اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای عبداله محمدی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل هدایت مسیر شغلی و تاثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر خوشبینی علمی ، بهزیستی تحصیلی ، قابلیت کارآفرینی و هدایت مسیر شغلی دانش آموزان متوسطه اول شهر سنندج "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای عبداله محمدی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل هدایت مسیر شغلی و تاثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر خوشبینی علمی ، بهزیستی تحصیلی ، قابلیت کارآفرینی و هدایت مسیر شغلی دانش آموزان متوسطه اول شهر سنندج " با راهنمایی دکتر قدم پور و مشاوره دکتر فضل اله میر دریکوند و دکتر محمدعلی سپه وند در تاریخ 99/11/28 ساعت 9 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۲۶۰ بازدید