ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
خانه
آرش خردمند كلور
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: مامايي و بیماریهای تولید مثل دام
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم درمانگاهی
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: kheradmand.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: arashkheradmand@yahoo.com
وبسایت شخصی: www.lu.ac.ir
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای عمومی دامپزشکی (دانشگاه تهران 1379-1373)

 2. دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام (دانشگاه ارومیه 1382-1379)

مقالات علمی پژوهشی
 1. Preliminary observations on the effect of parity on First Day Ultrasonic Detection of Embryo and its Organs in Bovine. (2005). J. Vet. Med., 52: 74-77.

 2. Comparative sonographic fetometry in dairy cattle. (2005). Iranian J. Vet. Res., 6: 47-51.

 3. In vitro survival rate of bovine oocyte following vitrification in glass capillary micropipette (GCM). (2006). Iranian J. Vet. Res., 7: 8-13.

 4. Comparative evaluation of the effect of antioxidants on the chilled-stored ram semen. (2006). Iranian J. Vet. Res., 7: 40-45.

 5. Effect of ewe breed on the reaction time and semen characteristics in the ram. (2006). Iranian J. Vet. Res., 7: 23-26.

 6. Study on the frequency of pregnant ewes slaughtered in Khorram Abad abattoir, Iran. (2006). Iranian J. Vet. Res., 7: 55-58

 7. Effect of improved diet on semen quality and scrotal circumference in the ram. (2006). Vet. Arhiv, 76: 333-341.

 8. The effect of vitamin A administration on the development of vitrified-warmed mouse blastocyst. (2006). Anim. Reprod. Sci., 95: 125-133.

 9. Zinc modulates the heat-induced degenerative effects in mice testes. (2007). Iranian J. Vet. Res., 8: 298-303.

 10. Assessment of lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase and aspartate aminotransferase activities in cow’s milk as an Iindicator of subclinical mastitis. (2007). Vet. Res. Commun., 31: 419-425.

 11. Vitrification of mouse ovaries using ethylene glycol and DMSO as cryoprotectants: histopathological evaluation. (2007). Vet. Arhiv, 77: 19-27.

 12. Negative effect of vitrification of whole rat ovarian tissue and its subsequent autotransplantation into omentum. (2008). Anim. Reprod., 5: 97-102.

 13. Changes of enzyme activities in ovine fetal fluids and maternal blood serum with gestational age. (2008). Comp. Clin. Pathol., 17: 105-109.

 14. The role of central endogenous histamine and H1, H2 and H3 receptors on food intake in broiler chickens. (2009). Iranian J. Vet. Res., 10: 54-60.

 15. The effect of platelet activating factor on the motility and acrosome reaction of ram spermatozoa. (2009). Iranian J. Vet. Res., 10: 315-322.

 16. Ghrelin enhances viability of rat spermatozoa during incubation at 37°C. (2009). Iranian J. Vet. Res., 10: 103-109.

 17. Effect of long term administration of zinc after scrotal heatingon mice spermatozoa and subsequent offspring quality. (2009). Andrologia, 41: 222-228.

 18. Antioxidant enzyme activity and MDA level in the rat testis following chronic administration of ghrelin. (2009). Andrologia, 41: 335-340.

 19. The effects of chronic administration of ghrelin on rat sperm quality and membrane integrity. (2009). Anim. Biol., 59: 159-168.

 20. Morphometrical and intracellular changes in rat ovaries following chronic administration of ghrelin. (2009). Tissue Cell, 41: 311-317.

 21. The role of ghrelin on the morphometry and intracellular changes in the rat testis. (2009). Tissue Cell, 41: 105-111. (Hot Paper)

 22. Ghrelin promotes antioxidant enzyme activity and reduces lipid peroxidation in the rat ovary. (2010). Regul. Pept., 162: 84-89.

 23. Estrogen-induced mammary fibroadenoma in a lamb: hormonal and immunohistochemical aspects. (2011). Iranian J. Vet. Res., 12: 163-166.

 24. Antioxidant effects of aqueous fruit extract of Ziziphus Jujuba on ethanol-induced oxidative stress in the rat testes. (2011). Iranian J. Vet. Res., 12: 39-45.

 25. Histomorphometrical evaluation of the gastrointestinal mucosa following chronic administration of Ghrelin in rat. (2011). Int. J. Vet. Res., 5: 173-177.

 26. Ghrelin attenuates heat-induced degenerative effects in the rat testis. (2011). Regul. Pept., 167: 97-104.

 27. Hepatoprotective effects of purified oleuropein from olive leaf extract against ethanol-induced damages in the rat. (2012). Iranian J. Vet. Res. 13: 218-226.

 28. Oleuropein protects against ethanol-induced oxidative stress and modulates sperm quality in the rat testis. (2012). Mediterr. J. Nutr. Metab. 5: 205-211.

 29. The effect of ghrelin pretreatment on epididymal sperm quality and tissue antioxidant enzyme activities after testicular ischemia/reperfusion in rats. (2012). J. Physiol. Biochem., 68: 91-97.

 30. Oleuropein prevents ethanol-induced gastric ulcers via elevation of antioxidant enzyme activities in rats. (2012). J. Physiol. Biochem., 68: 583-592.

 31. Ghrelin regulates Bax and PCNA but not Bcl-2 expressions following scrotal hyperthermia in the rat. (2012). Tissue Cell, 44: 308-315

 32. Ghrelin modulates testicular germ cells apoptosis and proliferation in adult normal rats. (2012). Biochem. Biophys. Res. Commun., 419: 299-304.

 33. Novel antioxidant properties of ghrelin and oleuropein versus lipopolysaccharide-mediated renal failure in rats. (2015). Int. J. Pept. Res. Ther. 21: 411-421.

 34. Ghrelin acts as an antioxidant agent in the rat kidney. (2011). Int. J. Pept. Res. Ther. 17: 239-245.

 35. Abattoir survey of pregnancy status in urmia abattoir. (1384). Vet. Sci. J., 4: 350-354

 36. Ghrelin is a regulator of cellular apoptosis and proliferation in the rat ovary. (2014). Int. J. Pept. Res. Ther. , 20: 289-298.

 37. Ghrelin is a suppressor of testicular damage following experimentally induced cryptorchidism in the rat. (2014). J. Pediatr. Surg., 49: 593-98.

 38. Cadmium-induced oxidative stress in the rat testes: protective effects of betaine. (2013). Int. J. Pept. Res. Ther. , 19: 337-344.

 39. Ghrelin improves rat sperm kinematic parameters during abdominal position of the testis. (2014). Iranian J. Vet. Med., 8(2):111-117.

 40. Biochemical and histopathological evaluations of ghrelin effects following cadmium toxicity in the rat testis. (2015). Andrologia, 47: 634-643.

 41. The plant histaminase: a promising enzyme with antioxidant properties versus histamine release in isoprenaline-induced myocardial infarction in rats. (2014). J. Physiol. Biochem., 70: 837-847.

 42. Effect of Dietary Satureja khuzistanica powder on semen characteristics and thiobarbituric acid reactive substances concentration in testicular tissue of Iranian native breeder rooster. (2015). Iranian J. Vet. Res. 16 (3): 255-260.

 43. بررسی تأثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی درقوچ نژاد لری بختیاری (1395). مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 71، صفحات 26-21.

 44. بررسی توانایی آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در مقایسه با ویتامین های C و E بر شاخص های کیفی اسپرم گاو (1396). تولیدات دامی،

 45. اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و کلسترول تام در موش های سوری (1394). مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد، دوره 23، صفحات 988-980.

 46. بهبود شاخص های ارزیابی اسپرم متعاقب درمان با گرلین در آسیب ناشی از کادمیوم در بیضه موش صحرایی (1392). مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 31، شماره 265، صفحات 10-1.

 47. بررسی اثر تجویز بتائین خوراکی بر کیفیت اسپرم موش رت متعاقب مسمومیت با کادمیوم. (1393). مجله یافته، دوره شانزدهم، شماره 1، صفحات 71-66.

 48. بررسی اثرات حفاظتی آلفا توکوفرول، BSA و ویتامین C بر کیفیت اسپرم بز طی نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگراد (1395). تولیدات دامی،

 49. بررسی ورم پستان تحت بالینی گاوداریهای سنتی شهرستان خرم آباد براساس شمارش سلولهای سوماتیک شیر مخزن (BTSCC ) ( 1386). مجله دامپزشکی ایران، شماره 3، صفحات 111-106.

 50. تأثیر تزریق مزمن گرلین بر خون سازی در موش بزرگ آزمایشگاهی ( 1387). مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره 68، صفحات 13-7.

 51. بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی (1379). مجله تحقیقات دامپزشکی، شماره 55، صفحات 37-35.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تجزیه پروتئین های مایع رحمی گاو در طول سیکل تولید مثل. پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

 2. گزارش یک مورد پایین افتادگی رحم در اثر آبسه خارج رحمی در گاو. سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی

 3. گاوهای Repeat breeder دومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی

 4. ارتباط سیکل استروس با تغییرات سلولهای سطحی (سیتولوژی) اندومتریوم گاو. پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

 5. گزارش مومیایی شدن خونی (Haematic mummification) در جنین یک رأس گاو در شهرستان خرم آباد. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

 6. اهمیت تغذیه در بازدهی تولیدمثلی قوچ. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

 7. بررسی انجماد شیشه ای بلاستوسیستهای موش با استفاده از محلولهای Ethylene glycol و DMSO در نی های باز کشیده شده (Open Pulled Straw. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

 8. بررسی اولتراسونوگرافیک غدد پستانی و سرپستانکهای شتر یک کوهانه. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

 9. بررسی ساختمان غده پستانی و سرپستانک شتر یک کوهانه با استفاده از تکنیکهای مختلف رادیوگرافی با ماده حاجب. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

 10. میزان آگاهی دانشجویان از بیماری بروسلوز (تب مالت). چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران

 11. بررسی اثر اکسی تتراسایکلین طولانی اثر در درمان بیماری ناشی از تیلریا آنولاتا. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران

 12. مطالعه گذشته نگر بر کاربری مدلهای حیوانی در تحقیقات سرطان. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران

 13. ارزیابی پاسخ تخمدانهای موش به درمان سوپراوولاسیون پس از تجویز ویتامین آ. دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای حیوانات کوچک

 14. تخمین سن جنین با فتومتری سونوگرافی در نشخوارکنندگان کوچک. اولین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی

 15. گزارش آنازارک جنینی (Fetal anasarca) در یک رأس بره در شهرستان کرمان. سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

کتب منتشر شده
 1. تألیف: تولید مثل در موش صحرایی (1394)

 2. تألیف: تولید مثل در گوسفند و بز (1395)

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. مجری یک طرح تحقیقاتی ملی خاتمه یافته

  2. مجری 12 طرح تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی خاتمه یافته

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. اصول تلقیح مصنوعی

  2. مامایی دامپزشکی

  3. همه گیر شناسی

  4. بهداشت دام

  5. فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی (ارشد)

  6. هورمون شناسی (ارشد)

  7. روش تحقیق (ارشد)

  8. سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه دامپزشکی از سال 1389 تا 1393

   2. عضو هیأت ممیزه دانشگاه لرستان از سال 1391 تا 1393

   3. رئیس کمیسیون تخصصی ارتقاء مرتبه دامپزشکی از سال 1391 تا 1393

   4. عضوکمیسیون تخصصی ارتقاء مرتبه دامپزشکی از سال 1393 تاکنون

   5. عضو کمیسیون تخصصی فرهنگی دانشگاه از سال 1390 تا 1393

   6. عضو شورای انتشارات دانشگاه در سالهای 1383 تا 1385

   7. دبیر کمیته پژوهشی دانشکده دامپزشکی در سالهای 1387 تا 1388

   8. دبیر ستاد هفته پژوهش دانشگاه در سال های 1389 و 1395

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی