ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
خانه
جهانبخش ثواقب
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ ايران بعد از اسلام
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاريخ
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: savagheb.j@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: jahan_savagheb@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. ديپلم : علوم تجربي، كازرون، دبيرستان بزرگ¬مجرد، 1357(1357- 1353)

 2. فوق ديپلم : علوم تجربي، شيراز، مركز تربيت معلم آبباريك، 1360 (1360- 1358)

 3. کارشناسی: تاريخ، دانشگاه شيراز ، 1368 (1368- 1364)

 4. کارشناسی ارشد: تاريخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، 1370 (1370- 1368)

 5. دكترا: تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1378 (1378- 1371)

مقالات علمی پژوهشی
 1. 3- ابريشم گيلان، فصلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، شماره 1 و 2، پاييز و زمستان 1382، صص 79-51.

 2. 6- صرف فعل در گويش فاموري، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره 23، شماره اول (پیاپی 46)، بهار 1385، صص 18-1.

 3. 7- نگرشي بر شورش درويش رضا در عصر شاه صفی، مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا ، سال پانزدهم، شماره 60، پائیز 1385، صص 108-77.

 4. 12- فرايند تحول مكتب اخباري و اصولي با تأكيد بر واكنش شيخ بهايي، پژوهشنامه تاريخ اسلام، سال سوم، شماره 9، بهار 1392، صص79- 35.

 5. 13- مباني و شاخصه¬هاي حكومت علوي، پژوهشنامه علوي، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان 1391، صص26-1.

 6. 22- نقش شاملوها در تأسيس و تداوم دولت صفويه، پژوهشهاي تاريخي، دانشگاه اصفهان، دوره جدید سال هفتم، ش1، بهار1394، صص117-89.

 7. 34- تاریخ سلاطین هورامان تداوم یا تحول تاریخ¬نگاری محلی در کردستان، (مشترک)، پژوهشنامه تاریخ¬های محلی ایران، سال 5، شماره 2 (پیاپی 10)، بهار 1396، صص 156- 137.

 8. 35- چرايي حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پيامدهاي آن (1284تا1291ق/1867تا1874م) (مشترک)، پژوهش-هاي تاريخي، دانشگاه اصفهان، سال پنجاه و سوم، دوره جديد، سال نهم، شماره دوم (پياپي 35)، پاییز 1396، صص255- 227.

 9. 36- واکاوی رویارویی¬های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930- 1038ق/ 1523 تا 1629م) (مشترک)، پژوهش¬هاي تاريخي، دانشگاه اصفهان، سال پنجاه و سوم، دوره جديد، سال نهم، شماره چهارم (پياپي 36)، زمستان 1396، صص276- 253.

 10. 37- سیره عملی عالمان شیعی در تعامل با مردم، مطالعه موردی: شیخ بهایی، پژوهشنامه تاریخ تشیع، سال اول، شماره 1 ، بهار 1396، صص73- 55. مشترک با فریده مروتی.

 11. 38- نقدی بر کتاب «شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام»، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال هجدهم، شماره اول، فروردین 1397، صص77- 47.

 12. 39- رابطه دو خاندان کردی وکیل و اردلان در سالهای 1193- 1217ق،مشترک، تاریخ اسلام و ایران،سال28، دوره جدید، شماره37،پیاپی127، بهار1397،صص34-9.

 13. 40-جامعه مطلوب در اندیشه اجتماعی سیدجعفر کشفی، مشترک،فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان،سال هفتم، شماره یک،بهار و تابستان 1396،صص179- 159.

 14. 41- عوامل اقتصادی تنش میان صفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن (930- 1038ق/ 1523- 1629م)، مشترک، پژوهشنامه تاریخ اسلام، س7، ش27، پاییز 1396، صص 25- 48.

 15. 42- گفتمان انتقادی و بازتاب شکاف نسلی در رمان های واقع گرای عصر پهلوی دوم (مطالعه موردی: نیمه راه بهشت،شراب خام، سگ و زمستان بلند)،تحقیقات تاریخ اجتماعی،سال هشتم، شماره اول،بهار و تابستان 1397، صص 47- 19.

 16. 43- ساختار کالبدی- فضایی شهر ایرانی عصر ناصری از منظر سیاحان غربی(1275- 1227ش)، (مشترک)،تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، سال نهم، شماره 32، پاييز 1397، صص148- 123 .

 17. 44- تکاپوهای سیاسی نظامی خاندان بابان در کردستان ایران و پیامدهای آن(1105 تا 1193ق/1694 تا 1779م)،(مشترک)، پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان، سال55 دوره جدید، سال11، شماره اول(پیاپی41)، بهار 1398،صص65- 91.

 18. 45- اوضاع سياسي كرمانشاه مقارن جنبش مشروطيت در ايران (1324-1327ق)، (مشترک)، پژوهشنامه تاریخ¬های محلی ایران، سال هفتم، شماره دوم(پیاپی14)، بهار و تابستان 1398، صص95-118.

 19. 46- بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول در روزنامه‌ اطلاعات(1306 تا 1320ش)، (مشترک)، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1398، صص59-98.

 20. 47-تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)، (مشترک)، پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره24، بهار و تایستان 1398، صص 19-39.

 21. 30- اقدامات فرهنگی شاه تهماسب اول در نهادینه سازی تشیع در جامعه، مشترک با فریده مروتی دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه لرستان، فصلنامه شیعه شناسی، سال چهاردهم، شماره 54، تابستان 1395، صص 62- 31.

 22. 31- کارکرد سیاسی - امنیتی دیوان برید در خلافت اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دوره 8، شماره 26، بهار 1396، صص116- 91.

 23. 1- زمينه¬ها و علل شكل¬گيري قيام غريب شاه گيلاني ، مجله علمي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان،

 24. 17- بررسی روابط صفویه و شروان¬شاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول (995- 930)،

 25. 19- بررسی جایگاه و اهمیت سنت تاریخ¬نویسی محلی ایرانی، دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ¬هاي محلي ايران

 26. 20- ادبيات تراجم¬نگاري در متون تاريخي عصر صفويه، فصلنامه تخصصي سبك¬شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

 27. 32- كاركرد نهاد حِسبَه در برقراري امنيت اجتماعي شهرها، (مشترک) تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، سال هفتم، شماره 24، پاييز 1395، صص 104- 81.

 28. 29- عوامل موثر بر رشد صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن در ایران قرن نوزدهم میلادی، مشترک با احمد لعبت فرد، تاریخ ایران،

 29. 28- عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی (ع) در سرنوشت پیکار صفین؛ مقایسه موردی: مالک اشتر و اشعث بن قیس، تاریخ اسلام،

 30. 33- نظام خبررساني و جاسوسي و نقش آن در تاریخ میانه ایران، تاریخ ایران، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 19(5/77)، زمستان 1394ـ بهار 1395، صص 26- 1.

 31. 2- بررسي زمينه¬ها و علل شكل¬گيري شورش داود خان در قراباغ و پيامدهاي آن (1042ق)، مجلة پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان،

 32. 27- روند دگرگوني نقوش و شعائر مذهبي بر روي سكه هاي دوره صفوي، تاريخ نامه ايران بعد از اسلام

 33. 26- تحلیل زمینه های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه، پژوهش های تاریخی، دوره جدید،

 34. 4- بررسي زمينه¬ها و علل شكل¬گيري شورش عليمردان خان زيك در قندهار (1047 هـ .ق)، فصلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشكده ادبيات مشهد

 35. 5- نگرشی بر شورش شیرخان افغان در عصر شاه صفی (1040 ه‍.ق.) ، مجله مطالعات و پژوهش¬های دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان

 36. 23- علل ناپايداري امنيتي دوره قاجاريه، تاریخ ایران، دانشگاه شهيد بهشتي،

 37. 21- تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1046- 1019ق،

 38. 25- مجازات¬های عرفی مجرمان در عصر قاجار (از آغاز تا مشروطه1209- 1324ق.)

 39. 8- بررسی عوامل تنزل اقتصادی ایران در عصر شاه صفی( 52-1038ق)، فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 40. 24-اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه (سال¬هاي1160- 1200ق)، تاریخ اسلام و ایران، دوره جدید،

 41. 14- نگرشي بر سنت تاريخ¬نويسي در ايران باستان، تاريخ¬نگري و تاريخ¬نگاري، سال23، دوره جديد،

 42. 18- بررسی تحلیلی مناسبات شاه اسماعیل صفوی با شروان¬شاهان(930- 906)

 43. 15- تأملي بر جايگاه و مؤلفه¬هاي تاريخ¬نويسي محلي در عصر صفويه، دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ¬هاي محلي ايران

 44. 16- بررسی و تحلیل مناسبات شیوخ صفوی و شروان¬شاهان، پژوهش‌هاي تاريخي، مجلة علمي– پژوهشي دانشگاه اصفهان،

 45. 11- سازمان سپاه و صاحب¬منصبان نظامي عصر شاه صفي، تاريخ اسلام و ايران، فصلنامه علمي- پژوهشي

 46. 9 – ( با همكاري): نگرشي بر شورش شاه قلندر در عصر صفويه، پژوهش‌هاي تاريخي، مجلة علمي– پژوهشي دانشگاه اصفهان،

 47. 10- بررسي علل و پيامدهاي قتل امام¬قلي خان حاكم فارس در عصر شاه صفي، پژوهش‌هاي تاريخي، مجلة علمي– پژوهشي دانشگاه اصفهان،

سایر مقالات چاپ شده
 1. 1- سامانيان و نظام خلافت عباسي، كيهان انديشه، شماره 83، فروردين و ارديبهشت 1378

 2. 2- اوضاع سياسي مذهبي عصر آقاحسين و آقا جمال خوانساري، كيهان انديشه، شماره 82، بهمن واسفند1377.

 3. 3- عوامل مؤثر در رشد و گسترش تمدن اسلامي، فصلنامة مشكوه، شمارة 66، بهار 1379.

 4. 4- سهم تمدن اسلامي در رشد علوم و فنون، فصلنامه مشكوه، شماره 67، تابستان 1379.

 5. 5- ضرب سكه در خلافت اسلامي، فصلنامه مشكوه، شماره68، پاييز 1379.

 6. 6- روابط صفاريان و خلفاي عباسي، مجله دانشگاه سيستان و بلوچستان ، سال نهم ، ویژه نامه تاریخ و علوم اجتماعی، شماره 26، خرداد 1382، صص 102-81 .

 7. 7- ابعاد فرهنگي امتيازنامة تنباكو، فصلنامة مشكوه، شمارة 65-62، 1378.

 8. 8- اهميت خليج فارس و تلاش براي جعل نام جديد، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، سال 13، شماره 51، تابستان 1391، صص17-1.

 9. 9- چگونگي برقراري امنيت شهرها در عصر صفويه، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال اول، شماره اول، زمستان 1392، صص32- 1.

 10. 10- روند تحول مناصب امنیتی در تاریخ ایران (از ظهور اسلام تا صفویه)، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال اول، شماره دوم، پاییز 1393، صص116- 85.

 11. 11- بررسی و تحلیل مناسبات صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی (1052- 1038)، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، سال 14، شماره 54، بهار 1392، صص48- 21.

 12. 12- خلدبرين، دانشنامه جهان اسلام، زير نظر دكتر غلامعلي حداد عادل، ج 15، تهران: بنياد دايره¬المعارف اسلامي، 1390، صص 837-736 .

 13. 13- منازعات شاه صفي با اوزبكان بر سر خراسان، فصلنامه پژوهشهاي تاريخي، دوره جديد، سال سوم، شماره¬هاي 8-5، بهار تا زمستان 1379.

 14. 14- معيارهاي گزينش در فرمان امام علي (ع) به مالك اشتر، با همكاري علي¬اكبر بخشي، فصلنامه علمي تخصصي حوزه و دانشگاه، شمارة 27، سال هفتم، تابستان 1380، صص 135-117.

 15. 15- امام علي (ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاي اصلاحات، مجلة حكومت اسلامي، سال ششم، شمارة چهارم ( پياپي 22)، زمستان 1380، صص 177-147.

 16. 16- نقش¬آفريني عاشورا در رويدادهاي سياسي اجتماعي قرن نخست، حكومت اسلامي، سال هفتم شماره سوم ( پياپي 27)، بهار1382.

 17. 17- غدير خم و سقيفة بني ساعده (مشابهات، مفروضات و استنادات ) ، فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش، سال دوم، شماره اول، بهار 1384، صص 42-5.

 18. 18- سیاست های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران، پژوهش نامه تاریخ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال اول، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1385، صص 59-41.

 19. 19- حکام ایالات ایران در عصر شاه صفی ( 52-1038 ق)، تاریخ ایران و اسلام ، مجله علمی– تخصصی گروه تاریخ دانشگاه لرستان، سال اول ، شماره اول، بهار و تابستان 1386، صص 158-111.

 20. 20- پنهان از تاریخ؟ زنان کارگر در ایران معاصر، ترجمه، نامه تاریخ پژوهان، سال چهارم ، شماره 13، بهار 1387 ، صص 155-120.

 21. 21– پيامدهاي دو جريان اصولي¬گري و اخباري¬گري در سازمان روحانيت و تحولات دوره¬ي قاجاريه،( با همكاري سروش آزادبخت)، تاريخ ايران و اسلام، مجله علمي- تخصصي تاريخ، دانشگاه لرستان، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1388، صص 138-101.

 22. 22- بررسی و تحلیل خرافه¬گرایی در جامعه عصر صفویه، مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام، سال اول، شماره اول، بهار 1392، صص74- 43.

 23. 23- نگرشی بر سازمان سپاه در عصر شاه عباس اول صفوی، پژوهش¬نامه تاریخ، سال 8، شماره 29، زمستان 1391، صص82- 59 .

 24. 24- تأثیر اوضاع عصر فردوسی بر تدوین شاهنامه، دوفصلنامه ادبیات حماسی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1393، صص30- 1.

 25. 25- بررسی شیوه تراجم¬نگاری اسکندربیگ در تاریخ عالم¬آرای عباسی، دو فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص106- 77.

 26. 26- نقش صفويان در رشد كاروانسراها، با همكاري فردين نجفي علي¬آبادي، فصلنامه علمي- پژوهشي تاريخ، سال7، شماره26، پاييز 91 (چاپ1394).

 27. 27- فرهنگ کار در ادبیات شفاهی و مکتوب، فرهنگ مردم ایران، شماره 22 و 23 ، پاییز و زمستان 1389، صص 65-51.

 28. 28 – جايگاه پيامبر اكرم(ص) در ادبيات شفاهي، فصلنامة فرهنگ مردم ايران، شمارة 15، زمستان 1387، صص 27-5 .

 29. 29 – اعياد شعبانيه در گسترة فرهنگ مردم ايران، فصلنامة فرهنگ مردم ايران، شمارة 16، بهار 1388، صص 20-5.

 30. 30- تأملی بر: تعامل اسلام و ایران(پیامد های دوسویه)، پژوهش نامه پیام غدیر، شماره 9-8 ، 1386، صص 202-185.

 31. 31- بررسي تشكيلات انتظامي ايران و روند تغييرات آن در دوره قاجار، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال دوم، شماره چهارم، بهار 1394.

 32. 32- كاركردهاي كاروانسرا در عصر صفوي، مشترک با فردین نجفی علی آبادی کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه لرستان، پژوهش نامه تاريخ، سال9، شماره 33، زمستان 1392، صص144- 125.

 33. 33- اقدامات قاجارها در برقراري امنيت اجتماعي شهرها، پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 4، شماره 2، پاييز و زمستان 1394، صص73- 11.

 34. 34- شيوه تأمين امنيت شهرها و مناصب امنيتي سنتي عصر قاجاريه (سده 13ق.)، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال دوم، شماره ششم، پاييز 1394، صص64- 35.

 35. 35- بررسی صنعت نساجی ایران در سده های چهارم و پنجم هجری، مشترک با میترا روشنی، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی،س5، ش2، پاییز و زمستان 1395، ص86- 57.

 36. 36- کارکرد امنیتی دیوان برید در حکومت های مرکزی ایران (از سده 3 تا 9ق)، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال سوم، شماره 10، پاییز 1395، صص 84- 55.

 37. 37- نقش صفويان در رشد كاروانسراها، با همكاري فردين نجفي علي آبادي، سال7، شماره26، پاييز 91 (چاپ1394)، صص63- 39.

 38. 38- نگاهی به روش شناسی شناخت در قرآن، فصلنامه مشكوه، شماره 96 و 97، پاییز و زمستان 1386، صص 220- 199 .

 39. 39- کارکرد امنیتی دیوان اِشراف در تاریخ ایران در سده های میانه، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، سال چهارم، شماره 12، بهار 1396، صص66- 45.

 40. 40- بررسی انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی حوزه کهکیلویه و بهبهان، (مشترک)، فصلنامه اسناد بهارستان، دوره جدید، شماره نهم، پاییز و زمستان 1395، صص 24-1.

 41. 41- اسلامی¬سازی دانش تاریخ؛ تلاش برای دست¬یابی به یک باور عمومی، صدرا، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی، سال ششم، شماره 21، بهار 1396، صص 40- 38.

 42. 42- سیره عملی عالمان شیعی در تعامل با مردم، مطالعه موردی: شیخ بهایی، مشترک، پژوهشنامه تاریخ تشیع، سال اول، شماره یک، بهار 1396، صص73- 55.

 43. 43- تأثیر خلع سلاح عشایر لرستان بر اسکان آنها در عصر رضاشاه (1302 تا 1312ش)، مشترک، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، سال چهارم، شماره 15، زمستان 1396، صص26-1.

 44. 44- چرایی تقابل کمیته قیام سعادت با اقتدار رضاخانی و سیاست انگلستان در برخورد با آن، (مشترک)، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، سال پنجم، شماره 17، تابستان 1397، صص48-21.

 45. 45- روند دگرگونی شعائر مذهبی بر روی سکه های دوره ایلخانی، (مشترک)، تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال هفتم، شماره دوم، پیاپی13، پاییز و زمستان 1396، صص 31-1.

 46. 46-تأثیر تقابل سنت و تجدد بر سینمای ایران در عصر پهلوی دوم(سال¬های 1332 - 1357ش)، (مشترک)، پژوهش¬نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1398، صص68- 41.

پایان نامه ها
 1. 1-اوضاع سياسي و اجتماعي كهكيلويه در عصر صفويه، دانشجو: محمد مهدي روشنفكر، كارشناسي ارشد تاريخ، (دفاع 1380).

 2. 2- بررسي جنبش اصولي و اخباري و تأثير آن در اوضاع عصر قاجاريه، دانشجو: محمدحسين انصاري، كارشناسي ارشد تاريخ، (دفاع 1380).

 3. 3 - نقش قندهار در روابط گوركانيان و صفويه، دانشجو مرتضي داوري، كارشناسي ارشد ( دفاع 1381).

 4. 4- بررسي نقش وكالت و وزارت در عصر صفويه از زمان شاه اسماعيل اول تا شاه عباس اول، دانشجو: علي نوري زاده، كارشناسي ارشد تاريخ، ( دفاع خرداد 1382).

 5. 5- سيرة اقتصادي امام علي در عصر خلافت (40-35) ، دانشجو مجيد بينايي مطلق، كارشناسي ارشد ( دفاع 1382).

 6. 6- بررسی نقش تکلوها در تحولات عصر شاه طهماسب اول صفوی ، دانشجو محمد جمشیدپور، کارشناسی ارشد ( دفاع 1387) .

 7. 7 –نقش مرشدقلي‌خان استاجلو در تحولات عصر صفويه، دانشجو اميرهوشنگ حسنوند، كارشناسي ارشد (دفاع 1388).

 8. 8 –نقش شاملوها در تأسيس دولت صفويه از آغاز تا زمان شاه‌عباس اوّل، دانشجو فروغ بازگير، كارشناسي ارشد (دفاع 1388)

 9. 9- بررسي نظام تعليم و تربيت ايران در دوره¬ي ناصري، دانشجو ناهید دوستي، كارشناسي ارشد ( تاريخ دفاع شهريور 1389)

 10. 10- بررسي تاريخ تصوف در دوره¬ي زنديه با تكيه بر مراكز خانقاهي، دانشجو هاجر بيرانوند، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع شهريور 1389)

 11. 11- بررسي روابط ايل قاجار با سلسله¬هاي افشاريه و زنديه، دانشجو ثريا ياري زاده، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع شهريور 1389)

 12. 12- تاريخ¬نگاري محلي فارس در عصر ناصري، دانشجو صديقه قاسم زاده، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع 1389)

 13. 13- پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اسكان ايلات فارس در عصر رضاشاه، دانشجو قيصر ارجمند مزيدي، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع 1390)

 14. 14- نقش حکومت صفويه در گسترش کاروانسراها، دانشجو فردين نجفي، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع شهریور 1390)

 15. 15- بررسی مناسبات سیاسی و نظامی صفویان با شروانشاهیان، دانشجو غلامرضا ذوالفقاری، کارشناسی ارشد ( تاریخ دفاع 6/27/ 1391)

 16. 16- روند دگرگونی نقوش و شعائر مذهبی سکه¬های ایرانی از ایلخانی تا صفوی، دانشجو سیاوش امرایی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1390/11/23)

 17. 17- بررسی تأثیر مدارس مذهبی اصفهان در گسترش و تثبیت تشیع در عصر صفویه ، دانشجو مریم بهمنی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1390/11/16)

 18. 18- بررسی و تحلیل خرافه¬گرایی در عصر صفویان، دانشجو مینا برقی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1391/11/29)

 19. - جایگاه سیاسی- نظامی الله¬وردیخان در عهد شاه عباس اول، دانشجو رضوان دهقانيان، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1391/6/29)

 20. 20- مناسبات اجتماعی و اقتصادی اصفهان در عصر شاه عباس اول، دانشجو سودابه معظمی گودرزی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1392/6/26)

 21. 21- مناسبات اجتماعی و اقتصادی شیراز در عصر کریم خان زند، دانشجو ناهید گرجیان، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1392/6/26)

 22. 22- بررسی و تحلیل روابط صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی، دانشجو سمیرا قلاوند، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1392/11/26)

 23. 23- نقش تلگراف در جنبش¬های اجتماعی تاریخ معاصر ایران از آغاز تا استبداد صغیر، دانشجو نعمت علی¬نژاد، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1392/11/27)

 24. 24- نقش بختیاری¬ها در تحولات سیاسی ایران از پایان صفویه تا قدرت¬یابی کریم خان زند، دانشجو مینا شاهرخی شهرکی، کارشناسی ارشد، (تاریخ دفاع 6/24/ 1393)

 25. 25- بررسی و تحلیل روابط صفویه و عثمانی در عصر شاه صفی، دانشجو طاهره زکییی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1393/6/30)

 26. 26- بررسی تحلیلی و گونه¬شناسی شورش¬های دوره شاه تهماسب اول، دانشجو مهناز بیرامی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1393/6/16)

 27. 27- اقدامات فرهنگی شاه تهماسب در نهادینه¬سازی تشیع در جامعه، دانشجو فریده مروتی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1393/6/23)

 28. 28- تبیین مواضع حضرت علی (ع) در برابر بنی¬امیه بر محوریت نهج¬البلاغه، دانشجو عذری آرامش¬پور، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 1393/9/3)

 29. 29- بررسی نهاد خانواده از ابتدای قاجار تا عصر مشروطه، دانشجو سمیه نظری، کارشناسی ارشد، (تاریخ دفاع 11/28/ 1393)

 30. 30- ورزش چوگان در عصر صفوي، دانشجو جواد بابايي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 6/30/ 1394)

 31. 31- کارکرد و تحولات منصب استیفا در دوره¬ی صفویه، دانشجو پري سيفي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 6/30/ 1394)

 32. 32- نظام اقتصادي ايران در سده يازدهم هجري بر اساس سفرنامه¬هاي اروپايي، دانشجو ناهيد نيك¬پي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 6/29/ 1394)

 33. 33- نظام اداري صفويه بر اساس سفرنامه¬هاي اروپاييان، دانشجو مهري حافظي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 6/29/ 1394)

 34. 34- راهنمايي 15 رساله كارشناسی در دانشكده علوم قرآني شيراز .

 35. 35- راهنمايي 10 رساله كارشناسي در دانشكده علوم قرآني خرم¬آباد.

 36. 36- مشاوره 38 پايان¬نامه كارشناسي ارشد در بخش تاريخ دانشگاه شيراز و گروه تاریخ دانشگاه لرستان .

 37. 37- راهنمايي 5 پايان¬نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات.

 38. 38- جايگاه بقاع متبركه شيعي ايران (مشهد و قم) و عراق (نجف، كربلا، كاظمين و سامرا) در سياست صفويان، دانشجو حسن ورمزيار، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 2/19/ 1395)

 39. 39- بررسي القاب و عناوين ديواني رجال در عصر صفويه، دانشجو سيمين هاشمي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 4/27/ 1395).

 40. 40- امنیت شهری و شیوه تإمین آن در عصر صفویه، دانشجو آزیتا خدابخشی، کارشناسی ارشد، (تاریخ دفاع 11/24/ 1395)

 41. 41- بررسی و تحلیل دیدگاههای قدیم و جدید درباره سقوط صفویه، دانشجو سعیده هراتی، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع 29/11/ 1396.

 42. 42- بررسی اقتصاد شهری دوره صفویه، دانشجو محمد دالوند، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع 30/ 11/ 1396.

 43. 43- آیین باریابی و مراسم سیاسی در دوره صفویه، دانشجو خداداد سیف پور، پایان نامه کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع مرداد 1397.

 44. 44- بررسی چالش عصر و نسل با حکومت در عصر پهلوی(1304- 1357)، رساله دکترا، دانشجو: پروین رستمی، دانشگاه لرستان، گروه تاریخ، دفاع 12 اردیبهشت 1398.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1- سامانيان و نظام خلافت عباسي، نامة آل سامان (مجموعه مقالات)، مجمع علمي تمدن، تاريخ و فرهنگ سامانيان، 1378، صص 162-122.

 2. 2- سياست¬هاي صفويان در خليج فارس ، مجموعه مقالات همايش بين¬المللي خليج فارس در گسترة تاريخ ، ج 1، به اهتمام اصغر منتظرالقائم ، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1384، صص 94-59.

 3. 3- تحولات گرجستان در عصر صفويه (از آغاز تا شاه عباس دوم )، مجموعه مقالات همايش صفويه در گسترة ايران زمين، به اهتمام مقصودعلي صادقي، تبريز: انتشارات ستوده، 1384، صص 218-175.

 4. 4- بررسي گويش مردم فامور، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي ايران¬شناسي، زبان و زبان شناسي ، ج 1، تهران: بنياد ايران¬شناسي، 1383، صص 202-177 .

 5. 5- تأثير جنبش¬هاي ديني و فرهنگي مصر بر تحولات ايران، مجموعه مقالات اولين همايش روابط فرهنگي- تمدني ايران و آفريقا، ج 1، تهران: مركز مطالعات آفريقا، 1380، صص117-69.

 6. 6- ابعاد توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)، مجموعه مقالات همايش توسعه از ديدگاه امام خميني، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1380، صص 62-33.

 7. 7- نقش اصفهان در اقتصاد عصر شاه عباس اول، مجموعه مقالات همايش بين¬المللي صفويه و اصفهان، جلد 2، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1382، صص154-143.

 8. 8- دیدگاه¬های رایج درباره وحدت حوزه و دانشگاه، مجموعه مقالات همایش سراسری وحدت حوزه ودانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم¬آباد، آذرماه 1386، صص 65-47.

 9. 9- جنبش اصلاحات در ايران 1906 ( ترجمه و توضيح يك سند)، مجموعه مقالات و سخنراني¬هاي همايش انقلاب مشروطه، گرد¬آورنده ستاد بزرگداشت انقلاب مشروطه، تبريز: ستوده، 1383، صص73-63.

 10. 10- نا امنی¬های اجتماعی در فارس مقارن جنگ جهانی اول، مجموعه مقالات همایش بین¬المللی فارس در جنگ جهانی اول، به کوشش علی¬اکبر صفی¬پور، شیراز: بنیاد فارس¬شناسی، 1390، صص 277- 237.

 11. 11- بررسی جایگاه سلمان در تاریخ اسلام، مجموعه مقالات کنگره بین¬المللی سلمان فارسی، به کوشش منصور طبیعی، شیراز: بنیاد فارس¬شناسی، 1391، صص 388-367 .

 12. 12- تاریخ اسلام و تاریخ¬نگاری اسلامی از منظر دکتر آیینه¬وند، کاربرگ مورخ: زندگی¬نامه علمی دکتر صادق آیینه-وند، به اهتمام فاطمه جان¬احمدی، تهران: مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 1391، صص50-34.

 13. 13- رابطه حکومت با دین و عدالت از منظر امام علی (ع)، مجموعه مقالات همایش دین و دنیا از منظر امام علی (ع)، اصفهان: فرهنگ مردم، 1379، صص 402-388.

 14. 14- اصلاح الگوي مصرف درآمدي بر جهاد اقتصادي، مجموعه مقالات كنفرانس جهاد اقتصادي،1390، چاپ الكترونيكي.

 15. 15- جايگاه تاريخ اسلام از ديدگاه دكتر شهيدي، مجموعه مقالات همايش ملي و جايزه ادبي علامه سيد جعفر شهيدي، 1391، چاپ الكترونيكي.

 16. 16- مبناي تحليل دكتر شهيدي از حوادث تاريخ اسلام، مجموعه مقالات همايش ملي و جايزه ادبي علامه سيد جعفر شهيدي، 1391، چاپ الكترونيكي.

 17. 17- عدالت اجتماعی و راهکارهای اجرایی آن در جامعه از منظر امام علی (ع)، مجموعه مقالات ششمین دوره همایش ملی سیره علوی، خرم¬آباد، جهاد دانشگاهی واحد لرستان، دی ماه 1393، صص53- 37.

 18. 18- ويژگي¬هاي رهبري نظامي در سيره و كلام امام علي (ع)، مجموعه مقالات اولين همايش نظامي¬گري در سيره و كلام اميرالمؤمنين علي (ع)، تهران: دانشگاه امام حسين، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1382، صص293- 263.

 19. 19- مباني و مؤلفه¬هاي مديريت اقتصادي در نگرش امام علي (ع)، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی سیره علوی، خرم¬آباد، دانشگاه جامع علمي كاربردي استان لرستان، دی ماه 1395، صص240- 225.

 20. 20- مؤلفه های سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سیره علوی (با تأکید بر الگوی اعتدالی)، نهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی، خرم آباد، بهمن ماه 1396، صص 337- 312.

 21. 21- حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تناسب آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه چکیده مقالات اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی، دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، تهران، دی ماه 1396، ص248.

 22. 22- آسیب شناسی انحطاط تمدن اسلامی و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی، مجموعه مقالات دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، جلد اول: سیر تکوین تمدن نوین اسلامی، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه، پاییز 1397، صص 93- 51.

 23. 23- تعاملات علمی، هنری و فرهنگی ایران و اروپا در عصر صفویه، چکیده مقالات همایش بین المللی مطالعات صفوی(روابط فرهنگی ایران و اروپا در عصر صفوی)،به اهتمام علی اکبر کجباف، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 8 و 9 اردیبهشت 1398، صص48-47.

کتب منتشر شده
 1. 1- تمثيلات وتشبيهات قرآن كريم، قم: نشر حبيب، 1389، 440 ص. چاپ دوم 1390.

 2. 2- دوامانت جاويد ( قرآن وعترت )، شیراز: نشر قو، 1376،167ص.

 3. 3- نگرشي تاريخي بررويارويي غرب با اسلام، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1379، 398ص و چاپ دوم ، 1386.

 4. 4- تاريخ نگاري عصر صفويه و شناخت منابع و مآخذ، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1380،930 ص.

 5. 5- بر كرانة بحر (نيايش در لسان قرآن و معصومين)، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1380،39ص.

 6. 6- اندوههاي جانگزا (سوگنامة امام علي (ع) بر اساس نهج البلاغه)، شيراز: انتشارات ثابت- صدرا، 1379،160ص.

 7. 7- صبانامة خواجه حافظ شيرازي، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1380، 55ص.

 8. 8- ايران و سازمان آزاديبخش فلسطين، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1381، 160 ص.

 9. 9- سير آموزش در ميان مسلمين، تهران: انتشارات اسوه ، 1381، 302ص.

 10. 10- حكومت علوي، كارگزاران، با همكاري گروهي از نويسندگان، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان ، 1381، 215ص.

 11. 11- درياچه پريشان و فرهنگ منطقه فامور، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1386، 832ص.

 12. 12- روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1385، 512 ص .

 13. 13- جغرافياي تاريخي بيشاپور و كازرون، تهران: نشر كازرونيه، 1384، 352 ص .

 14. 14- سير و سياحت در قرآن كريم، با همكاري محمدجواد رحماني، قم : بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1385، 351 ص و چاپ دوم، 1388.

 15. 15- زنان فرمانروا، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1386، 488 ص .

 16. 16- حریم عشق : روایتی از سفر حج، شیراز: انتشارات نوید شیراز ، 1386 ، 192ص.

 17. 17- منابع ومآخذ تاریخ صفویه، شیراز: انتشارات میتراس، 1387، 432 ص.

 18. 18- نهضت حسینی: سوگواری¬ها و آسیب¬ها، شیراز: کتاب شهر شیراز، 1387، 64ص پالتویی.

 19. 19 –رستگاران: زندگينامة شهيدان امر به معروف و نهي از منكر استان فارس، شيراز: انتشارات نويدشيراز، 1388، 108ص.

 20. 20- جلوه¬هايي از انديشه¬ي سياسي امام خميني(ره)، قم: نشر حبيب، 1389، 224ص.

 21. 21- تأملي در سيره¬ي علوي در دوران خلافت، قم: نشر حبيب 1390، 220ص.

 22. 22- ديار پارس(مقالات فارس¬پژوهي)، شيراز: انتشارات عسلي¬ها و بنياد فارس¬شناسي، 1390، 500ص.

 23. 23- مساجد شهرهاي اسلامي در آثار جغرافي¬نگاران، قم: نشر حبيب، 1391، 656ص.

 24. 24- نگاه سبز بهار(پيام¬ها و عبرت¬ها)، شيراز: انتشارات نويد، 1395، 525ص

افتخارات کسب شده
 1. 1- استاد منتخب اعضاء گروه سال 1381.

 2. 2- پژوهشگر برجسته بخش تاریخ دانشگاه شیراز، سال تحصیلي 82-81 .

 3. 3- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 1382.

 4. 4- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان 1384.

 5. 5- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان 1385.

 6. 6- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان(نفر اول استانی) 1386.

 7. 7- پژوهشگر برجسته کشوری از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان 1387.

 8. لوح تقدير و كسب رتبه¬ي سوم در رشته ي تاريخ جشنواره ايثارگران پژوهشگر به مناسبت نگارش كتاب روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ ، 1389.

 9. 9- خادم نمونه¬ي فرهنگ عمومي استان لرستان با دريافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارديبهشت 1390.

 10. 10- تقديرنامه بخش دانشگاهي پانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و كسب رتبه دوم در جشنواره¬ي معرفي مؤلفين و مترجمين كتب قرآن و عترت، به مناسبت نگارش كتاب سير و سياحت در قرآن، رمضان 1428 ق.

 11. 11- كسب مقام اول در رشته¬ي سفر نامه و دريافت لوح تقدير جشنواره خانه¬ي دوست، مديريت حج و زيارت استان فارس، 1385.

 12. 12- لوح تقدیر استاندار لرستان به مناسبت پژوهشگر برتر، 1390.

 13. 13- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1390.

 14. 14- لوح تقدیر دفتر پژوهشهای فرهنگی کشور، فعالیت¬های پژوهشی و همکاری با دفتر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 1390.

 15. 15 - پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1392.

 16. 16 -لوح تقدير مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه لرستان، جهت ترويج معارف اسلامي در محيط¬هاي دانشگاهي، آذر 1392 .

 17. 17- پژوهشگر برجسته دانشكده ادبيات و علو انساني دانشگاه لرستان، 1394.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. 1- دبير آموزش و پرورش استان فارس، از سال 1360 تا1371.

  2. 2- تدريس در دانشگاه شيراز، بخش هاي معارف و تاريخ، حق التدريس 1370-1373.

  3. 3- مربي دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، بخش تاريخ 1373- 1378.

  4. 4- استاديار دانشگاه شيراز، بخش تاريخ 1378- 1384.

  5. 5- تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي داراب 1371-1375.

  6. 6- تدريس در دانشكده علوم قرآني شيراز، 1375- 1382.

  7. 7- استاديار دانشگاه لرستان ، گروه تاريخ ، از 1384 .

  8. 8- تدريس در دانشكده علوم قرآني خرم¬آباد، 1390- 1394.

  9. 9- دانشيار دانشگاه لرستان، گروه تاريخ، از آذر 1387.

  10. 10- استاد دانشگاه لرستان، گروه تاريخ، از 16/6/ 1394.

  11. سوابق اجرایی
   1. 1- رياست بخش تاريخ دانشگاه شيراز ، از 25/7/1377 تا 18/6/1380.

   2. 2- معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز ، از 20/7/1381تا 15/9/1382.

   3. 3- رئيس بخش تاريخ دانشگاه شيراز ، از 5/7/1382 تا 27/12/1382.

   4. 4- رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز ، از 4/9/1382 تا 5/1/1383.

   5. 5- مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان ، از 15/7/1386تا 5/7/1388.

   6. 6- مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان ، از 23/5/1390، 20/7/ 1393.

   7. 7-عضو شوراي دانشگاه لرستان از 1384 تا شهريور 1389.

   8. 8- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه لرستان از 1384تا مهر 1389.

   9. 9- عضو شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان از 1384 تا 14/9/89.

   10. 10- عضو کمیته بهره¬وری دانشگاه لرستان ، از 4/9/ 1386 تا 16/12/1389.

   11. 11- عضو هيئت مميزه دانشگاه هاي منطقه ي غرب، از 4/8/1389تا 4/ 8/ 1391.

   12. 12- عضو شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني، كارگروه تاريخ، از 9/12/1389، تا 30/ 6/ 1392.

   13. 13- عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان، از 1389تا 15/7/1393.

   14. 14- عضو شوراي پژوهشی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان، از 17/3/1390 تا 15/7/1393.

   15. 15- عضو هيئت مميزه دانشگاه لرستان، از 1/4/1391 تا 1/4/ 1393.

   16. 16- رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه لرستان، از مهر 1391 تا 1/4/ 1393.

   17. 17- عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه لرستان، از 1/8/1390 تا بهمن 1394.

   18. 18- عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان ویژه استادان، از تاریخ 30/9/1390، 30/3/1393.

   19. 19- مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان، از تاریخ 8/ 10/ 1395 تا 31/ 5/ 1396.

   20. 20- عضو کمیسیون تخصصی ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، از اردیبهشت 1396، ادامه دارد.

   جزوات دانشگاهی
   1. 1. جزوه درسی فرهنگ و تمدن صفویه

   2. 2. جزوه درسی روابط خارجی صفویه

   3. 3. جزوه درسی تاریخ سیاسی و اجتماعی قاجاریه

   4. 4. جزوه درسی فلسفه تاریخ

   5. 5. جزوه درسی کلیات و مبانی علم تاریخ

   6. 6.جزوه درسی فرهنگ و تمدن اسلامی

   7. 7. جزوه درسی قیام کربلا

   8. 8. جزوه درسی نقش روحانیت در نهضت های دو سده اخیر ایران

   9. 9. جزوه درسی روش تحقیق

   10. 10. جزوه درسی تحولات سیاسی، اجتماعی و اداری ایران.

   علاقه مندی ها
   1. 1. فعالیت های نویسندگی و مطبوعاتی و همکاری با مجلات

   2. 2- سخنرانی های مختلف رادیویی تلویزیونی و در مجامع

   اطلاعات تکمیلی
   1. 1- طرح ارزيابي دروني گروه تاريخ دانشگاه لرستان، 1/7/1390 ، خاتمه شهريور 1391.

   2. 2- ناظر طرح «بررسي ميزان اثربخشي طرح¬ها و برنامه¬هاي اجرا شده بنياد در حوزه فرهنگي»، مجري دكتر سعيد فرحبخش، واحد تحقيقات بنياد شهيد و امور ايثاركران استان لرستان ، 1390.

   3. 3- ناظر طرح « بررسی فضاهای مناسب عمومی و گردشگری استان لرستان جهت استفاده جانبازان و ارائه راهکارهای بهینه¬سازی»، مجری جهاد دانشگاهی واحد لرستان، 1393.

   4. 4. ویراستاری:مجموعه مقالات همایش توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) ، شیراز: بسیج اساتید دانشگاه شیراز ، 1380.

   5. 5- ویراستاری: مکتب آنال : جامعیت فکر تاریخ¬نگاری ، روح¬الله بهرامی ، شیراز :انتشارات نوید شیراز ، 1386.

   6. 6- ویراستاری: هفت آب، محسن رحمتي، شيراز: انتشارات نوید شیراز ، 1390.

   7. 7- عضو کمیته علمی همایش رسول مهر سال 1385 ، برگزاري اسفند ماه 1385، دانشگاه لرستان.

   8. 8- عضو کمیته همایش بین¬المللی وحدت ملی و انسجام اسلامی سال 1386 ، برگزاري اسفند 1386 ، دانشگاه لرستان.

   9. 9- عضو کمیته علمی همایش وحدت حوزه و دانشگاه ، آذر 1386 و آذر 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

   10. 10- عضو كميته علمي و هيأت داوران همايش ملي نظارت همگاني( امر به معروف و نهي از منكر)، دانشگاه لرستان و امام جمعه لرستان سال 1387، برگزاري 4و5/11/1387 خرم¬آباد.

   11. 11- عضو کمیته علمی و هیأت داوران همایش ملي بازشناسي سبك زندگي اسلامي در سیره علوی سال 1391 ، برگزاري 10/12/1391 دانشگاه لرستان.

   12. 12- عضو كميته علمي همايش ملي و جايزه ادبي علامه سيد جعفر شهيدي، سال 91-1390، برگزاري 12 و 13/ 6/1391.

   13. 13- عضو كميته داوران همايش ملي جهاد اقتصادي ، دانشكاه لرستان، برگزاري 15/12/1390.

   14. 14- داور علمی اولین همایش بین¬المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، برگزاری 25/9/ 1387.

   15. 15- داور علمی دومین همایش ملی سیره علوی، دانشگاه لرستان، برگزاری 10/12/ 1388.

   16. 16- عضو هیت علمی و کمیته داوران مجموعه مقالات اولین کنگره بین¬المللی امامزادگان، اصفهان، 19 و 20/ 6/ 1392.

   17. 17- عضو کمیته علمی ششمین دوره همایش ملی سیره علوی سال 1393، خرم¬آباد، برگزاری 11/10/ 1393.

   18. 18- داوري پايان¬نامه كارشناسي ارشد، داوري كتاب، داوري طرح¬هاي پژوهشي و داوري مقالات همايش¬ها از سال 1387 تا 1394، 175 مورد.

   19. 19- داوري مقالات مجلات علمي – پژوهشي، علمي- ترويجي، علمي- تخصصي از 1387 تا 1394، 156 مورد.

   20. 20- عضو پيوسته انجمن همكاري¬هاي بين¬المللي ايران شناسي از 1386( ادامه دارد).

   21. 21- عضو اصلی هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و مسئول کارگروه پژوهش انجمن، از آبان 1390 ( ادامه دارد).

   22. 22-عضو انجمن ايراني تاريخ اسلام، از 1388 ( ادامه دارد) .

   23. 23- عضو انجمن ایرانی تاریخ، از 1389( ادامه دارد).

   24. 24- عضو نخبگان ايثارگر بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان، از 1385 (ادامه دارد).

   25. 25- مشاور علمي و ناظر طرح¬هاي پژوهشي و عضو كميته تخصصي تحقيقات و اشتغال بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان، از 1388 ( ادامه دارد) .

   26. 26- عضو شوراي پژوهشي (بررسي طرح¬ها) استان لرستان، از 1391 تا 1393.

   27. 27- عضو قطب علمي صفويه¬پژوهي دانشگاه اصفهان، از سال 1388 (ادامه دارد).

   28. 28- نویسندگی و همکاری در روزنامه اطلاعات سال¬های 1371- 1365.

   29. 29- سردبیری و نویسندگی روزنامه صبا پیک جنوب در شیراز 1370.

   30. 30- عضو هيأت تحريريه مجله انديشه ديني دانشگاه شيراز از سال 1376تا بهمن1379.

   31. 31- عضو هيأت تحريريه فصلنامة فرهنگ فارس 1376-1373، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس.

   32. 32- عضو هيئت تحريريه مجله تاريخ ايران و اسلام دانشگاه لرستان از 1384 ( ادامه دارد).

   33. 33- عضو هیأت تحریریه پژو هش نامه پیام غدیر ، از 1387 (ادامه دارد).

   34. 34- سردبير مجله علمي- تخصصي تاريخ ايران و اسلام، دانشگاه لرستان، از 16/5/1390، ادامه دارد.

   35. 35- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشکده علوم انسانی و تحقیقات اجتماعی، از سال 1390، ادامه دارد.

   36. 36- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه اقتصاد کاربردی، دانشگاه همدان، سال 1391، ادامه دارد.

   37. 37- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه تحقیقات اجتماعی تاریخ اسلام، دانشگاه رازی کرمانشاه، از سال 1392، ادامه دارد.

   38. 38- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه مطالعات تاريخ انتظامي، از سال 1392، ادامه دارد.

   39. 39- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر از سال 1392، ادامه دارد.

   40. 40- عضو شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كارگروه تاريخ، از 9/12/1389، تا 30/ 6/ 1392.

   41. 41- عضو کمیته علوم تاریخی و باستان¬شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه¬ریزی آموزش عالی، از 1/10/1390 تا 18/2/1391.

   42. 42- عضو كارگروه تخصصي رشته تاريخ در طرح بازنگري سرفصل¬ها و منابع دروس رشته¬هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ار ارديبهشت تا مهر 1390.

   43. 43-عضو گروه تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1/8/ 1394 (ادامه دارد)

   44. 44-دبیر علمی و عضو کمیته علمی هشتمین دوره همایش ملی سیره علوی سال 1395، خرم¬آباد، برگزاری 15/10/ 1395.

   45. 45- عضو کمیته علمی نهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی سال 1395، خرم¬آباد، برگزاری بهمن ماه 1396.