ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
خانه
رضا سپهوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: sepahvand.re@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد:مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی:ریاضی دانشگاه لرستان

مقالات علمی پژوهشی
 1. استفاده از رویکردهای QFDو AHP در انتخاب تامین کننده با مطالعه موردی در شرکت زمزم

 2. ارایه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان و عملکرد سازمانی

 3. اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیمات برون سپاری با رویکرد MCDM فازی

 4. نقش روشهای سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی

 5. نقش میانجیگری انصاف ادارک شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

 6. تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

 7. بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های خرم آباد

 8. تعهد به بهره وری مدیران، اثرات استقلال شغلی، توانمند سازی روانشناختی و عدالت توزیعی

 9. هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

 10. تاثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری

 11. بررسی رابطه سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاههای کشور

 12. بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری

 13. بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و چابکی سازمان

 14. اثرهماهنگی امایه اثر استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان

 15. بررسی رابطه بین مدیریت دانش، مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری سازمانی

 16. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان

 17. کاربرد بازاریابی رابطه مند در بازار سیاسی

 18. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن

 19. بررسی نقش سرمایه فکری( انسانی، ساختاری، رابطه ای) در کارآفرینی سازمانی

 20. بررسی نقش سرمایه انسانی در کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه دانشگاه لرستان

 21. تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت، نوآوری و یادگیری سازمانی

 22. Examining the Impact of Organizational Culture on Knowledge Creation Formidable Instruments Based on Commitment Insights to Knowledge Creation

 23. Investigating the Effect of Compatibility Culture on Customer Satisfaction

 24. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

 25. Applying Environmental Knowledge Management through EKCP

 26. Investigating and Analysing the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Learning Capability

 27. طراحی مدل معماری سرمایههای انسانی در سازمانهای دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد

 28. تأثیر هدیریت هٌببغ اًسبًی ػولکرد ببلا بر کبرآفریٌی سبزهبًی بب ًكش ٍاسطِ ای رفتبر ضْرًٍدی سبزهبًی

 29. تأثير سرمايه مذهبي بر رفتار شهروندي سازماني )مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان(

 30. مدل سنجش رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استانهای مازندران و گیلان)1 2

 31. تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی

 32. شناسایی و اولویتبندي عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازي

 33. رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء اخلاق حرفهاي

 34. ‌ شناسايی‌ ‌ شايستگیهای‌نمايندگان‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌با‌ استفاده‌از‌روش‌دلفی‌فازی ‌

 35. بررسی نحوه شکلگیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیتهای پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط)

 36. Investigating the Influence of Emotional-Social Competencies on the Mental Health of the Staff; Case study: Iran’s Dairy Industry

 37. بررسی نقش شوخطبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبتگراي کارکنان

 38. بررسی نقش شوخطبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبتگراي کارکنان

 39. dˀË|»ÉZÅɄeY€f‡YÁɀ°§ÄËZ»€‡€]cZŸÔ—YÉÁZÀ§€ÌiPe ½Z»Z‡Ê°]ZqʸË| e€iYZ]Š¿Y{

 40. Investigating the Impact of Organizational Learning Capability on Organizational Intelligence in Knowledge Based Organizations

 41. تئوري خودتعینی، انگیزش و تأثیر شرایط اجتماعی بر رشد و رفاه بشر

 42. Measuring the efficiency of the branches of Aria Sanat Company by DEA method

 43. طراحي الگوي مزيت رقابتي پايدار مبتني بر شايستگي سرماية انساني در صنعت بيمه

 44. THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON MARKET ORIENTATION ACCORDING TO THE ROLE OF KNOWLEDGE SHARING MEDIATOR VARIABLE (SUPERVISION OF INSURANCE COMPANIES IN LORESTAN PROVINCE)

 45. BARRIERS TO THE APPLICATION OF E-COMMERCE IN STONE EXPORT (CASE STUDY OF LORESTAN PROVINCE)

 46. شناسايي ذهنيت افراد نسبت به تنبلي سازماني با استفاده از روش كيو

 47. وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه¬های اجتماعی و روانشناختی

 48. بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان

 49. Investigating Factors Affecting tax Culture in Lorestan Taxation Office using Analytical Hierarchy Process

 50. Developing a model for application of electronic banking based on electronic trust

 51. اولويت بندي شاخص هاي توسعه پايدار شهري با رويكرد تجزيه وتحليل سلسله مراتبي گروهي )مطالعه موردي در شهر اصفهان(

 52. تعيينواولويتبندىموانعاجراى RFIDدرمديريتزنجيرهىتأمين )موردكاوى صنعت مواد غذايى(

 53. THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CONVERGING TECHNOLOGIES

 54. Manager’s commitment, a function of incentive (Case study: High schools of Tehran province)

 55. Effects of Leadership Styles on Knowledge Management Key Success Factors (Case Study of Tehran Regional Electricity Company)

 56. هراو حرط ریثأت یسررب لکش قیرط زا نانکراک ینامزاس درکلمع رب اه یتیصخش داعبا یریگ 1 Impact of schemes on employee`s job performance by formation of personality

 57. The Relationship between Organizational Culture and the Use of ICT (Case Study: Maskan Bank Lorestan Province)

 58. Urban Branding Using the Five Phase of Branding Model

 59. وظایف مد رییت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرما هی¬های اجتماعی و روانشناختی

 60. STUDY ON THE EFFECT OF AFFECTING FACTORS ON THE STONE EXPORT PERFORMANCE IN LORESTAN PROVINCE

 61. Investigating the effect of strategic and Szystematic management on development of social and cultural security

 62. EXPLORING SERVANT LEADERSHIP EFFECTS ON EMPLOYEES SATISFACTION FROM WORK

 63. A critical review of brainstorming considering creativity models

 64. The Relationship between Economic Value Added with Liquidity and Returns in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

 65. بررسی ضرورت آموزش تجاريسازي تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست فناوري کشاورزي

 66. The comparative study of the effects of Transformational leadership on stress consequences in Kerman Red Crescent organizations

 67. Investigating the Effect of Compatibility Culture on Customer Satisfaction (Case Study: Kalleh Dairy Company)

 68. Examining the Impact of Organizational Culture on Knowledge Creation Formidable Instruments Based on Commitment Insights to Knowledge Creation (Case Study: Knowledge Based Organizations)

 69. Exploring the Relationship between Organizational Climate and organizational Agility

 70. The impact of schemas on organizational performance by dimensions of personality

 71. Applying Environmental Knowledge Management Through EKCP

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی