ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
خانه
سهم الدين خزائي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ ايران باستان
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: khazaei.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: sahmedin.kh@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی تاریخ از دانشگاه لرستان، 1377-1380

 2. کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران، 1381-1383

 3. دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران، 1387-1392

 4. پایان نامه کارشناسی ارشد: دین پادشاهان هخامنشی، به راهنمایی دکتر محمدتقی راشد محصل، دی 1383

 5. پایان نامه دکتری: بازرگانی در دوره هخامنشیان، به راهنمایی دکتر روزبه زرین کوب، شهریور 1392

 6. گذراندن شش ماه دورۀ فرصت مطالعاتی در کشور آلمان و در بخش ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن

مقالات علمی پژوهشی
 1. «داریوش، حفر آبراهۀ سوئز، و نقش آن در توسعۀ روابط تجاری در دورۀ هخامنشی»، پژوهشهای علوم تاریخی (علمی - پژوهشی)، دوره ۵، شمارۀ ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص ۹۷-۱۱۶

 2. Pirouz III the last king of the Sassanid throne, TRANSACTIONS OF THE NATURAL HISTORY SOCIETY OF NORTHUMBRIA, England,2015, pp.221-228

 3. «راههای ارتباطی خشکی در دوره هخامنشی»، فصلنامه یژوهشهای تاریخی (علمی- یژوهشی)، سال ینجاه و دوم، دوره جدید، سال هشتم، شماره چهارم (پیایی ۳۲)،زمستان ۱۳۹۵، صص ۳۷-۵۸.

 4. «بررسی نسخه خطی تاریخ سلاطین عجم»، مجله علمی- ترویجی مطالعات ایرانی، سال شانزدهم، شماره سی و دوم، پاییز و زمستان 1396، صص 37-55.

 5. «شیوه های نبرد در دوره زندیه»، پژوهشهای علوم تاریخی (علمی- پژوهشی)، سال 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صص 39-58.

 6. «ریشه شناسی نام نهاوند»، زبان ها و گویش های ایرانی (علمی- پژوهشی)، دوره جدید، شماره دهم، شهریور ۱۳۹۸، صص ۴۳-۶۴.

 7. «بازتاب روابط تجاری ایلام و بابل در اسناد دوره هخامنشی»، پژوهشنامه تمدن ایرانی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۹۷، صص ۱۲۳-۱۵۴.

 8. «نام‌های تخت‌نشینی در دوره هخامنشی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال دهم، شماره 37، پاییز 1397، صص 55-78.

 9. «مسیحیت از ورود به ایران تا انتقال به چین»، پژوهشنامه تمدن ایرانی، دوره ۳، شماره ۳، بهار ۱۳۹۸، صص ۵۹-۸۹.

 10. «سنت گرایی و نوآوری در نقوش سکه های افشاریه»، فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ اسلام، سال نهم، شماره سی و سوم، بهار 98، صص 113-143.

سایر مقالات چاپ شده
 1. «کتابهای جدید درباره تاریخ و فرهنگ ایران و ممالک همجوار» ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال هشتم، شماره یک، آبان سال ۱۳۸۳، صص ۵۹-۶۳.

 2. «نمونه ای از آشفتگی در منابع سکه شناسی فارسی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دوره جدید، شماره مسلسل ۱۷۸، اسفند ۱۳۹۱، صص ۵۶-۵۹.

 3. «دین هخامنشیان»، مجله تاریخ و فرهنگ ایران باستان، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صص ۳۷-۴۹.

 4. «سلسلة هخامنشی»، مجله پارسوا، سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۴، صص ۸-۱۹.

 5. بررسی ویژگیها و اهمیت کتاب «کریم خان زند و خلیج فارس»، فصلنامه علمی- تخصصی رهیافت تاریخی، سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار ۱۳۹۵، صص ۸۱-۹۴.

 6. تحلیلی بر چرایی و چگونگی واگذاری امتیاز نفتی سینکلر، فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش های سیاسی، سال ششم، شماره ۱۶، بهار ۱۳۹۵، صص ۳۶-۴۸.

 7. «شاهکارهای اغازین خسرو دوم (591-628 م) و سرنگونی نهایی او: ستایش و مزمت آخرین نبرد ایران و بیزانس»، مجله تاریخ و فرهنگ ایران باستان، سال دوم، شماره دوم، 1395، صص 63-74.

 8. بررسی موقعیت، ویِژگی ها و شگفتی های بحیره آبسکون با تکیه بر جهان نامه ابن بکران، کتیبه تاریخ، شماره اول، سال اول، بهار 1396، صص 1-15.

 9. «ضرب سکه های اولیه در ماوراءالنهر»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره ۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۸۷-۱۹۰.

 10. «تاریخ سیاسی کاسی ها»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، دوره 4، شماره 16، 1397، صص 101-112.

پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایان نامه با عنوان: اوضاع اقتصادی بندر عباس در دوره شاه عباس اول، دانشجو: راضیه اسماعیلی، کارشناسی ارشد تاریخ (تاریخ دفاع: آبان ۱۳۹۴)

 2. راهنمایی پایان نامه با عنوان: اهمیت و کارکردهای دیوان احتساب در عصر صفوی، دانشجو: محمد یوسفی، کارشناسی ارشد تاریخ (تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۵)

 3. راهنمایی پایان نامه با عنوان: راههای ارتباطی و نقش آن در توسعه تجارت عصر صفویه، دانشجو: مریم ویسکرمی، کارشناسی ارشد تاریخ (تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۵)

 4. ساختار حیات شهری ایران در عصر تیموریان، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن ۱۳۹۴.

 5. فرآیند شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی در متون تاریخی فارسی، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، خرداد ۱۳۹۵.

 6. تحولات گرجستان از سقوط صفویه تا زندیه، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۴

 7. بررسی تاریخچه ایل بیرانوند از پهلوی اول تا پایان جنگ تحمیلی، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۴

 8. نقش گمرک شمال در وضعیت اقتصادی ایران در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۵

 9. راهنمایی پایان نامه با عنوان: نقش و جایگاه ایل بیات در دوره صفوی، دانشجو: مرادحسن شهمرادی، کارشناسی ارشد تاریخ (تاریخ دفاع: دی 1395)

 10. راهنمایی پایان نامه با عنوان: سازمان ارتش در دوره زندیه، دانشجو: سحر ملکی، کارشناسی ارشد تاریخ (تاریخ دفاع: شهریور 1396)

 11. راهنمایی پایان نامه با عنوان: بازتاب زندگی درباری صفویه در سفرنامه های اروپاییان، دانشجو: فتانه بهاروندی، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.

 12. راهنمایی رساله دکتری با عنوان: تحلیل تاریخی-تطبیقی عوامل ظهور و سقوط حکومتهای سلجوقیان، ایلخانان و صفویان بر اساس رویکرد جبر بولی، دانشجو: میترا روشنی ، دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام.

 13. راهنمایی رساله دکتری با عنوان: بررسی مفاهیم اعتراض و مصداقهای آن در عصر ناصری، دانشجو: اکرم کرمعلی، دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام.

 14. راهنمایی رساله دکتری با عنوان: بررسی وضعیت کشاورزی و کشاورزان در ایران از حمله مغول تا برآمدن صفویه، دانشجو: فاطمه یوسفوند، دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

 15. راهنمایی پایان نامه با عنوان: بررسی نقش و جایگاه زنان در تحولات نظام آموزشی ایران از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول، دانشجو: نوشین غلامی، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.

 16. راهنمایی پایان نامه با عنوان: تاریخ لرستان از نگاه سفرنامه نویسان خارجی و داخلی از صفویه تا پایان قاجاریه، دانشجو: ناصر صادقی، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.

 17. راهنمایی پایان نامه با عنوان: فتوحات اعراب در آذربایجان و ارمینیه، دانشجو: مهرداد یوسفی، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.

 18. مشاوره پایان نامه با عنوان: نقش اسماعیل بن علی نوبختی در ترویج ودفاع از عقاید واصول مذهب شیعه امامیه ، دانشجو: مریم میرچناری، کارشناسی ارشد تاریخ تشیع.

 19. مشاوره رساله دکتری با عنوان: روند دگرگونی شعائر مذهبی و نقوش سکه های ایرانی از صفوی تا قاجار، دانشجو: سیاوش امرایی، دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. «نام ایران»، همایش «ایران و هویت ایرانی»، دانشگاه لرستان، آبان 1392

 2. «دهقانان و نقش آنان در انتقال میراث فرهنگی ایران باستان به دوران اسلامی»، همایش «فردوسی و فرهنگ ایران»، اردیبهشت 1393

 3. «اسطورۀ آفرینش دین زردشت در داستان برای گونگادین بهشت نیست»، همایش ملی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان (کله باد)، لرستان، دانشگاه لرستان، مهر ۱۳۹۳

 4. «معابد پارسی: پیوند فرهنگی ایران دوره ساسانی و چین بر محور مسیحیت نستوری»، همایش ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی، دانشگاه تهران، ۶ اسفند ۱۳۹۳

 5. «الهه مادر در مفرغهای لرستان و تأثیر آن در دوران بعد»، همایش ادبیات و فرهنگ بومی لرستان، خرم آباد، دانشگاه فرهنگیان، اسفند 1393

 6. «ادبیات بومی منطقة زاگرس و پیوستگی آن با فرهنگ کهن ایرانی»، همایش منطقه ای شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد، هرسین، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

 7. «پیروز سوم؛ آخرین پادشاه صاحب تاج و تخت ساسانی»، اولین کنگرة بین المللی تاریخ پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

 8. «بررسی و نقد آراء گوناگون در مورد ذوالقرنین»، همایش «ذوالقرنین»، دانشگاه لرستان، ۲۴ آبان ۱۳۹۵

 9. «معرفی و نقد کتاب تاریخ سیاسی قوم کاسیت»، همایش رونمایی و نقد کتاب تاریخ سیاسی قوم کاسیت، مرکز فرهنگ و ادبیات بومی جهاد دانشگاهی لرستان، ۱۷ آذر ۱۳۹۵

 10. «اشتراکات لغوی زبان های لرستان با زبان های ایرانی باستان»، همایش بزرگداشت روز جهانی زبان مادری، مرکز فرهنگ و ادبیات بومی جهاد دانشگاهی لرستان، 3 اسفند ۱۳۹۵

 11. «ریشه شناسی نام خلیج فارس»، همایش «خلیج فارس»، دانشگاه لرستان، 11 اردیبهشت1396

 12. نوروز، فلسفه، پیدایش و مراسم آن، همایش نوروز در پهنه تاریخ و فرهنگ ایران، خرم آباد، دانشگاه لرستان، 14 اسفند 1396.

