اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری فاطمه جعفری نیا دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " مقایسه سبک شناسانه دو قسمت شاهنامه"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری فاطمه جعفری نیا دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " مقایسه سبک شناسانه دو قسمت شاهنامه" با راهنمایی دکتر صفیه مرادخانی و مشاوره دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان و دکتر علی حیدری در مورخ 1400/11/16 ساعت 13 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۵۹۲ بازدید