ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
فريده آذرباني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: بيوشيمي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: azarbani.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: frazarban@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای بیوشیمی از دانشگاه تهران-1385 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس- 1377 کارشناس شیمی از دانشگاه لرستان-64

مقالات علمی پژوهشی
 1. Frequency of Paraoxonase 192/55 Polymorphism in an Iranian Population

 2. . Paraoxonase Phenotype Distribution in a Healthy Iranian Population

 3. PHENOLIC CONTENTS, ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF FLOWER, LEAF AND STEM EXTRACTS OF FERULAGO ANGULATA (SCHLECHT) BOISS.

 4. of Paraoxonase -1 Gene Polymorphism in a Healthy Population of Khorramabad, Iran.

 5. The synthesis, structural characterization and antibacterial properties of some 2-((4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-ylimino)methyl)-4-(phenyldiazenyl)phenol.

 6. . Spectroscopic and solvatochromism studies along with antioxidant and antibacterial activities investigation of 2-((2-mercaptophenylimino) methyl)-4-(phenyldiazenyl)phenol.

 7. The triazine-based azo-azomethine dyes; synthesis, characterization, spectroscopy, solvatochromism and biological properties of 2,20-(((6-methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(sulfanediyl)bis(2,1-phenylene))bis(azanylylidene)bis(methanylylidene))bis(4- (phenyldiazenyl)phenol)

 8. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان.

 9. Synthesis, structural characterization, X-ray, solvatochromism and biological properties of 7-hydroxy-2-(2-hydroxy-5- (phenyldiazenyl)benzylidene)amino)-4-phenyl-4H-chromene- 3-carbonitrile

 10. محتویات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن کوهی

 11. سنجش فعالیت ضد باکتری و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گل چویر

 12. بررسی محتویات فنلی و فعالیت ضد باکتری عصاره هیدروالکلی پونه کوهی از ارتفاعات مخمل کوه خرم آباد

 13. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016

 14. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016 Synthesis and evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of some 2-amino- 7-hydroxy-4-(pyridin-3-yl)-4H-chromene-3-carbonitrile derivatives

 15. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016 The Synthesis and biological properties of 2-((4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-ylimino)methyl)-4- (phenyldiazenyl)phenols

 16. In vitro antibacterial, radical scavenging and solvato-chromism properties of some 4-((4-R-phenyldiazenyl-2-(pyridin-2-ylimino)methyl)phenols

 17. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016 Evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of 4-((4-R-phenyldiazenyl -2- (pyridin-2-ylimino)methyl)phenols

 18. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016 Synthesis and evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of 7-hydroxy-2- ((E)-2-hydroxy-5-((E)-pyridin-4-yldiazenyl)benzylidene amino)-4-phenyl-4H-chromene-3- carbonitrile derivatives

 19. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، شماره پیاپی ،10سال سوم، شماره ،2تابستان 1394

 20. Synthesis, characterization, solvatochromism and biological properties of 2,20-((1E,10E)-((1,2,5-oxadiazole-3,4-diyl)bis (azanylylidene))bis (methan-ylylidene))bis(4-(phenyldiazenyl)phenol)

 21. Spectroscopy and solvatochromism studies along with antioxidant and antibacterial activities investigation of azo–azomethine compounds 2-(2-hydroxyphenylimino)methyl)-4-phenyldiazenyl)phenol.

 22. The triazine-based azo–azomethine dyes; spectroscopy, solvatochromism and biological properties of 2,2′-((2,2′-(6-methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diyl) bis(oxy) bis(2,1-henylene))bis(azan-1-yl-1-ylidene) bis(methan-1-yl-1-ylidene))bis(4-phenyldiazenyl)phenol.

 23. Study of Paraoxonase -1 Gene Polymorphism in a Healthy Population of Khorramabad, Iran

 24. g PHENOLIC CONTENTS, ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF FLOWER, LEAF AND STEM EXTRACTS OF FERULAGO ANGULATA (SCHLECHT) BOISS

 25. The 24nd Iranian Seminar of Organic Chemistry 24-26 Aug. 2016 Azarbaijan Shahid Madani University

 26. The 24nd Iranian Seminar of Organic Chemistry 24-26 Aug. 2016 Azarbaijan Shahid Madani University Noncovalent functionalization of graphene oxide with Schiff bases compounds as antibacterial materials

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. کبری چهاری، بررسي چند شكلي ژنتيكي آنزيم پاراكسوناز1 در يك جمعيت سالم در خرم آباد، 1388.

 2. سحر کاکانژاد، مطالعه فعاليت هاي ضد باكتري، آنتي اكسيداني و سميت سلولي تركيبات شيف باز 2- (4- (آمينو-1، 2، 5 اكسادي آزول، 1392

 3. وحید ندری، اسپكتروسكوپي، سولواتوكروميسم و مطالعه بيولوژيكي تركيبات 4-(فنيل دي آزنيل) 2-2 (پيريدين-n-ايل ايمينو)متيل فنول، 1392

 4. سمیه شیرعلی، مطالعه بيوشيميايي (Z2،Z1)-N 1 ، N 2 -دي هيدروكسي -N 1 ، N 2-دي پيريدين-2-ايلتان دي-ايميدآميد، 1390

 5. سیما شیراوند، سنتز نانو ذرات مس با استفاده از عصاره هاي گياهي و ارزيابي فعاليت ضد باكتري انها، 1394

 6. سید مهدی نصیری، بررسي اثر كافئيك اسيد برآسيب هاي ناشي از انجماد-ذوب سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بيضه موش نابالغ جهت حفاظت گونه ها، 1394

 7. مریم غلامی، سنتز نانوذرات نقره و مس با استفاده از عصاره پونه کوهی و بررسی خواص ضد میکروبی و سمیت سلولی آنها،

 8. زینب ساکی، مطالعه ي اسپكتروسكوپي، آنتي باكتري، آنتي اكسيداني و محاسباتي تركيبات جديد آزومتين 2و2-(1و2و5 اكسادي آزول-3و4-دي ايل)بيس(آزان-1-ايل-1-ايليدين) بيس(متان-1-ايل-1-ايليدين)بيس (4-فنيل دي آزنيل) فنول، 1392

 9. نرگس امین نژاد، تهيه ومطالعه سولواتوكروميسم بازهاي شيف جديد2-(6-آمينوپيريدين-2-ايل ايمينو)متيل-4-فنيل دي آزنيل)فنول، 1392

 10. نسرین فیلی، مطالعه بيوسيستماتيك سوسماران برخي مناطق استان ايلام و بررسي ارتباط ژنتيكي بين جمعيت هاي يك گونه سوسمار..،

 11. مریم ابوافتحی، بررسي تنوع ژنتيكي گونه Pseudepidalea در چند منطقه جغرافيايي در ايران، 1390

 12. نسیم خسروانی، سنتز،اسپكتروسكوپي،سولواتوكروميسم و خصوصيات بيولوژيكي شيف باز جديد از واكنش تراكمي كرومن و 2-هيدروكسي-5-فنيل آزو بنزالدهيد، 1393

 13. مطلب قاسمیان، طراحي مولكولي تركيبات جديد آزو-آزومتين بر پايه آمينوفنول و تري آزين ( بررسي تعادل توتومري و خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتری آنها، 1391

 14. مریم صالح نساج، مطالعه تئوری برهمکنش های بین مولکولی آرکنوپنتابوران با ملکول های کوچک. تهیه، شناسایی، مطالعات ساختاری و بررسی خواص ضد باکتری و آنتی اکسیدانی برخی از نانوپلیمرهای کئوردینانسیونی،

 15. فیروزه سیادت نسب، سنتز و شناسايي برخي كمپلكس هاي فلزي و پليمر كئورديناسيون آنها با ليگاند هاي جديد دي تيوكاربامات: بررسي به عنوان پيش ماده هاي نانو ساختارهاي سولفيدي/اكسيدي فلزي، فعاليت ضد باكتريايي و مطالعات نظري آنها

 16. سکینه امیدی، سنتز، شناسایی و بررسی خواص بیوژیکی نانو مواد هیبریدی گرافن، آزو و مشتقات 4-H -کرومن

 17. خجسته ویدا، سنتز، سولواتوکرومیسم و خواص ضد میکروبی ترکیبهای جدید آزو-آزومتین بر پایه 4- آمینو پیریدین N- آلکیل دار شده و سنتز و بررسی مایع های یونی جدید بر پایه نمک های N – آلکیل پیریدیل ازو پیریدینیم

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. گياهان دارويي استان لرستان با خواص ضد ديابتي، همايش ملي گياهان دارويي، 2001

 2. . تخليص و مطالعه ساختار يك تركيب ضد ديابت در دانه شنبليله، همايش ملي گياهان دارويي، 2001

 3. بررسي تركيبات فنلي، آنتوسيانين ها، فلاونوييدهاي تام و خواص آنتي اكسيداني گياه چويل، همايش ملي گياهان دارويي، 2011

 4. شناسايي تركيبات ضد ميكروبي عصاره متانولي گياه به روش بيواتوگرافي، همايش ملي گياهان دارويي، 2011

 5. Serum paraoxonase activities in an Iranian population, 10th Iranian Congress of Biochemistry 3rd International congress of biochemistry and biology, 2009.

 6. Study of paraoxonase 1 gene polymorphism in a healthy population of khorramabad , 10th Iranian Congress of Biochemistry 3rd International congress of biochemistry and biology, 2009.

 7. DENDROSTELLERA LESSERTII INDUCES DIFFERENTIATION AND APOPTOSIS IN LEUKEMIA CELL LINES, 8th Iranian congress of biochemistry and the 1st international congress of biochemistry molecular, 2005.

 8. The oxadiazole-based azo-azomethine dyes; synthesis, biological properties and solvatochromism, 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2014

 9. Spectroscopy and solvatochromism studies along with antioxidant and antibacterial activities investigation of aminothiophenoles based-azo-azomethine, 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2014.

 10. The aminothiophenole-based azo-azomethine dyes; synthesis, computational study, solvatochromism and biological properties, 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2014.

 11. The triazine-based azo-azomethine dyes; Spectroscopy, solvatochromism and biological properties, 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2014.

 12. The aminopyridine based azo-azomethine dyes; Spectroscopy, solvatochromism and biological properties of 4-((4-R-phenyl diazenyl-2-(pyridin-2-ylimino)methyl), 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, 2014.

 13. . Synthesis characterization antimicrobial properties and study of new schiff bases 2-hydroxy-5-(phenyl), 20th Iranian seminar of organic chemistry, 2013.

 14. Synthesis biochemical and solvatochromism study of new Schiff bases n- (2-Hydroxy-5-phenylazo-benzy, 20th Iranian seminar of organic chemistry, 2013.

 15. Synthesis and solvatochromism study of new Schiff bases 2-((E)-(6-aminopyridin-2-ylimino)methyl), 20th Iranian seminar of organic chemistry, 2013.

 16. سنتز سبز نانوذرات مس با استفاده از عصاره پونه کوهی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت سلولی آنها. اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، 2 آذر 1394

 17. بیوسنتز نانو ذرات مس با استفاده از عصاره گل های Ferulago carduchorum و بررسی خواص ضد باکتری وسمیت سلولی آنها. اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، 2 آذر 1394

 18. - سنجش فعالیت ضد باکتری و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گل های گیاه (Ferulago carduchorum (Boiss. & Hausskn) از ارتفاعات چنگری کوهدشت لرستان. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، 26 آذر 1394

 19. بررسی محتویات فنلی و فعالیت ضد باکتری عصاره هیدروالکلی پونه کوهی از ارتفاعات مخمل کوه خرم آباد، اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، 26 آذر 1394

 20. محتویات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن کوهی، دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، 30 بهمن 1394

 21. The chromene-based azomethine dyes; Synthesis and biological properties of 7-hydroxy-2-(2-hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzylidene)amino)-4-phenyl-4H-chromene-3-carbonitrile. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016

 22. Synthesis and evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of 7-hydroxy-2-((E)-2-hydroxy-5-((E)-pyridin-4-yldiazenyl)benzylidene amino)-4-phenyl-4H-chromene-3-carbonitrile derivatives. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016.

 23. - Evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of 4-((4-R-phenyldiazenyl -2-(pyridin-2-ylimino)methyl)phenols. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016

 24. The Synthesis and biological properties of 2-((4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-ylimino)methyl)-4- (phenyldiazenyl)phenols. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016

 25. - Synthesis and evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of some 2-amino-7-hydroxy-4-(pyridin-3-yl)-4H-chromene-3-carbonitrile derivatives. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016

 26. - Evaluation of in vitro antibacterial and antioxidant activity of some 2-(pyridin-3-yliminomethyl)-4-(pyridin-4-yldiazenyl)phenol derivatives. 1st Iranian Medicinal Chemistry Seminar (IMCS) 17 & 18 February, 2016

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. - شناسایی ترکیبات ضد میکروبی عصاره متانولی گیاه چویر به روش بیواتوگرافی، 1390

   2. بررسی خواص آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی، فلاونوییدی و آنتوسیانینی گیاه چویر، 1390

   3. مطالعه فنوتیپ ها و فعالیت آنزیم پاراکسوناز و ارتباط آنها با سطوح لیپیدها در یک جمعیت سالم از شهر خرم آباد، 1386

   4. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گلهای گیاه چویر و بررسی سمیت سلولی آنها، 1394

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. شیمی عمومی و آزمایشگاه آن

   2. شیمی الی و آزمایشگاه آن

   3. بیوشیمی عمومی و آزمایشگاه آن

   4. کشت سلول و بافتهای جانوری و آزمایشگاه آن

   5. کنترل متابولیسم

   6. بیوشیمی پروتئین و اسیدهای نوکلئیک

   7. بیوشیمی غشا

   8. روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک

   9. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه زیست شناسی

    جزوات دانشگاهی
    1. اصول بیوشیمی

    2. دستور کار آزمایشگاه بیوشیمی

    3. بیوشیمی 1

    4. بیوشیمی تکمیلی

    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی