اخبار

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسلم کرمی دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان " خوانشی بر نیت ها و انگیزه های شکل گیری خوارج با تکیه بر دیدگاه حضرت امیر در نهج البلاغه"

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسلم کرمی دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه با عنوان " خوانشی بر نیت ها و انگیزه های شکل گیری خوارج با تکیه بر دیدگاه حضرت امیر در نهج البلاغه" با راهنمایی دکتر عابدین درویش پور و مشاوره دکتر مهرداد امیری در تاریخ 99/11/27 ساعت 15 بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۰۰
۳۴۳ بازدید