اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش دیرکوندی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی طنز در ادبیات داستانی مقاومتبا تکیه بر داستان های باغ بلور ، شطرنج با ماشین قیامت ، من او و گوساله سرگردان "

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش دیرکوندی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی طنز در ادبیات داستانی مقاومت با تکیه بر داستان های باغ بلور ، شطرنج با ماشین قیامت ، من او و گوساله سرگردان " با راهنمایی دکتر بهمن کرم الهی و مشاوره دکتر علی نوری در تاریخ 99/11/30 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۳۱۳ بازدید