06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩

امروز

اعضای هیئت علمی

محسن عباسی گروه علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
مسعود علیرضایی گروه علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
مجید طاعتی گروه علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
محمد کمال پور گروه علوم پایه استادر صفحه خانگی
عبدالحسین جانگران نژاد گروه علوم پایه استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات