اطلاعیه

آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به تأمین اتوبوس با راننده جهت ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی شماره 6-95

1-    نام مناقصه گزار: دانشگاه لرستان .
2-    موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به تأمین اتوبوس با راننده جهت ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه
3-    مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر به مبلغ 800000000 ریال (هشتاد میلیون تومان)
4-    تاریخ و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 10/6/95  با مراجعه حضوری به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه با معرفی نامه شرکت
5-    مدت اعتبار پیشنهادات : تا زمان اعلام برنده نهایی مناقصه .
6-    زمان و محل جلسه توجیهی : روز سه شنبه مورخ 9/6/95  ساعت 11:30دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه
7-    آخرین مهلت ارائه مدارک و اسناد تکمیل شده جهت شرکت در مناقصه : تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۳) روز شنبه مورخ 13/6/95
8-    زمان ومحل بازگشایی پاکتهای مناقصه : راس ساعت 10 صبح روزیکشنبه  مورخ 14/6/95
10-محل برگزاری جلسات: سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان
11 - نشانی مناقصه گزار : خرم آباد ،کیلومتر 5 جاده خرم آباد –بروجرد، منطقه کمالوند،دانشگاه لرستان
12 – هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد


۱۳۹۵/۰۶/۰۱ - ۰۰:۰۰
۳۶۶ بازدید