اخبار

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سپیده امرایی دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری با عنوان "ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه بخش پاپیشهرستان خرم آباد)"

جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سپیده امرایی دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری با عنوان "ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه بخش پاپی شهرستان خرم آباد)" با راهنمایی دکتر حوریه مرادی و مشاوره دکتر سیامک شرفی در تاریخ 99/11/20ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۰۰:۰۰
۳۲۲ بازدید