ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
حسن ترابي پوده
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاسسيات آبياري
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: torabi.ha@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تبریز در سال 1376

 2. کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری از دانشگاه شهید چمراان اهواز در سال 1378

 3. دکترای تاسیسات آبیاری از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1386

مقالات علمی پژوهشی
 1. Predicting the Input Flow into the Dez Dam Reservoir using the Optimized Neural Network by Genetic Algorithm

 2. Experimental investigation of the velocity of the head of density currents in convergent and divergent channels

 3. Experimental & Mathematical Modeling of the Velocity of Density Currents Head

 4. Application of Gamma Test and ‎‏ ‏Neuro-Fuzzy Models in uncertainty‏ ‏Analysis ‎for Prediction of Pipeline‏ ‏Scouring Depth

 5. بررسی روند تغييرات آبدهی رودخانه هاي استان لرستان با استفاده از روش TFPW _MK

 6. Optimization of the Water Distribution Networks with Differential Evolution (DE) and Mixed Integer Linear Programming (MILP)

 7. بکارگیری الگوريتم تکامل تفاضلی ( DE ) برای بهینه سازی شبکه توزيع آب )مطالعه موردی: شبکه آبیاری تحت فشار اسماعیل آباد(

 8. تحليل روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي شمال حوضه دز با استفاده از روش من کندال اصلاح شده

 9. تحليل روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي حوضه رودخانه كرخه و تأثير ضريب خودهمبستگي بر روند تغييرات جريان

 10. ارزيابي الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات در واسنجي پارامترهاي مدل هيدرولوژيکي SWAT

 11. مقایسه ی روشهای الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در تخمین یکنواختی توزیع آب در روش آبیاری بارانی

 12. امکانسنجی کاربرد الگوریتم بهینه سازي تکامل تفاضلی براي تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاري بارانی با آبپاش Zb

 13. Simulation of flow from under the Diversion Dam and cut-off wall effects with finite volume method

 14. Qara-Chai River sediment survey of the Markazi province numerical model HEC-RAS.4

 15. Application of Gamma Test and Neuro-Fuzzy Models in Uncertainty Analysis for Prediction of Pipeline Scouring Depth

 16. Differential evolution algorithm (DE) to estimate the coefficients of uniformity of water distribution in sprinkler irrigation

 17. The Density urrent Head in expantion reaches

 18. Motion of Density Current Head in a Diverging Channel

 19. Exprimental Investigation of the effects of submerged vanes for sediment diversion

 20. Impact of Soil Texture on the Calibration of TDR for Water Content Measurement

 21. بهينهسازی و مدلسازی تلفيقی هيدروليک و منابع آب پروژه انتقال آب بينحوضهای با استفاده از برنامهريزی پويا اصلاح شده (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ايران)

 22. بررسی تاثیر زبری سطح و شیب وجه بالا دست بر ضریب دبی سرزیر لبه پهن مستطیلی

 23. ‌ پیش بینی ‌ نوسانات‌سطح‌آب‌زیرزمینی‌با استفاده‌از‌ ‌ شبکه های‌بیزین‌(مطالعه‌موردی‌:دشت‌ ‌ نورآباد-لرستان) ‌

 24. Experimental and numerical evaluation of discharge capacity of sharp-crested triangular plan form weirs

 25. کاربرد روش بهینه سازی نیروی مرکزی در طراحی سامانه های توزیع آب

 26. Water distribution network optimisation using a modified central force optimisation method

 27. تحلیل روند تغییرات کمی آبدهی حوضۀ چم انجیر با استفاده از آزمونهای ناپارامتری

 28. بررسی نحوه تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ با تغییرات دبی و شیب در ِیک مقطع واگرا

 29. بررسي سرعت جبهه و شدت اختلاط جريانهاي غليظ ورودي به يك مقطع واگرا

 30. تعیین خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از مدل SWAT

 31. تعیین تابع هدف بهینه به منظور واسنجی پارامترهای مدل SWAT

 32. بررسی روند آبدهی و اثر تغییرات بارندگی بر رژیم جریان رودخانه درونگر

 33. Applications of soft computing techniques for prediction of energy dissipation on stepped spillways

 34. شبيه سازي عددي الگوي جريان بر روي سرريزهاي با مقطع افقي مثلثي و مقايسه با سرريز خطي با استفاده از نرم افزار Flow-3D

 35. بهینه سازی بهره برداری ماهانه از سد دز با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده (RCFO)

 36. بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی )(CFO

 37. انتخاب مناسبترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددي HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قرهچای استان مرکزی)

 38. کاربرد الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی ) (CFOدر بهره برداری بهینه از سیستمهای تک مخزنه و چند مخزنه و معرفی الگوریتم توسعه یافته RCF

 39. Predication of discharge coefficient of cylindrical weir gate using adaptive neuro fuzzy inference systems (ANFIS)

 40. Development of central force optimization for pipe-sizing of water distribution networks

 41. Optimization of Hydraulic-Hydrologic Complex System of Reservoirs and Connecting Tunnel

 42. مدل سازي فيزيكي و عددي هيدروليك جريان در مقاطع مركب با سيلاب دشتهاي غيرمنشوري و زبر

 43. شبيه سازي پروفيل سطح آب در رودخانه خرم آباد با وجود سازههاي در مسير آن

 44. مقايسه دو مدل EDMو CESدر تعيين دبي – اشل رودخانهها )مطالعه موردي: رودخانههاي حوضه كرخه استان لرستان(

 45. بررسی کارایی و دقت مدل شبه دو بعدی CESدر تعیین دبی – اشل رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه کرخه)

 46. بررسي عملكرد هيدروليكي پلهاي موقت احداث شده بر روي رودخانه خرمآباد در زمان عبور سيلاب

 47. Experimental study of the velocity of density currents in convergent and divergent channels

سایر مقالات چاپ شده
 1. برآورد بارش رواناب و تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده ازز فناوری سنجش از راه دور

 2. تحلیل روند بارش کل ، حداکثر دما و بارش در کل ایران

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. 1- مدیر گروه آبخیزداری مرکز آموزش عالی شهدای هویزه دانشگاه علمی – کاربردی از سال 78 الی 80

     2. 2- مجري طرح توسعه منابع آب در محدوده سازمان آب و برق خوزستان به مدت 6 سال (مطالعات 17 سد درمرحله شناخت- 8 سد در مطالعات مرحله اول و 4 سد در مطالعات مرحله دوم)

     3. 3- مسئول پروژه مطالعه نیروگاه های بادی در استان خوزستان

     4. 4- عضو گروه پتانسیل یابی سدها و نیروگاههای برق آبی استان خوزستان

     5. 5- مسئول پروژه مطالعه نیروگاه های پمپ ذخیره ای در استان خوزستان

     6. 6- کارشناس و سوپر وايزر شرکت مهندسین مشاورآب و خاک به صورت پاره وقت

     7. 7- سرناظر احداث سد مخزنی کرایی

     8. 8- سر ناظر احداث سد مخزنی دیونی

     9. 9- سرناظر عملیات ژئوتکنیک سدهای لیراب 4 و 5

     10. 10- مشارکت در انجام مطالعات مرحله اول و دوم سد های بالارود، صیدون و خیرآباد

     11. 11- مشارکت در انجام مطالعات مرحله اول سد های شیرین آب، سردشت ، ابوالعباس و ابولفارس

     12. 12- مشارکت در انجام مطالعات مرحله شناخت سد های تالوگ ، شور و زهره

     13. مشارکت در انجام مطالعات طرح کنترل سیلاب پالایشگاه ماهشهر

     14. 14- مشارکت در انجام مطالعات اندازه گیری جریان غلیظ سد دز

     15. 15- مشارکت در انجام مطالعات علاج بخشی سد دز

     16. مشارکت در انجام مطالعات نیروگاههای برق آبی کوچک

     17. مشارکت در انجام مطالعات نیروگاههای جذر و مدی

     18. 18- مشاور مدير عامل آب منطقه اي لرستان به مدت 6 ماه

     19. 19- مدير پروژه مطالعاتي ساماندهي رودخانه خرم آباد

     20. 20- كارشناس ارشد شركت مهندسين مشاور آب عمران پرديسان به مدت 4 سال

     21. 21- مدير پروژه طرح آمار برداري سراسري مناطق ازنا ، اليگودرز ، انوچ و بختياري

     22. 22- ناظر عالي طرح اجرايي ساماندهي رودخانه خرم اباد

     23. 23- ارزیابی ایستگاه پمپاژ نیله در استان لرستان و ارائه گزارش به مدیر عامل وقت سازمان آب منطقه ای لرستان

     24. 24- مدير پروژه گشت و بازرسي استان لرستان به مدت 1.5 سال از سال 87 الي 89

     25. 25- كارشناس ارشد طرح انتقال آب از چشمه هفتيان به شهر تفرش و40 روستاي مسير

     26. 26- مدير بخش آب و فاضلاب شركت مهندسين جامع كار سپاهان به مدت 5/2 سال از سال 88 تا 91

     27. 27- انجام مطالعات برنامه ریزی منابع آب سد های کاکیزه و گنجینه در استان لرستان

     28. 28- ناظر علمی طرح جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهرستان ازنا

     29. 29- ناظر علمی طرح جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهرستان سراب دوره

     30. 30- مدیر پروژه گشت و بازرسی حوزه دز واقع در استان لرستان

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی