اخبار

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر سپهوند دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی با عنوان "ترجمه ، شرح و تحلیل باب المدیح مختارات البارودی (جلد دوم صفحه 5-25)"

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر سپهوند دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی با عنوان "ترجمه ، شرح و تحلیل باب المدیح مختارات البارودی (جلد دوم صفحه 5-25)"

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۰۰:۰۰
۴۸۹ بازدید