ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
كامبيز ابراري واجاري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: جنگلداري
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: abrari.k@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: kambiz.abrari2003@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. كارشناسي - دانشگاه گيلان -سال1372، كارشناسي ارشد-دانشگاه تربيت مدرس -سال1375، دكترا - دانشگاه مازندران- سال1390

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسي ت ثير روشنه هاي حاصل از شيوة تكگزيني پايهاي بر پهناي حلقه هاي رويشي راش (مطالعة موردي جنگلهاي

 2. مطالعه فلورستيك منطقه هشتاد پهلو

 3. شناسايي گروههاي اكولوژيك در راشستانهاي منطقه خشكاب استان گيلان

 4. ارتباط روشنه‌های تاج‌پوشش ناشی از اجرای شیوه تک‌گزینی با ضخامت لایه هوموس در جنگل راش (مطالعه موردی: راشستان الندان ساری)

 5. گیاگان و تنوع گونه‌های گیاهی در جنگل‌های دست‌کاشت سوزنی‌برگ و پهن‌برگ (پژوهش موردی: ریمله، استان لرستان)

 6. تأثیر جنگل‌کاری گونه‌های سوزنی‌برگ و پهن‌برگ بر برخی ویژگی‌های خاک جنگل‌کاری ریمله-لرستان

 7. Interactions Between Tree and Herb Layers Vegetation Along a Gradient of Tree Composition in Hyrcanian Forests1

 8. Effect of canopy gap size and ecological factors on species diversity and beech seedlings in managed beech stands in Hyrcanian forests

 9. Estimating the Recreational Value of Forest Parks Using Contingent Valuation Method (Case Study: Hassan Gavyar Forest Park of Noorabad City)

 10. Diversity indices or floristic quality index: Which one is more appropriate for comparison of forest integrity in different land uses?

 11. ارتباط تنوع درختی با برخی صفات مورفولوژیکی و عناصر غذایی برگ درختان ممرز در جنگل هاي هیرکانی (مطالعه موردي: جنگل هاي (Carpinus betulus L.) اسالم-گیلان)

 12. مطالعه فلورستیک گیاهان آشکوب علفی جنگلهاي راش هیرکانی (مطالعه موردي: جنگل راش ناو اسالم)

 13. Economic valuation of Hassan Gavyar Forest Park using contingent valuation method and individual travel cost

 14. The effect of single-tree selction system on soil properties in an oriental beech stand of Hyrcanian

 15. The Effect of Canopy Gaps on Biodiversity of Herbaceous Species in an Oriental Beech (Fagus orienat

 16. Diversity and biomass of different functional groups of herbaceous species along an altitudinal gradient in the semi-arid Zagros mountain forests of Iran

 17. Fine Root Biomass in Acer monspessulanum Trees and Its Relation to Ecological Factors in Zagros Mountain Forests

 18. شناسایی گیاگان و مقایسه ضریب محافظهکاري گونههاي علفی سه تیپ جنگلی زاگرس مرکزي

 19. تأثیر برخی عوامل فیزیوگرافی و مشخصههاي درختان بلوط ایرانی ) بر زي توده ریشههاي مویین (بررسی موردي: جنگل هشتادپهلو-لرستان)

 20. تأثیر پیشتیمارهای نانوذرات سیلیکا ) 2NSiO ( بر صفات جوانهزنی و رشد اولیه گونه اندمیک بارانک لرستانی ( Sorbus luristanica Bornm

 21. اثر نانوذرات دي اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی و رشد اولیه بارانک لرستانی (Sorbus luristanica)

 22. تأثیر نانوپرایمینگبذر با نانولوله کربن چندجداره بر مؤلفههاي جوانهزنی بذر (Sorbus luristanica Bornm.) و رشد اولیه گیاهچههاي بارانک لرستانی

 23. Influence of interspecies competition on beech (Fagus orientalis Lipsky) trees and some features of stand in mixed broad-leaved forest

 24. تعيين ارتباط فراواني درختان با برخي عوامل محيطي در جنگل راش (مطالعه موردي: جنگلهاي راش سوادكوه- مازندران)

 25. برآورد ارزش تفرجي منطقه جنگلي حسن گاويار با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط و هزينه سفر فردي

 26. معرفي و تعيين ضريب محافظهكاري گونههاي گياهي زاگرس مركزي )مطالعه موردي: جنگل كاكارضا، استان لرستان(

 27. مقايسه ترسيب كربن خاك در توئه هاي جنگل كاري زاگرس مياني

 28. The Influece of Forest Gaps on Some Properties of Humus in a Managed Beech Forest, Northern Iran1

 29. Interactions Between Tree and Herb Layers Vegetation Along a Gradient of Tree Composition in Hyrcanian Forests

 30. الگوی پراکنش، آمیختگی و تنوع گونه های چوبی جنگلی، در ناحیه زاگرس میانی

 31. تعیین نیازهاي تفرجی بازدیدکنندگان پارک هاي جنگلی (مطالعه موردي: تفرجگاه جنگلی حسنگاویار شهرستان نورآباد)

 32. بررسی روشهای مبتنی بر هزینه جهت ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی

 33. The distribution,mixture,and diversity models of woody species in Spatial Pattern of Persian oak (Quercus brantii var. persica) forests

 34. Recognition of Endemic Plants in Zagros Region (Case Study: Lorestan Province, Iran)

 35. Plants Species Diversity in Hyrcanian Hardwood Forests, Northern Iran (Case Study: Mazandaran Province)

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تنوع گونه اي گياهان چوبي و علفي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي در رويشگاه سرخدار (پژوهش موردي: رويشگاه كلاله ارسباران)

 2. تأثيرتيمارهاي مختلف آبياري و نور درتوليد نهال كنار Ziziphus spina- christi))

 3. بررسي قابليت تصوير سنجنده Pleadas در تعيين كاربري اراضي و تراكم جنگل(مطالعه موردي: منطقه كاكا رضا- لرستان)

 4. ارزشگذاري اقتصادي تفرجگاه جنگلي حسن گاويار شهرستان نورآباد با استفاده از دو روش ارزشگذاري مشروط و روش هزينه سفر فردي

 5. ارتباط تنوع درختي با برخي صفات مورفولوژيكي و عناصر غذايي برگ درختان ممرز در جنگل‌هاي هيركاني (مطالعه موردي: جنگل‌هاي اسالم -گيلان)

 6. تنوع زيستي گونه هاي گياهي و ارتباط آن با برخي ويژگي هاي خاك و درختان

 7. تحليل روند تغييرات ساختار جنگل¬هاي زاگرس بر اثر پديده زوال با استفاده از شاخص¬هاي مبتني بر نزديكترين همسايه (مطالعه موردي: جنگل¬هاي زاگرس مياني)

 8. بررسي ويژگي‌هاي جنگل‌شناسي درخت كيكم (L.AcerMonspessulanum)در ناحيه زاگرس مياني (مطالعه موردي: جنگل‌هاي هشتاد پهلو خرم اباد-لرستان

 9. تأثیر تنوع درختی بر برخی عناصر معدنی موجود در برگ درختان راش (مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم- گیلان)

 10. ارتباط برخی عوامل اکولوژیکی با تنوع گروه¬های کارکردی گیاهان علفی در جنگل¬های زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل هشتادپهلو-لرستان)

 11. تأثير تنوع درختي بر تنوع گياهان آشكوب علفي و برخي مشخصه های خاک در جنگل های راش شرقي (مطالعه موردی:جنگلهای راش ناو اسالم، استان گیلان)

 12. ارزشگذاری اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در جنگل های زاگرس(مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده شاهو)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. الگوي پراكنش، آميختگي و تنوع گونه هاي چوبي جنگلي، در ناحيه زاگرس مياني

 2. بررسي روشهاي مبتني بر هزينه جهت ارزشگذاري اقتصادي منابع زيستمحيطي

 3. تعيين نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك هاي جنگلي(مطالعه موردي: تفرجگاه جنگلي حسنگاويار شهرستان نورآباد(

 4. حفره هاي تاج پوشش و تاثير آن بر حلقه هاي رويشي درختان راش در جنگل الندان- مازندرا

 5. حفره هاي تاج پوشش و ت ثير آن بر برخي ويژگي هاي درختان راش در جنگل تك گزيده ) مطالعه موردي راشستان ا

 6. نقش بهره برداري در جنگل

 7. حفره هاي تاج پوشش و ارتباط آن تنوع گونه هاي گياهي در جنگل

 8. شناسايي فلور مناطق مرتفع كوهستاني لرستان(مطالعه موردي رشته كوه هشتاد پهلو و سفيد كوه ،خرم آباد)

 9. بررسي و مطالعه فلورستيك منطقه جنگلكاري ريمله)لرستان-خرم آباد(

 10. Effect of harvest-created gap size by single-tree selection system on natural regeneration of beech( Fagus orientalis Lipsky)

 11. بررسي تاثير آشفتگي بر تخريب ساختار جنگلهاي زاگرس

 12. معرفی مهمترين كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستمهاي جنگلي

 13. ارزشگذاري اقتصادي اكوسيستم هاي جنگلي

 14. واکنش آشکوب علفی به تنوع درختان تاج پوشش در توده¬های جنگلی راش هیرکانی (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل راش ناو اسالم)

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. مطالعه فلورستيك منطقه هشتاد پهلو خرم آباد

   2. تنوع درختی در اشکوب های مختلف و ارتباط آن با برخی ویژگی های خاک در جنگل راش(مطالعه موردی:مازندران-سوادکوه)

   3. تاثیر حفره های تاج پوشش بر برخی خواص هوموس خاک در جنگلهای راش(مطالعه موردی:راشستان الندان-ساری)

   4. تأثير برخی عوامل فیزیوگرافی و مشخصه¬های درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var.persica) بر زی‌توده ریشه¬های مویین (مطالعه موردی: جنگل هشتادپهلو-لرستان)

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. درخت شناسي1،2- جنگلشناسي ، جنگلشناسي تكميلي- جغرافياي جنگلهاي جهان- آگروفارستري، جنگل و تغيير اقليم-جامعه شناسي گياهي-جنگلشناسي پيشرفته

   2. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. جنگلشناسي- درخت شناسي- تنوع زيستي گياهي- پوشش گياهي- بررسي ريشه هاي مويين درختان جنگلي-

     2. بررسی ساختار درختان جنگلی

     اطلاعات تکمیلی