ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
سيف الله بهرامي کيا
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: بيوشيمي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: bahramikia.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: bahrami_kia_biology@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زیست شناسی گیاهی، دانشگاه اصفهان، 1384.

 2. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه تهران، 1386.

 3. دکترای بیوشیمی، دانشگاه تهران، 1391.

مقالات علمی پژوهشی
 1. Different Fractions of Acanthus (Gundelia Tournefortii L) Suppress AGE Formation and Protein Oxidation on in vitro Glucose-Mediated Protein oxidation. Journal of Biomedicines and Biosciences, 2017. In press.

 2. Inhibitory effect of effective fraction of Salvia officinalis on aldose reductase activity: strategy to reduce complications of type 2 diabetes

 3. اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای

 4. 2020- In vitro investigation of the effect of mesalazine on amyloid fibril formation of hen egg-white lysozyme and defibrillation lysozyme fibrils

 5. Investigation of in vitro aldose reductase inhibitory potential of effective fraction of salvia officinalis

 6. Inhibitory effect of safranal and crocin, two principle compounds of Crocus sativus, on fibrillation of lysozyme. Journal of the Iranian Chemical Society, 14(11), (2017), 2407-2416.

 7. بررسی فعالیت ضد مهاری عصاره اتانولی گیاه بولاغ اوتی ( )Nasturtium officinaleروی فرایند گلایکه شدن BSAدر مدلهای دیابتی

 8. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و کلاته کنندگی عصاره اتانولی گیاه کنگر ) لرستانGundelia tournefortii L.(

 9. 2012, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Phytochemistry and Medicinal Properties of Teucrium polium L. (Lamiaceae). Phytotherapy Research (Review Article), 26 (11)(2012), 1581-1593.

 10. بررسی تاثیر فراکشن هاي مختلف گیاه شوید روي پتانسیل تام آنتی اکسیدانی پلاسماي رات هاي تغذیه شده با غذاي پرچرب با استفاده از روش FRAP

 11. Comparison of antioxidant capacities of extracts from two species of vegetables in iran

 12. Investigation of the effect of Teucrium polium extract on inhibiting fibrillation of hen egg white lysozyme

 13. بررسی فعالیت مهاری عصاره و فراکسیون های مختلف گیاه کنگر روی تخریب اکسیداتیو القاء شده طی پروسه گلایکه شدن آلبومیه

 14. Salen – manganese complexes euk-8 and euk-134 protct against protein and lipid oxidative in neuroblastoma cells and rat liver homogenates in vitro

 15. Medicinal chemistry and natural products

 16. ظرفيت آنتي اكسيد اني عصاره متانولي برگ گياه مرزه با استفاده از روشهاي رايج در In Vitro

 17. ظرفيت آنتي اكسيد اني عصاره متانولي برگ گياه مرزه با استفاده از روشهاي رايج در In Vitro

 18. 2008, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast & Narges Nosrati. A comparison of antioxidant capacities of ethanolic extracts of Satureja hortensis and Artemesia dranculus leaves. Pharmacologyonline, 2 (2008), 694-704.

 19. 2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Improvement of liver antioxidant status in hypercholesterolaemic rats treated with by A. graveolens extracts. Pharmacologyonline, 3 (2007), 119-132.

 20. 2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant and free radical scavenging activities of different fractions of Anethum graveolens leaves using in vitro models. Pharmacologyonline, 2 (2008), 219-233.

 21. بررسی برهم کنش پلی پپتید آمیلویید جزیره ای یا آمیلین با ترکیبات مشتق شده از سالن ها با استفاده از :dockingیک مطالعه تئوری

 22. 2008, Razieh Yazdanparast & Seifollah Bahramikia. Evaluation of the effect of Anethum graveolens L. crude extracts on serum lipids and lipoproteins profiles in hypercholesterolaemic rats. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 16 (2008), 88-94.

 23. بررسي اثر سافرانال و كروسین استخراج شده از گياه زعفران بر پایدااري حرارتي و تجمع پروتئيني آنزيم ليزوزیم

 24. 2008, Razieh Yazdanparast, Seifollah Bahramikia & Amin Ardestani. Nasturtium officinale extracts reduces oxidative stress and enhances antioxidant capacity in hypercholesterolaemic rats. Chemico-biological interaction 172 (2008), 176-184.

 25. 2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Effects of hydroalcoholic extracts of Nasturtium officinale R. Br. on lipid profile in high-fat diet rats. Journal of Ethnopharmacology, 115 (2008), 116-121.

 26. 2009, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Efficacy of different fractions of Anethum graveolens leaves on serum lipoproteins and serum and liver oxidative status in experimentally induced hypercholesterolaemic rat models. The American journal

 27. 2010, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant efficacy of Nasturtium officinale extracts using various in vitro assay systems. Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 3(4) 2010, 283-290.

 28. 2012, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. EUK-8 and EUK-134 reduce serum glucose and lipids and ameliorate streptozotocin-induced oxidative damage in the pancreas, liver, kidneys and brain tissues of diabetic rats. Medicinal Chemistry Researc

 29. 2012, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Anti-amyloidogenic and fibril-destabilizing effects of two manganese-salen derivatives against hen egg-white lysozyme aggregation. International Journal of Biological Macromolecules, 50 (2012), 187-19

 30. 2012, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast & Ali Gheysarzadeh. Syntheses and Structure-Activity Relationships of Seven Manganese-Salen Derivatives as Anti-Amyloidogenic and Fibril-Destabilizing Agents against Hen Egg-White Lysozyme Aggregation.

 31. 2013- Rahim Amin, Razieh Yazdanparast & Seifollah Bahramikia. Apigenin reduces human insulin fibrillation in vitro and protects SK-N-MC cells against insulin amyloids. International Journal of Biological Macromolecules, 60 (2013), 334-340

 32. 2013, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Inhibition of human islet amyloid polypeptide or amylin aggregation by two manganese-salen derivatives. European Journal of Pharmacology, 707 (2013), 17-25.

 33. بررسی اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر ) Gundelia Tournefortii L بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم : استراتژی برای کاهش عوارض مزمن دیابت

 34. بررسی فعالیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی فراکسیون موثره گیاه کنگر Gundelia Tournefortii L

 35. بررسی تأثیر عصاره اتانولی گیاه کنگر ( ) Gundelia Tournefortii Lبر فرایندگلایکه شدن آلبومین سرم گاوی ) (BSAدر مدل های دیابتی

 36. بررسی تأثیر عصاره اتانولی گیاه کنگر ( ) Gundelia Tournefortii Lبر فرایندگلایکه شدن آلبومین سرم گاوی ) (BSAدر مدل های دیابتی

 37. 2014, Seifollah Bahramikia. Comparative Studies on Interactions of Synthetic and Natural Compounds with Hen Egg-White Lysozyme. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8 (8), (2014), 826-829.

 38. 2009, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast & Amin Ardestani. Protective effects of some Iranian medicinal plants against free radical-mediated protein oxidation. Food Chemistry, 115 (2009), 37-42.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسی تأثیر عصاره اتانولی و فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L ) بر فرایندگلایکه شدن آلبومین سرم گاوی (BSA) در مدل های دیابتی

 2. بررسی اثر مهاری گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) و مریم نخودی (Teucrium polium) برفعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز: استراتژی برای کاهش عوارض مزمن دیابت

 3. بررسی اثر مهاری تعدادی از داروهای ضددیابتی و فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: استراتژی برای کاهش عوارض مزمن دیابت

 4. بررسی تاثیر تعدادی از داروهای سنتزی وطبیعی روی فرایند مهار فیبریلاسیون انسولین

 5. بَّررسی خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد باکتریایی و ضد قارچیدو گیاه هواچوبه و تشنه داری و تعیین ترکیبات شیمیایی آنها

 6. بررسی اثرات تعدادی از ترکیبات طبیعی و سنتزی بر روند فیبریلاسیون پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ

 7. تاثیر ژرانیول روی‌ پارامترهای بیوشیمیایی خون، پارامترهای استرس اکسیداتیو در بافت‌های پانکراس، کبد و قلب در رات های دیابتی شده با آلوکسان.

 8. بررسی اثر حفاظتی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاه زرشک کوهی لرستان و مزالازین بر روی آسیب های معده ای القا شده توسط اتانول در موش های صحرایی.

 9. اثر مهاری عصاره ی گیاه زنیان و عصاره ی گیاه کاسنی بر روند گلیکوزیلاسیون پروتئین BSA در شرایط آزمایشگاهی و گلبولهای قرمز

 10. بررسی اثرات مهاری داروی مزالازین و ژرانیول روی تشکیل فرآیند AGEs به عنوان یکی از مکانیسم-های درگیر در دیابت

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 2013, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Efficacy of two manganese-salen derivatives to inhibit human islet amyloid polypeptide (IAPP) aggregation. 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology & 13th Iranian Congress of B

 2. 2011, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Salen derivatives induce the conversion of preformed lysozyme amyloid fibrils to amorphous aggregates. The 36th FEBS Congress, Torino(Turin), Italy, 25-30 June 2011, FEBS journal, S278 ( 2011), P-74-4

 3. 2011, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast, Suppression of aggregation of 20-29 fragment of islet amyloid polypeptide by two salen derivatives: EUK-8 and EUK-134. The 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Bioch

 4. 2011, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast, Phytochemistry and medicinal properties of Teucrium polium L. (Lamiaceae). The 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Mashhad, Iran

 5. 2008, Amin Ardestani, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Protective Effects of Some Iranian Medicinal Plants Against Free Radical-Mediated Protein Oxidation. The 33th FEBS congress, Athens, Greece, 28 June - 3 July 2008. FEBS Journal, S275

 6. 2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. In vitro evaluation of antioxidant and free radical scavenging activities of different fractions of Anethum graveolens leaves. The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress

 7. 2007, Razieh Yazdanparast & Seifollah Bahramikia. Antioxidant properties of crude extract of Nasturtium officinalis : evaluated in vitro. The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology,

 8. 2008- سیف الله بهرامی کیا و راضیه یزدانپرست. بررسی تاثیر فراکشن هاي مختلف گیاه شوید روي پتانسیل تام آنتی اکسیدانی پلاسماي رات هاي تغذیه شده با غذاي پرچرب با استفاده از روشFRAP ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، 2008، 332-335 .

 9. 2012- Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Interaction of islet amyloid polypeptide (IAPP) by two Mn-salen complexes by docking: a theoretical study. The 17th national & 5th International Conference of Biology of Iran, Kerman, Iran. 4-6 Septem

 10. 2012-Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Syntheses and structure activity relationsheeps of seven Manganese salen derivatives as anti-amyloidogenic agents Hen-Egg white Lysozyme aggregation. 6th European congress of pharmacology, Granada, Spa

 11. 2010, Seifollah Bahramikia, Alireza Rezazadeh and Razieh Yazdanparast, The protective effects of EUK-8 and EUK-134 against protein and lipid oxidative damage in two different models of oxidative stress: A study on neuroblastoma cells and rat liver ho

 12. 2010, Alireza Rezazadeh, Seifollah Bahramikia and Razieh Yazdanparast, Evaluation of antioxidant effects of the EUK-8 and EUK-134, compounds derived from salens, in the Fe2+/ ascorbate model of livers homogenates. The 11th Iranian Congress of Biochem

 13. 2009, Seifollah Bahramikia, Amin Ardestani & Razieh Yazdanparast. Antioxidant capacities of some Iranian medicinal plants using Fe2+/ ascorbate-induced lipid and protein oxidation in the liver homogenates of rats. The 10th Iranian Congress of Biochem

 14. 2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant properties of Polyphenol rich-fraction isolated from leaves of Anethum graveolens in experimentally induced hyperlipidemic rats in vivo and in vitro. Proceedings of The 15th National & Thi

 15. 2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Inhibition of liver HMG-CoA reductase in hypercholesterolaemic rats treated with Anethum graveolens and Nasturtium officinale extract. The 2nd conference of biology sciences of Iran, Islamic Azad Univ

 16. 2008, Narges Nosrati, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant capacity of methanol extracts of Satureja hortensis leaves using in vitro models. The 2nd conference of biology sciences of Iran. Islamic Azad University Tehran North Branc

 17. 2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Hypolipidaemic effect of the ethanolic extract of Nasturtium officinalis in high-fat diet rats. 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC). Amsterdam, Netherlands, 22-25 April (2007), MC-P-001,

 18. 2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Hypolipidemic and antioxidant activities of different extracts of Anethum graveolens leaves in high-fat diet rats. 19th FAOBMB Seoul Conference, Seoul, Korea, May (2007), S45, 439.

 19. 2007, Razieh Yazdanparast, Seifollah Bahramikia & Amin Ardestani. Modulation of liver antioxidant defense system by Nasturtium officinalis in rats fed high-fat diet. 19th FAOBMB Seoul Conference, Seoul, Korea, May (2007), Q9.

 20. 2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Comparison of antioxidant capacities of extracts from two species of vegetables in Iran. 3 rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plant (GOSMAP3), Chiang Mai, Thailand, November 21-24 (2007), SP-2

 21. 2006, Mostafa Bakhti, Seifollah Bahramikia & Ali Ghasemi. Integrins and cell migration. The 2nd nation wide conference of biology student, Ferdousi University of Mashhad, Iran, May (2006), 352.

 22. سیف الله بهرامی کیا، فریبا عزیزی مرادی. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و کلاته کنندگی عصاره اتانولی گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L. ) لرستان. اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران. مرداد 1394، تهران، ایران.

 23. سیف الله بهرامی کیا، صبا امیری. بررسی فعالیت ضد مهاری عصاره اتانولی گیاه بولاغ اوتی (Nasturtium officinale) روی فرایند گلایکه شدن BSA در مدلهای دیابتی. اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران. مرداد 1394، تهران، ایران.

 24. سیف الله بهرامی کیا، فریبا عزیزی مرادی، سهیلا امیری. بررسی تأثیر عصاره اتانولی گیاه کنگر (Gundelia Tournefortii L ) بر فرایندگلایکه شدن آلبومین سرم گاوی (BSA) در مدل های دیابتی. دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران. بهمن 1394، تهران، ایران.

 25. سیف الله بهرامی کیا و زینب عصاره. بررسی فعالیت مهاری عصاره و فراکسیون های مختلف گیاه کنگر روی تخریب اكسيداتيو القاء شده طی پروسه گلایکه شدن آلبومين. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. شهریور 1395، تبریز، ایران.

 26. 2016. سیف الله بهرامی کیا و زینب عصاره. بررسی اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia Tournefortii L ) بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: استراتژی برای کاهش عوارض مزمن دیابت. چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی. مرداد 1395، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

کتب منتشر شده
 1. کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ( سلولی و مولکولی). امین اردستانی، سیف ا.. بهرامی کیا، رضا میر حافظ و مجید مهدوی. انتشارات خانهء زیست شناسی.

افتخارات کسب شده
 1. 1- دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان

 2. 2- محقق برتر جایزه جوان جشنواره رازی

 3. 3- سخنران برتر پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی و سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی

 4. 4- پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در سال 1387

 5. 5- کسب رتبه 1 در رشته بیوشیمی در آزمون دکتری تخصصی سال 1387

 6. 6- کسب رتبه 2 در رشته بیوشیمی در میان بیش از 8400 شرکت کننده آزمون کارشناسی ارشد سال 1384.

 7. 7-کسب رتبه 6 در رشته بیوفیزیک در میان بیش از 8400 شرکت کننده آزمون کارشناسی ارشد سال 1384.

 8. 8- تقدیر و قدردانی از دستاوردهای پژوهشی در بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال 1391

 9. 9-داور مجله بین المللی Medicinal Chemistry Research

 10. 10- عضو انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

 11. عضو شورای تخصصی نخبگان استان لرستان.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. طرح مربوط به بنیاد ملی نخبگان (اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی)، بررسی تأثیر عصاره اتانولی و فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L ) بر فرایندگلایکه شدن آلبومین سرم گاوی (BSA) در مدل های دیابتی، تاریخ شروع اسفند 1393- تاریخ پایان اردیبهشت 1395.

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. بیوشیمی، کارشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1390.

 2. آزمایشگاه بیوشیمی، کارشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1390.

 3. بیوشیمی عمومی، کارشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1391.

 4. بیوشیمی عمومی، دانشگاه لرستان، 1391.

 5. بیوشیمی عمومی، دانشگاه لرستان، 1392.

 6. آنزیمولوِژی، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.

 7. پروتئین و اسیدهای نوکلئیک، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.

 8. روشهای بیوشمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.

 9. لیپید و قند، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.

 10. بیوشیمی هورمونها، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

 11. سوابق اجرایی
  1. رییس مرکز آموزش عالی الشتر. از سال 1394 تا 1388

  2. مدیرگروه زیست شناسی

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1.  کشت سلولی (Cell culture)

  2.  کار با مدلهای حیوانی مثل موش و رات صحرایی

  3.  کار با سیستم های لوله آزمایش (Cell free system)

  4. تعیین ساختار پروتئین ها به کمک روشهای اسپکتروفتومتری UV-visible ، فلوروسانس و دورنگ نمایی دورانی(CD) ، Dynamic light Scattering (DLS)

  5. بررسی فرایند تجمع پروتئین ها دخیل در بیماریهای آمیلوییدی

  6. بررسی اثرات مهاری ترکیبات سنتزی و گیاهی در فرایند تجمع پروتئین ها

  7. جداسازی و تخلیص ماکرومولکولها با استفاده از کروماتوگرافی

  8.  Molecular modeling (Docking) analyses

  9.  استخراج و خالص سازي ترکيبات و فراکشن های موثره گياه

  اطلاعات تکمیلی