اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشدخانم شکوفه میرزاپور دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر فعالیت های جسمانی بر سطوح سرمی عوامل نوروتروفیک در افراد مبتلا به بیماری ms:یک مرور نظام مند و فراتحلیل"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشدخانم شکوفه میرزاپور دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر فعالیت های جسمانی بر سطوح سرمی عوامل نوروتروفیک در افراد مبتلا به بیماری ms:یک مرور نظام مند و فراتحلیل" با راهنمایی دکتر مسعود رحمتی و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری در مورخ 1400/10/06ساعت 11بصورت حضوری و در سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میگردد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - ۰۰:۰۰
۲۱۱ بازدید