اخبار

جلسه بررسی و دفاع از رساله دکتری خانم زهرا طاهری زاده دانشجوی دکتری ادبیات عربی با عنوان " حوزه معنایی انسان در شعر متنبی"

جلسه بررسی و دفاع از رساله دکتری خانم زهرا طاهری زاده دانشجوی دکتری ادبیات عربی با عنوان " حوزه معنایی انسان در شعر متنبی" با راهنمایی دکتر علی نظری و مشاوره دکتر سیدمحمود میرزاالحسینی در مورخ 1400/11/30 ساعت 10 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میگردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۱۸۰ بازدید