ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
محسن عباسي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: علوم تشريحي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم پایه
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: abasi.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: abbasi521@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران. سال 1370

 2. دکتراي تخصصي علوم تشريحي دامپزشکي از دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه. سال 1377

مقالات علمی پژوهشی
 1. 2016. Wound Healing Effect of Satureja Khuzistanica and Satureja Rechingeri Ethanolic Extracts in NMRI Adult Mice. Zahedan.J.Res.Med.Sci. 18(5) .e6665. doi: 10.17795/zjrms-6665.

 2. Study of effect of methanolic extracts daphne mucronata (stem, leaves, flowers) on skin wound healing in rat. Journal of Knowledge & Health 2016;11(2):9-16. In Farsi

 3. Ghrelin role in apoptosis and proliferation of ovine ovarian follicles and corpus luteum. Small Ruminant Research. 2017. 157:1–7.

 4. شمارش انواع فولیکول‌های تخمداني در گاوميش . مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.سال1378.دوره54.شماره4. صفحه 39-35

 5. بررسي بيان اکتين آلفاي ماهيچه صاف (a-SMA)در سلولهاي درمي ضمائم پوستي به روش ايمونوهيستوشيمي.(1389). مجله سلول و بافت (دانشگاه اراک). شماره2 ،صفحه 78-69

 6. مطالعه فرآيند اسپرماتوژنز در سوسمار آگاماي قفقازي (Laudakia caucasia) . (1389).نشريه علوم دانشگاه تربيت معلم .(نشريه علوم دانشگاه خوارزمي). جلد10، شماره 3. صفحه 900-891

 7. مطالعه هيستومورفومتري دستگاه ادراري تناسلي در ماهي کور غار ايراني. (1390).فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري . سال سوم. شماره 2. صفحه 54-45

 8. تفاوتهاي ماهيانه در فرآيند اسپرماتوژنز در جمعيتي از قورباغه مردابي Pelophylax ridibundus . .(1392). مجله سلول و بافت (دانشگاه اراک).جلد چهارم، شماره1 ،صفحه 33-25

 9. مطالعه کالبد شناسي بطنهاي مغزي گوسفند لري با استفاده از قالبهاي خوردگي. فصلنامه علمي تخصصي هيستوبيولوژي دامپزشکي. سال اول،شماره يک. صفحه 71-79

 10. اثرات مخرب سم مار جعفري (Echis carinatus) بر روي بافتهاي شش و کبد گونه اي از پرنده. . فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي جانوري.سال پنجم، شماره سوم، صفحه 51- 58. بهار 92

 11. Performance of broiler chiken on different litter materials under heat stress condition Indian journal of Poultry Sciences., 2006; 41(1): 49-53

 12. The anatomy and histology of vomeronasal organ (vno) of iranian helical horn goat (Capra persica) Journal of Animal and Veterinary Advances.(11):1291-1295,2007

 13. Effect of sex on histological characteristics of various area of skin in an Iranian native breed of sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances. (11):1503-1505,2008

 14. Morphology and histology of the interdigital gland in an Iranian native breed of sheep Journal of Animal and Veterinary Advances. (6):1157-1161,2009

 15. كالبد شناسي و بافت شناسي عضو ومرونازال در گاوميش .مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.سال1379.دوره55.شماره1 .صفحه 15-11

 16. Cerebral neuroblastoma and pituitary adenocarcinoma in two budgerigars (Melopsittacus undulatus). Avian Diseases. 2011, 55(4). 704-708.

 17. The Effect of Ghrelin Pretreatment on Epididymal Sperm quality and Tissue Antioxidant Enzyme Activities after Testicular Ischemia/Reperfusion in Rats. Journal of physiology and biochemistry. 2012, 68(1). 91-97.

 18. A Skeletochronological Estimation of Age Structure in A Population of the Bufo Viridis (Anuran: Amphibia) in Central Zagros Iran. Asian J. Exp. Biol. Sci. 2012, 3 (1). 99 -104.

 19. Histomorphometry of golden hamster ovaries. Anatomical sciences. (2014) 11 (1): 15-24.

 20. Age Determination by Skeletochronology in Rana Ridibunda (Anuran:Amphibia). Asian J. Exp. Biol. Sci. 2012, 3 (1). 156 -162.

 21. Histomorphometry of Vomeronasal Organ in the Snake, Eirenis collaris . Research journal of biological sciences. 2011, 6(9): 432-435.

 22. Histological studies on the Vomeronasal organ of the Worm-like Snake, Thyplops vermicularis. J. Biol. Sci. 2013, 13 (5). 372 -378.

 23. Reproductive efficiency of an indigenous iranian goat (capra hircus). Animal research international. 2013, 10 (2):1723-1729.

 24. Preliminary Anatomical and Histological Study of Lacrimal Gland in Lori Sheep. Veterinary Science and Technology. 2014, 5 (1); 154

 25. The anatomy of buffaloe cardiac veins. journal of animal and veterinary advances.(4):787-789,2010

 26. مقايسه ترکيب سني در دو جمعيت از گونه هاي دوزيست بي دم مخمل کوه با استفاده از روش اسکلتوکرونولوژي.(1393). مجله پژوهش هاي جانوری (زيست شناسي ايران). دوره 27. شماره 2. صفحه 184-176

 27. بيومتري و هيستولوژي تخمدان گاوميش . مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.سال 1379.دوره 55.شماره 1. صفحه 15-11

 28. لقاح آزمايشگاهي و مراحل اوليه رشد رويان در گاوميش.مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.سال 1379.دوره 55. شماره3.صفحه 36-33

 29. مقايسه ويژگيهاي تشريحي و بافت شناسي اندام وومرونازال در دو مار غيرسمي. مجله پژوهش هاي جانوری (زيست شناسي ايران). دوره 29. شماره 3. صفحه 339-327

 30. مطالعه آترزي فولیکول‌های تخمداني در گاوميش.مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.سال 1382.دوره 58. شماره2.صفحه 153-149

 31. مطالعه بيومتري و هيستومتري تخمدان گوسفند لري. (1385). مجله دامپزشكي ايران. دوره دوم. شماره2. صفحه 95-101

 32. کالبد شناسي و بافت شناسي عضو ژاکوبسون در بز نر شاخ مارپيچي ايران(Capra Persica) .(1385). مجله علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا. جلد3, شماره 2. صفحه 10-1

 33. ريخت شناسي و بافت شناسي دستگاه گوارش ماهي کور غار. (1387). مجله دامپزشكي ايران. دوره چهارم. شماره2. صفحه 60-69

 34. مطالعه مورفومتري گردن رحم در گوسفند نژاد لري . (1390). مجله دامپزشكي ايران. دوره هفتم،شماره2 صفحه 43-36

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. مطالعه ريخت شناسي و بافت شناسي دستگاه ادراري تناسلي و گوارشي در ماهي کور غار ايراني . دانشجو علي ابراهيمي باغبانان, (13/2/86)

 2. تعيين سن در دو گونه قورباغه مردابي و وزغ سبز و بررسي فرآيند اسپرماتوژنز در گونه قورباغه مردابي در استان لرستان. دانشجو صديقه اشکاوندي.(2/8/86)

 3. مطالعه آناتومي و بافت شناسي عضو ومرونازال در دو گونه از مارهاي ايران. دانشجو پريسا يوسفي (21/7/89).

 4. مطالعه آناتومي و بافت شناسي روده کوچک در گوسفند لري. دانشجو زهرا خاني پورخياط. دانشگاه اروميه.(3/12/90).

 5. بررسی فرآیند اسپرماتوژنز در سوسمار اگامای سروزغی دم سیاه ( Pharynocephalus maculates) دانشجو ندا ترکیان (30/6/94).

 6. مطالعه مورفولوژي و بافت شناسي اندامهاي داخلي رفتگر ماهي ساکن زرينه رود آذربايجانغربي. دانشجو سميه سليمي (30/6/95)

 7. تأثیر مصرف اسیدهای آلی دی‏کربوکسیلیک با و بدون موننسین بر موفومتری پرزهای شکمبه بره ‏های پرواری توده فراهانی .دانشجو پریسا مرادی پور. (8/4/95).

 8. بررسی هیستومورفومتری بیضه در جوجه تیغی گوش بلند. دانشجو شقایق آرمان. 29/6/96)

 9. هیستومورفومتری چشم شترمرغ. دانشجو زیبا جافری. (26/9/96).

 10. بررسی بافتهای غیر مجاز در همبرگرهای پر مصرف شهرستان خرم آباد با استفاده از روش بافت شناسی. دانشجو محمد مهدی قائمی شفیع. (17/11/96).

 11. مطالعه هیستولوژی وهیستومتری مری در جوجه تیغی گوش بلند(hemiechinus auritus). دانشجو حسن کرمی. 27/6/97

 12. مطالعه ساختار های اسکلتی سمندر Neurergus kaiseri با رادیوگراف. دانشجو احسان امینی.24/11/97

 13. مطالعه رادیوگرافی و سی تی اسکن ساختار های آناتومیکی طبیعی ناحیه جمجمه در روباه معمولی ( Vulpes vulpes). دانشجو فردوس فکری. 2/11/98

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. لقاح آزمايشگاهي و مراحل اوليه رشد رويان در گاوميش . نخستين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران.دانشگاه تربيت مدرس. سال 1378

 2. توليد رویان‌های قابل انتقال گاوميش در محیط آزمايشگاه . اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران.دانشگاه تهران .سال 1379

 3. بررسي كالبد شناسي و بافت شناسي عضو ومرونازال در گاوميش. در اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران.دانشگاه تهران .سال 1379

 4. آترزي فولیکول‌های تخمداني در گاوميش. در دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران.دانشگاه علوم پزشكي ايران.سال1380

 5. مطالعه بافت شناسی و ريخت شناسی دستگاه ادراری تناسلی در ماهی کور ايرانی. دومين کنفرانس علوم جانوري . دانشگاه گيلان.سال 86

 6. مطالعه هيستومورفومتري دستگاه ادراری تناسلی در ماهی کورغار ايرانی (Iranocypris typhlops) . چهاردهمين کنفرانس سراسري و دومين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه تربيت مدرس ، 9-7 شهريور 1385

 7. Ovarian follicular atresia in buffalo در چهارمين كنگره آسيايي گاوميش در هند‌، 8-6 /12/1381

 8. مطالعه دستگاه گوارش در ماهي کور ايراني (Iranocypris typhlops). پانزدهمين کنفرانس سراسري و سومين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه تهران. 31-29 مرداد 1387

 9. Vomeronasal organ in Lori sheep (1386). پانزدهمين کنگره بنه‌المللی فدراسيون مدیترانه اي بهداشت و توليد نشخوارکنندگان. ترکيه. کوشاداسي. 19-15 مي 2007.

 10. Study of interdigital gland in an iranian native breed of sheep در هفدهمين کنگره بنا‌المللی فدراسيون مدیترانه اي بهداشت و توليد نشخوارکنندگان. ايتاليا. پيروجا. 27-30 مي 2009.

 11. Biometry and histomorphometry of ovaries in an iranian native breed of sheep در هفدهمين کنگره بن ‌المللی فدراسيون مدیترانه اي بهداشت و توليد نشخوارکنندگان. ايتاليا. پیرو جا. 27-30 مي 2009.

 12. Anatomy and histology of vomeronasal organ in the snake, Eirenis collaris در Joint Meeting of .Anatomical Societies بورسا. ترکيه. 22-19 مي 2011.(

 13. Morphology and histology of ovary in the lacertid lizard, Acantodactylus boskianus در Joint Meeting of .Anatomical Societies بورسا. ترکيه. 22-19 مي 2011

 14. مطالعه کالبد شناسي گردن رحم گوسفند لري با استفاده از قالب‌های سليکوني. نهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران. همدان. خرداد89

 15. مطالعه فرآيند اسپرماتوژنز در سوسمار آگاماي قفقازي (cauasia laudakia) . نهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران. همدان . خرداد89

 16. تعيين سن به روش اسکلتوکرونولوژي در قورباغه Ridibunda Rana . نهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران. همدان .خرداد89

 17. مطالعه آناتومي و بافت شناسي عضو ومرونازال در تيفلوپس ورميکولاريس. شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بنا‌المللی زيست شناسي ايران. دانشگاه فردوسي مشهد. شهريور 89

 18. بررسي بافتي لوله‌های اسپرم ساز در بز بومي لري. چهارمين کنگره علوم دامي ايران. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج). شهريور 89

 19. بررسي هيستومورفومتري روده هاي کوچک در گوسفند نژاد لري. دهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران. گيلان. ارديبهشت 91

 20. بررسي مورفومتري بیضه‌های گوسفند لري. دهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران. گيلان. ارديبهشت 91

 21. هيستومورفومتري گنادها در ماهي کور غار ايراني (Iranocypris typhlops). اولين همايش ملي بافت شناسي آبزيان. دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر. فروردين 92

 22. بررسي آناتومي و بافت شناسي غده اشکي در گوسفند لري. هجدهمين کنگره دامپزشکي ايران. ارديبهشت 93. دانشگاه علوم پزشکي ايران.

 23. بررسي دو شکلي جنسي عضو ومرونازال و همبستگي خصوصيات مورفولوژيکي آن با برخي متغيرهاي ظاهري بدن در گوسفند. هجدهمين کنگره دامپزشکي ايران. ارديبهشت 93. دانشگاه علوم پزشکي ايران

 24. بررسی بافت شناسی غده بزاقي بناگوشي در گوسفند لري. دومين کنگره ملي علوم پايه دامپزشکي. پاييز 93. دانشگاه شيراز.

 25. کالبد شناسي بطنهاي مغزي گوسفند. دومين کنگره ملي علوم پايه دامپزشکي. پاييز 93. دانشگاه شيراز.

 26. Anatomical study of alimentary canal in Red-billed chough ( Pyrrhocorax pyrrhocorax). 5th international veterinary poultry congress.tehran.2016

 27. اندازه گيري قطر جسمك كليوي در گوسفندنژاد لري. نوزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.ارديبهشت 95.تهران

 28. مطالعه بافت شناسي پوست جوجه تيغي. نوزدهمين كنگره دامپزشكي ايران. ارديبهشت 95.تهران

 29. بررسی مقایسه ای خصوصیات ریخت شناختی و کاربرد آن در نژادهای مختلف اسب. دهمين كنگره دانشجويان دامپزشكي ايران. دانشگاه تهران.94

 30. بافت شناسی مقایسه ای مری در کلاغ نوک قرمز و مرغ بومی. دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی. خرداد 95. شیراز.

 31. هیستومورفومتری سلولهای خونی جوجه تیغی. اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی. شهریور 95 . تهران

 32. بررسي اثرات ترميمي شيره و عصاره الكلي ساقه گياه استبرق(Calotropisprocera) بر روي زخم در مدل حيواني موش صحرايي. دوازدهمین همایش جراحی ، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران.مهر ماه ( 13-15) 95. ارومیه.

 33. مروری بر اجسام پاچینی در پستانداران. اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه. فروردین 95. کازرون

 34. گرلین پرولیفراسون و اپوپتوز را در فولیکول و جسم زرد تخمدان گوسفند آبستن تنظیم میکند. اولین کنگره بین المللی مدیریت، بهداشت و بیماریهای حیوانات مزرعه. فروردین 95. کازرون

 35. بافت شناسی کانال گوارش ماهی چهار سبیل. اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی. اردیبهشت 96. اردکان

 36. Histological study of integument in hedgehog. سی و سومین کنگره جهانی دامپزشکی. اینچئون.کره جنوبی.27-31 آگوست 2017

 37. استفاده از قالبهای داخلی اعضاء در آموزش آناتومي.سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.دانشگاه تهران.30-31 شهریور 96

 38. مطالعه ریخت¬سنجی سلول¬های خونی قرمز در چهار گونه سوسمار (فلس¬داران: سوسماران) از غرب ایران. سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.دانشگاه تهران.30-31 شهریور 96

 39. ریخت شناسی زبان، حفره دهانی و کام سخت جوجه تیغی. سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.دانشگاه تهران.30-31 شهریور 96

 40. مطالعه هیستومورفومتری قرنیه در شتر مرغ نژاد آفریقایی. بیستمین کنگره دامپزشکی. مصلی تهران. 1-3 مرداد ماه 1397

 41. هیستولوژی غده اشکی در شتر مرغ نژاد آفریقایی. بیستمین کنگره دامپزشکی. مصلی تهران. 1-3 مرداد ماه 1397

 42. مروری بر روش های پلاستینیشن. بیستمین کنگره دامپزشکی. مصلی تهران. 1-3 مرداد ماه 1397

 43. غده تحت حدقه‌ای در گوسفند لری. دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران. دانشگاه سمنان. 13-14 شهریور 97.

 44. مطالعه ساختار های اسکلتی سمندر کوهستانی لرستان(Neurergus kaiseri) با استفاده از رادیولوژی دیجیتال. بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران. 31 مرداد الی 2 شهریور 97. مراغه

 45. the effects of hydroalcoholic extract of curcuma longa and animal butter ghee on skin wound healing in rat: a histological and histochemical study. 8th national congress on medical plants. tehran 2019

 46. wound healing potential of alcoholic extract of caper bush (capparis spinosa) on wistar rat,s skin.4th national congress on medical plants. tehran.2015

کتب منتشر شده
 1. کالبد شناسي مقايسه اي دستگاه ادراري تناسلي پستانداران اهلي.1393 انتشارات دانشگاه لرستان.

 2. کالبد شناسي مقایسه‌ای دستگاه گوارش پستانداران اهلي. مهر 1388. انتشارات پرتو واقعه و دانشگاه لرستان

 3. بافت شناسي مقایسه‌ای دامپزشکي با ارتباطات کلينيکي. در سال 1385.انتشارات پرتو واقعه تهران.

 4. کالبد شناسي کاربردي حيوانات اهلي. سال 1379.انتشارات فرهنگ جامع تهران

 5. استخوان شناسي توصيفي حيوانات اهلي. تابستان 1384. انتشارات فرهنگ زبان تهران

 6. بافت شناسي پايه. 1394. انتشارات دانشگاه تبريز.

افتخارات کسب شده
 1. شركت در چهارمين، پنجمين و ششمين مجمع دانشجويان و طلاب ممتاز بسيجي كشور به عنوان دانشجوي ممتاز در دوره دکترا. (1375.1376.1377) . تهران.

 2. پژوهشگر برگزيدۀ کشوري از طرف دانشگاه لرستان در سال 88

 3. پژوهشگر نمونۀ (دانشکدۀ کشاورزي) دانشگاه لرستان در سال 81

 4. پژوهشگر برتر دانشکده دامپزشکي دانشگاه لرستان (رتبه دوم) در سال 89

 5. پژوهشگر برگزيده دانشکده دامپزشکي دانشگاه لرستان (رتبه دوم) در سال91

 6. پژوهشگر برتر استان لرستان در سال 83

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. بررسي آترزي فولیکول‌های تخمداني در گاوميش.اتمام در سال 1380

 2. مطالعه مورفولوژي و مورفومتري فوليكول‌هاي تخمداني در گوسفندان لري.اتمام در سال 1380

 3. بررسي كالبد شناسي و بافت شناسي عضو ومرونازال در گوسفندان لري. اتمام در سال 1381

 4. عنوان بررسي شيمي بافتي عضو ومرونازال در گوسفندان لري. اتمام در سال 1382

 5. مطالعه ویژگی‌های آناتوميکي و هيستولوژيکي پوست گوسفند لري. اتمام در سال 1384

 6. مورفولوژي و بافت شناسي دستگاه گوارش ماهي كور غار (ايرانوسيپريس تيفلوپس). اتمام در سال 1385

 7. مطالعه کالبد شناسي و بافت شناسي غده بين انگشتي در گوسفندان لري کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد. اتمام در سال 1388

 8. مطالعه کالبد شناسي گردن رحم گوسفند لري با استفاده از قالب‌های سيليکوني . اتمام در سال 1389

 9. مطالعه کالبد شناسي و بافت شناسي غده اشکي در گوسفند لري اتمام در سال 1391

 10. مطالعه کالبد شناسي بطن هاي مغزي گوسفند لري با استفاده از قالب هاي سيليکوني اتمام در سال 1391

 11. ارزيابي مقایسه‌ای مورفومتري گنادهاي گوسفندان نر لري.اتمام در سال1390

 12. بافت شناسی جلد جوجه تیغی. اتمام در سال 95

 13. هیستومورفومتری کانال گوارشی در ماهی چهار سبیل اتمام در سال 95

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. بافت شناسي دامپزشکي مقايسه اي يک

 2. بافت شناسي دامپزشکي مقايسه اي دو

 3. کالبد شناسی مقايسه اي دو

 4. کالبد شناسی مقايسه اي يک

 5. جنين شناسی

 6. اصول روشهاي تهيه مقاطع ميکروسکوپي

 7. روشهاي تهيه نمونه هاي تشريحي

 8. کالبد شناسی پایه

 9. سوابق اجرایی
  1. معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه لرستان. از تاريخ 13/6/1379 لغايت 3/10/1383 .

  2. مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه لرستان. از تاريخ 10/9/1383 لغايت 13/7/1384.

  3. عضو شوراي پژوهشي دانشگاه لرستان. از تاريخ 5/ 2 / 1379 لغايت11/8/ 1384

  4. عضو کميسيون تخصصي دامپزشکي هيئت مميزه دانشگاه لرستان.بمدت دو سال از تاريخ 23/8/91 لغايت 23/8/93

  5. عضو هیات منصفه رسيدگي به تخلفات تشکلهاي اسلامي دانشگاه لرستان از تاريخ 11/10/ 79 لغايت 3/9/83

  6. رئيس دانشكده دامپزشكي از تاريخ 5/5/94

  7. عضو کميسيون تخصصي دامپزشکي هيئت مميزه دانشگاه لرستان.بمدت دو سال از اسفند 93 لغايت 95

  8. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان از سال 94

  9. مشاور علمی و فرهنگي انجمنهاي علمي دانشگاه از تاريخ 27/2/94 بمدت دو سال

  10. رئیس کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیئت ممیزه دانشگاه لرستان به مدت دو سال از 1396

  11. عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان به مدت دو سال از تاریخ 23/11/95

  12. عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. از 13/12/97

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
   اطلاعات تکمیلی