اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هوشنگ بهلولی دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدرولیکی گیاه گزنه بر سطوح glut4وانسولین بافت هیپوکمپ رت های دیابتی شده توسط stz"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هوشنگ بهلولی دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان " تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر سطوح glut4وانسولین بافت هیپوکمپ رت های دیابتی شده توسط stz" با راهنمایی دکتر مسعود رحمتی و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری در تاریخ 99/11/27 ساعت 12 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۷۹ بازدید