 13. آموزش تاریخ به کمک علم سکه شناسی، همایش آموزش تاریخ، خرم آباد، دانشگاه فرهنگیان، 7 اسفند 1396.

 14. روایتهای تاریخی در بوته نقد؛ تأملی در روایتهای مربوط به مرگ کوروش، همایش آموزش تاریخ، خرم آباد، دانشگاه فرهنگیان، 7 اسفند 1396.

 15. «اسطوره در مفرغهای لرستان»، همایش اسطوره در لرستان، خرم آباد، دانشگاه لرستان، 19 اردیبهشت 1397

 16. «بررسی وضعیت اقلیت یهودی ایران در دوره ساسانی»، همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، نجف آباد، 1395

 17. «نقد فیلم سیانور»، انجمن علمی گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، 29 آبان 1397.

 18. «نقد و بررسی کتاب برای گونگادین بهشت نیست»، جهاد دانشگاهی لرستان، 30 آبان 1397.

 19. «بررسی وضعیت هنری ایران در عصر اشکانیان»، اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران - 1398

 20. «بازشناسی زندگی و اندیشه شیخ حسن جوری، رهبر معنوی سلسله سربداران»، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران - 1397

 21. اشتراکات لغوی در زبان لکی و فارسی باستان، دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین، شهریور ۹۶

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1381

  2. معرفی شده به عنوان نخبه علمی از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور در سال 1381

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی (کارشناسی)

   2. تاریخ تمدن های مشرق زمین (کارشناسی)

   3. تاریخ سلسله های شرقی ایران (کارشناسی)

   4. شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام (کارشناسی)

   5. تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی (کارشناسی)

   6. تاریخ ایران در دوره ساسانیان (کارشناسی)

   7. تاریخ یونان و روم (کارشناسی)

   8. آشنایی با خطوط و زبان های ایران باستان (کارشناسی)

   9. ادیان ایران باستان (کارشناسی)

   10. قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ (کارشناسی)

   11. نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی (کارشناسی ارشد)

   12. تدریس در دانشگاه فرهنگیان خرم آباد واحد پسران (دروس: کلیات و مبانی علم تاریخ- تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی- تاریخ ایران در دوره ساسانی)

   13. برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با خطوط و زبانهای ایران باستان» در دانشگاه لرستان، اردیبهشت ۱۳۹۲

   14. همکاری با موسسه رهاورد دانش در زمینه تدریس دروس آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ در سال¬های ۱۳۸۳-۱۳۸۴

   15. مبانی تاریخ اجتماعی ایران (کارشناسی)

   16. زبان تخصصی ۱ (کارشناسی ارشد تاریخ تشیع)

   17. تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه (کارشناسی)

   18. برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با خطوط و زبانهای ایران باستان» در جهاد دانشگاهی لرستان، ۱۳۹۵

   19. جامعه شناسی تاریخی (دکتری)

   20. سوابق اجرایی
    1. عضو انجمن ایرانی تاریخ

    2. دبیر اجرایی همایش نهاوند در آیینه اسناد، تهران، دانشگاه تهران، دی 1389

    3. عضو مشاوران علمی مجله تاریخ و فرهنگ ایران باستان، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران

    4. عضو کمیته علمی و هیأت داوران همایش «شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد»، تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ اریبهشت ۱۳۹۴

    5. عضو هیات داوران اولین کنگره تاریخ پژوهی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1394

    6. همکاری در پروژه های تحقیقاتی اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه به عنوان پژوهشگر در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۶

    7. عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های سیاسی دانشگاه اصفهان

    8. عضو انجمن تاریخ محلی ایرانیان

    9. مدیریت گروه تاریخ (از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۸)

    10. عضو هیات علمی و هیات داوران نخستین همایش آموزش تاریخ

    11. عضو کمیته علمی دومین همایش ملی آموزش تاریخ

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. تاریخ ایران در دوره ایلام

    2. تاریخ ایران در دوره ماد

    3. تاریخ ایران در دوره هخامنشی

    4. تاریخ ایران در دوره سلوکی

    5. تاریخ ایران در دوره اشکانی

    6. تاریخ ایران در دوره ساسانی

    7. اساطیر و ادیان ایران باستان

    8. خطوط و زبانهای ایران باستان

    9. فلسفه تاریخ

    10. جامعه شناسی تاریخی

    11. تاریخنگاری در ایران

    12. تاریخ اجتماعی ایران

    اطلاعات تکمیلی