06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩

امروز

معرفی گروه

گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه لرستان فعالیت خود را ابتدا به صورت شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1356 آغاز و پس از جذب دانشجو در چهار دوره متوالی, متوقف و  سپس فعالیت مجدد خود را از مهر ماه 1372 آغاز نمود و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد در رشته نانو فیزیک, و گرایشهای فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر،فیزیک ذرات و نظریه میدانها و نجوم و اختر فیزیک ، و در مقطع دکتری در سه گرایش فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر و فیزیک ذرات و نظریه میدانهادانشجو می پذیرد.

مدیر گروه فیزیک: آقای دکتر حسین دوستی

کارشناس گروه فیزیک: خانم شیرین دادفر  تلفن :09371030668

تلفن دفتر گروه فیزیک : 06633120619   داخلی 1730

 

   دانلود : مقاطع_تحصیلی_گروه_فیزیک_.docx           حجم فایل 19 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات