اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب صفایی دانشجوی رشته علوم تربیتی با عنوان " بررسی تاثیر سبک رهبری همنوا بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی کارکنان نامرئی در دانشگاه لرستان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب صفایی دانشجوی رشته علوم تربیتی با عنوان " بررسی تاثیر سبک رهبری همنوا بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی کارکنان نامرئی در دانشگاه لرستان " باراهنمایی دکتر ایرج نیک پی و مشاوره دکتر سعید فرح بخش در تاریخ 99/12/13 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۰۰:۰۰
۱۰۲۶ بازدید