ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
علي حقي زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي منابع آب
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: haghizadeh.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alihaghi20@gmail.com
وبسایت شخصی: wrh.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای(Ph.D)مهندسی منابع آب (هیدرولوزی و آبخیزداری)- از دانشگاه پوترای مالزیUNIVERSITY PUTRA MALAYSIA(UPM)

مقالات علمی پژوهشی
 1. 15-THE DETERMINATION OF THE BEST MODELS TO ESTIMATE THE INFILTRATION IN VARIOUS LAND USES FOR OPTIMUM MANAGEMENT OF WATERSHEDS (CASE STUDY: KAKASHARAF WATERSHED, LORESTAN PROVINCE)

 2. 16-Incorporation of GIS based program into hydraulic model for water level modeling on river basin

 3. 17-Analysis of Groundwater Potential Vulnerability Using GIS Based DRASTIC-LU Model (Case Study: Ghahavand-Razan, Hamadan Province)

 4. 18-the performance evaluation of Khorramabad wastewater treatment plant by using artificial intelligence network

 5. 19-Affective Environmental Factors on Temporal Variations of Water Quality Properties in Zard River in Khuzistan Province M Mousavian, A Haghizadeh, S Dehdari, Z Hazbavi

 6. 20-EVALUATION OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON RUNOFF CHANGES TREND IN BARANDOEZCHAY WATERSHED IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE USING GENERAL CIRCULATION MODELS (GCM)

 7. 21-Forecasting Sediment with Erosion Potential Method by Stress on Land Use Changes at Basin

 8. Estimating probability of failure due to internal erosion with event tree analysis

 9. VALIDATION OF GLOBAL CLIMATE MODELS (GCMS) FOR TEMPERATURE AND RAINFALL SIMULATION IN KERMANSHAH, RAVANSAR AND WEST ISLAMABAD STATIONS

 10. Evaluation of Climate Change Impacts on Runoff Changes Trend in Barandoezchay Watershed in West Azerbaijan Province Using General Circulation Models (GCM)

 11. Identifying potential rainwater harvesting sites in Sarab Seid Ali watershed of Alashtar usingtwo GIS based methods of NRCS-CN and decision support system (DSS)

 12. Evaluation of climate change on temperature and precipitation trends in Barandozchay watershed, In the West Azerbaijan, using General Circulation Models (GCM)

 13. 1-Hydrologic Analysis of a Tropical Watershed using KINEROS2

 14. 4-Assessing the Accuracy of GIS-Based Analytical Hierarchy Process for Watershed Prioritization; Gorganrood River Basin, Iran

 15. 7-Artificial Neural Network-Cuckoo Optimization Algorithm (ANN-COA) for Optimal Control of Khorramabad Wastewater Treatment Plant, Iran

 16. 11-GIS-Based bivariate statistical techniques for groundwater potential analysis (an example of Iran)

 17. 12-Simulation of rainfall-runoff process using multilayer perceptron and adaptive neuro-fuzzy interface system and multiple regressions (Case study: Khorramabd watershed).

 18. 13-Streamflow Simulation and Assessing the Land Use Changes impacts on it (Case Study: Gol Gol Catchment in The Province of Ilam, Iran)

 19. ارزیابی کارایی برنامه LCMدر پایش تغییرات تراکم پوشش گیاهی در حوزه آبخیز کاکارضا، استان لرستان

 20. روندیابی تاثیر تغییرات اقلیم بر رژیم رودخانه خرم آباد

 21. 2-Factors Controlling the Morphology and Volume –Length Relations of Ephemeral Gullies in the Western Arid Regions of Iran

 22. بررسی اثر زمینشناسی بر سیلخیزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ایلام)

 23. بررسی انواع رخساره های فرسایشی اندازه گیری فرسایش خاک حوزه بالادست سدایلام

 24. فصلی ( مناسب سری زمانی تعیین مدل )SARIMAپیشبینی دبی جریان (مطالعه موردی: ایستگاه نوده، گرگانرود)

 25. پتانسیل یابی آب زیرزمینی به روش شاخص آماری مطالعه موردی(دشت دهگلان)

 26. پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی خرم آباد با استفاده از مدلهای hadcm3 و bcm2

 27. شبیه سازي رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربري اراضی بر آن در حوزه آبخیز گل گل، ایلام دان

 28. تهیه نقشه شماره منحنی ( )CNحوزه آبخیز حسنسو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ()GIS

 29. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب خرمآباد توسط شبکه هوش مصنوعی

 30. صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی در ایستگاه های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب

 31. 14-Spatial prediction of flood-susceptible areas using frequency ratio and maximum entropy models. Geocarto International

 32. Delineation of groundwater 9-potential zones using remote sensing and GIS-based data driven models

 33. عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات زمانی مولفه های کیفی آب رودخانه زرد در استان خوزستان

 34. ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات رواناب حوضه آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدلهای چرخش عمومی جو

 35. شناسایی مکانهای دارای پتانسیل استحصال آب باران حوضۀ آبخیز سراب صیدعلی الشتر با استفاده از دو روش NRCS- CNو سیستم پشتیبانی تصمیمگیری ) (DSSمبتنی بر GIS

 36. 3-Optimization of the Conceptual Model of Green-Ampt Using Artificial Neural Network Model (ANN) and WMS to Estimate Infiltration Rate of Soil (Case Study: Kakasharaf Watershed, Khorram Abad, Iran

 37. 10-Evaluating the influence of geo-environmental factors on gully erosion in a semi-arid region of Iran: An integrated framework

 38. پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی Lisfloodو سیستم اطلاعات جغرافیایی

 39. شبيه سازي جريان رود و بررسي تأثير تغييرات كاربري اراضي بر روي آن )مطالعه ي موردي، حوضه ي آبخيز گل گل ايلام(

 40. تاثیر مکان در پارامترَای کیفی آب زیرزمیىی دشت سیلاخًر از سال 4631 4634 ت

 41. تعیین رابطه بین حجم رواناب و میزان رسوب در سطح پلات با استفاده از شبیه ساز باران در حوزه آبخیز کاکارضا

 42. شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل

 43. اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی بستر رودخانه با استفاده از مدل ( HEC-RASمطالعه موردی: رودخانه جراحی خوزستان)

 44. 6-Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation

 45. مروري بر کاربرد زنجیره مارکف در پیش بینی خشکسالیهاي ایران

 46. آنالیز روند تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی در مقیاس هفتگی با حد آستانه %90در حوزه آبخیز کرخه

 47. تعیین بهترین مدلهاي برآورد نفوذ در کاربريهاي مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزههاي آبخیز )مطالعه موردي: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان(

 48. صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی در ایستگاه های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب

 49. ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر روند تغييرات دما و بارندگي حوضه ی آبخيز باراندوزچای در استان آذربايجان غربي با استفاده از مدلهای چرخش عمومي جو

 50. ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل AqQAو سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت کامیاران)

 51. اندازه گیری فرسایش پذیری خاک به روش رومنس و پهنه بندی آن با کمک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز مادیان رود

 52. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تابع شواهد قطعی ()EBF

 53. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت الشتر نسبت به آلودگی های زیست محیطی با استفاده از مدل SI

 54. پیش بینی تغییرات الگوی بارش حوزه آبخیز قره سو در دوره آماری 2030-2011 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل echi-g

 55. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیهسازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی ()MLP

 56. تشریح کاربردی وارزیابي کارایي مدل HSPFدر شبيه سازی دبي جریان (مطالعه موردی : حوزه آبخيز چم انجير-خرم آباد )

 57. پهنه بندی فرسایندگی سالانه باران با کاربرد روش زمین آمار در حوزه آبخیز شهرستان کوهدشت

 58. مقایسه کارایی مدلهای رگرسیون چند متغیره و GEPدر برآورد دبی رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چم انجیر-خرم آباد)

 59. Gully erosion susceptibility mapping: the role of GIS- based bivariate statistical models and their comparison

 60. بررسی پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت الشتربا استفاده از نقشه نیترات در محیط GIS

 61. شبیهسازی فرایند بارش- رواناب با استفاده از شبکة عصبی- مصنوعی و سیستم فازی عصبی تطبیقی و رگرسیون چندمتغیره (مطالعة موردی: حوضة آبخیز خرم آباد)

