Ar En
علي حيدري
دکتر علي حيدري
عضو هیات علمی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
Heydari.a@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
aheidary1348@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
دکتری از دانشگاه علامه طباطبائی فلرغ التحصیل 1381
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
-نقش تمثیلهای بیهقی در تبیین بی اعتمادی در دربار مسعود غزنوی، مطالعات ادبی دانشگاه تربیت معلم. 1390
-تأثیر پذیری حافظ از اسلوب هنری قرآن. 1386. دانشگاه تربیت معلم تهران.
سنجش حکایات مشابه مولوی و عطار. نشریۀ زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی. سال 1382
مدح گریزی فلسفۀ تجدید مطلع قصاید خاقانی. نشریه دانشگاه سمنان. سال 1384
-حاکم دینی مدینۀ فاضله در بوستان سعدی، نشریۀ دانش کشور پاکستان. 1385
-نقد و بررسی شاخ نبات حافظ. 1389. دانشگاه قم
- سوگ فرزند در شعر خاقانی و غلامرضا خان ارکوازی. 1386 یافته نو
شیوۀ نو برای یادگیری زحافات عروضی. 1386 رشد آموزش زبان و ادب
تأثیر پذیری بدیع فارسی از بدیع عربی. 1386 رشد آموزش زبان و ادب
مقایسۀ طوطی و بازرگان مولوی و عطار نیشاپوری. 1385 رشد آموزش زبان و ادب
تولد و پرورش شاهان شاهنامه. 1388 رشد آموزش زبان و ادب.
آیا اضافۀ تشبیهی، همیشه تشبیه بلیغ است. 1385 رشد آموزش زبان و ادب.
حکایات تکراری در مثنوی مولوی.1386. رشد آموزش زبان و ادب.
نقد و بررسی منطق الطیر به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی. 1384. زبان و ادب دانشگاه آزاد تهران جنوب.
ایهام در شعر حافظ (کیهان فرهنگی 1385)
پایان‌نامه
مقايسه و تحليل سبكي تضمين هاي حافظ (راهنما)
بررسي تاثير مقالات شمس بر فيه ما فيه مولانا(راهنما)
تحليل محتوايي شعر كودك (با تكيه براشعار فارسي دوره ابتدايي از سال هاي 89تا 92 ) (راهنما)
مديحه سرايي در غزليات حافظ (راهنما)
تجربيات و ذهنيات زنانه در نوشتار زنان و بررسي مورد سووشون سيمين دانشور و دل فولاد منيرو رواني پور (راهنما)
حسد در شاهنامه (راهنما)
بررسي مضامين پايداري در ديوان خليل الله خليلي(راهنما)
مقايسه داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسي با سهراب و رستم ماثيو آرنولد (بازسرايي رستم و سهراب ) (راهنما)
مقايسه سبك شناسانه اقتفاهاي صائب از حافظ (راهنما)
بررسي تطبيقي يوتوپياي تامس مور با بوستان سعدي (راهنما)
بررسي موضوعات و مضامين ديباچه هاي (مشاور)
صوفي ستيزي در ديوان صائب (مشاور)
سياست در كليه و دمنه (راهنما)
مفاهيم عرفاني مشترك در فيه ما فيه و غزليات شمس (راهنما)
زن ستيزي از ديگاه نصرالله منشي (راهنما)
بررسي مكتب واسوخت در غزليات جامي(راهنما)
مقايسه و بررسي اقتفاهاي حافظ از خواجو (راهنما)
رويين تني در اساطير ايران و جهان (راهنما)
مقايسه رستم و سهراب فردوسي با كوهولين (راهنما)
بررسي قلم بيهقي در تحليل بي اعتمادي هاي دربار مسعود غزنوي (مشاور)
بررسي قصايد خاقاني از منظر سبك شناسي (مشاور)
مقايسه تطبيقي سفرنامه تخيلي ارداويراف نامه و ار افلاطون (راهنما)
بررسي تاثر صائب تبريزي از بابا فغاني شيرازي، اسير شهرستاني و محتشم كاشاني (مشاور)
تساهل وتسامح در مثنوي هاي عطار (راهنما)
تجلي مفاهيم عرفااني در قصايد و غزليات خاقاني (راهنما)
بررسي مخزن الاسرار نظامي از منظر سبك شناسي تكويني (مشاور)
مقايسه منظومه هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي (راهنما)
بررسي دلايل اثر گذاري ابيات بي تصوير در شعر غنايي فارسي (مشاور)
سيماي زن در شعر زنان شاعر لرستان (مشاور)
تاثير قصايد خاقاني بر غزليات او (راهنما)
زن در ادبيات منظوم لکی (مشاور)
بررسي وجوه طنز مليح در ديوان پروين اعتصامي (راهنما)
آيين همسرگزيني در شاهنامه فردوسي (راهنما)
بررسي و تحليل مثل در آثار سعدي (راهنما)
بررسي ريشه هاي سبك هندي در اشعار خاقاني(راهنما)
بدل بلاغي در غزليات حافظ (رساله دکتری ، راهنما)
تجلي آيين دادخواهي در ادبيات فارسي تا آغازمشروطيت (رساله دکتری، راهنما)
مقايسه تطبيقي كردارها و رفتارهاي ماوراء طبيعي در شاهنامه فردوسي با انه ايدويرژيل (مشاور)
درختان آييني در مشهورترين آثار منظوم كلاسيك فارسي. (مشاور)
آموزه هاي تربيتي-اجتماعي در مرصاد العباد (مشاور)
بررسي انديشه هاي مديريتي در سياست نامه (مشاور)
بررسي مضامين عرفاني در كتاب هاي دوره ي دبيرستان (مشاور)
بررسي جلوه هاي ادبيات پايداري در ديوان قهار عاصي شاعر افغان (مشاور)
مقايسه و تحليل تشويق و تنبيه در كليله و دمنه، سياست نامه و قابوس نامه (مشاور)
تحليل روانشناختي نيايش و تجلي آن در خمسه ي نظامي (مشاور)
تحليل منظومه ي هماي و همايون خواجوي كرماني بر اساس الگوي پراپ (مشاور)
بررسي ظرفيت هاي نمايشي در زبان اسرارالتوحيد (مشاور)
شعر از ديدگاه صائب (مشاور)
آشنايي زدايي در شعر شاعران امروز لك زبان استان لرستان (مشاور)
بررسي و مقايسه ي تدبير معاش در قابوسنامه و سياستنامه (مشاور)
بررسي حكايات تكراري مثنوي مغنوي (مشاور)
مقايسه سبك شناسانه غزليات اقتفايي وصال شيرازي از سعدي (مشاور)
بررسي و تحليل تعارض و مذاكره در حماسه هاي مشهور جهان(مطالعه موردي شاهنامه، ايلياد، اوديسه و رامايانا) (رساله دکتری ، مشاور)
مقايسة سبك شناسانة‍‍ بخش اساطيري، حماسي شاهنامه با بخش تاريخي آن (رساله دکتری، مشاور)
بررسی تطبیقی سفرنامه¬¬ی آخرت ( سفرنامه¬های روحانی) (رساله دکتری، راهنما)
بررسي وتحليل زمينه‌هاي اجتماعي شعرعصرصفوي (رساله دکتری، راهنما)
گفتگوهای عاشق و معشوق در آثار نظامی و مقلدانش (امیرخسرو، جامی و خواجوی کرمانی) (رساله دکتری، مشاور)
بررسی مقایسه¬ای تاثیر حالات عرفانی شمس تبریزی و روزبهان بقلی بر زبان صوفیانه¬ی آنها (رساله دکتری، مشاور)
برر دگردیسی عناصر اسطوره ای در عرفان. (رساله دکتری، مشاور)
نقد اخلاقی تاریخ بیهقی (مشاور)
نقد و تحلیل مولفه¬های غنایی در اسکندرنامه¬ها . استاد راهنما دکتر قاسم صحرایی. مشار علی حیدری. دانشجو محمدرضا شاکرمی (رساله دکتری)
ندانم گرایی در شعر حافظ. استاد راهنما. علی حیدری. استاد مشاور سعید زهره وند. دانشجو. وحیده رهسپار (کارشناسی ارشد
ایران گرایی در قصاید خاقانی. استاد راهنما علی حیدری، استاد مشاور محمدرضا حسنی جلیلیان . دانشجو فاطمه سیفی (کارشناسی ارشد)
بررسی وزن شعر عامیانه فارسی. استاد راهنما علی حیدری، استاد مشاور علی نوری. دانشجو احسان کوشکی (کارشناسی ارشد)
بررسی و تحلیل اشعار سوگ و سور در ایل پاپی. استاد راهنما علی حیدری، استاد مشاور محمدرضا روزبه. دانشجو کیانوش کشوری (کارشناسی ارشد)
بررسی رابطه زشتی و ویرانگری در ادب فارسی، استاد راهنما قاسم صحرایی، استاد مشاور علی حیدری. دانشجو: سعید امامی. (رساله دکتری)
تبار‌شناسی اسطوره‌های شاهنامه از کیومرث تا فریدون (خاستگاه، ریشه، علل تاریخی، اجتماعی و اساطیری) . رساله دکتری) (استاد راهنما: علی حیدری
مقایسة حکمت عملی و فروع آن در آثار سنایی غزنوی با مثنوی مولانا. استاد راهنما مسعود سپهوندی. استاد مشاور علی حیدری. (رساله دکتری. )
بررسی کهن الگو¬ها در کلیله و دمنه استاد راهنما علی حیدری. (رساله دکتری)
بررسی محتوایی خاطرات اردوگاهی در کتاب «من زنده¬ام» معصومه آباد . استاد راهنما علی حیدری. مشاور سید حسینی موخر . دانشجو سروناز سوری. (کارشناسی ارشد)
بررسی پیر در غزلیات حافظ و غزلیات خاقانی . استاد راهنما علی حیدری. (رساله دکتری)
بررسی و تحلیل مثل در آثار سعدی. استاد راهنما علی حیدری. استاد مشاور محمدرضا حسنی جلیلیان. دانشجو فیروزه سالاروند. (کارشناسی ارشد)
وجوه متنوع عرفانی در آثار منظوم عطار. استاد رهنما علی حیدری. استاد مشاور قاسم صحرایی. دانشجو حسیم جبار پور (رساله دکتری)
شیوه های فرماندهی سپاه و کاربرد جنگ افزارها با رویکرد تامین صلح و امنیت. . استاد مشاور علی حیدری. (رساله دکتری)
بررسی و تطبیق مفهوم و حقیقت آزادگی در عرفان اسلامی با تکیه بر حدیقه ی سنایی، منطق الطیّر عطار و مثنوی مولوی. استاد راهنما مسعوذ سپهوندی. استاد مشاور علی حیدری. دانشجو قیصر هاشمی. (رساله دکتری)
استاد راهنمای رساله دکتری، «توصیف و تبیین ساختار موسیقی دستگاهی ایران بر پایه‌ی ساختار عروض فارسی، » دانشجو: مهران محبوبی.
استاد راهنمای رساله دکتری « نقد و تحلیل ادبیات داستانی معاصر در دهه های 30 تا 50 از دیدگاه چپ»و دانشجو: کامبیز طیبی
استاد راهنمای رساله دکتری «رنقد فرمایستی آثار سیمین دانشور» دانشجو: ام البنین خرمیان
استاد مشاور رسالۀ دکتری «نقد و بررسی شخصیت ((قهرمان )) در آثار برجسته رمان رئالیسم فارسی (از 1300 تا 1357)بر اساس نظریه فرد مسئله دار» دانشجو: هاد ی سعیدیان.
استاد مشاور رساله دکتری «تحلیل گفتمانی تناقض های فکری در شعر حافظ» دانشجو: سید حسین جعفری
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد «ایران گرایی در شعر خاقانی». دانشجو: فاطمه سیفی
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد «تحلیل موضوعی اشعار آیین های سور و سوگ در فرهنگ ایل پاپی» دانشجو: کیانوش کشوری
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد «ررسی و تحلیل جلوه¬های ادبیات پایداری در اودیسۀ هومر و داستان سیاوش در شاهنامۀ فردوسی» دانشجو: عبدالکریم امرایی
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی وتحلیل محتوای‌ترانه‌های کار در لرستان» دانشجو: خیرالنسا ناظمی زاده
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی مضامین پایداری در سمک عیار» دانشجو: معصومه مصطفایی
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
دانشگاه آزاد کردستان از 73 تا 75
دانشگاه آزاد یاسوج از 76 تا 82
دانشگاه یاسوج از 79 تا 80
دانشگاه علامه طباطبائی از 78 تا 79
دانشگاه لرستان از 82 تاکنون
دانشگاه آزاد واحد خرم آباد 93 و 94
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
حسابرسی 1 (ویراستاری)
استخوان شناسی توصیفی حیوانات اهلی (ویراستار)
رمانتیکها (ویراستاری)
تایخ فرهنگ و تمدن اسلام (نشریه تاریخ ، ویراستار)
زبانشناسی کاربردی (ویراستار)
واژه نامه فارسی- فر انسه (ویراستار)
آسانترین روش ترک سیگار (ویراستار)
ویراستاری کتاب اصول آمادگی جسمانی
ویراستاری کتاب ساختار شناسی نبردهای شاهنامه
یراستاری کتاب کودکان، چاقی و ورزش
ویراستاری کتابو راهنمایی کار با اسیدهای نئو کلئیک ویراستاری کتاب. مشریه تاریخ دانشگاه لرستان
ویراستاری کتاب. ژئوپلتیک گازی
ویراستاری کتاب.. مهندسی آب پایدار
توابع گرین و کاربرد ان در فیزیک و مهندسی
علاقه‌مندی ‌ها
متون نظم، علوم بلاغت و ادبیات تطبیقی
سایر اعضای هیأت علمی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي