ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
احمد اسماعيلي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات -مهندسي ژنتيک
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ismaili.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. كارشناسي ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس

 3. دكتري تخصصي (Ph.D.): مهندسي ژنتيك و ژنتيك مولكولي، دانشگاه تربيت مدرس

 4. گذراندن فرصت مطالعاتی در کشور کانادا (دانشگاه ساسکاچوان)

مقالات علمی پژوهشی
 1. - Production and Characterization of anti-(mucin MUC1) Single-Domain Antibody in Tobacco. Biotechnology and applied biochemistry (2007), 47: 11-19.

 2. - Cloning and expression of recombinant camelid single domain Antibody in Tobacco. Iranian journal of biotechnology (2006), 4: 162-168.

 3. Expression and Characterization of Recombinant Single-Domain Monoclonal Antibody against MUC1 Mucin in Tobacco Plants. Hybridoma and Hybridomics (2006), 25: 209-215.

 4. Indirect shoot regeneration of Iranian purpleconflower (Echinacea purpurea) from cotyledon explants. Acta agronomica hungarica (2012), 59(1): 65–72.

 5. Expression of resistance against powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) in bread wheat (Triticum aestivum). Indian journal of agricultural sciences (2012), 8 (3): 700.

 6. Assessment of drought tolerance indices for screening of rainfed wheat genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment (2012), 10 (1): 768-772.

 7. Changes in growth, essential oil yield and composition of geranium (Pelargonium graveolens L.) as affected by growing media. J Sci Food Agric (2013), 94: 905–910.

 8. Ultrasound and salt-assisted liquid–liquid extraction as an efficient method for natural product extraction. Analytical Methods (2015), 7: 3253–3259.

 9. Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. 2016. PHOTOSYNTHETICA 54 (1): 87-92.

 10. برآورد تركيب پذيري‌ها و اثرات ژن در لاين‌هاي زودرس ذرت در تراكم‌هاي مختلف بوته به روش تلاقي لاين × تستر. مجله‌ علوم كشاورزي ايران، 36: 917 - 931.

 11. بررسي تركيب پذيري ده لاين زودرس ذرت دانه‌اي با روش تلاقي داي‌آلل. مجله علوم و صنايع غذايي مشهد، 16: 41-48.

 12. تجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک در آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاين × تستر تحت شرایط تنش خشکی. مجله‌ علوم كشاورزي و منابع طبیعی ، 12: 161 – 173.

 13. شناسایی برخی گونه های قارچ های ماکروسکوپی دارویی و سمی شهرستان خرم آباد. فصلنامه علمی- پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 1388، 11: 83-75.

 14. تعیین ارزش غذایی و کیفی ارقام مختلف انجیر استان لرستان فصلنامه علمی- پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 1388، 11: 108-101.

 15. مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L) . فصلنامه علمی-پژوهشی یافته (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)، 1391، 14 : 80-71.

 16. گروهبندی هیبریدهای جدید ذرت بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجز ای آن. نشريه بوم شناسي كشاورزي، 1389، جلد 2: 609-616.

 17. بررسی اثرات هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی تحت شرایط رطوبتی. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1389، 29 (3): 343-357.

 18. پاسخ های رویشی و مورفولوژیکی نونهالهای بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1391، 20 (1): 83-74.

 19. مطالعه تأثير روش هاي مختلف كوددهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد عدس. در شرايط اقليمي خرم آباد. مجله دانش زراعت، 1390، 4: 1-14.

 20. بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي گندم ديم با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و صفات RAPD. فصل نامه دانش نوین کشاورزی پايدار، 1390، 7 (3): 9-17.

 21. استفاده از نشانگرهای اينترون- اگزون برای ارزيابی تنوع ژنتيکی در دو زيرگونه آويشن دنايی. تاکسونومی و بیوسیستماتیک 1392، 5: 41-54.

 22. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف آویشن گونه Thymus kotschyanus بوسیله نشانگرهای RAPD. تاکسونومی و بیوسیستماتیک 1393، 6: 55-66.

 23. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده¬های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) ایران با نشانگرهای نیمه¬تصادفی. مجله فن آوری زیستی در کشاورزی. 1392، 12: 63-69.

 24. Evaluation of Genetic Diversity among Soybean (Glycine max) Genotypes, Using ISJ and RAPD Molecular Markers. 2014. Journal of Plant Physiology and Breeding, 4(2): 55-65.

 25. موفقیتهای کشاورزی ملکولی (molecular farming) در ایران. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. پاییز .1388، (1)1: 19-47.

 26. تاثیر تنظیم کننده¬های رشد و کانامایسین روی باززایی کالوس¬های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum). 1394. فناوری زیستی در کشاورزی، 14(1): 1-10.

 27. تولید آنتی‌بادی نوترکیب تک دومنی (VHH) علیه آنتی ژن عامل تومور (Muc1) با انتقال ژن VHH به گیاه توتون. مجله علمی کشاورزی. 1385، 29 (2): 37-54.

 28. بررسی همبستگی و روابط علیت ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی و گروهبندی ژنوتیپهای توت فرنگی. مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران. 1393، 1 (1): 39-50.

 29. تأثير متانول بر خصوصيات جوانه زني گياه لوبيا (25TPhaseolus vulgaris L. cv. Sadry25T) تحت تنش خشكي. نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران. 6 (1): 42-53.

 30. ارزیابی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی در شرایط آب و هوایی کردستان

 31. تحریک ریشه های موئین تراریخت در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

 32. تحلیل مسیر همبستگی‌های ژنتیکی ویژگی¬های مورفولوژیکی موثر بر عملکرد و گروه¬بندی ژنوتیپهای توت¬فرنگی با استفاده از روش¬های آماری چند¬متغیره. فناوری تولیدات گیاهی. 1394

 33. بررسی طیف آنتیبیوگرام و ژنهای مرتبط با بیماریزایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیرهی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)

 34. خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز بهروش خاموشسازی القایی با ویروس در گیاه دارویی )Papaver somniferum L.( شقایق

 35. همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کمآبی و بدون تنش

 36. Influence of Vermicompost Fertilizer and Water Deficit Stress on Morpho-Physiological Features of Chickpea (Cicer arietinum L. cv. karaj)

 37. تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی. 1394. نشریه پژوهشهاي زراعی ایران، 13 ( 4): 854-863.

 38. در گیاه بررسی ترانسفورماسیون ریز نمونه ریشه Papaver somniferumبا غلظت هاي مختلف کانامایسین

 39. همسانه سازی، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم آلفا آمیلاز در مخمر هانسنولا پلی مورفا

 40. بررسي فيلوژني ژنوتيپهاي نخود ايكاردا با توده بومي بيونيچ ) (Bivanijغرب ايران

 41. مقایسه دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم در تولید برگهاي حاوي پایه جوانه در چغندرقند

 42. مطالعه بيوانفورماتيكي آنزيمهاي گلوكان سوكراز در باكتريهاي اسيد لاكتيك

 43. بررسي چارچوبها و مقررات تحليل ريسك در ايمني زيستي محصولات تراريخته

 44. شناسايي باكتريهاي اسيدلاكتيك شيرهي بلوط با استفاده از توالييابي 16S rRNA

 45. بررسي نظريات دخيل در توسعه اقتصادي محصولات تراريخت

 46. بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما

 47. بررسي بيوانفورماتيكي نواحي پروموتري، موقعيت كروموزومي و شبكه برهمكنشي ژن LycBدر چهار گياه ذرت، برنج، سيب زميني وگوجه فرنگي

 48. ارتقای تحمل و بهبود وضعیت بذر یونجه ((Medicago sativa در شرایط تنش شوری تحت تأثیر زمانهای متفاوت پرایمینگ با KNO3 يNa2SiO3

 49. تأثير عصاره ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات جوانه زني نخود ).(Cicer arietinum L تحت تنش خشكي

 50. The effect of methanol on photosynthetic parameters of bean (Phaseolus vulgaris L.) under water deficit. 2016. PHOTOSYNTHETICA 54 (2): 288-294.

 51. اثر دماهاي مختلف در دوره هم كشتي و محيط كشت روي القاي ريشه موئين در گياه دارويي شقايق ). (Papaver somniferum Lبا استفاده از آگروباكتري رايزوژنز

 52. The effects of spraying methanol solution and drought stress on level of antioxidant enzyme activity, growth, biomass and yield of beans (Phaseolus vulgaris L.cv.COS16)

 53. Estimation of genotypic correlation and heritability of apricot traits, using restricted maximum likelihood in repeated measures data. 2016. Can. J. Plant Sci. 96: 439–447.

 54. بررسي فيلوژنتيكي هيستامينازهاي موجودات زنده

 55. انتقال ژن كوتاه شده موتان سوكراز به گياه چغندر قند

 56. Effects of late-season drought stress on physiology of wheat seed deterioration: changes in antioxidant enzymes and compounds

 57. ‌بهینه سازی‌شرایط‌ باززایی‌مستقیم‌و‌غیر‌مستقیم‌دو‌واریته‌ی‌ تجاری‌نیشکر‌ در‌شرایط‌کشت‌بافت

 58. جداسازي و شناسایی باکتري هاي پروبیوتیکی تولید کننده اسید لاکتیک از شیر الاغ. 1394.فصلنامه علمی پژوهشی یافته، 17(4): 99-108.

 59. A comparative proteomic analysis of responses to high temperature stress in hypocotyl of canola (Brassica napus L.). Protein and peptide letters (2015), 22 (3): 285-299.

 60. IL-1B (C+3954T) Gene Polymorphism and Susceptibility to Gastric Cancer in the Iranian Population. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. (2015), 16(2): 841-844.

 61. Effect of genotype, induction medium, carbohydrate source, and polyethylene glycol on embryogenesis in maize (Zea mays L.) anther culture. Acta Physiol Plant (2016) 38:74.

 62. بررسی همبستگی و روابط علیت ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی و گروهبندی ژنوتیپهای (Fragaria × ananassa Duch.) توتفرنگی

 63. Monitoring the oleuropein content of olive leaves and fruits using ultrasound- and salt-assisted liquid–liquid extraction optimized by response surface methodology and high-performance liquid chromatography. J. Sep. Sci. 2016, 39, 405–411

 64. Study of Paraoxonase -1 Gene Polymorphism in a Healthy Population of Khorramabad, Iran. Journal of Applied Biotechnology Reports (2014). 1 (2): 81-85.

 65. بررسي همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي و روابط عليت در ژنوتيپهاي گلرنگ ).(Carthamus tinctorius L

 66. بررسي خاموشي ژنهاي انتهايي بيوسنتز دارويي گياه شقايق با استفاده از PCRنيمه كمي و زمان واقعي

 67. Interaction of Methanol Spray and Water-Deficit Stress on Photosynthesis and Biochemical Characteristics of Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry. 2016. Photochemistry and Photobiology, 92: 102–110.

 68. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد. 1394. 106: 162-170.

 69. بررسی تأثیر دو نوع هورمون سیتوکینین بر باززایی مستقیم ریزنمونههاي مختلف گیاه چغندرقند در شرایط کشت بافت

 70. فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی دو نوع عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی زنبور در مقایسه با دیگر عسلهاي تولیدي منطقه آبستان شهرستان خرم آباد. 1394. 17: 115-125.

 71. بررسي كاهش بيان ژن Codeinone Reductaseدر گياه دارويي شقايق با استفاده از PCRدر زمان واقعي

 72. Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress

 73. کاربرد بیوتکنولوژي محیطی در پاکسازي آلاینده ها و حفظ محیط زیست

 74. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب. 1394. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.9 (2): 231-242.

 75. بررسی تأثیر کودهاي بیولوژیک ) بارور- 2و نیتروکسین ( و پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه روغنی کنجد).( Sesamum indicum

 76. تأثیر آنتی بیوتیک پارومومایسین و محیط پایه بر جنین زایی سوماتیکی گیاه دارویی شقایق

 77. تأثیر نوع محیط و هورمون بر ریشهزایی گیاه دارویی شقایق

 78. بررسی تأثیرهورمون و کانامایسین روی کالوسهای گیاه دارویی شقایق )Papaver somniferum(

 79. تحليل ارزيابيهاي زيست محيطي مرتبط با محصولات GMOs

 80. بررسي روشهاي ارزيابي تاثير محصولات تراريخت بر تنوع زيستي

 81. بررسی خاموشی ژن کدوئین اُ-دمتیلاز ) (CODMبا استفاده از PCRکمی و زمان واقعی در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.)

 82. خاموشي ژن satدر ريشههاي موئين گياه دارويي شقايق

 83. Improvement of maize (Zea mays L.) anther culture embryogenesis and direct regeneration by different plant growth regulators and gelling agent. Journal of Applied Biotechnology Reports (2014), 1 (1): 17-21.

 84. اثر سويه و شرايط نوري در زمان هم كشتي، بر ريشه موئين گياه دارويي شقايق

 85. در ريشههايcodeine O-demethylase وthebaine 6-O-demethylase خاموشي همزمان دو ژن موئين گياه شقايق ). (Papaver somniferum Lبا استفاده از روش RNAi

 86. تنوع ژنتیکی جمعیتهای مختلف Thymus kotschyanus توسط نشانگرهای RAPD

 87. بررسی تنوع‌ژنتیکی ژنوتیپ‌های پوشینه‌دار و بدون‌پوشینه جو دیم با استفاده از نشانگر ملکولی SSR. مجله زیست‌فناوری گیاهان زراعی. 1392، 5: 103-111.

 88. Ultrasound and salt-assisted liquid–liquid extraction as an efficient method for natural product extraction

 89. بررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگیهای مورفولوژیکی در رقمهای توتفرنگی

 90. بررسی روابط ژنتیکی توده های آویشن به وسیله نشانگرDNAچند شکل تکثیر شده تصادفی (RAPD)

 91. بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens براساس نشانگر RAPD. مجله تازه هاي بیوتکنولوژی سلولي- مولکولی. 1392، 4: 25-31.

 92. بررسی تنوع ژنتیکی و وراث پذیری ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپهای زردآلو ) Prunus armeniaca L. ). پژوهشهای ژنتیک گیاهی، 1393، 1 (2): 55-70.

 93. مطالعه تنوع ژنتیکی توده¬های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه¬تصادفی ISJ . مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 1393، 6: 147-162.

 94. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران

 95. تولید جوانه های نابجای ثانویه به روش باززایی مستقیم در چغندر قند)Beta vulgaris

 96. Phenol-stacked carbon nanotubes: a new approach for genomic DNA isolation from plants. Molecular Biology Research Communications (2014), 3: 205-213.

 97. Evaluation of Genetic Diversity among Soybean (Glycine max) Genotypes, Using ISJ and RAPD Molecular Markers

 98. اثر پرایمینگ هورمونی با براسینواستروئید بر ویژگی های جوانه زنی بذر گندم

 99. جداسازی متابولیت¬های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن¬ها با روش GC-Mass. مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي (مجله زيست شناسي ايران(. 1393، 27 (2): 66-74.

 100. تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی عملکرد جوانهزنی بذر یونجه

 101. مقایسۀ برخی ویژگی های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه بریده. به زراعی کشاورزی. 1393، جلد 16، شماره 3: 561-572.

 102. مقایسه نشانگرهای اینترونی و اگزونی در ارزیابی تنوع ژنتیکی آویشن کرک¬آلود (Thymus pubescens). مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي (مجله زيست شناسي ايران(. 1393، 27 (3): 462-472.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور

  2. رتبه اول دوره كارشناسي رشته زراعت و اصلاح نباتات ايران. 1374. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

  3. رتبه اول آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي. دانشگاه تربيت مدرس

  4. دانشجوي ممتاز و استعداد درخشان دوره دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس

  5. عضو انجمن ژنتيك ايران

  6. عضو انجمن بيوتكنولوژي ايران

  7. عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ايران

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. نماینده استان لرستان و دانشگاه لرستان در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 1387 تا 1393.

    2. عضو و مسوول کمیته بلوط و منابع طبیعی کارگروه ملی محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. از 1393 تا کنون

    3. دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان از 1388 تا 1391.

    4. عضو شورای مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. از 1386 تا کنون

    5. مسوول راه اندازی، مدیر مسوول و عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ژنتیک گیاهی

    6. عضو هیئت تحریریه مجله Applied Biotechnology Reports (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...).

    7. راه اندازی مجموعه آزمایشگاه های تخصصی بیوتکنولوژی و گلخانه های گیاهان دستورزی شده ژنتیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

    8. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان از 1387 تا1390.

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی