ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩
خانه
محمد عليزاده
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: اقتصاد - گرايش بخش عمومي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: Alizadeh.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: Alizadeh_176@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. • دیپلم: ریاضی از دبیرستان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان خرم آباد در سال 1371

 2. • کارشناسی: رياضی ازدانشگاه لرستان در سال 1376

 3. • کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي از دانشگاه مازندران در سال 1381 • عنوان پایان¬نامه: "تاثیر مخارج دولت در اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی"

 4. دکتری: اقتصاد با گرایش اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مازندران در سال 1389 • عنوان رساله:" بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در ایران"

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- عنوان مقاله:"اثرمخارج دولت در اقتصاد منطقه بااستفاده از ماتريس حسا بداری اجتماعی (مطالعه موردی استان گلستان)". مجله علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش¬های اقتصادی ايران. دانشگاه علامه طبا طبايی.مشترک. دكتر شريفی ومحمد عليزاده.شماره13. زمستان 1381

 2. 2-عنوان مقاله:"بررسي رابطه بلند مدت كسري بودجه و عملكرد اقتصاد كلان در ايران ؛ يك تحليل نظري و تجربي". مجله علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش¬های اقتصادی ايران.دانشگاه تربيت مدرس. مشترک. دكتر صميمي و عليزاده. شماره چهارم .زمستان 1385

 3. 3 - عنوان مقاله:"بررسي رابطه عليت بین هزينه ها و درآمدهاي دولت". فصلنامه علمی پژوهشی نامه اقتصادی مفيد دانشگاه مفيد. دکتر کریمی و محمد علیزاده جلد سوم شماره 1 ، تیر1386

 4. 4 - عنوان مقاله:"بررسی اندازه دولت بر فساد؛ با تاکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا". مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و توسعه منطقه ای .مشترک. دکتر دهمرده، محمدعلیزاده، زیدی¬زاده شماره چهارم سال نوزدهم.نیمه دوم 91

 5. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran, Ahmad Jafari Samimi, GholamrezaKeshavarz Haddad, Mohammad Alizadeh. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(11): 5490-5495, 2010 PISSN 1991-8178

 6. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Nonlinear Model For Provinces of Iran Ahmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar ,Gholamreza Keshavarz Haddad, Mohammad Alizadeh. IER NO.27

 7. اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان)/ فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی سال دوم،شماره6،تابستان1393،صفحات104-87/ محمد علیزاده،مجید بابایی،محمد جعفری،مهدی خدایی

 8. رضایت شغلی و امنیت اجتماعی خانواده: دیدگاه معلمان زن شهرستان خرمآباد

 9. بازنگری مفاهیم بازاریابی با رویکرد اسلامی

 10. سنجش تأثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات ) (ICTبر مصرف انرژي در کشورهاي منتخب منطقه منا )رویکرد GMMسیستمی(

 11. تأثیر آستانهای بدهیهای خارجی بر رشد اقتصادی ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم )(STR

 12. اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو ) D8مدل معادلات همزمان(1

 13. آزمون فرضیه لویاتان برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیمیافته )(GMM

 14. بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت در اقتصاد ایران (با استفاده از آزمون کرانه ها)

 15. عوامل موثر بر مخارج بهداشتی سرانه: مقایسه مدلهای فضایی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه1

 16. مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو :OPEC شواهد تجربی جدید ازهم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

 17. بررسی تاثیرات سرریز فضایی شاخص فلاکت بر مخارج سلامت در کشورهای منتخب در حال توسعه

 18. تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی تحت نااطمینانی: مطالعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رویکرد میانگین گیری مدل بیزی)

 19. تعیین کنندگان قوی هزینه های بخش سلامت در ایران: رویکرد متوسط گیری مدل بیزی

 20. تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی در ایران: رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی )(BACE

 21. طراحي مدل تعيين شايستگي هاي محوري سازماني ( مورد مطالعه: اعضاي هيات علمي دانشگاه لرستان)

 22. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر اثربخشی سازمان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. برآورد فاصله اطمینان برای حد آستانه ای نابرابری درآمد ایران/ همایش تولید،توزیع درآمد و عدالت اقتصادی/ دانشگاه سمنان/14اسفند92

 2. قانون گرایی و انضباط کاری در حکومت امام علی(ع)/همایش ملی سیره علوی/خرم آباد/ دی ماه93

 3. تأثیر مدیریت دانش بر سرمایه انسانی (مطالعه موردی:اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان)/ کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت/تهران/15بهمن93

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. • مجری طرح بررسی شناسایی منابع جدید درآمدهای شهرداری¬های استان لرستان

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. اقتصاد بخش عمومی پیشرفته (2)

   2. اقتصاد سنجی

   3. آمار (1) و (2)

   4. ریاضیات (1) و (2)

   5. اقتصاد خرد (1) و (2)

   6. اقتصاد ایران

   7. اقتصاد بخش عمومی پیشرفته (1)

   8. موضوعات انتخابی در اقتصاد بخش عمومی

   9. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه اقتصاد

    2. دبیر شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان.

    3. عضو کمیته بررسی کتب منتشر شده در حوزه علوم انسانی دانشگاه لرستان.

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. اقتصاد بخش عمومی

    2. مالیات و یارانه

    3. اندازه دولت

    4. راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی

    اطلاعات تکمیلی