ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
خانه
بابك پيله ور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: جنگلداري
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: pilehvar.b@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: babakpilehvar@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی جنگلداری و اقتصاد جنگل از مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1369 به عنوان دانشجوی رتبه اول - کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران 1373 به عنوان دانشجوی رتبه اول - دکتری جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس 1380

مقالات علمی پژوهشی
 1. Relative contribution of vegetation types to regional biodiversity in Central Zagross forests of Iran

 2. Effect of intervention and type of forest management on quality and quantity characteristics of dead wood in managed and reserve forests: A case study

 3. THE SUITABLE PLOT SIZE TO INVESTIGATE BIODIVERSITY IN TELO PLANTATION

 4. اثر تیمارهاي مختلف نور و آبیاري بر برخی شاخصهاي رشد و ویژگیهاي کمی Ziziphus nummularia نهالهاي رملیک

 5. Interactions Between Tree and Herb Layers Vegetation Along a Gradient of Tree Composition in Hyrcanian Forests

 6. توصیف شرایط رویشگاهی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس درختچه مورد (مطالعه موردي: رویشگاه چم مورد در استان لرستان)

 7. (Myrtus communis L.) توصيف برخي از عوامل اکولوژيک سه رويشگاه جنگلي مورد در استان لرستان با تأکيد بر نقش آنها در بازده اسانس و ترکيب شيميايي آن

 8. گیاه پالایی سه گونة درختی زبانگنجشک، نارونچتری و بیدسفید ) Fraxinus rotundifolia, Ulmus densa, Salix alba ( نسبت به فلز سنگین نیکل )مطالعة موردی: پالایشگاه نفت كرمانشاه(

 9. بررسی تبیینی روابط بین عوامل اکولوژیکی مستقر در رویشگاههای اکوتیپهای مورد (Myrtus communis L.) با ترکیبهای موجود در اسانس آن

 10. اثر حفاظت بر تنوع زيستي گونه هاي چوبي در منطقة اشترانكوه لرستان

 11. تعیین اولویت حفاظتی تیپ های مختلف جنگلی در مناطف خارج از ذخیره گاه های جنگل های زاگرس برحسب میزان مشارکت آنها در تنوع زیستی

 12. (Prosopis juliflora (Swartz) DC.) پاسخ برخی مشخصه هاي رویشی و مورفولوژیکی نونهال سمر تحت تأثیر عامل هاي بوم شناختی نور و رطوبت

 13. پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی نونهال های بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان

 14. اثر تیمارهاي مختلف نور و آبیاري بر برخی شاخصهاي رشد و ویژگیهاي کمی Ziziphus nummularia نهالهاي رملیک

 15. تاثیر مدیریت ذخیره گاهی بر تنوع گونه های گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان)

 16. Effect of drought period (2000-2008) on trees diameter growth. (case study: Khoram abad afforested stand of Pinus brutia Ten)

 17. برآورد زیست توده ، کربن ترسیب یافته و متوسط سطح برگ درختان بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی جنگل های شهنشاه استان لرستان)

 18. ارزیابی جنگل کاری گونه های پهن برگ و سوزنی برگ در پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد

 19. اثر جنگل کاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ بر برخی از خصوصیات شیمیائی و فیزیکی خاک ( مطالعه موردی پارک جنگلی شهرستان دورود)

 20. الگوي مكاني و كنش متقابل دارمازو(Q. libani Oliv.) و وي ول (Quercus infectoria Oliv.)در دو توده كمتر دست خورده و تخريب شده (مطالعه موردي: جنگل هاي خدرآباد سردشت)

 21. کاربرد توزیع تصادفی قطعات نمونه در مطالعه فلور، شکل زیستی و کورولوژی (مطالعه موردی: جنگل هشتاد پهلو)

 22. بررسی الگوي توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگلهاي جست زاد زاگرس میانی (مطالعه موردي: جنگل هاي کاکارضا استان لرستان)

 23. شناسایی جوامع گیاهی جنگل پرك لرستان با استفاده از روش هاي کمی

 24. تغييرات جوامع گياهي جنگل هاي زاگرس مياني تحت تأثير ويژگي هاي فيزيوگرافي و خاك

 25. الگوي مكاني و كنش متقابل دارمازو ). (Quercus infectoria Olivو ويول ). (Q. libani Olivدر دو توده كمتر دستخورده و تخريبشده )مطالعه موردي: جنگلهاي خدرآباد سردشت(

 26. بررسی فلور ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در بخشی از منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان

 27. معرفي و تعيين ضريب محافظهكاري گونههاي گياهي زاگرس مركزي )مطالعه موردي: جنگل كاكارضا، استان لرستان(

 28. بررسی برخی عوامل مؤثر بر حفاظت از محیط زیست بانگاَهی به توسعه پایدار

 29. اثر تیمارهاي مختلف نور و آبیاري بر برخی شاخصهاي رشد و ویژگیهاي کمی Ziziphus nummularia نهالهاي رملیک

 30. کاربرد توزیع تصادفی قطعات نمونه در مطالعه فلور، شکل زیستی و کورولوژي )مطالعه موردي: جنگل هشتاد پهلو(

 31. بررسی تأثیر برخی عوامل بوم شناختی بر گسترش رویشگاههاي گونه درختچه اي "مورد" در استان لرستان

 32. ارزيابي جنگل كاري گونه هاd پهن برگ و سوزني برگ در پارك جنگلي مخملكوه خرم آباد

 33. کارایی قارچ میکوریز آربسکولار بر تبادلات گازی نهال استبرق ()Calotropis procera Ait

 34. کاربرد شاخصهای مبتنی بر نزدیکترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگلهای زاگرس

 35. کارایی تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد بر جوانهزنی و بنیه بذر استبرق

 36. اثر ترکیبات مختلف خاک و کود بر بهبود جوانه زنی کاج بروسیا در نهالستان

 37. پاسخ برخی مشخصههاي رویشی و مورفولوژیکی نونهال سمر ).(Prosopis juliflora (Swartz) DC تحت تأثیر عاملهاي بومشناختی نور و رطوبت

 38. Interactions Between Tree and Herb Layers Vegetation Along a Gradient of Tree Composition in Hyrcanian Forests1

 39. (Myrtus communis L.) تاثیر عوامل اصلی اکولوژیک بر درصد بازده اسانس درختچه مورد در رویشگاه هاي مختلف جنگلی استان لرستان

 40. بررسی تاثیرمراحل فنولوژیک بر روي درصد و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرتعی Satureja hortensis L.

 41. تأثير جنگل كاري با گونه هاي سريع الرشد غيربومي بر تنوع گياهيِ زيراشكوب (مطالعة موردي: پارك جنگلي گهر دورود در استان لرستان)

 42. بررسی تبیینی روابط بین عوامل اکولوژیکی مستقر در رویشگاههای اکوتیپهای مورد .) (Myrtus communis Lبا ترکیبهای موجود در اسانس آن

 43. بررسی فلور شکل زیستی و کورولوژی جنگل پرک در استان لرستان

 44. تنوع گونه های گيا هی درغرب منطقه حفاظت شد اشترا نکوه لرستان

 45. بررسی پایداری درختان سوزنیبرگ با اساس ضریب قدکشیدگی و مقایسه شکل ساقه آنها با حجمهای هندسی

 46. مطالعه فلورستیک گیاهان آشکوب علفی جنگلهاي راش هیرکانی )مطالعه موردي: جنگل راش ناو اسالم(

 47. استخراج پدیده های خشکسالی ( ،)1359 -1388بر اساس نمایه های SIAPٍ PNPI و ارزیابی تاثیر آنها بر رویش جنگلهای سوزنی برگ

 48. تاثیر خشکسالی بر کاهش رویش جنگلها و تخریب محیط زیست

 49. استخراج اطلاعات رویشی درختان سوزنی برگ با استفاده از روش آنالیس تنه

 50. مفاهیم حفاظتی در مدیریت جنگل و تنوع زیستی

 51. ارتباط تنوع درختی با برخی صفات مورفولوژیکی و عناصر غذایی برگ درختان ممرز ). (Carpinus betulus Lدر جنگلهاي هیرکانی )مطالعه موردي: جنگلهاي اسالم-گیلان(

 52. Diversity indices or floristic quality index: Which one is more appropriate for comparison of forest integrity in different land uses?

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. اثرات مدیریت ذخیره گاهی بر تنوع پوشش گیاهی و زادآور مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان - 31/3/1390 حمزه جعفری سرابی دانشگاه لرستان بابک پیله ور جواد سوسنی، غلامحسن ویس کرمی

 2. بررسی اثرات جنگل کاری با گونه کاج بروسیا بر تنوع گونه های گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل (مطالعه موردی پارک جنگلی گهر درود) 21/6/90 معصومه متین کیا دانشگاه لرستان بابک پیله ور حسن اکبری، اصغر سپهوند

 3. تاثیر برخی از عوامل عمده اکولوژیک قابل اندازه گیری بر نوع و میزان اسانس درختان مورددر جنگل های استان لرستان 17/10/1390 زهرا میرآزادی دانشگاه لرستان بابک پیله ور محمد هادی مشکات السادات، رضا کرمیان

 4. میزان گیاه پالایی عناصر نیکل و وانادیوم در برگ و سرشاخه های گونه های جنگل کاری شده (زبان گنجشک، نارون چتری، بید سفید)در حریم پالایشگاه نفت کرمانشاه 21/11/1390 ثریا عظم پور دانشگاه لرستان بابک پیله ور انوشیروان شیروانی، ویلما بایرام زاده

 5. کاربرد منحنی های گونه مساحت برای تعیین غنای گونه ای در تیپ های مختلف جنگلی(مطالعه موردی: جنگل های پرک لرستان) 13/9/1391 زهرا ویس کرمی دانشگاه لرستان بابک پیله ور، جواد سوسنی غلامحسن ویس کرمی، حسین زینی وند

 6. اولویت بندی کارکردهای جنگل های زاگرس با استفاده زا فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: جنگل های کاکارضا لرستان) 29/11/1391 نسرین نیازی دانشگاه لرستان جواد سوسنی، بابک پیله ور رحیم ملک نیا، حسین زینی وند

 7. بررسی اثر تنش خشکی بر حلقه های رویشی و زوال درختان سوزنی برگ دست کاشت با استفاده از دانش گاه شناسی(مطالعه موردی: درختان کاج بروسیا منطقه صدا و سیمای شهرستان خرم آباد) 27/11/1392 عصمت اوستاخ دانشگاه لرستان جواد سوسنی، بابک پیله ور لادن پورسرتیپ، سارا هدایتی

 8. تاثیر کاربرد کودهای دامی (مرغی و گوسفندی) بر خصوصیات کمی و کیفی نهال کاج بروسیا28/11/1392 اشرف محمودوند دانشگاه لرستان بابک پیله ور، حسن اکبری اکبر سهرابی

 9. تاثیر جنگلکاری با گونه های سوزنی برگ غیر بومی بر تنوع گیاهی زیر اشکوب(پارک جنگلی تلو-شرق تهران) 27/11/1392 سمیه کاظمی دانشگاه لرستان بابک پیله ور زهرا ویس کرمی، علیرضا شکوهی

 10. اثر مبدا بذر بر خصوصیات کمی و کیفی نهال بلوط ایرانی در استان لرستان 27/6/1390 سمانه کردی دانشگاه لرستان حسن اکبری بابک پیله ور، اصغر سپهوند

 11. بررسی خصوصیات کمی و کیفی جنگلکاری های پارک جنگلی مخملکوه خرم آباد 27/6/1390 سید وحید سیدنا دانشگاه لرستان جواد سوسنی بابک پیله ور، زینب شیروانی

 12. بررسی اثر ترکیبات مختلف خاک بر توسعه نهال سرو نقره ای و سرو خمره ای 6/10/92 زهرا باجولوند دانشگاه لرستان حسن اکبری بابک پیله ور، حمیدرضا متین فر

 13. عوامل موثر در تولید نهالهای گلدانی نهالستان های جنگلی استان لرستان - مهناز طالبی- دانشگاه شهر کرد 1393 علی سلطانی بابک پیله ور اصغر سپهوند

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Tropentag, September 19-21, 2012, G¨ottingen - Kassel/Witzenhausen “Resilience of agricultural systems against crises Effects of Reforestation by Exotic Fast Growing Species on Understory Plants Diversity. Case Study: Gahar Forest Park, Lorestan, Iran

 2. انجمن جنگلباني ايران سومين همايش ملي جنگل ارديبهشت 88 بررسی خشکه دار در جنگلهاي تایگا جنوبی

 3. اولين كنفرانس ملي ژئوماتيك نوين در خدمت جامعه 14 اسفند 1389 ، تهران- گروه كارتوگرافي دانشگاه تهران، www.vernal.ir - موسسه آموزشي تحقيقاتي وِرنال، موسسه افق دره مهرگ%D

 4. اولين كنفرانس ملي ژئوماتيك نوين در خدمت جامعه 14 اسفند 1389 ، تهران- گروه كارتوگرافي دانشگاه تهران، www.vernal.ir - موسسه آموزشي تحقيقاتي وِرنال، موسسه افق دره مهرگان - ارزيابي دقت مساحيِ تاجپوشش درختان جنگلي منطقه زاگرس با استفاده قابليتها و ابزارهاي مجموعه گوگل ارث

 5. اولين كنگره ملي داروهاي گياهي دانشگاه آزاد شهر كرد - 1. شناسائی ترکیبات شیمیائی اسانس گیاه داروئی مورد

 6. اولين كنگره ملي داروهاي گياهي دانشگاه آزاد شهر كرد - اهمیت گیاه داروئی مورد و مروری بر پژوهش های انجام پذیرفته بر روی آن

 7. ا ولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست - بررسی کمی و کیفی توده صنوبر کاری سه ساله در منطقه هولاندشت شهرستان خرم آباد

 8. اولين همايش بررسي تهديدات و عوامل تخريب تنوع زيستي در منطقه زاگرس مركزي - بررسی تنوع گونه های چوبی منطقه زاگرس میانی: مطالعه موردی جنگل های قلعه گل لرستان

 9. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم - ارزیابی رابطه تنوع زیستی گونه¬های گیاهی با طبقات مختلف ارتفاعی در اکوسیستم-های جنگلی زاگرس میانی

 10. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم - بررسی و مقایسه فلور دو تیپ جنگلی بلوط - کلاه میرحسن - شن و بلوط - گون - الف در جنگل های زاگرس مرکزی

 11. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار - تاثیر خشکسالی بر کاهش رویش جنگلها و تخریب محیط زیست

 12. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار - استخراج پدیده های خشکسالی (1359-1388) بر اساس نمایه های SIAP و PNPI و ارزیابی تاثیر آنها بر رویش جنگل های سوزنی برگ

 13. اولين همايش ملي جنگل و صنايع چوب و كاغذ - بررسی الگوی پراکنش درختان در جنگلهای شاخه زادمناطق کوهپایه ای زاگرس(مطالعه موردی منطقه قلعه گل شهرستان خرم آباد)

 14. اولین همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار - تاثیر ترکیبات ماده آلی بر بازده تولید کاج بروسیا در نهالستان

 15. اولین همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار - ارزیابی اثر ترکیبات مختلف خاک بر خصوصیات کیفی نهال کاج بروسیا

 16. پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست - کاهش حضور گونه های اندمیک در پوشش علفی کف منطقه جنگل کاری شده با گونه کاج بروسیا در پارک جنگلی گهر دورود

 17. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 1395 - مطالعه فلورستیک گیاهان آشکوب علفی جنگلهاي مدیریت نشده راش هیرکانی (مطالعه موردي: جنگل راش ناو اسالم)

 18. دومين همايش بين المللي تغييرات اقليمي و گاه شناسي درختي - پایش تغییرات رویش قطری توده های سوزنی برگ کاج بروسیا به طریقه آماربرداری مجدد

 19. دومين همايش بين المللي تغييرات اقليمي و گاه شناسي درختي - مقایسه برآورد درصد تاج پوشش جست گروه ها توسط دو روش برخورد با ترانسکت خطی و قطعات نمونه دایره ای در جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: پارک جنگلی مخکل کوه در شهرستان خرم آباد)

 20. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست 12 و 13 اسفند 94 - بررسی برخی عوامل مؤثر بر حفاظت از محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار

 21. سومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور - مکانیسمی برای اولویت بندی مناطق حفاظتی در پوشش های گیاهی زاگرس میانی

 22. سومین همایش یافته هاي پژوهشی کشاورزي و منابع طبیعی (غرب کشور) - بررسی میزان موفقیت گونه های جنگلکاری شده در سامان 23 ایواندر الشتر پس از گذشت چهار سال

 23. كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در پايداري منابع طبيعي آبان 90 - بررسی پوشش گیاهی منطقه جنگلی کاکارضا در استان لرستان

 24. هشتمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست - تنوع زيستي و نقش آن در پايداري جنگل

 25. هفتمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست - بررسی اثر مقادیر مختلف کودهای دامی بر مشخصات رشد و زنده مانی نهال کاج بروسیا

 26. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران - بررسی رابطه بین قطربرابر سینه باارتفاع درختان کاج بروسیا (مطالعه موردی : باغ کشاورزی شهرستان خرم آباد)

 27. همايش ملي جنگلهاي زاگرس مركزي آذر 90 - بررسی برخی از مشخصه های کمی تیپ های جنگلی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: سامانه عرفی گهواره کرمانشاه)

 28. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - بررسی اثر میزان تاج پوشش درختان اشکوب فوقانی بر میزان تنوع پوشش گیاهی زیر اشکوب در منطقه زاگرس مرکزی

 29. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - بررسی برخی ویژگی های ساختاری دو رویشگاه ارغوان در استان لرستان

 30. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - بررسی زادآوری جنسی، میزان تاج پوشش (چوبی و علوفه ای) و عوامل تهدید کننده آنها در مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان

 31. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - بررسی پایداری توده های سوزنی برگ دست کاشت به طریق پایش تغییرات قطری (مطالعه موردی: درختان کاج پارک شریعتی شهرستان خرم آباد)

 32. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - مقايسه تغييرات پايه هاي چوبي در مناطق حفاظتي و غير حفاظتي مطالعه موردي: ذخیره¬گاه گلابی ¬وحشی چم¬حصار دلفان

 33. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - اثر جنگلكاري با گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ بر برخي از خصوصيات شيميائي و فيزيكي خاك (مطالعه موردي : پارك جنگلي شهرستان دورود)

 34. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی: قابلیتها و تنگناها - بررسی ویژگی های اکولوژیکی و ادافیکی رویشگاه های درختچه مورد در استان لرستان

 35. دومین همایش ملی - دانشجویی علوم جنگل - تأثیر دما و بارندگی بر رویش شعاعی درختان سوزنی برگ

 36. دومین همایش ملی - دانشجویی علوم جنگل - استخراج اطلاعات رویشی درختان سوزنی برگ با استفاده از روش آنالیس تنه

 37. دومین همایش ملی - دانشجویی علوم جنگل - بررسی پایداری درختان سوزنی برگ با اساس ضریب قدکشیدگی و مقایسه شکل ساقه آنها با حجم های هندسی

کتب منتشر شده
 1. جنگل شناسی

 2. جنگل شناسی چاپ دوم

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. معاون آموزشی مرکز آموزش عالی قصر شیرین سرپرست مرکز آموزشی قصر شیرین مدیر گروه جنگلداری دانشگاه لرستان

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی