ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
حمزه امیری
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زيست شناسي -گرايش فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: amiri.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای فیزیولوژی گیاهی

مقالات علمی پژوهشی
 1. Composition of the essential oil of Xanthium strumarium L. and Centurea solstitialis L. from Iran.

 2. Composition and antibacterial activity of the essential oil from stems, leaves, fruits and roots of Smyrnium cordifolium Boiss. From Iran.

 3. Composition and antibacterial activity of the essential oil from stems, leaves, fruits and roots of Smyrnium cordifolium Boiss. From Iran.

 4. GC/MS analysis of the essential oil of Thymus persicus leaves

 5. Chemical composition of the essential oil of Eremostachys laevigata Bung

 6. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activity of the essential oil of Tanacetum polycephalum Schutz. Bip.

 7. Chemical constituents of the essential oil s of different stages of the growth of Stachys lavandulifolia Vahl. From Iran.

 8. Chemical constituents of the essential oil s of different stages of the growth of Stachys inflata Brnth. From Iran.

 9. Quantative and qualative changes of essential oil of Salvia bracteata Bank et Sol. in different growth stages.

 10. Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil from Leaves, stems and Flowers of Salvia reuterana Boiss. Grown in Iran

 11. Influence of growth phase on the essential oil composition of Ziziphora clinopodioides Lam.

 12. Antioxidant activities of the oils and extracts of Biebersteinia multifida DC.

 13. Antioxidant activities of the essential oils . taylori (Boiss)and methanol extracts of Teucrium orientale L. subsp Rech.f.

 14. Chemical composition, antibacterial activity and cytotoxicity of essential oils of Tanacetum parthenium in different developmental stages

 15. The in vitro antioxidative properties of the essential oils and methanol extracts of Satureja macrosiphonia Bornm

 16. The essential oils of two Umbelliferae, Zosimia absinthifolia (Vent) Link. and Smyrniopsis aucheri Boiss. Growing wild in Iran

 17. Essential oils composition and antioxidant properties of three Thymus species

 18. Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil and methanolic extracts of Ferula microcolea (Boiss.) Boiss (Apiaceae)

 19. The in vitro antioxidant and antibacterial activities of Tanacetum pinnatum boiss. grown in Iran

 20. Volatile constituents and antioxidant activity of flowers, stems and leaves of Nasturtium offcinale R. Br.

 21. Chemical Composition and antioxidant Properties of Ferula-assa-foetida Leaves Essential Oil

 22. Comparative Analysis and optimization of Different DNA Extraction Protocols in Satureja khuzistanica

 23. The essential oil of tanacetum pinnatum Boiss. A compositae herbs growing wild in Iran

 24. Interaction of Methanol Spray and Water-Deficit Stress on Photosynthesis and Biochemical Characteristics of Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry

 25. The effect of methanol on photosynthetic parameters of bean (Phaseolus vulgaris L.) under water deficit

 26. The effects of spraying methanol solution and drought stress on level of antioxidant enzyme activity, growth, biomass and yield of beans (Phaseolus vulgaris L.cv.COS16)

 27. Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress

 28. Wound Healing Effect of Satureja Khuzistanica and Satureja Rechingeri Ethanolic Extracts in NMRI Adult Mice

 29. Nutrition and biochemical responses of Chickpea (Cicer arietinum L.cv.karaj) to vermicompost fertilizer and water deficit stress

 30. بررسي اثر غلظت های مختلف پتاسیم در مقاومت به شوری گیاه لوبیا در کشت بافت

 31. شناسایی مواد متشکله موجود در اسانس و مطالعه آناتومیکی ساختارهای ترشح کننده اسانس گیاه Smyrnium cordifolium Boiss

 32. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Smyrnium cordifolium Boiss در مراحل مختلف رشد

 33. شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss.

 34. شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه Salvia bracteata Bank et So

 35. شناسایی ترکیب های روغن اسانسی گیاه Stachys lavandulifolia Vahl. و اثرات ضد میکروبی آنها

 36. Chemical composition of the essential oil of Salvia multicaulis Vahl.

 37. بررسی اثرات ضد میکروبی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه Teucrium polium.

 38. بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Zosimia absinthifolia (Vent.) Link در مراحل مختلف رشد

 39. شناسايي مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه Teucrium orientale subsp. taylori

 40. شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس وعصاره متانولی گیاه Ziziphora clinopodioides Lam in در مرحله قبل از گلدهی

 41. مطالعه برهم کنش اسید جیبرلیک و اسید اسکوربیک بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر دو رقم کلزا Barsica napus تحت غلظتهای مختلف NaCl

 42. شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss

 43. ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس (Vitex pseudo-negundo)

 44. بررسی تاثیر نمک های NaCl و KCl بر کالوس زایی از جنین های نابالغ گیاه جو

 45. شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn

 46. خواص آنتي اكسيداني عصاره هيدروالكلي و اسانس روغني (Artemisa persica) گياه درمنه

 47. بررسي تركيبهاي شيميايي اسانس گياهان دارويي بيلهر، چوير و زيره ايراني در استان كرمان (ايران)

 48. بررسی اثر تنش خشکی بر مقدار و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه شوید

 49. شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختار ترشحی گیاه Chaerophyllum macropodum Boiss

 50. بررسی خواص آنتی¬اکسیدانی وترکیبات فلاونوئیدی و فنولی گیاه علف مارL. Capparis spinosa در استان خوزستان.

 51. اثر متقابل شوری و اسیدآسکوربیک بر برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی مرزۀ خوزستانی

 52. بررسی تأثیر عصاره متانولی برگ، گل و ساقه گیاه دافنه ماکروناتا بر ترمیم زخم پوستی در رت

 53. بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان ترکیبات فلاونوئیدی و فنولی گیاه Citrullus colocynthis(L.) Schrad در استان خوزستان.

 54. تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا تحت تنش خشکی

 55. تأثير متانول بر خصوصيات جوانه زني گياه لوبيا تحت تنش خشكي

 56. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

 57. اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

 58. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاهThymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

 59. Influence of vermicompost fertilizer and water deficit stress on morpho-physiological features of chickpea (Cicer arietinum L.cv. karaj)

 60. Nutrition and biochemical responses of Chickpea (Cicer arietinum L.cv.karaj) to vermicompost fertilizer and water deficit stress

 61. Changes in composition and antioxidant activities of essential oil of Phlomis anisodonta Boiss. at different stages of maturity

 62. Chemical Composition and Antioxidant Activity of Essential Oil and Methanol Extract of Aerial Parts of Ziziphoraclinopodioides Var. rigida

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. حمید پاکروان. بررسی اثرنیتروژن روی ویژگی های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی گیاه شویدتحت تنش شوری.

 2. لیلا بیرمی نیا. شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی پنج گیاه دارویی استان کرمان .

 3. لیلا موذنی.بررسي اثر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید بر ویژگي های فیزیولوژیکي و تغییرات کارواکرول در گیاه مرزه خوزستاني تحت شرایط تنش شوری در محیط کشت هیدروپونیک.

 4. هانیه راشدی. بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و مطالعه اثرات بیولوژیک علف مار و هنداوانه ابوجهل در استان خوزستان

 5. زهرا قاسمی رمضان آباد. بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیک و تفییرات کمی و کیفی اسانس گیاه مرزه ریشینگری

 6. حلیمه صحرایی. بررسی تاثیر عصاره متانولی مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری بر ترمیم زخم پوستی موش سوری

 7. کاتیا جزایری. بررسی تاثیر عصاره متانولی(ساقه،برگ،گل) دافنه ماکروناتا بر ترمیم زخم پوستی رت

 8. مریم پیروز. مطالعه كشت بافت و اندام زايي در گياه دارويي آويشن شيرازي.

 9. نظام آرمند. بررسی تاثیر متانول برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشمیایی ارقام گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry) و (Phaseolus vulgaris L. cv. COS16 تحت شرایط تنش کم آبی.

 10. سعیدرضا حسین زاده. بررسی تاثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشمیایی ارقام گیاه نخود (Cicer arietinum L., cv. karaj) و(Cicer arietinum L., cv. Pirouz) تحت شرایط تنش خشکی.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسی موادمتشکله موجود در اسانس Allium jestianum . دومین کنگره بیولوژی کاربردی ایران.1383

 2. شناسایی مواد متشکله ومطالعه اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه Ziziphora clinopodioides. چهاردهمین کنفرانس سراسرس و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.1385

 3. شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه Salvia bracteata .چهاردهمین کنفرانس سراسرس و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران .1385

 4. بررسی اثرات ضد میکروبی و شناسایی روغن اسانسی گیاه Bifora testiculata.کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی.1390

 5. بررسی اثرات ضد میکروبی و شناسایی روغن اسانسی گیاه Bifora testiculata.کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی.1390

 6. بررسی آناتومیکی و مطالعه ساختارهای ترشحی در پنج گونه از تیره چتریان . کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی.1390

 7. بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه Salvia indica. دهمین کنفرانس سراسري ميكروب شناسي ايران .1388

 8. شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه Postia puberula . دهمین کنفرانس سراسري ميكروب شناسي ايران .1388

 9. شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه Scrophularia striata. دهمین کنفرانس سراسري ميكروب شناسي ايران .1388.

 10. بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و خواص ضد میکروبی عصاره های اتانولی و متانولی گیاه Nasturtium officinale. دهمین کنفرانس سراسري ميكروب شناسي ايران .1388.

 11. بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه Eremostachys laevigata. دهمین کنفرانس سراسري ميكروب شناسي ايران 1388.

 12. Characterization of volatile compounds of Eremostachys laevigata using Headspace-Solid phase microextraction combined .with GCMS 2nd International Conference on Analytical & Bioanalytical Techniques 2011.

 13. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Stachys lavandulifolia. 38th International Symposium on Essential Oils.

 14. Chemical composition of the essential oils of two Salvia species from Iran. 10th Iranian PharmaceuticalSciences conference.2006

 15. The study of antibacterial activity of hydric, methanolic, ethanolic and etheric extracts from two medicinal plants. The 3 rd International Congress of Health, Environment and Natural Products. 2004

 16. Composition and antibacterial activity of the essential oil from stems, leaves, fruits and roots of Smyrnium cordifolium Boiss. From Iran. The 3 rd International Congress of Health, Environment and Natural Products. .2004

 17. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activity of the essential oil of Tanacetum polycephalum Schutz. Bip.2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences.2006

 18. Quantative and qualatative changes of essential oil of Zosimia absinthifolia (Vent.) Link. in different growth stages. The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology.2007

 19. Essential oil composition and anatomical study of Oliveria decumbens Vent. 10th Iranian Congress of Biochemistry& 3nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology.2009

 20. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Thymus kotschyanus Boiss & Hohen. International conference of Food Science andTechnology. .2010

 21. Volatile constituents and antioxidant activity of flowers, stems and leaves of Nasturtium offcinale . 4thGlobal Summit on medicinal and aromatic plants..2008

 22. Essential oil composition and antioxidant properties of three thymus species. 42nd International Symposium on Essential Oils.2011

 23. Composition of volatile oil and antioxidant activity of the oil and methanolic extracts of Ferula microcolea Boiss . 42nd International Symposium on Essential Oils.2011

 24. Composition of essential oil and antibacterial activity of different extract of Satureja sahandica. The 9th International Congress on Cell Biology Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology.2008

 25. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Teucrium polium .اولین سمینار فیتوشیمی ایران.2009

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. شناسایی مواد متشکله و بررسي اثرات ضد میکربی آنتی اکسیداتیو اسانس Ferula microcolea.

   2. شناسایی مواد متشکله و بررسي ساختار های ترشح کننده اسانس در Smyrniopsis aucheri و Chaerophyllum macropodum.

   3. شناسایی مواد متشکله موجود در روغن های اسانسی اجزای مختلف سه گونه گیاهان معطر ایران از خانواده لابیاته با استفاده از تکنیک های GC و GC/MS و بررسی خواص ضد میکروبی آنها.

   4. شناسایی مواد متشکله موجود در روغن های اسانسی اجزای مختلف سه گونه گیاهان معطر ایران از خانواده کمپوزیته با استفاده از تکنیک های GC و GC/MS و بررسی خواص ضد میکروبی آنها.

   5. تهیه و نگارش فلور ایران. جنس Hordeum از خانواده Poaceae.

   6. شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی ساختار های ترشحی و فعالیت های آنتی اکسیداتیواسانس پنج گونه از جنس

   7. بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی، ترکیبات اسانسی و فعالیت آنتی اکسیدانی Thymus ericalyx

   8. بررسی اثرات آنتی اکسیداتیو اسانس و عصاره های متانولی 3 گونه از جنس Phlomis در شرایط Invitro در سه مرحله نموی

   9. بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، ترکیبات اسانسی و فعالیت آنتی اکسیدانی مرزه خوزستانی.

   10. بررسی تاثیر زمان جمع آوری بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Lam. Ziziphora clinopodioides

   11. شناسایی مواد متشکله و بررسي اثرات ضد میکربی آنتی اکسیداتیو اسانس Tecrium orientale

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. فیزیولوژی گیاهی 1

   2. فیزیولوژی گیاهی 2

   3. رشد و نمو گیاهی

   4. تشریح و مورفولوژی گیاهی

   5. متابولیسم گیاهی

   6. بیوشیمی گیاهی

   7. گیاهان دارویی و سمی

   8. کشت سلول و بافت گیاهی

   9. متابولیسم پیشرفته

   10. رشد و نمو پیشرفته

   11. هالوفیت های ایران

   12. مباحث ویژه

   13. سوابق اجرایی
    1. مدیر مسئول مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران. 1392-تاکنون

    2. مدير گروه زیست شناسی. 1394-1388

    3. سردبیر مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران.1392- تاکنون

    4. عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های ژنتیک. 1392-تاکنون.

    5. عضو انجمن زیست شناسی ایران. 1382- تاکنون

    6. عضو کمیته زیست شناسی المپیاد زیست شناسی .1390.

    7. عضو کمیته پژوهشی دانشکده علوم پایه.1389-1385

    8. عضو کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.

    9. رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان. 1394-تاکنون

    10. دبیر جشنواره ایده های برتر استان لرستان. 1395

    11. رئیس جشنواره رویش زاگرس. 1395

    12. دبیر شورای علمی بنیاد نخبگان استان لرستان.

    13. عضو شورای علمی هفته پژوهش استان لرستان.

    14. عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه لرستان.

    15. عضو شورای فن بازار استان لرستان.

    16. دبیر تخصصی مجله علمی-پژوهشی پژوهش های گیاهی ایران

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. متابولیت های ثانویه در گیاهان، ترپنوئیدهای گیاهی، اثر تنش های محیطی برگیاهان، فعالیت بیولوژیک ترکیبات طبیعی

    اطلاعات تکمیلی