحات 102-107. نویسندگان: چواد آزاد بخت، مصطفی درویش نیاا و جمشید حیاتی

 7. Litter mycology and the impacts of litter type and preslaghter feed withdrawal on crop bacterial community in broiler chicken. (2009) African Journal of Microbiology Research. 3 (10): 844-850.

 8. شناسايي گونه‌هاي قارچهاي ماكروسكوپي، دارويي و خوراكي در استان لرستان.1389. فصلنامه يافته شماره 91 . نويسندگان: زهرا حسيني، احمد اسماعيلي، مصطفي درويش‌نيا

 9. چهار آرایه جدید فوزاريوم جدا شده از گياهان تيره گندميان در ايران .1389. رستني‌ها، جلد 11 شماره 1 صفحات: 67-55. نويسندگان: مصطفي درويش‌نيا، عزيزالله عليزاده و رسول زارع

 10. بررسی مقدماتی بیماری پژمردگی فوزاریومی سویا در استان لرستان. 1389. پژوهشنامه گياهان روغني ايران. نويسندگان: مصطفي درويش‌نيا، فرهاد نظريان فيروز‌آبادي و عيدي بازگير

 11. كنترل بيولوژيك گياه عروسك پشت پرده (Physalis divericata) توسط پاتوژنهاي آنتاگونيست در استان لرستان. 1389. مجله پژوهش علف‌هاي هرز، جلد 2 شماره 2 صفحات 59-43. نويسندگان: مصطفي درويش‌نيا، احسان‌الله زيدعلي، نادر آزادبخت، فاطمه درويش‌نيا و علي بيدگلي

 12. معرفي شش گونه جديد فوزاريوم (Section Delaminia) جدا شده از ذرت در ايران. 1389. رستني‌ها، جلد11 شماره 1، صفحات:81-64. نويسندگان: خسرو چهري، بحارالدين صالح، محمد جواد سليماني‌پري، مصطفي درويش‌نيا، دوستمراد، ظفري و بهرام شريف‌نبي

 13. Noruzi, Z.; N. Mahinpoo; M. Mohahmedi; F. Fayazi, F. Jalali; A. Sohilnejad; M. Darvishnia. 2012.Identification of pathogenic races of wheat common bunt using differential linesin Lorestan province. Agricultural Science and Technology, 4(2): 154-158

 14. L. Ashnagar; S. Rezaei, M. Darvishnia, M. Zamani 2012. Evaluation the relative resistance corn cultivares of Fusarium maize rot infection Agricultural Science and Technology, 4(2): 172-178.

 15. Z. Noruzi1*, S. A. Moosavi2, M. Darvishnia3, N. Azadbakht4 , F. Fayazi1 2012 Investigation of genetic diversity of isolate common smut of corn by using RAPD marker in Lorestan province. Technology, 4(4): 353-357.

 16. Davari, M, Safaei, N, Darvishhnia, M. 2014 Occurrence of Deoxynivalenol on Fusarium species associated with head blight on wheat in Moghan area, Iran

 17. معرفي دو گونه ‌جديد از خانواده Peronosporaceae (سفيدك‌ داخلي) در ايران.1391. نويسندگان: مصطفي درويش‌نيا**1، سيدحسين وفايي2، فاطمه درويش‌نيا3 و نادر آزادبخترسنی‌ها 13(1): 13-14

 18. شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت. 1393. دانش گیاه پزشکی، صفحات 71-80. نویسندگان: جهانشر امینی، مرضیه کاظمی، جعفر عبدالله زاده و مصطفی درویش نیا

 19. اطلاعاتی در مورد گونه های Tuberculina در ایران.1393. بیماریهای گیاهی، صفحات 265-270. نویسندگان: عباسی، مهرداد، علی آبادی فائزه و مصطفی درویش نیا

 20. شناسایی قارچهای Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه‎های جنگلی استان لرستان. 1393. مجله تخقیقات حفاظت و حمایت جنگل‎ها و مراتع ایران، 12(2):صفحات 107-121. نویسندگان: کرم سپهوند، مصطفی درویش‎نیا و عیدی بازگیر

 21. مطالعه اجزائ مقاومت در مرحله گیاهچه به زنگ قهوه‎ای Puccinia triricina Erikson در تعدادی از ارقام تجاری گندم 1393. بیماریهای گیاهی،10 (2): صفحات 102-1. نویسندگان: مسلم میرزانیا، مصطفی درویش‎نیا، هادی احمدی، داریوش گودرزی و محمود نصراللهی

 22. Besharati fard, Mohammadi, A., Darvishnia, M. 2014 Fusarium species assotiated with foxtail millet (Setaria italic) in Iran International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research

 23. Nourozi, Z., Darvishnia, M. Moosavi, S.A.,, Darvishnia, F., tahmasebi, H. and Kounani, G 2015 Airborne Fungi and their on plant pathogen Journal of Middle East Applied Science and Technology

 24. Mirzapour, S., Darvishnia, M., Bazgir, E., Goodarzi, D. 2014. Identification of resistant sources in chickpea against Fusarium wilt under greenhouse condition International Journal of Farming and Allied Sciences .

 25. Nourozi, Z., Moosavi, S.A., Darvishnia, M., Azadbakht, N. 2014 A study of the existence of vatious biotypes of corn common smut agent Ustilago maydis in Lorestan province of Iran Journal of Middle East Applied Science and Technology

 26. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری شانکر پوستی گردوو بررسی بیماریزاییباکتری روی نهال و میوه نارس در استان لرستان. (1394) . وحید امیرسرداری، مصطفی درویش نیا و حسین میرزایی، مجله دنیای میکروبها، 2(23): 120-129.

 27. Correlation path analysisand step-wise regression in yield and yield components in weat (Triticum aestivum l.) under pathogenic nad non-pathogenic stress conditions. (2015). Bazgir, M., Ahmadi, H., Darvishnia, M. and Goodarzi, D.,Research on crops 16(3): 604-608.

 28. اثر اسانس مرزة خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه، (1394). مصطفی درویش نیا، عبدالحسین رضایی نژاد و بهرام دلفان، مجله به زراعی، 17(2): 531-540.

 29. تاثیر pH و NaCl بر رشد و تولید افلاتوکسین قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس. سید مسلم موسوی، مصطفی درویش نیا و عیدی بازگیر، 1394. مجله گیاه پزشکی.

 30. وقوع پراکنش بیماری پژمردگی سریع فوزاریومی سویا توسط قارچ Fusarium solani در استان لرستان. درویش‏ نیا، مصطفی و بازگیر، عیدی

 31. کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici توسط باکتریهای آنتاگونیست باسیلوس و سودوموناس ریزوسفر گوجه فرنگی در لرستان، 1394. سجاد جلالی، ناصر پنجه که،مصطفی درویش نیا، محمد سالاری و احمد صالحی، فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی

 32. کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici توسط باکتری های انتاگونیست باسیلوس و سودوموناس ریزوسفر گوجه فرنگی کاظمی، م.، امینی، ج.، عبدالله زاده، ج. و درویش نیا، م.

 33. تأثير اسيدیته و فشار اسمزی بر توليد افلاتوکسين در قارچ Aspergillus parasiticus موسویان، سید مسلم، درویش‎نیا، مصطفی، خسروی‎نیا، حشمت اله و بازگیر، عیدی

 34. اثر اسانس مرزة خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه درویش‎نیا، مصطفی، رضایی نژاد، عبدالحسین و دلفان، بهرام

 35. شناسایی قارچهای Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان. سپه وند، کرم، درویش‎نیا، مصطفی و بازگیر، عیدی

 36. مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماري زنگ قهوهاي در تعدادي از ارقام تجاري گندم. میرزایی، مسلم، درویش‎نیا، مصطفی، احمدی، هادی، نصراللهی، محمود و گودرزی، داریوش

 37. Fusarium species associated with Wheat crown and root tissues in the Eastern Iran. M. Besharati Fard, A. Mohammadi & M. Darvishnia

 38. مقایسه رشد Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus در شرایط مختلف دما، رطوبت و pH. موسویان، سید مسلم، درویش‎نیا، مصطفی و خسروی‎نیا، حشمت الله. مجله پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی. پذیرش

 39. Isolation and Characterization of Rhizosphere Bacteria for the Biocontrol of the Rhizoctonia solani in bean. Omidi nasab, M. and Darvishnia, M.Jounal Microbes of World. Acceptance

 40. ترکیبهاي شیمیایی و فعالیت ضدقارچی اسانس میخک هندي (Syzygium aromaticum L.). 1396. سید مسلم موسویان و مصطفی درویش‌نیا

 41. Morphological and molecular characterisation of Discotylenchus lorestanensis sp. n. (Nematoda: Tylenchidae) from Iran.2017.FATEMEH MEHRABIAN, KOUROSH AZIZI1, EADI BAZGIR & MOSTAFA DARVISHNIA

سایر مقالات چاپ شده
 1. http://lu.ac.ir/usersfiles/164416.9739395.3776360.15672.pdf

 2. http://lu.ac.ir/usersfiles/164416.9739395.3776360.15672.pdf

 3. http://lu.ac.ir/usersfiles/489000.5322223.5295638.63936.pdf

 4. http://lu.ac.ir/usersfiles/148569.2691723.6705020.19243.pdf

 5. http://lu.ac.ir/usersfiles/650649.2359859.8739979.91386.pdf

 6. http://lu.ac.ir/usersfiles/35002.02291275.9192314.44171.pdf

 7. http://lu.ac.ir/usersfiles/504139.5360241.3368779.53001.pdf

 8. قارچهای همراه با ریزگردها و اثر آنها بر سلامت گیاهان و انس

 9. بررسی اثرات ضد قبرچی اسبسً گیب بّى رازیب زیر سبس در ک تٌرل قبرچ عبهل بیوبری پ سَیدگی پس از برداضت هی ت تَ فر گًی

 10. جذاسازی ض اٌسایی قارچ اّی عاهل پ سَیذگی ط قَ ریط یِ چغ ذٌرق ذٌ در استاى لرستاى ارزیابی هقا هٍت ارقام چغ ذٌرق ذٌ

 11. بررسی عکس العول تعذادی از ارقام چغ ذٌرق ذٌ ب بیواری پ سَیذگی ط قَ ریط چغ ذٌرق ذٌ در هرحل گیا چّ گیا بالغ

 12. بررسی فراياوی ف زًاری مً اَی جذا شذ از ریش چغىذرقىذ در استان لرستان

 13. شناسایی قارچهاي همراه طوقه و ریشهي چغندرقند در استان لرستان

 14. بررسی سفیدك هاي سطحی گیاهان زینتی در استان لرستان

 15. رفی گونههاي فوزاریوم همراه ریشه و طوقه ارزن در شهرستان بیرجند

 16. گزارشی از قارچ هاي مرتبط با مزارع گندم استان لرستان

 17. گزارشی از سفیدكهاي سطحی استان لرستان

 18. کنترل بیولوژیک گیاه انگل گل جالیز با استفاده از قارچهاي آنتاگونیست در استان لرستان

 19. بررسی علل سرخشکیدگی و زردی درختان سوزنی برگ در استان لرستان

 20. بررسی مقدماتی بیماری پژمردگی سریع فوزاریومی سویا در استان لرستان

 21. کنترل بیولوژیکبیماري پژمردگی فوزاریومی گوجهفرنگی توسط عوامل آنتاگونیست باکتریایی

 22. علیه بیماري پژمردگی Trichomix-H بررسی اثر بیولوژیکی قارچ تریکودرما و سم بیولوژیک فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

 23. شناسایی توکسین در قارچهای تولیدکننده افلاتوکسینهای سرطانزا

 24. اثر ک دً اَی آلی ي زیستی در جمعیت ومات دً م لًذ گر ریطٍ Meloidogyne javanica ريی اوا

 25. بررسی بیماری شانکر پوستی گردو در استان لرستان

 26. بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی عامل شانکر پوستی گردو

 27. ضىاسایی جذای اًٌی . (Burrill) Winslow et al Erwinia amylovora عامل بیماری آتطک درختان میوي با استفادي از واکىص زوجیريای پلیمراز

 28. ویژگ ی اٌی فىوتیپی جذای اٌی Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. عامل بیماری آتشک از میسبا ن اٌی مختلف در استان همٌذان

 29. سنجش آفلاتوکسینهای تولیدی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس بر روی

 30. شناسایی قارچهای آسپرژیلوس موجود بر روی جیره غذایی طیور در شهرستان خرمآباد

 31. تاثیر بستره کشت پسته و برنج بر توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس

 32. شناسایی عامل پوسیذگی ریشه و طوقه گنذم در استان اصفهان

 33. بررسی بیمبریسایی چند گونه قبرچی عبمل پوسیدگی ریشه و طوقه ببمیه در استبن خوزستبن

 34. بررسی میسان مقبومت نسبی دو رقم سبس و سفیذ ببمیه مرتبط بب بیمبری زایی چنذ گونه قبرچ فوزاریومی عبمل پوسیذگی ریشه و طوقه ببمیه دراستبن خوزستبن

 35. شناسایی فون نماتودهای انگل گیاهی مزارع خیار استان لرستان

 36. شناسایی توکسین در قارچهای تولیدکننده افلاتوکسینهای سرطانزا

 37. تأثیش سط بًت بزس رست دس ت لًیذ افلات کًسیه B1 قاسچ آسپشطیل سً پاساصیتیک سً

 38. تاثیر اسیدیته بر تولید افلاتوکسین 1 G و 2 G در قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس

 39. هقایس ت کَسیيزایی قارچ آسپرشیل سَ پارازیتیک سَ بر ر یٍ بستر ررت بر جً

 40. بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برقزدگی نخود، رقم عادل با استفاده از قارچ تریکودرما

 41. شناسایی عامل پوسیذگی ریشه و طوقه گنذم در استان اصفهان

 42. آلودگی بیماری سفیدکپودری در ژنوتیپهای مختلف چغندر و علفهای هرز مجاور در شرایط استان اصفهان کوثر شریفی 1 ، مهدی نصر اصفهانی 2 و مصطفی درویش نیا. کنگره 22 گیاهپزشکی

 43. بررسي پراكنش نماتدهاي انگل گياهي مزارع ذرت شهرستان شهركرد، بهرام امانی، عیدی بازگیر، مصطفی درویش نیا و زهرا میرزاپور

 44. شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع ذرت شهرستان شهركرد، بهرام امانی، عیدی بازگیر، مصطفی درویش نیا و زهرا میرزایی پور

پایان نامه ها
 1. شناسایی گونه های فوزاریوم همراه گندم و جو در استان خوزستان

 2. بررسی تاکسونومی و تنوع ژنتیکی جدایه های سیاهک معمولی ذرت با استفاده از روشهای مولکولی

 3. بررسی تاکسونومیکیفوزاریومهای مرتبط با غلات در منطقه دامغان

 4. بررسی تاکسونومیکی و مولکولی فوزاریومهای مرتبط با خانواده لگوم در استان لرستان

 5. بررسی و شناسایی سفیدکهای پودری گیاهان مرتعی خانواده لگومینوز در استان لرستان

 6. شناسایی عوامل پوسیدگی فوزاریومی بلال و بررسی مقاومت نسبی تعدادی از ارقام رایج ذرت به این بیماری در استان لرستان

 7. کنترل بیولوژیک گل جالیز با قارچهای آنتاگونیست

 8. بررسی تنوع ژنتیکی کمپلکس Fusarium semitectum مرتبط با برنج در شمال کشور

 9. بررسی و شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در استان لرستان

 10. بررسی اتیولوزی زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان

 11. کنترل تلفیقیبیماری اسکالد جو در ارقام ایذه، نیمروز و جو بدون پوشینه

 12. بررسی گونه های فوزاریوم همراه غلات در شهرستان بیرجند

 13. تعیین و ارزیابی 30 رقم گندم نان نسبت به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f. sp. triticina و تجزیه علیت اجزاء عملکرد در خرم اباد

 14. مبارزه بیولوژیک با Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از آنتاگونیست ریزوسفر گوجه فرنگی

 15. نعیین ارقام مقاوم به زنگ زرد و تجزیه علیت در گندم نان

 16. بررسی اثر اسانسمرزه خوزستانی بر کاهش خسارت قارچ فوزاریوم و آلتزناریا در بذور پیر شده دو رقم گندم

 17. بررسی مورفولوزیکی فوزاریومهای بخش Morteriella Ventericosum با استفاده از نشانگرهای مولکولی

 18. بررسی تاثیر اسانس آویشن، نعناع فلفلی و مرزه خوزستانی بربازدارندگی رشد قارچهای بیماریزای گیاهی Alternaria و Botrytis

 19. تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای و تجزیه علیت گندم نان در خرم آباد

 20. بررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی بر کاهش خسارت قارچ فوزاریوم در بذور پیر شده جو

 21. بررس تنوع زیستی و ژنتیکی قارچهای مولد سفیدک سطحی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه

 22. بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر بازدارندگی قارچهای Botrytis cinerea، Alternaria solani،Fusarium oxysporum و باکتری Xanthomonas oxanopodis

 23. شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه استان کردستان

 24. بررسی ویژگیهای فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Erwinia amylovora عامل بیماری آاتشک سیب و گلابی در استان همداان

 25. مطالعه فون نماتدهای انگل گیاهی درختان سیب شهرستان خرم آاباد

 26. بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی درختان بلوط شهرستان خرم آباد

 27. بررسی ویژگیاهی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Breneria nigrifluens عامل بیماری شانکر پوستی گردو در استان لرستان

 28. تاثیر تنش های محیطی مختلف بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus بر روی بستر کشت ذرت

 29. بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس Arabys mosaic virus روی ارقام تجاری گل داوودی

 30. شناسایی قارچهای موجود در مرغداریها و توکسین زایی آانها در شهرستان خرم آباد

 31. بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما

 32. برهمکنش عوامل بیولوژیکی قارچی و باکتریایی علیه باکتری Xanthomonas axanopodia pv. phaseoli

 33. بررسی تاثیر اسانس و عصاره های آبی، الکلی و هیدروالکی چهار گونه گیاهی روی رشد قارچ ریزوکتونیا سولانی

 34. مطالعه عوامل قارچی پوسیدگی طوقه و ریشه بامیه در استان خوزستان

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. معرفی چند گونه قارچ خوراکی از شهرستان خرم آباد، 1390. پنجمين همايش منطقه‌اي يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي (غرب ايران

 2. شناسايي گونه‌هايي از جنس Coprinus و Collybia در شهرستان خرم‌آباد. 1389. شناسايي گونه‌هايي از جنس Coprinus و Collybia در شهرستان خرم‌آباد

 3. بررسي وقوع پوسيدگي خاكستري و سفيدك سطحي رز در گلخانه‌هاي خرم آباد. 1390. پنجمين همايش منطقه‌اي يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي (غرب ايران)

 4. چهار گونه جدید فوزاریوم جدا شده از گیاهان تیره گندمیان

 5. جداسازی و بیماریزایی عوامل قارچی از محصولات انباری در ایران

 6. بررسی زهرابه قارچی داکسی نیوالنول (DON) تولید شده نوسط جدایه های مختلف گونه مرکیب Fusarium graminearum عامل سوختگی سنبله گندم در منطقه مغان

 7. شناسایی عوامل پوسیدگی فوزاریومی بلال در استان لرستان

 8. ارزیابی مقاومت 14 رقم ذرت نسبت به عامل پوسیدگی بلال در استان لرستان

 9. گزارش سه گونه جدید از قارچ فوزاریوم برای فلور ایران

 10. گزارشی از زنگهای استان لرستان

 11. گزارش میکوپارازیت Tuberchulina maxima روی گونه ای از Melampsora در ایران

 12. معرفی دو گونه جدید از خانواده Peronosporaceae (سفیدک داخلی) در ایران

 13. بررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل سیاهک معمولی ذرت (Ustilago maydis) با استفاده از مارکر RAPD در استان لرستان

 14. بززسی مقاومت نسبی تعدادی از ارقام رایج ذرت بهبیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال با گونه Fusarium proliferatum

 15. گونه های فوزاریوم مرتبط با حبوبات استان لرستان

 16. سه آرایه حدید فوزاریوم جدا شده از حبوبات در استان لرستان

 17. گونه های فوزاریوم همراه گیاه انگل گل جالیز در استان لرستان

 18. معرفی قارچهای مولد سفیدک سطحی در استان لرستان

 19. معرفی گیاه Astraglus cyclophylus به عنوان میزبان جدیدی برای قارچ Leviellula taurica

 20. اولین گزارش از قارچ Phyllactinia guttata روی درختان Salix alba از ایران

 21. مطالعه قارچ Sawadea tulaseni به عنوان مهمترین عامل بیماری گیاه دارویی Acer mondpseulanum در استان لرستان

 22. مطالعه قارچ Leviellula taurica به عنوان مهمترین عامل بیماری گیاه دارویی ِDaphne mucronata در استان لرستان

 23. ارزیابی برخی ارقام نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در استان لرستان

 24. شناسایی کونه های فوزاریوم همراه پوسیدگی ریشه و طوقه نخود در استان لرستان

 25. Occurrence of deoxynivalenol on Fusarium species assotiated with head blight on wheat in moghan area, Iran

 26. آلودگی بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های مختلف چغندر قند و علفهای هرز مجاور در استان اصفهان

 27. تاثیر اسانس میخک دربازدارندگی رشد قارچهای Fusarium، Alternaria و Aspergillus niger

 28. معرفی Bipolaris sorokiniana و Alternaria alternate جدا شده از نخود

 29. فاکتورهای محیطی تاثیر گذار روی تولید افلاتوکسین توسط قارچ Aspergillus parasiticus

 30. نقش قارچ آسپرژیلوس بر آلودگی های محیطی و غذایی

 31. Review Properties Production Cancer-Causing Toxins Aspergillus parasiticus

 32. The Effect of Light on the Aflatoxin Production Carcinogenic of Aspergillus Parasiticus

 33. تأثیر اسانس میخک در بازدارندگی از رشد قارچهای Botrytis cinerea ، Fusarium solani و Aspergillus niger سید مسلم موسویان 1 ، مصطفی درویش نیا 2 ، نوراله دریکوند. کنگره 22 گیاهپزشکی

 34. فاکتورهای محیطی تاثیرگذار روی تولید آفلاتوکسینها توسط قارچ Aspergillus parasiticus سید مسلم موسویان 1 ، مصطفی درویش نیا 2 ، فاطمه دریکوند. کنگره 22 گیاهپزشکی

 35. معرفی Bipolaris sorokiniana و Alternaria alternata جدا شده از گیاه نخود ثریا میرزاپور 1 و مصطفی درویش نیا 1 . کنگره 22 گیاهپزشکی

کتب منتشر شده
 1. بیماریهای مهم سبزی، صیفی و جالیز در ایران و مدیریت تلفیقی آانها

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی مقدماتی آلودگی و پراکندگی بیماریهای مهم قارچی جو در استان لرستان

  2. بررسی مقدماتی بیماری پژمردگی سریع فوزاریومی سویا در استان لرستان

  3. بررسی تنوع زیستی قارچهای مولد زنگ در استان لرستان

  4. بررسی و شناسایی قارچهای سفیدک سطحی در استان لرستان

  5. اثر اسانس مرزه خوزستانی، ریشنگری، آویشن و عصاره برگ زیتون و ترکیبات کارواکرول، تیمول و اولئوروپین بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری

  6. کنترل بیولوژیک عروسک پشت پرده (Physalis divericata) توسط پاتوژنهای آنتاگونیست گیاهی در استان لرستان

  7. جمع‎آوری و شناسایی قارچهای ماکروسکوپی خوراکی، دارویی و سمی شهرستان خرم آباد

  8. تاثیر طول عدم دسترسی به خوراک قبل از کشتار بر برخی صفات مربوط به لاشه، و جمعیت میکروبی چینه دان مرغهای گوشتی

  9. بررسی مقاومت ارقام جو نسبت به بیماری کچلی (اسکالد) در استان لرستان

  10. تأثیر عوامل بیولوژیکی قارچی و باکتریایی بر روی مرگ گیاهچه فلفل ناشی از قارچ Rhizoctonia solani

  11. بررسي ميكوتوكسين‌هاي توليد شده توسط جدايه‌هاي مختلف Fuarium gramineaum (عامل بلايت سنبله گندم) و F. culmorum در منطقه مغان

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تدریس درس بیماریهای مقدماتی گیاهی (کارشناسی)

  2. تدریس درس قارچ کشهای کشاورزی (کارشناسی)

  3. تدریس درس اصول مدیریت و کنترل بیماریهای گیاهی 0کارشناسی)

  4. تدریس درس اصول قارچ شناسی (کارشناسی)

  5. تدریس درس بیماریهای مهم درختان میوه (کارشناسی)

  6. تدریس درس بیماریهای مهم سبزی، صیفی و جالیز (کارشناسی)

  7. تدریس درس بیماریهای فیزیولوژیک (کارشناسی)

  8. تدریس بیماریهای گلخانه ای (کارشناسی)

  9. تدریس قارچ شناسی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

  10. تدریس فیزیولوژی پارازیتیسم در بیماری شناسی گیاهی (کارشناسی ارشد)

  11. تدریس روش تحقیق در بیماریهای گیاهی (کارشناسی ارشد)

  12. تدریس ژنتیک مولکولی (دکتری)

  13. تدریس بیوتکنولوژی در بیماری شناسی گیاهی (دکتری)

  14. سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه گیاه پزشکی

   2. معاون دانشکده کشاورزی از تاریخ 15/4/66 لغایت 1/7/1380

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. قارچ شناسی و گونه‏های قارچ Fusarium

   اطلاعات تکمیلی