اطلاعیه

آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7-95

1-    نام مناقصه گزار: دانشگاه لرستان .
2-    موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه
3-    واحد کار : مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه .
4-    مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر به مبلغ 450000000 ریال (چهل و پنج میلیون تومان)
5-    تاریخ و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 10/6/95  با مراجعه حضوری به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه با معرفی نامه شرکت
6-    مدت اعتبار پیشنهادات : تا زمان اعلام برنده نهایی مناقصه .
7-    زمان و محل جلسه توجیهی : روز دوشنبه مورخ 8/6/95  ساعت 10 صبح دفتر مدیریت امور اداری دانشگاه
8-    آخرین مهلت ارائه مدارک و اسناد تکمیل شده جهت شرکت در مناقصه : تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۳) روز شنبه مورخ 13/6/95
9-    زمان ومحل بازگشایی پاکتهای مناقصه :
مرحله اول : رأس ساعت    10 صبح روز یکشنبه  مورخ 14/6/95
مرحله دوم : راس ساعت  10   صبح روز  دوشنبه  مورخ  15/6/95  
10-محل برگزاری جلسات: سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان
11 - نشانی مناقصه گزار : خرم آباد ،کیلومتر 5 جاده خرم آباد –بروجرد، منطقه کمالوند،دانشگاه لرستان
12 – هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد


۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۰۰:۰۰
۳۴۹ بازدید