اخبار

جلسه بررسی و دفاع از پایان نامه دکتری آقای عباس سعدی دانشجوی زبان و ادبیات عربی با عنوان " مزاوجات اضافط در شعر جاهلی"

جلسه بررسی و دفاع از پایان نامه دکتری آقای عباس سعدی دانشجوی زبان و ادبیات عربی با عنوان " مزاوجات اضافط در شعر جاهلی" با راهنمایی دکتر سیدمحمود میرزاالحسینی و مشاوره دکتر علی اکبر مرادیان قبادی در تاریخ 99/12/10 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۰۰:۰۰
۱۰۷۴ بازدید