06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

امروز

اعضای هیئت علمی

آرش خردمند کلور گروه علوم درمانگاهی استاد صفحه خانگی
حسن نوروزیان گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
شهرام ملکی گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
علیرضا راکی گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
عباس رئیسی سرتشنیزی گروه علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات