ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
مهرداد دادستاني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: فيزيك ماده چگال
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي فيزيك
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: dadsetani.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: dadsetani_m@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph. D. Condensed Matter Physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran , 2007

 2. M. Sc. Condensed Matter Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 1998

 3. B.Sc. Applied Physics, University of Birjand , Birjand, Iran, 1995

مقالات علمی پژوهشی
 1. Excitonic effects in the optical properties of alkaline earth chalcogenides from first-principles calculations

 2. First Principles Investigation of the Optical Properties of BNxP1−x (0 ≤ x ≤ 1) Boron Ternary Alloys

 3. A DFT Study of Linear and Nonlinear Optical Properties of 2-Methyl-4-nitroaniline and 2-Amino-4-nitroaniline Crystals

 4. Optical filtering properties of TiO2/Al2O3 heterostructures from first principles

 5. First Principles Study of Linear and Nonlinear Optical Properties of 2-Aminofluorene (C13H11N

 6. Ab initio study on optical properties of glycine sodium nitrate: a novel semiorganic nonlinear optical crystal

 7. Electron energy loss spectrum of graphane from first-principles calculations

 8. First principle investigations of the optical properties of Zn1-xMgxS, Zn1-xMgxSe and Zn1-xMgxTe ternary alloys

 9. Linear and nonlinear optical response in 3-nitroaniline: A DFT study for comparison between molecular and bulk phases

 10. Phase transition and related electronic and optical properties of crystalline phenanthrene: An ab initio investigation

 11. Electronic structures of ZnX (X = O and S) nanosheets from first-principles energy loss near edge structure studies

 12. First-principles study of the sulfur K and L2,3 edges of transition metal disulfide monolayers, MS2 (M=Mo, W and Re)

 13. Linear and nonlinear optical properties of 3-nitroaniline (m-NA) and 4-nitroaniline (p-NA) crystals: A DFT/TDDFT study

 14. Optical properties of multilayer (III–V semiconductors) thin films within the framework of DFT + characteristic matrix

 15. Theoretical study of the structural stability for fcc-CHx phases using density functional theory

 16. Electronic and Structural Properties of Li3AlP2 and Li3AlAs2 from First Principles

 17. Optical Study of Filled Tetrahedral Compounds Li3AlN2 and Li3GaN2

 18. Ab initio calculation of the energy-loss near-edge structure of some carbon allotropes: Comparison with n-diamond

 19. First principles study of the optical properties of alkaline-earth metal nitrides

 20. The effect of oxygen impurity on the electronic and optical properties of calcium, strontium and barium chalcogenide compounds

 21. Optical properties of alkaline-earth metal oxides from first principles

 22. The linear optical properties for NaCl phase of calcium mono chalcogenides by density functional theory

 23. Optical properties of strontium monochalcogenides from first principles

 24. The dielectric constant of barium mono-chalcogenides and their improved band gap results

 25. The theoretical consistency of the experimental EELS of the fcc phase of carbon

 26. Electronic and optical properties of BaTe, BaSe and BaS from first principles

 27. Electronic and structural properties of BaTe

 28. Optical Distinctions Between Weyl Semimetal TaAs and Dirac Semimetal Na3Bi: An Ab Initio Investigation

 29. Theoretical study of optical activity of 1:1 hydrogen bond complexes of water with S-warfarin

 30. اثر آلایش n برویژگی های الکترونی ترکیب sro با استفاده از طیف اتلاف انرژی الکترون

 31. مطالعه خواص اپتيکي آلياژهای سهتايی x=(۰, ۰/۲۵, ۰/۵, ۰/۷۵, ۱) ، BNxP1-x

 32. Excitonic effects in the optical properties of molecular crystals of meta- and para-nitroaniline: A comparative theoretical exploration

 33. بررسی خواص ساختاري، الکترونی و اپتیکی انبوهه و نانو ورقه اکسید روي

 34. ویژگیهاي الکترونی و اپتیکی فازهاي بلوري AgGaO2بر پایهي تقریبهاي بسذرهاي

 35. مطالعه ابتدا به ساكن خواص اپتيكي آلياژ Zn1-xMgxTe

 36. بررسی اثر حضور هیدروژن در ساختار دوبعدی گرافین

 37. طیف اتلاف انرژی الکترونی گرافین, با استفاده از محاسبات بر پایه اصول اولیه

 38. مطالعه ابتدا به ساکن اثرات اکسیتونی در ویژگی های اپتیکی آنتراسین و فنانترین

 39. Ab initio study of the optical properties of crystalline phenanthrene, including the excitonic effects

 40. مطالعه ي طیف اتلاف انرژي لبه هاي Kو L2،3اتم سولفور در تکلایه هاي )MS2 (M=Ta, Nb, V بر پایه ي محاسبات اصول اولیه

 41. Optical properties of phenanthrene: A DFT study for comparison between linear and nonlinear regimes

 42. First principles study of the structural, electronic and optical properties of crystalline o-phenanthroline

 43. Ab initio study of the energy loss near sulfur K and L2,3 edges of layered MS2 (M = Ta, Nb and V) in trigonal prismatic and octahedral structures

 44. Electronic properties of transition metal disulfide MS2 (M 5 Ti, Zr and Hf) nanosheets from first-principles sulfur K and L2,3 edges studies

 45. Breaking inversion symmetry induces excitonic peak in optical absorption of topological semimetal c

 46. مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای چهارتایی (Cu2-II-IV-VI4 (II=Zn, Cd; IV=Ge, Sn; VI=S, Se, Te با استفاده از تقریب های GGA و mBJ-GGA

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. Highest rank researcher at Lorestan University, 2015

  2. Highest rank researcher at Lorestan University, 2010

  3. Highest rank researcher in Lorestan, 2015

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. Theoretical simulation and ab initio calculations of the ELNES of the alkaline metallic Oxides, 2013

  2. Optical Properties of Calcium Mono Chalcogenides in NaCl and CsCl phases, Lorestan University, 2008

  3. The ELNES (Electron-Energy Loss Near Edge Structure) of new metallic nanocrystal phase of carbon in space group, Lorestan university, 2007

  4. Electronic and optical properties of HgI2, Isfahan University of Technology, 2003

  5. Electronic and structural properties of TiC and WC using full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW), Lorestan university, 2003

  6. Quantumic simulation of BaS crystal structure, Lorestan university, 2002

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. Head of Faculty of Science at Lorestan University 2014-

   2. Member of promotion council of Lorestan University

   3. Member of promotion council of science faculty of Lorestan University, 2011-2014

   4. Member of research council of the Lorestan University, 2012-present

   5. Member of scientific committee of 19th international conference of physics, Hamadan, 2010.

   6. Head of Physics Department of Lorestan University 2007-2010

   7. Director of research affairs at Lorestan University 2003-2004

   8. Head of Physics Department of Lorestan University 2002-2003

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی