امروز: جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
فريده آذرباني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي دانشیار صفحه خانگی
رضا آزادبخت دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
احمد احمدي خلجي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
نادر اسديان فيلي دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
امير اكباتاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك مربی صفحه خانگی
علیرضا الماسی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
سیدمحمدرضا امامی میبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
حمزه امیری دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي دانشیار صفحه خانگی
زهرا امینی فارسانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
علي باراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
سالار باهر دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
عبدالرحيم بهاروند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
علي بهاري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
همايون بهرامي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
محسن بهرامي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
سيف الله بهرامي کيا دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
رضا بيرانوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
زينب بيگلري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
محمد حسين پور سعيد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
علي ثامري پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
امین جمشیدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
محمد چايچي طهراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي مربی صفحه خانگی
فريدون چوبدار دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
سید حسام الدین حجازی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
فرحمن حكيم پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استادیار صفحه خانگی
حامد خداياري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
اصغر خسروي نجف آبادي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي مربی صفحه خانگی
عباس دادخواه تهراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی دانشیار صفحه خانگی
مهرداد دادستاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استاد صفحه خانگی
نیلوفر درستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استادیار صفحه خانگی
سمیه دریکوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
حسين دوستي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
زينب رشيديان دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
بهروز رضايي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استادیار صفحه خانگی
رضا زارعي سهاميه دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
عابدين زبردستي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استاد صفحه خانگی
حسن زمانيان دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استاد صفحه خانگی
رامين ساريخاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
رضا سپهوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
ناهيد سرلك دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه دانشیار صفحه خانگی
بابك سميعي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک دانشیار صفحه خانگی
ابراهیم سوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
حميدرضا شاملوئي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
محمود شكوري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
رضا صادقي سرابي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک دانشیار صفحه خانگی
امین صالحی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
زهرا طهماسبي نمکي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
محسن عادلي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استاد صفحه خانگی
سکینه عارفی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
ناصر عباسي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
یاسین عبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
كمال عليزاده دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه دانشیار صفحه خانگی
بهمن غضنفري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
امير قاسم غضنفري مطلق دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
علی غلامی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
عليرضا غياثوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه استاد صفحه خانگی
سعيد فرهادي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استاد صفحه خانگی
محمد مهدي فرهپور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
آرتيمس قاسمي دهنوي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
مجتبي قاسمي كمالوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
علیرضا قلی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
مریم مالمیر دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
عبدالناصر محمدی غلامی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
مريم مددکار حق جو دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
سیروس مرادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
مجتبی مرادی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا(محبوب) مصلايي دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار مربی صفحه خانگی
ايرج مغفوري مقدم دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
يعقوب منصورپناه دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استاد صفحه خانگی
ابراهيم مهدي پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی دانشیار صفحه خانگی
صبا موسیوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
سيد مرتضي مير افضل دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
مريم نصراصفهاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
عليرضا نظري مهروراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
فرانک هادي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
سيد پيمان هاشمي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه استاد صفحه خانگی
علي کاكانژادي فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استاد صفحه خانگی
مجيد یاراحمدي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
عبد اله یاري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه استاد صفحه خانگی
بيژن یوسفي يگانه دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات