اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم ندا حاج نوروزی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی مفهوم جاودانگی در متون نثر عرفانی تا پایان قرن هفتم"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم ندا حاج نوروزی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی مفهوم جاودانگی در متون نثر عرفانی تا پایان قرن هفتم"با راهنمایی دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان و مشاوره دکتر سید محسن حسینی موخر در تاریخ 99/11/30 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰۰:۰۰
۱۰۳۱ بازدید