اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه ارشادی دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان " شکل گیری هویت فرهنگی زبان آموزان و آموزگاران زبان انگلیسی : رویکردی روایت گرایانه به تجربه زیستی فراگیری و آموزش ربان انگلیسی در موسسات خصوصی ایران ..

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه ارشادی دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان " شکل گیری هویت فرهنگی زبان آموزان و آموزگاران زبان انگلیسی : رویکردی روایت گرایانه به تجربه زیستی فراگیری و آموزش ربان انگلیسی در موسسات خصوصی ایران " با راهنمایی دکتر محمودرضا مرادیان و مشاوره دکتر اکرم رمضان زاده در تاریخ 99/11/28 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۲۹۸ بازدید