 62. 8-Forecasting flood-prone areas using Shannon’s entropy model

 63. مقایسه دو روش ضبکه عصبی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق رودخانه جاجرود

 64. تحلیل عوامل آنتروپوژنیک؛ اثرات رشد و توسعه ی انسان، بر تخریب منابع طبیعی

 65. بررسی تغییرات اقلیم در دوره های -5602با استفاده 5600 LARS-WG از مدل (منطقه مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد)

 66. پیش بینی و تحلیل روند پارامترهای کیفی آب رودخانه با استفاده از مدل سری زمانی ARIMAدر حوضۀ آبخیز رودخانۀ کهمان

 67. شبیه سازی بار رسوبی رودخانه با مدل سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی ()ANFIS

 68. برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوضه های فاقد آمار مطالعه موردی حوزه امام کندی ارومیه

سایر مقالات چاپ شده
 1. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیه‌سازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)، مطالعه موردی: حوضه آبخیز یلفان

 2. ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل AqQA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت کامیاران)

پایان نامه ها
 1. تعیین بهترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه¬های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان)

 2. ارزیابی و پیش¬بینی خشکسالی هیدرولوژیکی ناشی از تغییراقلیم با استفاده از تلفیق مدل ریزمقیاس LARS – WG وسري¬هاي زماني مدل¬ ریاضی ANN و MLP (حوزه آبخیز باراندوز چای آذربایجان غربی)

 3. ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رواناب حوزه آبخیز با استفاده از دو مدل IHACRAS و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در حوزه آبخیز اکباتان همدان

 4. بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر دبی جریان و انتقال رسوب با استفاده از HEC-RAS

 5. روندیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیلاخور

 6. ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج تطبیقی(ANFIS) در برآورد دبی متوسط روزانه و دبی متوسط سیل در حوزه رودخانه خرم آباد

 7. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر‌اقلیم با استفاده از تلفیق مدل توزیعی SWATو مدل ریز مقیاس LARS-WG (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه خرم‌آباد)

 8. بررسی اثرات تغيير اقليم بر مؤلفه¬های بیلان¬آب در حوزه آبخيز قره¬سو کرمانشاه با استفاده از مدل¬های LARS WG و WetSpa و آنالیز عدم قطعیت آنها

 9. ارزیابی کارآیی مدل های HSPF، GEP و رگرسیون چند متغیره در شبیه¬سازی دبی جریان و رسوب معلق حوزه آبخیز چم انجیر خرم آباد استان لرستان

 10. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت الشتر نسبت به آلودگی های زیست محیطی با استفاده از مدل های DRASTIC ، SI ، SINTACS

 11. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی(FR) و مدل تابع شواهد قطعی(EBF) (مطالعه موردی: دشت دورود - بروجرد، لرستان)

 12. شبیه سازی توزیعی فسفر انتقالی از حوزه آبخیز و بررسی نقش کاربری اراضی برآن با استفاده از مدل WetSpa(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیرکبیر)

 13. تحلیل حساسیت و عدم قطعیت پارامترهای مدل WetSpa در برآورد دبی متوسط روزانه و بار رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه خرم آباد)

 14. پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش خاک با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روش معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده (حوزه آبخیز مادیان رود لرستان)

 15. شبیه¬سازی فرسایش خاک و انتقال رسوب معلق و تحلیل اثرات کاربری اراضی روی آن با استفاده از مدل WetSpa

 16. و راهنمایی بیش از 20 پایانامه دیگر ..................

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. مهندسی آب پایدار

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. کارشناسی:هیدرولوژی،سازه های حفاطت از آب،جمع آوری آب باران،منابع و مسائل آب ارشد:مدلهای رسوب و مهندسی رودخانه،منابع آب دکترا:هیدرولوژی پیشرفته ،شبیه سازی آبخیز

   2. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه مهندسی آبخیزداری

    2. معاون آموزشی و پزوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

    3. عضو هیات علمی گروه مهندسی ابخیزداری

    4. دبیر کمیسیون تخصصی دانشکده 2 سال

    5. دبیر کمیته منتخب دانشکده 2 سال

    جزوات دانشگاهی
    1. Advanced Hydrology

    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی