ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
ناصر اكبري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: نباتات زراعي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: akbari.n@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: nr1332@hotmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. PhD: Crop Echology, Aegean University, Izmir, Turkiye, 1992

 2. MSc: Agronomy, Aegean University, Izmir, Turkiye, 1988

 3. BSc: Agronomy and Plant Breeding, Aegean University, Izmir, Turkiye, 1984

مقالات علمی پژوهشی
 1. The effects of various leveles of water deficit stress on forage yield and physiological characteristics of four cultivars of clover(Trifolium spp) under low input condition.Iranian journal of plant physiology

 2. بررسی تاثیر جهت خطوط کشت،کود زیستی نیتروکسین ومواد سوپر جاذب بر عملکرد واجزای عملکرد ماشک برگ پهن .مجله پژوهشهای زراعی ایران

 3. بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر ،جمعیت علف هرز والگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندر قند.مجله چغندر قند

 4. Potato(Solanum tuberosum L.) Seed tuber size and production under application of gibberelic acid. Technical journal of engineering and applied sciences.

 5. Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effect on Yield and Yield Companents of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.Var.Kimia(

 6. Effect of Gibberelic Acid (GA3) on Agronomic Traits of Green Gram (Vigna radiata L.Wilczek) Irrigated with Diffrent Levels of Salin water.

 7. Change of Grain Protein Content and Correlations with other Characteristics under Planting Pattern and Starter N fertilizer of Mungbean(Vigna radiata L. Wilczek)

 8. تاثیر مقادیر کودهای کم مصرف آهن و مس بر رشد وعملکرد ژنوتیپ های نخود تحت شرایط دیم منطقه الیگودرز-ازنا در استان لرستان.مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

 9. پهنه بندی آگرواکولوژیکی نظام های تولید گندم (Triticum aestivum L.) دشت کشاورزی شاوور خوزستان با بکارگیری فناوری RS و GIS.

 10. A Study On The Stability Of Grain Yield In Lentil (Lens culinaris Medic(

 11. Effect of Different Sowing Rates and Row Spacing on the Seed Yield and Other Related Characteristics of Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss.)

 12. Relationships Among the Agronomical and Quality Characteristics of Two Alfalfa(Medicago sativa L.) Cultivars Under Mediterranean Conditions.

 13. Researches On the Agronomical Characteristics and Feeding Quality of Some Alfalfa (Medicago sativa L.)Varieties Adapted To the Aegean Region.

 14. Possibilities of Utilizing Some Clovers and Grasses as Winter Interval Crop.

 15. The Effect of Sowing Rates and Different Row Spacing on The Seed Yield an other Related Characteristics of Orchard grass (Dactylis glomerata L.) and Smoothbrome(Bromus inermis Leyss.) Grown in Bornova Were Investigated.

 16. Spatial Distribution of Broadleaf Weeds Seedbank in Sugar beet Field.

 17. Proper Quadrate Type in the Study of Relationship Between Seedbank and Weed Density in Sugarbeet Crop.

 18. استفاده از امواج مایکروویو در مبارزه با سن گندم

 19. Composition of Oils from Sideritis montana of Iran.

 20. Chemical Constituents of the Essential Oils of Aerial Part of the Stachys lavandulifolia Vahl. and Stachys inflata Benth. from Iran

 21. Comparative Study of Compositions of Thymus serpyllum L. Essential Oil

 22. بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه‏ زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی

 23. EVALUATION THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID (GA3)ON SEED TUBER PRODUCTION AND TOTAL YIELD OF POTATO

 24. A Study to Investigate the Possibilities of Establishing Artifical Pastures in Aegean Region.

 25. Possibilities of Utilizing Some Clovers and Grasses as Winter Interval Crop

 26. Effects of Different Humic Acid and Salinity Levels on Some Traits of Khuzestani Savory(Satureja khuzistanica jamzad)

 27. تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی گلایسین‌بتائین بر مؤلفه‌های فتوسنتزی گیاه نخود

 28. کاربرد جیبرلین واسید اسکوربیک به منظور کاهش خسارت زوال بذر آفتابگردان (Helianthus annuus L.)تحت دو شرایط قبل و بعد از زوال

 29. Effect of Gibberelin,Ascorbic acid and Salicylic acid on Seed Quality,Photosynthesis Pigments and Malondialdehide Content of Seeding From Sunflower Deteriorated Seeds.

 30. ارزیابی جوانه زنی و شاخص های رشد گیاهچه سه گونه شبدر تحت تنش های خشکی وشوری.

 31. بررسی اثر جیبرلین اسید اسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر کیفیت بذر رنگیزه های فتو سنتزی و مالون دی آلدهید گیاهچه حاصل از بذر پیر شده آفتابگردان

 32. اثر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد واجزای عملکرددانه گندم رقم چمران (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش گرمای آخر فصل در اهواز

 33. The Effect of Humic Acid on Soil Physicochemical and Biological Properties under Salinity Stress Conditions in Pot Culture of Satureja Khuzestanica Jamzad

 34. تاثیر اسید جیبرلیک(GA3) بر میزان تولید غده های بذری و عملکرد کل در سیب زمینی

 35. بررسی اثر قابلیت جوانه زنی بذر بر ظهور گیاهچه ارقام تجاری پنبه در شرایط مزرعه

 36. کاربرد جیبرلین و اسید آسکوربیک به منظور کاهش خسارت زوال بذر آفتابگردان ). (Helianthus annuus Lتحت دو شرایط قبل و بعد از زوال

 37. The Effect of Various Plant Densities on Competitiveness of Corn with Natural Population of Weeds

 38. تأثير سطوح مختلف کود دي آمونيوم فسفات در مراحل مختلف رشد گياه آفتابگردان در خرم آباد

 39. بررسي اثر جيبرلين و نحوه استفاده از آن بر شاخصهاي جوانه زني و رشد گياهچه بذرهاي زوال يافته بابونه آلماني ).(Matricaria aurea L

 40. EFFECT OF SOWING DATE AND NITROGEN FERTILIZER ON SORGHUM (SORGHUM BICOLOR L. VAR. SPEED FEED) FORAGE PRODUCTION IN A SUMMER INTERCROPPING SYSTEM

 41. Determination of the Best Time of Sampling for Evaluation of Seed Bank Relation with Weed Density in Sugar Beet Using Regression Analysis

 42. investigation of the best time to sample for to study of seed bank and weed density relationships in sugar beet farm land by using regressions and geostatic relations

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تاثیر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی ،غالبیت انتهایی وعملکرد غده های بذری سیب زمینی.1382

 2. بررسی اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در کشت تابستانه در منطقه رودشت اصفهان.1383

 3. تولید گیاهچه های عاری از ویروس دورقم سیب زمینی به طریق کشت مریستم وبررسی اثر بستر وظرف کشت بر عملکردریز غده های تولیدی.1383

 4. بررسی عملکرد وبعضی خصوصیات فیزیولوژیکی هیبرید های امید بخش ذرت دیررس و متوسط رس در شرایط خوزستان(دزفول).1383

 5. اثر کود های شیمیایی،آلی وتلفیقی بر عملکرد کمی وکیفی کلزای پاییزه در شرایط دیم.1384

 6. بررسی اثر کم آبیاری وکود فسفره شیمیایی وبیولوژیک بر عملکرد وخصوصیات بذر سورگوم دانه ای رقم کیمیا.1385

 7. تاثیر نوع رقم،اندازه واجزای ریشه روی خصوصیات تکنولوژیکی ریشه چغندر قند.1385

 8. بررسی اثرات زمان کاشت ومیزان بذر بر عملکرد واجزای عملکرد در تیپ دسی نخود رقم پیروز در شرایط دیم منطقه کردستان.1386

 9. تاثیر سطوح مختلف کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد واجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط اقلیمی خرم آباد.1386

 10. تاثیر الگوی کاشت وکود ازته پایه بر عملکرد،اجزای عملکرد وپروتیین دانه ماش سبز.1386

 11. بررسی تاثیر فواصل خطوط کشت ومیزان بذر مصرفی بر عملکرد واجزای عملکرد دانه کلزا در شرایط اقلیمی خرم آباد.1387

 12. بررسی کارآیی مصرف کودهای نیتروژن وفسفر در چغندر قند رقم زرفام.1388

 13. بررسی ارتباط قدرت رویشی بذور ارقام رایج پنبه در مزرعه وآزمایشگاه با استفاده از روشهای مختلف آزمون بنیه بذر .1389

 14. بررسی رابطه بانک بذر خاک با جمعیت علف های هرز در طول فصل رشد درچغندر قند.1389

 15. بررسی اثر جیبرلین ونحوه استفاده از آن بر بهبود کیفیت بذر های زوال یافته بابونه آلمانی.1391

 16. تاثیر کود نانو کلات آهن برصفات زراعی ژنوتیپ های عدس در شرایط محیطی خرم آباد.1393

 17. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی وزیستی فسفره وماده سوپر جاذب بر صفات کمی وکیفی ارقام نخود زراعی.1393

 18. بررسی تغییرات عملکرد گل ،اسانس ومیزان جذب عناصر پتاسیم وسدیم در سطوح مختلف شوری در ژنوتیپ های مختلف بابونه .1394

 19. بررسی کود زیستی نیتروکسین،مواد سوپر جاذب وجهت خطوط کشت بر عملکرد واجزای عملکرد ماشک برگ پهن.1394

 20. بررسی اثر محلول پاشی اسید هیومیک وکود فسفر بر عملکرد واجزای عملکرد نخود زراعی.1395

 21. اثر مقادیر مختلف محلول پاشی آهن وروی بر صفات کمی وکیفی سویا.1396

 22. بررسی تاثیر سطوح تنش کم آبی بر صفات کیفی وکمی چهار گونه شبدر در شرایط مدیریت پرنهاده وکم نهاده.1396

 23. بررسی جوانه زنی ورشد اولیه سه گونه آویشن تحت تنش های خشکی وشوری.1391

 24. بررسی اثر جیبرلین،سالیسیلیک اسید واسید اسکوربیک بر بهبود کیفیت بذر های زوال یافته ارقام آفتابگردان.1395

 25. بررسی جوانه زنی ورشد گیاهچه سه گونه شبدر در شرایط ایزواسمزی ناشی از تنش های خشکی و شوری.1396

 26. پهنه بندی آگرواکولوژیکی تولید گندم بمنظور برآورد خلاء عملکرد در دشت کشاورزی شاوور خوزستان.1397

 27. اثرات تاریخ کاشت و کود نیتروژنه بر تولید سورگوم علوفه ای در کشت بین زراعی تابستانه در خرم آباد.1385

 28. بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ بذر ومصرف کود آلی آگروتین بر عملکرد کمی و کیفی گندم 1397

 29. تاثیر کود بیولوژیکی فسفات بارور 2 و فوسامکو 4 بر خصوصیات مورفو فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم عدس دیم 1397

 30. تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه روی عملکرد واجزای عملکرد دو رقم سویا در شرایط نورآباد دلفان1394

 31. اثر محلول پاشی نانوکلات روی و تنش رطوبتی بر عملکرد و صفات زراعی لوبیا قرمز1394

 32. بررسی تاثیر اسید هیومیک در شرایط تنش شوری بر خصوصیات کمی و کیفی مرزه خوزستانی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک1398

 33. بررسی اثر محلول پاشی نانو کلات بر و مولیبدن بر عملکرد واجزای عملکرد نخود تلقیح شده با باکتری ریزوبیوم در شرایط مزرعه ای

 34. اثر فواصل کاشت و کنترل علف های هرز بر عملکرد واجزای عملکرد نخود زراعی

 35. اثر تراکم بذر و مقادیر مختلف کود فسفر بر روی عملکرد واجزای عملکرد جو دیم

 36. اثر کود های آلی و بیولوژیک بر تولید گندم در شرایط آبی و دیم

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسی امکان تولید بذر علف باغ(Dactylis glomerata L.)

 2. امکان بهره برداری از کشت مخلوط شبدر ها وگرامینه به عنوان کشت دوم 1372

 3. بررسی احداث چراگاههای مصنوعی در سواحل دریای اژه 1372

 4. بررسی سازگاری ومقایسه عملکرد نهایی هیبرید های ذرت شیرین در منطقه معتدله استان لرستان.1377

 5. بررسی جنبه های تنوع سوماکلونال در گیاهان زراعی.1379

 6. بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد وبرخی اجزا عملکرد در ذرت (هیبرید K.S.C.704).1379

 7. بررسی عملکرد و پایداری ارقام نخود سفید درشرایط دیم کردستان .1379

 8. آنالیز رشد وروند رشد دانه ارقام نخود زراعی در تاریخ های مختلف کاشت.1377

 9. تعیین تراکم بوته در سه رقم لوبیا چیتی.1381

 10. بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط دیم کوهدشت لرستان.1381

 11. بررسی مقایسه عملکرد واجزای عملکرد ارقام سویا.1381

 12. نقش کرم خاکی در حاصلخیزی خاک.1381

 13. استفاده از میکروارگانیسم ها،انقلاب سبز جهانی.1382

 14. حفاظت منابع ژنتیکی کشاورزی.1382

 15. عوامل موثر در توسعه بخش کشاورزی.1382

 16. گندم،قدرت سبز ونقش آن در امنیت غذایی.1382

 17. بررسی تاثیر شوری بر کمیت وکیفیت عملکرد دانه گلرنگ.1383

 18. بررسی تعیین میزان تاثیر چرای مستقیم دام.1383

 19. اثر فصل کاشت برروی تولید بیولوژیک واقتصادی خلر نخودی.1383

 20. آنالیز رشد چهار رقم سویا با تراکم های مختلف.1383

 21. ارزیابی سیستماتیکی تراکم های بوته آفتابگردان تحت سطوح مختلف کود نیتروژن در دو ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد وبروجرد.1381

 22. بررسی اثرات تیمار بذر با آب واسید کلریدریک.1383

 23. مدیریت زراعی درشرایط کم آبی وخشک.1383

 24. سوزاندن روشی منسوخ در مدیریت بقایای گیاهی.1383

 25. بررسی مقایسه عملکرد لاین های بین المللی دو نوع ماشک.1383

 26. بررسی میزان علوفه تولیدی وعملکرد دانه بوسیله چرای گوسفند.1383

 27. ماشک زیر زمینی(Vicia sativa subsp.amphicarpa) گیاهی مناسب برای جایگزینی آیش درتناوب با غلات وتولید علوفه در دیمزارها .1384

 28. ارزیابی توانایی تولید زیست توده ودانه خلر نخودی به صورت کاشت پائیزه در شرایط دیم .1384

 29. پاسخ ژنوتیپ های خلر نخودی (Lathyrus sativus) به تنش خشکی انتهای فصل رشد.1384

 30. استفاده از قصیل گندم راهکاری مناسب در جهت تامین خوراک گوسفنددر فصل کمبود علوفه .1384

 31. بررسی سازگاری سنگنک (Lathyrus sativus) تحت شرایط دیم در منطقه کوهدشت لرستان.1384

 32. اثر شرایط تولید ونگهداری بذر بر روند شکست سختی بذر در در یونجه یکساله(Medicago scutellata cv.Robinson) .1385

 33. تاثیر نوع رقم واندازه ریشه ذخیره ای روی خصوصیات تکنولوژیکی چغندر قند.1385

 34. اثر الگوی کاشت وکود نیتروژن بر عملکرد دانه واجزای عملکرد ماش سبز.1386

 35. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد روند رشد ارقام نخود زراعی در شرایط کشت دیم در منطقه گریت خرم آباد.1377

 36. بررسی سازگاری ومقایسه عملکرد نهایی هیبرید های ذرت آجیلی(پاپ کورن) در منطقه معتدله استان لرستان.1377

 37. بررسی پایداری عملکرد و وزن 100 دانه ژنوتیپ های نخود تیپ دسی (Cicer arietinum L.)در شرایط دیم.1385

 38. اثر زمان کاشت ومیزان بذر بر عملکرد واجزای عملکرد دانه در نخود تیپ دسی رقم پیروز در شرایط دیم منطقه کردستان.1387

 39. بررسی تاریخ کاشت بر عملکرد و روند رشد ارقام برنج در شرایط آب و هوایی خرم آباد.1379

 40. بررسی اثرات تراکم بوته وزمان کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام نخود تحت شرایط دیم استان کردستان.1379

 41. بررسی اثرات فواصل ردیف بر عملکرد واجزای عملکرد 5 رقم کلزا در کشت تابستانه در خرم آباد.1381

 42. اثر سطوح مختلف کود دی آمونیم فسفات بر عملکرد،اجزای عملکرد،درصد وعملکرد روغن آفتابگردان(Helianthus annuus L.)1387

 43. بررسی اثر قابلیت جوانه زنی بذر بر ظهور گیاهچه در مزرعه ارقام تجاری پنبه.1389

 44. تعیین کارآیی جذب ،استفاده ومصرف کود نیتروژن در چغندر قند.1389

 45. مطالعه اثر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و برخی مولفه های رشد گیاهچه پنبه در شرایط آزمایشگاهی.1389

 46. بررسی ضایعات کیفیت بذر ارقام پنبه با آزمون های مختلف ارزیابی کیفیت بذر.1388

 47. بررسی کیفیت بذر ارقام مختلف پنبه در آزمون های کیفیت بذر.1387

 48. تاثیر الگوی کاشت و کود ازته پایه برمحتوای پروتئین دانه ماش و همبستگی آن با سایر صفات.1386

 49. بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های پیشرفته جو در شرایط دیم کوهدشت.1384

 50. بررسی اثر کم آبیاری و کود فسفره بر عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا.1384

 51. اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط تریتیکاله وماشک معمولی بر عملکرد علوفه خشک گیاهان زراعی و جمعیت علف های هرز در شرایط دیم.1393

کتب منتشر شده
 1. مبانی و اصول علمی تولید محصولات زراعی

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر استان، 1386

 2. عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. چگونگی ایجاد اشتغال وصادرات غیر نفتی از طریق پرورش گل وگیاهان زینتی در استان لرستان 1381

 2. تعیین میزان تاثیر چرای دام از سر چر گندم به منظور تولید محصول گندم1376

 3. Preliminary Investigations on the Improvement Possibilities of Natural Forest Pastures of Seferihisar Region 2006

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. اصول زراعت ،مقطع کارشناسی

 2. زراعت نباتات علوفه ای ،مقطع کارشناسی

 3. زراعت حبوبات وگیاهان منطقه ای ،مقطع کارشناسی

 4. زراعت گیاهان صنعتی ،مقطع کارشناسی

 5. اکولوژی مرتع ونباتات علوفه ای ،مقطع کارشناسی

 6. تولید پایدار گیاهان زراعی ،مقطع کارشناسی ارشد

 7. روش تحقیق ،مقطع کارشناسی ارشد

 8. مباحث نوین در زراعت ،مقطع کارشناسی ارشد

 9. برنامه ریزی الگوی کشت ،مقطع کارشناسی ارشد

 10. تولید محصولات زراعی اورگانیک ،مقطع کارشناسی ارشد

 11. تولیدات زراعی وسلامت جامعه ،مقطع کارشناسی ارشد

 12. اکولوژی کشت مخلوط ،مقطع دکتری

 13. زراعت اورگانیک ،مقطع دکتری

 14. بوم شناختی حفاظتی ،مقطع دکتری

 15. سوابق اجرایی
  1. عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ،سال 1371

  2. عضو هیات علمی دانشگاه لرستان از سال 1372

  3. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 1386-1372

  4. عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1384-1373

  5. مدیر گروه تولیدات گیاهی ،1373

  6. مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان جهاد کشاورزی استان،مرکز آموزش کشاورزی بروجرد ،1377-1374

  7. مدیر گروه زراعت واصلاح نباتات ،1375

  8. سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی ،1380

  9. عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکلهای اسلامی دانشگاه.1379

  10. عضو شورای دانشگاه لرستان 1390-1385

  11. عضو شورای پژوهشی دانشگاه لرستان 1390-1385

  12. عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان 1390-1385

  13. عضو هیات نظارت وارزیابی آموزش عالی استان(حکم از معاونت آموزشی وزارت متبوع)1389-1386

  14. مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،1390-1385

  15. مسئول پیگیری امور پارک علم وفناوری دانشگاه.1389

  16. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه.1390-1388

  17. عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه 1390-1386

  18. معاون توسعه وپشتیبانی دانشگاه صنعتی قم1392-1390

  جزوات دانشگاهی
  1. زراعت عمومی

  2. زراعت نباتات علوفه ای

  3. زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

  علاقه مندی ها
  1. Forage Crops

  2. Grassland Farming

  3. Annual Medics

  اطلاعات تکمیلی