امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
عبدالحسین جانگران نژاد کاهدی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
امين جايدري دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
آرش خردمند كلور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استاد صفحه خانگی
امید دزفولیان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
عباس رئیسی سرتشنیزی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
علیرضا راکی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
احسان رشيديان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
امیر زکیان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
علي سوخته زاري دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی دانشیار صفحه خانگی
حميدرضا شكراني دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
نعمت شمس دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
مجيد طاعتي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
محسن عباسي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
مسعود عليرضايي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
قاسم فرجانی کیش دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
محمد حسين قاروني دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه استادیار صفحه خانگی
شهرام ملكي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
حسن نایب زاده دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
حسن نوروزيان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
محمد کمال پور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات