اخبار

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای پویا اعرابیان دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان "یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت متوسط برسطوح سرمی کاتپسین bوbdnfدر پرورش اندام کاران مرد بزرگسال"

بررسی جلسه دفاع از پایان نامه آقای پویا اعرابیان دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی با عنوان "یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت متوسط برسطوح سرمی کاتپسین bوbdnfدر پرورش اندام کاران مرد بزرگسال"با راهنمایی دکتر وحید ولی پور و مشاوره دکتر علی گرزی در مورخ 99/09/26ساعت 11بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷ - ۰۰:۰۰
۴۵۳ بازدید